Wskazówka dotycząca montażu 2b Technologies 106

Montaż 2b Technologies 106 jest łatwy i prosty. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszystkie części są dostępne. Następnie należy użyć instrukcji montażu do wykonania wszystkich niezbędnych kroków. Do montażu należy używać narzędzi o odpowiednim rozmiarze i dokładności. Należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo i starannie dokręcać wszystkie śruby i nity. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić wszystkie połączenia i upewnić się, że całość działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca montażu 2b Technologies 106

Od 0:15 do 1:20 – przestrzegać oznaczeń 
Aby spełnić ustawowe wymagania dotyczące szczelności zbiornika, coraz więcej elementów oprócz modułu doprowadzania paliwa znajduje się bezpośrednio w zbiorniku.
Aby zapobiec błędom podczas montażu i nieszczelnościom, często na zbiorniku i na pokrywie kołnierza umieszczone są oznaczenia. Moduł doprowadzania paliwa musi być zawsze montowany w taki sposób, aby oznaczenia te znajdowały się naprzeciw siebie.

Od 1:20 do 1:55 – unikać zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenia w zbiorniku paliwa są głównymi przyczynami awarii pomp paliwa. Mogą one zablokować zespół tłoczenia lub zatkać sito wstępne, powodując pracę pompy na sucho.
Dlatego koniecznie zwracać uwagę, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia.

Od 1:55 do 3:10 – amortyzowany czujnik w zbiorniku paliwa 
Moduły doprowadzania paliwa są zazwyczaj wyposażone w czujnik poziomu, mierzący wysokość poziomu paliwa poprzez ramię dźwigni. To ramię dźwigni łatwo się porusza. Aby zapobiec wahaniom wskazówki paliwomierza spowodowanych gwałtownymi wahaniami poziomu paliwa, ruch tej wskazówki jest tłumiony.
W przypadku innych producentów nie są tłumione ruchy wskazówki paliwomierza, lecz czujnik poziomu paliwa jest wyposażony w urządzenie amortyzujące, które kompensuje szybkie zmiany poziomu paliwa. Takie amortyzowane czujniki poziomu trudno się poruszają. W żadnym wypadku nie należy ich przemieszczać z użyciem siły, gdyż w przeciwnym razie ulegną wygięciu lub złamaniu.

Ten silnik wyst�puje w wielu rodzajach pojazd�w i w r�nych wariantach. Charakteryzuje si� znacznym zabudowaniem, co dla mechanika mo�e oznacza� pewne ryzyko podczas ustawiania rolki napinaj�cej. Aby umo�liwi� wygodn� wymian� paska proponujemy zapozna� si� z praktyczn�, instrukcj� dotycz�c� monta�u.

Prace przygotowawcze dotycz�ce demonta�u:

• Wymontowa� prawy reflektor
• Wymontowa� przew�d doprowadzaj�cy powietrze
• Zwolni� pojemnik cieczy ch�odz�cej
• Zwolni� z uchwytu pojemnik rezerwowy wspomagania, odsun�� na bok
• Usun�� tylko g�rn� os�on� paska z�batego
• Wymontowa� pomp� pr�niow�
• Wymontowa� doln� os�on�
• Poluzowa� i �ci�gn�� pasek wielorowkowy
• Odkr�ci� 3 �ruby mocuj�ce napinacz
• Wymontowa� pasek nap�d�w pomocniczych

Ustawi� wa� korbowy na GMP. Oznakowanie stopnia zamachu w skrzyni bieg�w musi zbiega� si� z oznakowaniem na obudowie (1) (2) (patrz ilustracja 1).
Zdemontowa� pokryw� zawor�w. Zamontowa� z ty�u linijk� wa�u rozrz�du ustawiaj�c j� w lewo i w prawo za pomoc� odpowiednich szczelinomierzy.
OE (T 3418) Linijka znajduje si� tak�e w zestawie CONTI ®TOOL BOX. (patrz ilustracja 2)

Je�eli nie mo�na zamontowa� linijki, nale�y obr�ci� wa�em korbowym o jeden pe�en obr�t.
U�y� na pompie wtryskowej narz�dzia blokuj�cego (ewentualnie lekko nasmarowa�).
Narz�dzie blokuj�ce: OE (3359)
Tak�e tutaj mo�na skorzysta� z blokady z zestawu CONTI ® TOOL BOX. Lekko poluzowa� 3 �ruby w pod�u�nych otworach. (patrz ilustracja 3)

Uwaga:
Typ A: wymieni� �ruby.
Typ B: �ruby mog� by� nadal u�ywane.

Wskaz�wka:
W �adnym razie nie wolno odkr�ci� g��wnej nakr�tki piasty pompy wtryskowej.

Dalsze post�powanie:
Za�o�y� mostek silnikowy lub zabezpieczy � odpowiednio blok silnikowy (podeprze� silnik). Dopiero teraz mo�na odkr�ci� wewn�trzne �ruby (1) poduszki silnika i zewn�trznego uchwytu (3).
Nast�pnie odkr�ci� �ruby le��ce po�rodku (2).
Usun�� wspornik poduszki silnika.
Teraz wymontowa� uchwyt mocuj�cy silnika (6) odkr�caj�c 3 �ruby mocuj�ce (5) go w bloku silnika (patrz ilustracja 4).

Nast�pnie odkr�ci� t�umik drga�. Wymontowa� �rodkow� i doln� os�on� paska rozrz�du.

Ponownie skontrolowa� pokrywanie si� oznakowania na skrzyni bieg�w. (patrz ilustracja 1)
Dopiero wtedy lekko poluzowa� nakr�tk� rolki napr�aj�cej (3). Rolk� napr�aj�c� poluzowa� za pomoc� dwuotworowego klucza (OE 3387 lub z CONTI ® TOOL BOX) odkr�caj�c w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara. (patrz ilustracja 5) Teraz zdemontowa� pasek z�baty. pl/UserFiles/Image/upload/figure_5. jpg"/>

Nigdy nie wolno przekr�ca� oddzielnie samym ko�em wa�u korbowego lub wa�ka rozrz�du bez zamontowanego paska rozrz�du (niebezpiecze�stwo uszkodzenia silnika).

Monta�:
Zamontowa� przyrz�d przytrzymuj�cy w kole wa�ka rozrz�du. Przyrz�d przytrzymuj�cy: OE (3036, lub z CONTI ® TOOL BOX). �rub� poluzowa� o kilka skr�t�w gwintu. W razie potrzeby zastosowa� na kole wa�ka rozrz�du �ci�gacz i �ci�gn�� ko�o. OE (T- 40001 lub u�y� narz�dzia uniwersalnego z CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 6)

Uwaga:
Linijki wa�u rozrz�du nigdy nie wolno u�ywa� podczas �ci�gania i mocowania ko�a wa�u rozrz�du jako przytrzymywacza.
OT – sprawdzi� jeszcze raz oznakowanie. (patrz ilustracja 1) Teraz mo�na za�o�y� nowy pasek z�baty, zak�adaj�c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara.

Wskaz�wka dotycz�ca monta�u rolki napinaj�cej:
Przytrzymywacz p�yty g��wnej koniecznie musi le�e� we wg��bieniu.
Ustawi� ko�o pompy wtryskowej mniej wi�cej po�rodku pod�u�nych otwor�w.
Zdemontowane ko�o wa�u razem z paskiem rozrz�du ponownie zamontowa� lekko dokr�caj�c r�k� �rub�.
Ko�o wa�u rozrz�du musi si� jeszcze da� kr�ci� na sto�ku. (patrz ilustracja 7)

Teraz nale�y przekr�ci� rolk� napr�aj�c� w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara, stosuj�c dwuotworowy dokr�cacz nakr�tek (z CONTI ® TOOL BOX). Naci�cia i oznakowania na przodzie rolki napinaj�cej koniecznie musz� si� pokrywa�. Nast�pnie nale�y przykr�ci� nakr�tk� rolki napinaj�cej z si�� 20 Nm (3) (patrz ilustracja. pl/UserFiles/Image/upload/figure_8. jpg"/>

Je�li przypadkiem mimo�r�d zosta� zbyt mocno przykr�cony, nale�y najpierw ca�kowicie poluzowa� rolk� napinaj�c�, a potem ponownie napi��.
OT – ponownie sprawdzi� oznakowanie (patrz ilustracja 1).

Doci�gn�� �rub� ko�a wa�u rozrz�du do 45 Nm.
Przy luzowaniu ponownie u�y� przyrz�du przytrzymuj�cego. (OE 3036 lub CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 9)

Dokr�ci� lu�ne �ruby ko�a pompy wtryskowej.
(Uwaga: w razie potrzeby nale�y wymieni� �ruby! ).
Momenty dokr�caj�ce:
�ruby wersja A: 20 Nm
�ruba (y) wersja B: 25 Nm
(patrz ilustracja 3)
Usun�� linijk� wa�u rozrz�du (patrz ilustracja 2).
Usun�� blokuj�ce narz�dzia z pompy wtryskowej.
Obr�ci� wa�em korbowym dwa razy w kierunku pracy silnika.
Oznaczenia musz� si� ponownie pokrywa�.

Bardzo wa�na czynno�ci� jest ustawienie napi�cia paska rozrz�du: w przypadku niew�a�ciwego post�powania mo�e doj�� w wyniku zbyt ma�ego napi�cia paska z�batego do uszkodzenia rolki napinaj�cej

Zasady post�powania:
Zamontowa� linijk� wa�u rozrz�du. U�y� narz�dzi blokuj�cych. Napi�cie paska z�batego ewentualnie ponownie skontrolowa� na rolce napinaj�cej za pomoc� lusterka. Oznakowania na rolce musz� si� koniecznie pokrywa�. (patrz ilustracja 10). W razie potrzeby wyregulowa� i po 2 kolejnych obrotach silnika ponownie skontrolowa� stosuj�c takie same kroki jak opisano powy�ej.
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci ni� demonta�. pl/UserFiles/Image/upload/figure_10. jpg"/>

�ruby poduszki silnika musz� dok�adnie dochodzi� do kraw�dzi (patrz ilustracja 4).
Poduszka silnika musi by� ustawiona r�wnolegle do silnika.

Pasek nap�d�w pomocniczych nale�y sprawdzi� pod k�tem jego stanu, w razie potrzeby wymieni� na nowy. Napinacz skontrolowa� pod k�tem ich funkcjonowania:

Po uruchomieniu silnika:
Skontrolowa� czy nie wyst�puj� jakie� dziwne odg�osy. W razie potrzeby sprawdzi� napr�enie.
Nowe �ruby ko�a pompy wtryskowej (wersja A) dokr�ci� o kolejne 90�. (patrz ilustracja 3)
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci jak demonta�. Sprawdzi� ustawienie reflektora i ewentualnie je wyregulowa�.
Przeprowadzi� jazd� pr�bn�. Wymian� paska rozrz�du oznaczy� na naklejce (patrz ilustracja 11

Zrod�o: www. pl

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Pozostałe wyniki

Nasza metodyka dotycząca wbudowanych systemów dla pojazdów lądowych:Każda wątpliwość dotycząca montażu określonej części powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez konsumenta.

Each doubt concerning installation of a specific part should be consulted by a customer with a professional service. Instrukcja w języku angielskim dotycząca montażu, użytkowania i konserwacji podnośnika samochodowego. English manual for car lift installation, using and maintenance. EN-PL_10858195">W lipcu 2007 roku podpisano z Chinami umowę dotyczącą montażu śmigłowców w nowo budowanym zakładzie w specjalnej strefie rozwojowej prowincji Jiangxi. In July 2007, China signed an agreement for the assembly of helicopters in the newly built plant in special development zone of Jiangxi Province. METODYKA DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNEJ ALOKACJI DLA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 91Ponieważ w kontekście śladu środowiskowego nie istnieje uzgodniona metodyka dotycząca pośredniej zmiany użytkowania gruntów, nie jest ona włączona do obliczeń gazów cieplarnianych w ramach śladu środowiskowego produktu. As there is no agreed methodology on indirect land use change in the context of the Environmental Footprint, indirect land use change shall not be included in the greenhouse gas calculations in the PEF. EN-PL_36123954">Pakiet podstawowy ZF [pro]Tech obejmuje wskazówki montażowe do konkretnego pojazdu w internetowym katalogu części WebCat, serwis skrzyń biegów, infolinię dotyczącą montażu i produktów oraz opcję zamawiania materiałów reklamowych. Vehicle-specific installation instructions in the WebCat online parts catalog, our transmission service, an installation and product hotline as well as the ordering option for advertising materials are available in ZF [pro]Tech start, the basis version. EN-PL_1701268">Metodyka dotycząca obliczania wskaźnika maksymalnej sprawności (PEI) dla transformatorów elektroenergetycznych średniej i dużej mocy opiera się na stosunku przekazanej mocy pozornej transformatora pomniejszonej o straty energii elektrycznej w odniesieniu do przekazanej mocy pozornej transformatora. The methodology for calculating the Peak Efficiency Index (PEI) for medium and large power transformers is based on the ratio of the transmitted apparent power of a transformer minus the electrical losses to the transmitted apparent power of the transformer.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 0. Czas odpowiedzi: 68 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Wskazówka dotycząca montażu 2b Technologies 106

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca montażu 2b Technologies 106

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca montażu 2b Technologies 106