Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Asus E301l

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania Asus E301l należy zawsze przestrzegać. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi Asus E301l zawiera wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Instrukcja obsługi Asus E301l zawiera informacje dotyczące używania sprzętu, jego czyszczenia, konserwacji i przechowywania, a także informacje na temat bezpiecznego używania urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z zasadami użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Asus E301l

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w tej sekcji. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na drukarce.

Konfigurowanie drukarki

Podczas konfigurowania drukarki należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy blokować ani zakrywać wlotów i otworów drukarki.

Należy używać wyłącznie źródła zasilania wskazanego na etykiecie drukarki.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Przewód zasilania drukarki jest przeznaczony wyłącznie do użytku z drukarką. Użycie przewodu z innym urządzeniem może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.

Należy unikać stosowania gniazd znajdujących się w obwodach, do których podłączone są fotokopiarki lub regularnie włączające i wyłączające się systemy wentylacyjne.

Należy unikać gniazd elektrycznych kontrolowanych za pomocą wyłączników ściennych lub automatycznych wyłączników czasowych.

Cały system komputerowy należy umieścić z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak głośniki lub urządzenia bazowe telefonów bezprzewodowych.

Kable zasilania powinny być umieszczone w takim miejscu, aby nie były wystawione na działanie ścierania, nie były nacinane, szarpane i skręcane. Nie należy umieszczać przedmiotów na przewodach zasilania oraz nie należy umieszczać przewodów zasilania w miejscach, gdzie ludzie będą po nich chodzić lub biegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przewody zasilania nie były zagięte w punktach ich połączeń z transformatorem.

W przypadku gdy do zasilania drukarki stosowany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny pobór prądu wszystkich podłączonych do niego urządzeń nie przekracza limitu dopuszczalnego dla przedłużacza. Ponadto należy się upewnić, że całkowite natężenie prądu pobieranego przez podłączone urządzenia nie przekracza wartości nominalnej natężenia dla ściennego gniazda zasilania.

Nigdy nie należy rozbierać, modyfikować lub naprawiać przewodu zasilania, modułu drukarki, modułu skanera lub urządzeń opcjonalnych za wyjątkiem przypadków opisanych w przewodnikach drukarki.

W poniższych sytuacjach należy odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym:
Przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do drukarki dostał się płyn, drukarka została upuszczona lub jej obudowa została uszkodzona, drukarka nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w jej wydajności. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

Jeśli drukarka ma być używana na terenie Niemiec, instalacja elektryczna w budynku musi być chroniona bezpiecznikiem 10- lub 16-amperowym w celu zapewnienia drukarce wystarczającej ochrony przed zwarciami i przepięciami.

Podczas podłączania drukarki do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno właściwe położenie. Podłączenie złącza w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych kablem.

Jeśli wtyczka zostanie uszkodzona, wymień przewód zasilania lub skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem. W przypadku wtyczek z bezpiecznikami należy wymieniać bezpieczniki wyłącznie na nowe o odpowiedniej wielkości i parametrach znamionowych.

Wybieranie miejsca dla drukarki

Wybierając miejsce dla drukarki, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Drukarkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która ze wszystkich stron wykracza poza krawędzie obudowy drukarki. W przypadku umieszczenia drukarki przy ścianie odległość między drukarką a ścianą powinna być większa niż 10 cm. Drukarka nie będzie działać poprawnie, jeśli zostanie ustawiona pod kątem.

Podczas przechowywania lub transportowania drukarki nie należy jej przechylać, stawiać na boku ani obracać do góry nogami. W przeciwnym razie tusz może wyciec.

Należy pozostawić miejsce nad drukarką na możliwość otwarcia pokrywy drukarki i miejsca za drukarką na kable.

Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności. Drukarkę należy ustawić z dala od bezpośredniego światła słonecznego, silnego oświetlenia sztucznego i źródeł ciepła.

Nie należy umieszczać lub przechowywać drukarki poza pomieszczeniami, w miejscu o dużym zapyleniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w miejscach, w których występują drgania, wibracje, wysoka temperatura i wilgotność. Nie należy korzystać z drukarki mając mokre ręce.

Drukarkę należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

Korzystanie z drukarki

Podczas korzystania z drukarki należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy wkładać przedmiotów przez otwory drukarki.

Nie należy wylewać płynów na drukarkę.

Podczas drukowania nie należy wkładać rąk do wnętrza drukarki.

Nie należy dotykać białego płaskiego przewodu ani przewodów tuszu znajdujących się wewnątrz drukarki.

Nie należy używać produktów w aerozolu zawierających łatwopalne składniki wewnątrz lub w pobliżu tej drukarki. Grozi to pożarem.

Nie przesuwaj ręcznie głowicy drukującej, ponieważ możesz doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

Zawsze wyłączaj drukarkę używając przycisku zasilania . Gdy naciśnięty jest ten przycisk, miga lampka zasilania przestanie migać.

Przed transportem drukarki należy się upewnić, że głowica drukująca znajduje się w pozycji początkowej (po prawej stronie urządzenia).

Ponownie napełnij tusz jeśli poziom tuszu jest poniżej dolnej linii w pojemniku z tuszem. Dalsze korzystanie z drukarki, kiedy poziom tuszu znajduje się poniżej dolnej linii może uszkodzić drukarkę.

Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć kabel zasilania z gniazdka elektrycznego.

Umieszczając oryginały, nie należy naciskać zbyt mocno szyby ekspozycyjnej.

Obsługa tuszu

Podczas obsługi należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny dostawać pojemników z tuszem do zabawy, a zwłaszcza brać ich zawartości do ust.

Nie należy przechylać ani postrząsać pojemnikami z tuszem po otwarciu opakowania, gdyż może to spowodować wyciek.

Należy uważać, aby nie dotknąć tuszu podczas obchodzenia się z pojemnikami z tuszem, zatyczkami lub otwartymi pojemnikami lub ich zatyczkami. Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą. Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pojemnik z tuszem był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem należy go umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej trzy godziny.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Podczas przechowywania lub transportu pojemnika z tuszem po jego otwarciu, nie przechylać ani nie narażać pojemnika na uderzenia lub zmiany temperatury. W przeciwnym razie może dojść do wycieku tuszu, nawet jeśli zatyczka pojemnika jest dokładnie zamknięta. Upewnić się, że pojemnik znajduje się w położeniu pionowym podczas dokręcania zatyczki i podjęto środki mające zapobiec wyciekowi tuszu podczas transportu pojemników.

Ograniczenia dotyczące kopiowania

Należy przestrzegać poniższych ograniczeń, aby drukarka była użytkowana w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Kopiowanie następujących rzeczy jest niezgodne z prawem:

Banknoty, monety, zbywalne rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i komunalne papiery wartościowe

Nieużywane znaczki pocztowe, podstemplowane kartki pocztowe oraz inne dokumenty pocztowe posiadające wartość

Rządowe znaczki skarbowe oraz papiery wartościowe wydane zgodnie z przepisami prawnymi

Należy zachować ostrożność podczas kopiowania poniższych elementów:

Prywatne zbywalne papiery wartościowe (świadectwo udziałowe, dokumenty zbywalne, czeki, itp. ), bilety miesięczne, bilety ulgowe, itp.

Paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, winiety drogowe, bony żywnościowe, bilety itp.

Uwaga:

Kopiowanie takich dokumentów może być niezgodne z prawem.

Odpowiedzialne korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim:

Drukarki mogą być używane niezgodne z prawem poprzez kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim. Należy użytkować urządzenie w odpowiedzialny sposób uzyskując pozwolenie na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim lub zasięgając porady adwokata.

Z Encyklopedia Zarządzania

Instrukcja
Polecane artykuły
 • Instrukcja BHP
 • Szkolenie BHP
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Oferta pracy
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Dyscyplina pracy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Lista obecności

Instrukcja jest to opis postępowania w danej sytuacji lub podczas obsługi danego urządzenia. Wyróżnić można instrukcje:

 • obsługi urządzenia,
 • instrukcję bhp,
 • przeciwpożarową, i in.

Instrukcja jest to forma wypowiedzi zapisanej w formie tekstu, zawierająca wskazówki dotyczące obsługi (jakiegoś urządzenia), zasad postępowania (instrukcja BHP), sposobu wykonania (instrukcja od producentów). Często tekst jest połączony z rysunkami lub całość jest tylko w formie graficznej musi być dołączona do każdego produktu.

Instrukcja ma precyzować czynności związane np. z rozpoczęciem i zakończeniem pracy (instrukcja BHP), musi być aktualna dostępna dla każdego, widoczna, precyzyjna, czytelna i zrozumiała tak aby pracownik dobrze zrozumiał jak wykonać zadanie. Znajdziemy ją w firmach na stanowiskach pracy, w szkole, w poradniach lekarskich, w sklepach, itp. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad instrukcji. Stosując się do zasad instrukcji unikniemy uszkodzenia maszyny lub urządzenia oraz, że nie ulegniemy wypadkowi podczas pracy. Musi ona dotyczyć urządzeń, rzeczy, z których będziemy korzystać w czasie pracy (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

Instrukcje BHP powinny być zamieszczone przy podręcznym sprzęcie gaśniczym, dodatkowo instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać informacje na temat ochrony przeciwpożarowej" instrukcje obsługi maszyn powinny być umieszczone przy każdej maszynie lub urządzeniu na każdym stanowisku pracy, instrukcje higieny w salach szpitalnych, powinny być umieszczone nad stanowiskiem wykonywanych czynności. (Kamińska A. 2013, s. 428)

Rodzaje instrukcji

 • instrukcji obsługi i pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • instrukcji programowania komputera
 • instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 • instrukcji montażu urządzeń
 • instrukcja obsługi urządzenia
 • instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 • instrukcji magazynowania
 • instrukcji stanowiskowych dotyczących postępowania w trakcie pracy
 • instrukcji stosowania środków do ochrony indywidualnej
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych
 • instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • instrukcji poselskiej
 • instrukcji kancelaryjnych
 • instrukcji sanitarnych
 • instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Zasady pisania instrukcji

 • Pisać zwięźle, precyzyjnie i na temat, tak aby dobrze poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać
 • Używać bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym
 • Zadać o logiczną kolejność punktów

Przykładowa instrukcja obsługi

1. Czynności jakie powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy:

 • przewietrzyć pomieszczenie
 • sprawdzić stan wtyczki do której będzie podpięta kserokopiarka
 • sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia
 • sprawdzić stan papieru w podajniku

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

 • Obsługiwać kserokopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

skupiać uwagę na czynnościach związanych z obsługą urządzenia

 • Często wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje
 • przerwać czynności związane z obsługą i gdy zauważymy nieprawidłowości związane z pracą kserokopiarki (dym, nieprzyjemny zapach wydobywający się z zewnątrz urządzenia)
 • Zanim zaczniemy wyjmować zablokowany papier należy wyłączyć urządzenie z prądu
 • regularnie czyścić podajnik i szybę preparatem przeznaczonym do tych celów
 • w przypadku dostania się tonera do oka, przemyć obficie ciepłą wodą i udać się do lekarza

3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującego kserokopiarkę

 • obciążenie urządzenia ciężkimi przedmiotami
 • wykonywanie samodzielnie czynności niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną
 • otwiera górnej pokrywy w trakcie pracy urządzenia
 • wyłączanie kserokopiarki od jej zasilania w trakcie pracy
 • kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką
 • używania różnego rodzaju środków nieprzeznaczonych do mycia kserokopiarki

Zasady BHP a Kodeks Pracy

Zgodnie z Artykułem 23711. § 1. Kodeks Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Patrz także: Procedury i instrukcje

Bibliografia

 • Dynowska M. (2018), Szczegółowa instrukcja Bezpieczeństwa pracy na ćwiczeniach labatoryjnych w Katedrze Mykologii
 • Jankowiak J. (2007) Prawo pracownika do zakładowegi zasobu wiedzy w sferze BHP
 • Jóźwiak J. (2010), Pracownia informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 35
 • Kamińska A. (2013), Prawo pracy 1560 pytań i odpowiedzi, Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 428
 • Spychała M. Grzelczak A. (2014)Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1974r. Art. 11. (Dz. U. Nr 24, poz. 141) Kodeks pracy

Autor: Paulina Pilszak

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

1267 Asus podręcznik (-y) są dostępne do pobrania za darmo w formacie PDF

Kliknij poniższą literę, aby zobaczyć pełną listę marek zaczynających się od tej litery.

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

Asus Cell Phone A50

Marka: Asus

Produkt: Cell Phone

Rozmiar: 3. 64 MB

Strony: ~

Pliki do pobrania: 0

Asus Cell Phone G60

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 40 MB

Asus Cell Phone M10

Marka: Asus

Rozmiar: 3. 66 MB

Asus Cell Phone V55

Marka: Asus

Rozmiar: 994. 20 KB

Asus Cell Phone V66

Marka: Asus

Rozmiar: 2. 94 MB

Asus Cell Phone V75

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 33 MB

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Asus E301l

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Asus E301l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Asus E301l