Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Sc832

Aby zainstalować Black And Decker SC832, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Zalecany jest użycie ochronnych rękawic i gogli, aby uniknąć skaleczeń i uszkodzeń. Upewnij się, że wszystkie części są dobrze dokręcone i że wszystkie połączenia są bezpieczne. Zalecana jest także regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia. Wyjmowanie lub demontaż części urządzenia należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Używanie urządzenia do celów innych niż te opisane w instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenia lub obrażenia.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Sc832

Rejestracja produktu

Uzyskuj ważne powiadomienia dotyczące wycofywania produktów, potwierdzenie własności Twojego produktu oraz skorzystaj z obsługi gwarancyjnej. Po prostu zarejestruj swój zakup BLACK+DECKER®.

Dowiedz się więcej

Części + Dokumentacja

Profesjnalne wsparcie. Wyszukaj przedstawicieli oferujących naprawy i części zamienne przez Internet.

Znajdź Części

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa + akcje wycofywania produktów

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem
Mimo że, zdarza się to bardzo rzadko, czasami występują problemy z bezpieczeństwem dotyczące naszych produktów, wtedy pojawia się konieczność wycofania niektórych produktów z rynku. W takich przypadkach niezwłocznie przekazujemy konsumentom aktualne informacje dotyczące napraw i środków ostrożności.

Dowiedz się więcej

Znajdź sklep

Najbliższy sprzedawca BLACK+DECKER® jest tuż za rogiem.

Czarny i decker

Przeznaczenie
Pilarka tarczowa BLACK + DECKER BDCCS18 została zaprojektowana do piłowania drewna i innych produktów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników nieprofesjonalnych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
Termin „elektronarzędzie” we wszystkich ostrzeżeniach wymienionych poniżej odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowych) lub elektronarzędzi zasilanych z baterii (bezprzewodowych).

 1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
  • Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
  • Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
 2. Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczki elektronarzędzia muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych wtyczek adaptera z uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
 • Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz lub wilgoć warunki. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas pracy elektronarzędziem na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do użytku na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli używasz elektronarzędzia w adamp lokalizacja jest nieunikniona, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo osobiste

 • Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.  Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
 • Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska ​​przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.
 • Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania i / lub włożeniem akumulatora, wzięciem elektronarzędzia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Noszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub włączanie elektronarzędzi, które są włączone, grozi wypadkami.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji. Klucz pozostawiony przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
 • Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 • Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
 • Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odsysających i zbierających pył, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzenia do usuwania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi

za. Nie używaj siły. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
b. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
do. Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów, odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. lub przechowywania elektronarzędzi. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
re. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia z dala od dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub z niniejszą instrukcją obsługiwać elektronarzędzie. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

ANGIELSKI (Oryginalna instrukcja)

mi. Utrzymuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części i innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzi. W przypadku uszkodzenia, zlecić naprawę elektronarzędzia przed użyciem. Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
fa. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i są łatwiejsze do kontrolowania.
sol. Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Używanie elektronarzędzia do operacji innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.
5. Usługa
za. Oddaj elektronarzędzie do naprawy przez wykwalifikowaną osobę, która używa tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Ostrzeżenie! Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

Procedury cięcia

a.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i ostrza. Trzymaj drugą rękę włączoną
uchwyt pomocniczy lub obudowa silnika. Jeśli obie ręce trzymają piłę, nie można ich przeciąć przez ostrze.

b. Nie sięgaj pod obrabiany przedmiot. Osłona nie chroni przed ostrzem pod obrabianym przedmiotem.

do. Dostosuj głębokość cięcia do grubości obrabianego przedmiotu. Poniżej przedmiotu obrabianego powinien być widoczny mniej niż pełny ząb zębów ostrza. Nigdy nie trzymaj przecinanego kawałka w dłoniach lub w poprzek nogi. Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej platformy. Ważne jest, aby odpowiednio wspierać pracę, aby zminimalizować narażenie ciała, zakleszczenie ostrza lub utratę kontroli.
mi. Trzymaj elektronarzędzie wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w których narzędzie tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub własnym przewodem. Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje również, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia staną się pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem operatora. Podczas rozdrabniania zawsze używaj prowadnicy wzdłużnej lub prostej prowadnicy krawędziowej. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza ryzyko zakleszczenia ostrza.

sol. Zawsze używaj ostrzy o odpowiednim rozmiarze i kształcie (diament lub okrągły) otworów trzpienia. Ostrza, które nie pasują do elementów mocujących piły, będą pracować mimośrodowo, powodując utratę kontroli.
godz. Nigdy nie używaj uszkodzonych lub niewłaściwych podkładek ani śrub. Podkładki brzeszczotu i śruba zostały specjalnie zaprojektowane dla Twojej piły, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił

Przyczyny odrzutu i powiązane ostrzeżenia

 • odrzut jest nagłą reakcją na przyciśnięty, związany lub źle ustawiony brzeszczot, powodujący niekontrolowane podnoszenie się piły z obrabianego przedmiotu w kierunku operatora;
 • kiedy ostrze jest ściśnięte lub ciasno skrępowane przez zamykającą się szczelinę, ostrze zatrzymuje się, a reakcja silnika powoduje gwałtowne skierowanie urządzenia z powrotem w stronę operatora;
 • jeśli ostrze ulegnie skręceniu lub przemieszczeniu podczas cięcia, zęby na tylnej krawędzi ostrza mogą wbić się w górną powierzchnię drewna, powodując wysunięcie się ostrza z nacięcia i odskoczenie z powrotem w kierunku operatora.

Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia piły i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i można go uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak podano poniżej.

za. Trzymaj piłę mocno obiema rękami i ustaw ramiona tak, aby opierały się siłom odrzutu. Ustaw swoje ciało po obu stronach ostrza, ale nie w jednej linii z ostrzem. Odbicie może spowodować odskok piły do ​​tyłu, ale siły odbicia mogą być kontrolowane przez operatora, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Gdy brzeszczot się zacina lub gdy z jakiegokolwiek powodu przerywasz cięcie, zwolnij spust i przytrzymaj piłę nieruchomo w materiale, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyjmować piły z miejsca pracy ani ciągnąć piły do ​​tyłu, gdy ostrze jest w ruchu lub może wystąpić odrzut. Zbadaj i podejmij działania naprawcze, aby wyeliminować przyczynę zakleszczenia ostrza. Podczas ponownego uruchamiania piły w obrabianym przedmiocie, wycentruj brzeszczot w rzazie i sprawdź, czy zęby piły nie są zahaczone w materiale. Jeśli brzeszczot się zacina, może odskoczyć lub odskoczyć od obrabianego przedmiotu po ponownym uruchomieniu piły. Obsługuj duże panele, aby zminimalizować ryzyko przyszczypnięcia i odbicia ostrza. Duże panele mają tendencję do opadania pod własnym ciężarem. Pod płytą należy umieścić podpory z obu stron, w pobliżu linii cięcia oraz w pobliżu krawędzi płyty. Nie używaj tępych lub uszkodzonych ostrzy. Nienaostrzone lub niewłaściwie ustawione ostrza tworzą wąski rzaz, powodując nadmierne tarcie, zakleszczanie się ostrza i odrzut.

fa. Dźwignie blokujące głębokość ostrza i regulację ukosu muszą być dokręcone i zabezpieczone przed wykonaniem cięcia. Jeśli regulacja ostrza przesunie się podczas cięcia, może to spowodować zakleszczenie i odrzut. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia w istniejących ścianach lub innych ślepych obszarach. Wystające ostrze może przeciąć przedmioty, które mogą spowodować odrzut.

Funkcja dolnej osłony

a. Przed każdym użyciem sprawdzić dolną osłonę pod kątem prawidłowego zamknięcia. Nie używaj pilarki, jeśli dolna osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. nigdy nie zamykajamp lub przywiąż dolną osłonę w pozycji otwartej. Jeśli piła zostanie przypadkowo upuszczona, dolna osłona może się wygiąć. Podnieś dolną osłonę za pomocą chowanego uchwytu i upewnij się, że porusza się swobodnie i nie dotyka ostrza ani żadnej innej części, pod każdym kątem i głębokością cięcia. Sprawdź działanie sprężyny dolnej osłony. Jeśli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, należy je serwisować przed użyciem. Dolna osłona może działać wolno z powodu uszkodzonych części, lepkich osadów lub nagromadzenia gruzu. Dolną osłonę można cofnąć ręcznie tylko w przypadku cięć specjalnych, takich jak „cięcie wgłębne” i „cięcie złożone”. Podnieś dolną osłonę, cofając uchwyt, a gdy tylko ostrze wejdzie w materiał, dolna osłona musi zostać zwolniona. W przypadku wszystkich innych cięć dolna osłona powinna:
działają automatycznie. Przed odłożeniem piły na stół lub podłogę należy zawsze uważać, aby dolna osłona zakrywała ostrze. Niezabezpieczony, wybiegający brzeszczot spowoduje, że piła będzie cofać się, przecinając wszystko, co stanie na jej drodze. Zwróć uwagę na czas potrzebny do zatrzymania ostrza po zwolnieniu przełącznika.

Ryzyka szczątkowe.
Podczas używania narzędzia może powstać dodatkowe ryzyko szczątkowe, które może nie być uwzględnione w załączonych ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, długotrwałego użytkowania itp. Nawet przy zastosowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i wdrożeniu urządzeń zabezpieczających, niektórych ryzyk szczątkowych nie da się uniknąć. Obejmują one:

 • Urazy spowodowane dotykaniem obracających się/ruchomych części.
 • Urazy spowodowane zmianą jakichkolwiek części, ostrzy lub akcesoriów.
 • Urazy spowodowane długotrwałym używaniem narzędzia. Używając dowolnego narzędzia przez dłuższy czas, rób regularne przerwy.
 • Ubytek słuchu.
 • Zagrożenia dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu powstałego podczas używania narzędzia (npample:- praca z drewnem, zwłaszcza dębem, bukiem i MDF. )

Ostrza piły

 • Nie używaj ostrzy o większej lub mniejszej średnicy niż zalecane. Aby uzyskać informacje o prawidłowej wartości ostrza, patrz dane techniczne. Należy używać wyłącznie ostrzy określonych w niniejszej instrukcji, zgodnych z normą EN 847-1.
 • Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj tarcz ściernych

Bezpieczeństwo innych

 • Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  Wibracja
  Deklarowane wartości emisji drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badawczą dostarczoną przez
  EN 60745 i mogą być używane do porównywania jednego narzędzia z drugim. Deklarowana wartość emisji drgań może być również wykorzystana we wstępnej ocenie narażenia.
  Ostrzeżenie! Wartość emisji drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od wartości deklarowanej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia. Poziom wibracji może
  wzrost powyżej podanego poziomu.
  Podczas oceny narażenia na wibracje w celu określenia środków bezpieczeństwa wymaganych przez 2002/44/WE w celu ochrony osób regularnie używających elektronarzędzi w pracy, oszacowanie wibracji
  ekspozycja powinna uwzględniać rzeczywiste warunki użytkowania i sposób korzystania z narzędzia, w tym uwzględniać wszystkie części cyklu operacyjnego, takie jak czasy, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje bezczynnie, oprócz czasu wyzwalania.

Etykiety na narzędziu

Na narzędziu widoczne są następujące symbole wraz z kodem daty:

Ostrzeżenie! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne

To narzędzie jest podwójnie izolowane; dlatego nie jest wymagany przewód uziemiający. Zawsze sprawdzaj, czy zasilanie odpowiada objtage na tabliczce znamionowej.

 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe BLACK+DECKER w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Funkcje
To narzędzie zawiera niektóre lub wszystkie z poniższych funkcji.
1. Główny uchwyt
2. Przycisk blokady
3. Włącznik/wyłącznik
4. Bateria (może nie być dołączona)
5. Buty
6. Pokrętło regulacji głębokości
7. Dodatkowy uchwyt
8. Górna Straż
9. Skala regulacji skosu
10. nóż
11. Dolna osłona ostrza
12. Skala regulacji głębokości
13. Narzędzie blokujące
14. Port odsysania pyłu
15. Pokrętło regulacji skosu
16. Blokada wrzeciona

Montaż
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do wykonywania którejkolwiek z poniższych czynności upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone, a brzeszczot się zatrzymał.
Aby zainstalować akumulator (rys. A)

 • Włóż akumulator do narzędzia, jak pokazano na rysunku A. Upewnij się, że akumulator jest całkowicie osadzony i całkowicie zatrzaśnięty na swoim miejscu.

Aby wyjąć akumulator (rys. B)

 • Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, jak pokazano na rysunku B. i wyciągnij akumulator z narzędzia.

Podparcie dużych paneli/Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu (rys. C)

 • Obsługuj duże panele, aby zminimalizować ryzyko przyszczypnięcia i odbicia ostrza. Duże panele mają tendencję do zwisania pod własnym ciężarem, jak pokazano na rysunku C.
 • Pod panelem muszą być umieszczone wsporniki z obu stron, w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi panelu, rysunek C.
 • Nigdy nie trzymaj przecinanego kawałka w dłoniach ani w poprzek nogi. Rysunek D.
 • Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej platformy, jak pokazano na rysunku E. Ważne jest prawidłowe podparcie pracy, aby zminimalizować narażenie ciała, zakleszczenie ostrza lub utratę kontroli.
  Regulacja głębokości cięcia – (rys. F – G)
 • Głębokość cięcia należy ustawić zgodnie z grubością obrabianego przedmiotu.
 • Poluzuj pokrętło regulacji głębokości (6), aby odblokować stopkę piły (5), jak pokazano na rysunku F.
  Ustaw płozę piły w żądanej pozycji. Odpowiednią głębokość cięcia można odczytać ze skali (12).
 • Ustaw regulację głębokości piły tak, aby jeden ząb (10) brzeszczotu wystawał poniżej przedmiotu obrabianego (16), jak pokazano na rysunku G.
 • Dokręć pokrętło, aby zablokować stopkę piły na miejscu.

Regulacja kąta ukosu – (rys. K)

To narzędzie można ustawić pod kątem ukosowania w zakresie od 0° do 50°.

 • Poluzuj pokrętło regulacji ukosu (14), aby odblokować płozę piły (5).
 • Ustaw płozę piły (5) w żądanej pozycji. Odpowiedni kąt ukosu można odczytać ze skali (9).
 • Dokręć pokrętło regulacji ukosu (15), aby zablokować klocek piły na miejscu.
 • Potwierdź dokładność ustawienia, sprawdzając kąt ukosowania rzeczywistego cięcia na skrawku materiału.

Regulacja buta do cięcia pod kątem 90°

Stopka (5) została ustawiona fabrycznie, aby zapewnić, że ostrze jest prostopadłe do stopki przy ustawieniu skosu 0°.
JEŚLI POTRZEBNE JEST REALIZACJA:

 • Ustaw piłę na skos 0°.
 • Schować osłonę ostrza (11).
 • Poluzuj pokrętło regulacji ukosu (15). Przyłóż kwadrat do ostrza (10) i stopki (5), aby wyregulować ustawienie 90°.
 • Poluzuj przeciwnakrętkę (16) i przesuń śrubę regulacyjną (19) (wstawka rysunek H) tak, aby but zatrzymał się pod odpowiednim kątem. Dokręć przeciwnakrętkę do buta, przytrzymując śrubę regulacyjną na miejscu.
 • Potwierdź dokładność ustawienia, sprawdzając prostopadłość rzeczywistego cięcia na skrawku materiału.

Zakładanie i zdejmowanie ostrza (rys. I – J)

 • Wsuń dolną osłonę i zamontuj ostrze (10) i clamp podkładka (20) jak pokazano na rysunku I.
 • Wciśnij blokadę wrzeciona (16) jednocześnie obracając śrubę ostrza (21) za pomocą narzędzia blokującego (13), aż blokada ostrza zatrzaśnie się i ostrze przestanie się obracać.

UWAGA: Narzędzie blokujące jest przechowywane na pile, jak pokazano na rysunku J

 • Mocno dokręć śrubę ostrza za pomocą narzędzia blokującego.
  UWAGA: Bolt posiada lewoskrętny gwint. Aby poluzować, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby dokręcić, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  UWAGA: Nigdy nie włączaj blokady brzeszczotu, gdy piła pracuje, ani nie staraj się zatrzymać narzędzia.

Nigdy nie włączaj narzędzia, gdy blokada ostrza jest włączona. Spowoduje to poważne uszkodzenie piły.

Dolna osłona ostrza

UWAGA: Ryzyko skaleczenia. Dolna osłona tarczy to funkcja bezpieczeństwa, która zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała. Nigdy nie używaj piły, jeśli brakuje dolnej osłony, jest ona uszkodzona, źle zmontowana lub nie działa prawidłowo. Nie ufaj, że dolna osłona tarczy będzie Cię chronić w każdych okolicznościach. Twoje bezpieczeństwo zależy od przestrzegania wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności
a także prawidłowe działanie piły. Przed każdym użyciem sprawdzić dolną osłonę pod kątem prawidłowego zamykania, jak opisano w Dodatkowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących pił tarczowych. Jeśli brakuje dolnej osłony tarczy
lub nie działa prawidłowo, oddaj pilarkę do serwisu przed użyciem. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność produktu, naprawy, konserwacje i regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis
lub inną wykwalifikowaną organizację serwisową, zawsze używając identycznych części zamiennych.
UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń oczu, zawsze używaj ochrony oczu. Ciała obce w miejscu pracy, takie jak drut lub gwoździe, mogą powodować pękanie lub łamanie końcówek. Używaj piły tylko wtedy, gdy
odpowiednia osłona tarczy piły jest na swoim miejscu. Przed użyciem zamontuj ostrze w odpowiednim obrocie i zawsze używaj czystego, ostrego ostrza.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ważne jest prawidłowe podparcie pracy i mocne trzymanie piły, aby zapobiec utracie kontroli, która może spowodować obrażenia ciała. Rysunek E
ilustruje typowe podparcie dłoni.

Posługiwać się.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, przed użyciem narzędzia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ważnych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Wybór ostrza
Twoja pilarka tarczowa jest przeznaczona do użytku z tarczami o średnicy 140 x 2 mm, które mają otwór o średnicy 12. 7 mm. Ostrza muszą być przystosowane do pracy z prędkością 7000 obr. /min (lub wyższą). NIE używaj żadnych
tarcze ścierne.
Ogólne cięcia
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wyjmij baterię i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu, regulacji i konfiguracji. Upewnij się, że dolna osłona działa. Wybierz odpowiednie ostrze do
materiał do cięcia.

 • Zmierz i zaznacz pracę do cięcia.
 • Wspieraj i zabezpieczaj pracę we właściwy sposób (Patrz Zasady i Instrukcje Bezpieczeństwa).
 • Używaj odpowiedniego i wymaganego wyposażenia ochronnego (patrz Zasady bezpieczeństwa).
 • Zabezpiecz i utrzymuj miejsce pracy (patrz Zasady bezpieczeństwa).
 • Po włożeniu baterii upewnij się, że przełącznik włącza i wyłącza piłę.

Przełącznik
Piła wyposażona jest w funkcję blokady wyłącznika, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu.

 • Aby obsługiwać narzędzie, naciśnij przycisk blokady (2) z obu stron piły i przytrzymaj go, naciskając spust (3).
 • Po naciśnięciu spustu i uruchomieniu narzędzia zwolnij przycisk blokujący.
 • Narzędzie będzie działać tak długo, jak długo spust jest wciśnięty.
 • Aby wyłączyć narzędzie, zwolnij spust.
  UWAGA: To narzędzie nie ma możliwości zablokowania narzędzia, a przełącznika nigdy nie należy blokować w żaden inny sposób.
  Automatyczny hamulec elektryczny
  Pilarka jest wyposażona w elektryczny hamulec tarczy, który zatrzymuje tarczę w ciągu 1-2 sekund od zwolnienia spustu. Jest to automatyczne i nie wymaga regulacji.
  Piłowanie
  UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami.
 • Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, aby ostrze poruszało się swobodnie przez kilka sekund.
 • Podczas cięcia delikatnie naciskaj na narzędzie.
 • Pracuj z butem dociśniętym do przedmiotu obrabianego. Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania
 • Ponieważ nie da się uniknąć niektórych odprysków wzdłuż linii cięcia na górnej stronie przedmiotu obrabianego, należy ciąć po stronie, gdzie odpryski są dopuszczalne.
 • Gdzie odpryski mają być zminimalizowane, np. przy cięciu laminatów, clamp kawałek sklejki na wierzch obrabianego przedmiotu.

Wycinanie kieszeni (rys. K)
UWAGA: Nigdy nie mocuj osłony tarczy w pozycji podniesionej. Nigdy nie przesuwaj piły do ​​tyłu podczas cięcia kieszeni. Może to spowodować podniesienie się urządzenia z powierzchni roboczej, która:
może spowodować obrażenia.
Cięcie kieszeniowe to takie, które jest wykonywane, gdy krawędź materiału nie otwiera dolnej osłony, ale dolna krawędź obracającego się ostrza wcina się w środek materiału.

 • Wyreguluj stopkę (5) tak, aby ostrze cięcie na żądanej głębokości.
 • Przechyl pilarkę do przodu i oprzyj przód buta o materiał, który ma być cięty.
 • Używając dźwigni cofania, cofnij dolną osłonę tarczy do góry. Opuść tył buta, aż zęby ostrza prawie dotkną linii cięcia.
 • Zwolnij osłonę tarczy (jej kontakt z elementem roboczym utrzyma ją w pozycji umożliwiającej swobodne otwarcie podczas rozpoczynania cięcia).
 • Zdejmij rękę z dźwigni osłony i mocno chwyć dodatkowy uchwyt (7), jak pokazano na rysunku N. Ustaw ciało i ramię tak, aby w przypadku wystąpienia odrzutu móc oprzeć się odrzutowi.
 • Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że ostrze nie styka się z powierzchnią cięcia.
 • Uruchom silnik, pozwól piły na osiągnięcie pełnej prędkości, a następnie stopniowo opuszczaj piłę, aż jej stopa będzie przylegać płasko do ciętego materiału. Przesuwaj piłę wzdłuż linii cięcia aż do zakończenia cięcia, jak pokazano na rysunku K.
 • Zwolnij spust i pozwól, aby ostrze całkowicie się zatrzymało przed wyjęciem ostrza z materiału.
 • Rozpoczynając każde nowe cięcie, powtarzaj jak powyżej.

Rozwiązywanie problemów
ProblemMożliwa przyczynaMożliwe rozwiązanie
Jednostka nie uruchamia się. Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.

Akumulator nie jest naładowany.

Sprawdź instalację zestawu baterii.

Sprawdź wymagania dotyczące ładowania zestawu baterii.

Akumulator nie ładuje się. Akumulator nie jest włożony do ładowarki.

Ładowarka nie jest podłączona.

Temperatura otaczającego powietrza za wysoka lub za niska.

Włóż akumulator do ładowarki, aż pojawi się dioda LED.

Podłącz ładowarkę do

wodeng wylot. Zapoznaj się z rozdziałem „Ważne ładowanie”

Uwagi po więcej szczegółów.

Przenieś ładowarkę i akumulator do temperatury otoczenia powyżej 40 stopni F (4. 5 F°C) lub poniżej 105 stopni F (+40. 5°C).

Urządzenie wyłącza się nagle. Akumulator ma

osiągnął swój. maksymalny limit termiczny.

Rozładowany. (Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora, został on zaprojektowany tak, aby wyłączał się nagle, gdy

ładunek jest wyczerpany. )

Poczekaj, aż akumulator ostygnie.

Umieść na ładowarce dzięki Koś do ładowania.

Akcesoria
Wydajność twojego narzędzia zależy od użytego akcesorium. Akcesoria BLACK+DECKER są zaprojektowane zgodnie z wysokimi standardami jakości i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego
narzędzie. Używając tych akcesoriów, uzyskasz to, co najlepsze ze swojego narzędzia.
Konserwacja
Twoje narzędzie zostało zaprojektowane do pracy przez długi czas przy minimalnej konserwacji. Ciągła zadowalająca praca zależy od właściwej pielęgnacji narzędzia i regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji wyłącz i
odłącz narzędzie.

 • Regularnie czyść otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki.
 • Regularnie czyścić obudowę silnika za pomocą adamp płótno. Nie używaj żadnych środków ściernych ani środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Wymiana wtyczki sieciowej (tylko Wielka Brytania i Irlandia)
W przypadku konieczności zamontowania nowej wtyczki sieciowej:

 • Bezpiecznie zutylizuj starą wtyczkę.
 • Podłącz brązowy przewód do zacisku pod napięciem w nowej wtyczce.
 • Podłącz niebieski przewód do zacisku neutralnego. Ostrzeżenie! Nie należy podłączać do zacisku uziemiającego. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z wtyczkami dobrej jakości.
  Zalecany bezpiecznik: 13 A.

Chronić środowisko

Oddzielna kolekcja. Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Jeśli pewnego dnia okaże się, że produkt BLACK + DECKER będzie wymagał wymiany lub nie będzie już dla Ciebie przydatny, nie wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Udostępnij ten produkt do oddzielnej zbiórki.

Oddzielna zbiórka zużytych produktów i opakowań umożliwia recykling materiałów i ich ponowne wykorzystanie. Ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne przepisy mogą przewidywać oddzielną zbiórkę produktów elektrycznych z gospodarstwa domowego, na miejskich wysypiskach śmieci lub przez sprzedawcę detalicznego przy zakupie nowego produktu.
BLACK+DECKER zapewnia punkt zbiórki i recyklingu produktów BLACK+DECKER po zakończeniu ich okresu użytkowania. Aby wziąć advantage tej usługi
proszę zwrócić produkt do dowolnego autoryzowanego agenta naprawczego, który odbierze go w naszym imieniu.

Lokalizację najbliższego autoryzowanego punktu napraw można sprawdzić, kontaktując się z lokalnym biurem BLACK+DECKER pod adresem wskazanym w niniejszej instrukcji. Alternatywnie, lista autoryzowanych serwisów BLACK+DECKER oraz pełne dane dotyczące naszego serwisu posprzedażowego i kontakty są dostępne w Internecie pod adresem: www. 2helpU. com

Dane techniczne
BDCCS18
Objętość wejściowatageV. 18
Prędkość bez obciążeniamit”3700 RPM
Maksymalna głębokość skrawaniamm43
Maksymalna głębokość cięcia przy skosie 45°mm35
Średnica ostrzamm140
Otwór ostrzamm12. 7
Szerokość końcówki ostrzamm2. 0
Wagakg2. 5

 
Ładowarka90590 ** TYP2
Objętość wejściowatageVx220. 240
Objętość wyjściowatageV«20 (maks. )
AktualnyA0. 4
Około. czas ładowaniamin225

 
bateriaBL1518
PełnytageV“18
PojemnośćAh1. 5
Typlew
LpA (ciśnienie akustyczne) 76. 0 dB(A), Niepewność (K) 3 dB(A)
L (moc akustyczna) 87. 0 dB(A), Niepewność (K) 3 dB(A)

wA

Łączne wartości drgań (suma wektorowa triax) zgodnie z EN 60745:
Cięcie drewna (ah vv) 1. 5 m/s2. niepewność (K) 1. 5 m/s2

Deklaracja zgodności WE

DYREKTYWA MASZYNOWA

Pilarka tarczowa BDCCS18

Black & Decker oświadcza, że ​​produkty opisane poniżej
„dane techniczne” są zgodne z:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-5

Produkty te są również zgodne z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
skontaktuj się z Black & Decker pod następującym adresem lub odnieś się do
z tyłu instrukcji.

Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej file i składa tę deklarację w imieniu Stanley Europe. plus/wp-content/uploads/2021/05/sign-1. png" alt="tekst" width="206" height="139" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>

R. Laverick
Kierownik Inżynierii
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
22 / 04 / 2015

Gwarancja
Black & Decker jest przekonany o jakości swoich produktów i oferuje wyjątkową gwarancję. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne stanowi uzupełnienie i w żaden sposób nie narusza Twoich ustawowych praw.
Gwarancja obowiązuje na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

Jeśli produkt Black & Decker ulegnie uszkodzeniu z powodu wadliwych materiałów, wykonania lub niezgodności, w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker gwarantuje
wymieniać wadliwe części, naprawiać produkty podlegające normalnemu zużyciu lub wymieniać takie produkty w celu zapewnienia jak najmniejszej niedogodności dla klienta, chyba że:

 • Produkt był używany do celów handlowych, zawodowych lub wynajmu;
 • produkt był niewłaściwie używany lub zaniedbany;
 • Produkt został uszkodzony przez ciała obce, substancje lub wypadki;
 • Próby napraw dokonywały osoby inne niż autoryzowani agenci napraw lub pracownicy serwisu Black & Decker.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz przedstawić dowód zakupu sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi. Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego
kontaktując się z lokalnym biurem Black & Decker pod adresem wskazanym w niniejszej instrukcji. Alternatywnie, lista autoryzowanych serwisów Black & Decker oraz pełne dane dotyczące naszego serwisu posprzedażowego i kontakty są dostępne w Internecie pod adresem: www. com

Prosimy odwiedzić naszą stronę webstronie www. blackanddecker. co. uk, aby zarejestrować nowy produkt BLACK+DECKER i być na bieżąco z nowymi produktami i ofertami specjalnymi. Więcej informacji na temat marki BLACK+DECKER i naszej oferty produktów można znaleźć na stronie www. uk
AustraliaBlack & Decker (Australia) Pty. Ltd.

20 Fletcher Road, Mooroolbark,

Victoria, 3138

Telefon

Faks

03-8720 5100

03-9727 5940

Nowa ZelandiaBlack & DeckerTelefon+64 9 259 1133
 Plac Te Apunga 5Faks+64 9 259 1122
 Góra Wellington  
 Aukland 1060  
Zjednoczone Królestwo &Black & DeckerTelefon01753 511234
Republika Irlandii

www. uk

[email chroniony]

210 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3YD

Faks01753 512365

Dokumenty / Zasoby

Referencje

 • Podkaszarka black decker - jaki akumulator

  Witam, zakupiłem używaną podkaszarkę Black decker STC 1840. Ponieważ mam wkrętarkę akumulatorą tej firmy stwierdziłem, że mogę użyć tych akumulatorów. Podkaszarka jednak nie włącza się. Zauważyłem, że podkaszarka była dostarczana z akumulatorem 4Ah, a akumulatory z wkrętarki mają 1, 5Ah. Moje pytanie...

  Ogólny techniczny 31 Maj 2020 15:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 387

 • Black Decker epc12 - Black Decker wkretarka epc12 Spalone kable

  Wkrętarka przestała działać, po rozkręceniu widok jak na zdjęciach, Chciałbym zapytać co do czego polutować, stawiam piwo za pomoc przez inpost pozdrawiam.

  Elektronarzędzia 30 Lis 2020 21:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 483

  IO4001 co to za dioda? Ładowarka Black Decker.

  Jest to możliwe, elektronika do kontroli może być wbudowana w baterii, lub jak to jest najczęściej robione wyłącza wyłącznik termiczny, który wyłącza ładowanie po "rozgrzaniu" baterii. Jest to rozwiązanie z bardzo tanich urządzeniach.Ja kupiłem na giełdzie wkrętarkę za 80zł z dwoma bateriami 18V i...

  Początkujący Naprawy 05 Sty 2010 16:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2421

  Ładowarka 18v do Li-ion black + decker (szukam zamiennika)

  Witam dostałem wkretarkę blac + decker egbl 188 h1 niestety nie ma do niej ładowarki. Pytanie czy mozna by akumulatory do niej ładować np. ładowarka laptopową, INNĄ, są moze zamienniki lub pasuję od jakiegos biedronkowo lidlowego produktu. itp. Cena oryginalnej przewyzsza wartosc całej wkrętarki. Mozecie...

  Elektro Co kupić? 03 Lis 2018 20:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1725

  Black decker ps 142 - Dymi silnik

  Witam.Mam wkrętarkę jak w temacie. Wczoraj zaczęła dymić. W sumie tak sama z siebie. Nie została przeciążona czy zablokowana.Rozebrałem ją, wykręciłem silnik, tak by był kompletnie wolny. Bez przekładni i bez elektroniki. I taki podłączyłem do zasilacza ustawionego na 12v i 5A odcięcia. Silnik...

  17 Lip 2018 06:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2256

  Black + Decker, akumulator do elektronarzędzi i powerbank w jednym

  Moim zdaniem ciekawostka i zbędny bajer. Aku ma zasilać narzędzie. po co na budowie kilkanaście powerbanków? Żeby monterom kable z wkrętarek do kieszeni schodziły?. Bardzo często elektronarzędzia są używane w bardzo trudnych warunkach, a po budowie tego akumulatora widzę, że ich nie przetrwa... A ta...

  Artykuły 21 Paź 2020 14:20Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3207

  Black&Decker EPC14 H1 - silnik

  Witam. Mam problem z wkrętarką Black&Decker EPC14 H1 14, 4 V. Przy włączaniu po dłuższy nie używaniu, zaczęło się kopcić z silnika, potem przestało. Za jakiś czas zakopciło się lekko. Wymieniłem akumulatorki i po naładowaniu mają ok 16 V. Czy to przyczyna, czy silnik. Jeśli silnik, to jaki typ (chyba...

  12 Lip 2021 14:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 453

  Wkrętarka black decker i regeneracja akumulatora?

  Jest drugie rozwiązanie. Kup NoNoame o podobnychh parametrach i przełóż akumulatorki. Rozmiary są podobne Wyjdzie taniej niż zakup pojedyńczych ogniw. Chyba że Ci zależy na oryginalnych parametrach żywotności akku, ale taka operacja może być droższa od całej wkrętarki.

  Inne Serwis 26 Wrz 2005 10:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 23744

  ładowarka Black$Decker 18 V do wkrętarki

  Witam!Potrzebuje ładowarki do wkrętarki Black&Decker na 18 V.Nie moge jej kupić w żadnym sklepie, nie moge też znależć jej na internecie. Czy mógłby mi ktoś pomóc??? powiedzieć gdzie można taką kupić, albo może zrobić?? Z góry dziekuje za pomoc.PS. dokładny model to KC 183F..... England SL 13YD

  Elementy elektroniczne Bazar 25 Lis 2006 15:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8791

  wkrętarka black decker 3, 6V/ ładowanie

  black&decker KC9036

  Zasilacze, ładowarki 24 Sie 2009 07:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4561

  wkrętarka DERDA DED7883 / BLACK DECKER EGBL 14K-QW

  Witam,Jak najbardziej polecam wiertarko-wkrętarkę GRAPHITE 58G116. Umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie domowym. Jest niezwykle funkcjonalna i łatwa w użyciu. Rękojeść, górna część obudowy oraz przycisk włącznika zostały pokryte materiałem antypoślizgowym, dzięki czemu narzędzie...

  17 Cze 2015 06:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2265

  Black&Decker wkrętarka wielofunkcyjna MT18BK - uszkodzone akumulatory

  Zaraz po świętach do nich zaglądnę ale martwi mnie fakt że dwa akumulatory padły na pysk w ciągu tygodnia. Za każdym razem były podpięte do wkrętarki i schowane w walizce.

  Elektro Początkujący 24 Mar 2019 17:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1569

  Wkrętarka Black Decker BDHD18 jak uruchomić

  Wg mnie. Przypuszczalnie to:1. Czerwony to + baterii2. Czarny to - baterii3. Biały kontrola napięcia baterii. Nie wiadomo po ktôrym ogniwie?Najlepiej by było omierzyć ori baterię lub zanalizować schemat płytki z wkrętarki.

  12 Wrz 2018 07:53Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1899

  Wkrętarka BLACK+DECKER BDCDD12 - przestała działać

  Wkrętarka BLACK+DECKER BDCDD12 czyli tani produkt supermarketowy z akumulatorem LiIon 10, 8 V - 1, 5 Ah.Zakładam temat bo forumowa szukajka po wpisaniu "BDCDD12" daje zero wyników.Ot tak - pewnego dnia - po wciśnięciu spustu tylko świeci LED podświetlający obszar pracy, silnik się nie kręci.Co sprawdziłem:-...

  22 Lis 2020 20:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1497

  Spalony silnik wkrętarki Black Decker BDCDD12 -H1 10, 8 V

  Spaliłem silnik od wkrętarki jak w tytule. Na silniku są dane: LESHI MOTOR 550FS-63897-1 120 V. Przeszukałem intermet, silika nie znalazłem. Czy może ktoś podpowie jakiś zamiennik. Bardzo proszę o pomoc.Dodano po 2Witam. Poprawiłem pisownię z pierwszego posta i informuję, że sprawa...

  27 Lis 2021 21:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 492

  Ładowarka Black&Decker 12V

  WitamMam zestaw firmy Black&Decker. Wkrętarka plus przystawki.Po włożeniu akumulatora do ładowarki poszedł z niej dym.Po jej rozebraniu sprawdziłem wszystkie elementy, są sprawne.Jedynie nie mam pewności co do elementu który jest wlutowany na wyjściu ładowarki.Wygląda jak tranzystor ma oznaczenia...

  09 Lut 2010 20:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7467

  Wkrętarka- trudny wybór marki

  Już kupiłem BLACK & DECKER WKRĘTARKA 14, 4 Li-lon za okazyjną cenę, 250 nową, także dziękuje za pomoc.

  19 Sie 2014 20:35Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4659

  Wkrętarka elektryczna do 200 zł

  niestety nie mogę zamieścić linka Dlaczego?Ja osobiście preferuję Black&Decker.

  18 Mar 2015 20:42Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1665

  Wkrętarka akumulatorowa do 300 zł

  Poszukam coś, sporo tego jest i w tej cenie pewnie wszystkie będą podobne. Popatrzę jeszcze za Einhell albo Black&Decker

  01 Lut 2016 06:29Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2067

  Jaką wybrać wiertarko - wkrętarkę?

  Witam serdecznie wszystkich.Koledzy jestem w trakcie poszukiwania wkrętarki do zastosowań domowych.I chciałem się doradzić co sądzicie o tych modelach:1. BLACK DECKER MT218KB MULTIEVO -2. Black&Decker EGBL188KB-QW -3. GRAPHITE 58G216 -4. METABO POWERMAXX BS BASIC -Czy warto...

  23 Gru 2016 13:44Odpowiedzi: 46 Wyświetleń: 19386

  Black&Decker Quattro KC2000F 12V - ładowanie z opóźnieniem

  Witam wszystkich,Mam pewien problem z ładowarką wkrętarki Black&Decker. Kupiłem używany komplet, czyli wkrętarka/wyrzynarka/szlifierka (3w1) z ładowarką i 2 akumulatorami. W ogłoszeniu była informacja o tym, że akumulatory nie trzymają, więc zakładałem od razu, że będzie trzeba dokupić. I faktycznie,...

  17 Wrz 2018 17:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 708

  [Zlecę] Wkrętarka Black&deker 10, 8

  Black&deker co to za firma? Nie znam takiej. Jeżeli już to Black&Decker a to jest istotna różnica. Jeżeli rzeczywiście nazwa brzmi Black&deker to jakaś podróba markowej Black&Decker.

  27 Lip 2020 21:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 399

  Zasilacz do ładowarki Black&Decker EPC12

  Zagubiłem ładowarkę do wkrętarki Black&Decker EPC12 H1, a mam na trochę ładowarek z różnych urządzeń, czy mogę wykorzystać inna ładowarkę?, w jakim przedziale powinny się mieścić parametry?. Są to ładowarki z routerów, modemów, telefonów, laptopów. Ładowarka wyglądała jak zwykła ładowarka do...

  Inne Co kupić? 17 Mar 2014 11:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2946

  Poszukuje ladowarki Black & Decker 6. 0V model nieznany

  (-). ---- ( ---- (+) (minus na zewnątrz, plus w środku) Black Decker 8V 250mA W black-u model ładowarki to "418337-06" A nazwa wkrętarki BLACK AND DECKER 6. 0V 9089 TYPE 1

  Projektowanie Co i Gdzie Kupić? 04 Cze 2013 15:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1518

  Jaką wiertarko wkrętarkę kupić, opcjonalnie udar

  Jestem nowym użytkownikiem forum, ale mam nadzieje, że we właściwym dziale pisze, ale do rzeczy.Chciałbym zakupić jakąś niezłą na użytek domowy wiertarko-wkrętarkę, opcjonalnie z udarem, naczytałem się wielu opinii forów itp. itd. i w końcu sam nie wiem.. Chciałbym maszynę z zasilaniem...

  05 Lis 2014 09:22Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2763

  Wkrętarka do prac domowych - ratujcie:)

  Ja kupiłem jakiś rok temu [url=]wkrętarko-wiertarkę Black&Decker w Castoramie za 200zł. Wykorzystywałem już ją do prac, o których wspomniałaś + wiele innych. Działa rewelacyjnie. Polecam tam kupić.

  02 Sty 2016 17:34Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1506

  black&decker kc12gt- akumulatory....

  Posiadam nową wiertarko-wkrętarki Black& Decker KC12GT.W sklepie pan powiedział mi, że tam są jakieś inne akumulatory (już nie pamiętam nazwy) i ich się nie powinno ładować tak jak tradycyjne akumulatory.I teraz czy mogę je ładować (formatować) przez pierwsze 2-3 razy przez 12h??Czy im to nie...

  26 Wrz 2009 19:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2130

  Wkrętarka sieciowa lub wkrętak. do ok. 200zł mała, lekka.

  Witam, aktualnie posiadam BLACK&DECKER KC1036B przerobioną na stałe zasilanie, pojawiła się potrzeba dokupienia drugiej sztuki i poszukuję czegoś co jeszcze lepiej spełniło by poniższe założenia:Sprzęt będzie wykorzystywany do skręcania i rozkręcania urządzeń małego agd, śruby fi 3-4mm w plastiku,...

  02 Lis 2012 10:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4137

  Wkrętarka i wiertarka - wkrętarko-wiertarka

  Witam. Swego czasu uzywalem Makity a ostatnio BlacK&Deckera, obie sa wedlug mnie bardzo dobre. Kiedys z przymusu kupilem jakiegos Topexa i akumulator trzymal po pelnym naladowaniu 30 minut. Moje zdanie jest takie ze jezeli cos kosztuje odpowiednio duzo to znaczy ze jest warte tych pieniedzy. Aczkolwiek Makita...

  RTV Co kupić? 15 Sie 2007 22:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4040

  Problem z wyborem wkrętarki, jaką wkrętarke wybrać do domowych prac

  07 Lut 2019 20:04Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1383

  Bateria wkrętarki 18v jako źródło zasilania dla radia 12v

  Witam, posiadam wkrętarkę Black&Decker BDCHD18 z dwoma bateriami BL1518 H5 18v 27Wh 1. 5Ah, 5 ogniw połączonych szeregowo. Z racji, iż ostatnio rzadko z niej korzystam, a jest lato, chciałbym wykorzystać te baterie do zasilenia w plenerze radioodtwarzacza Panasonic RX-ES27, aby baterie wkrętarki się...

  Początkujący Elektronicy 04 Lip 2018 14:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3429

  Zasilacz 13, 6V dużej mocy, czyli nowe życie dla wkrętarki aku.

  Konstrukcja ładna, zasilanie wkrętarki z sieci.. wątpliwe.Jak użyć wkrętarki gdy nie ma gniazdka, poza tym wkrętarka 12V aż się prosi by ją przenosić bez zbędnego balastu.Polecam temat Przeróbka zasilania taniej wkrętarkiZakup ogniw Li-Ion to ok. 20zł prosta ładowareczka i śmigamy w terenie...

  Projektowanie Układów 31 Gru 2011 19:42Odpowiedzi: 64 Wyświetleń: 60708

  [Kupię] Wkrętarki akumulatorowe 12V

  kupię 2 szt. wkrętarek akumulatorowych 12V,cena do 50zł /szt.,najchętniej Black&Decker EPC12, Dedra DED7841 lub podobne - bez udaru, bez biegów, zwykłe proste wkrętarki, z przekładnią planetarną (regulacja momentu) a nie "zębatki luzem w obudowie".Mogą być używane. Koniecznie jednak obie...

  Ogłoszenia Elektronika 18 Mar 2010 18:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 966

  Prosta podstawowa wkrętarka do mieszkania

  Jak tak dorywczo by tylko była pod ręką to może coś z Black&Deckera lub SkliaNajlepiej było by by był akumulator Litowo jonowy to są trwalsze i wygodniejsze w ładowaniu niż starsze typy NiCd. Ewentualnie coś z castoramy typu MacAllister nie ma szału ale miały akumulatory litowe.

  27 Sie 2012 16:17Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 12649

  Bardzo dobra wkrętarka sieciowa ze sprzęgłem Nm

  dlugo się zastanawiałem nad wyborem wkrętarki dla siebie. Zastanawialem się nad Metabo Bs 18, a Makita DF457DWE.Jako, że chce porządny sprzęt na lata, a będzie używany sporadycznie jednak zdecydowałem się iśc w kierunku wkrętarki sieciowej.Dużym zaskoczeniem jest to, że nie mogę znaleźć...

  06 Sty 2016 00:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 14604

  Wkrętarka Bosch - mala przeróbka wkrętarki

  Oczywiście ale jaka ktoś ma czas i darmowe ogniwa i cieszy go. Ja miałem 3 wkrętarki, nowe Black&Decker i ogniwa padły błyskawicznie to wymieniłem:).

  02 Wrz 2017 18:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2307

  Serwis - Konwersja wkrętarki ni-cd-na li-ion. CF-4S30A-A balanser z ładowarką.

  Trochę faktów:-wkrętarka Black&Decker 14, 4V Ni-Cd-ogniwa 18650 z innej wkrętarki która jeszcze działała, użyte 8szt, po dwie sztuki równolegle. Daje to w sumie koło 16, 8V.-zabezpieczenie ogniw 18650 zamówione z chin CF-4S30A-A, posiadające w sobie ładowarkę, balanser i różne zabezpieczenia....

  10 Wrz 2018 11:48Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5118

  Bateria Parkside/Black Decker do narzędzia Skil

  A mogę użyć baterii 20V w wkrętarce 18V? Dodam, że po naładowaniu baterii Black Decker ma ona 20. 5V. Parkside ma 20. 6V po pełnym naładowaniu:)

  06 Cze 2020 19:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4518

  Silnik RS580-20V do wkrętarki PARKSIDE PABS 20-LI zamiast Silnik Do Wkrętarki 18

  Witam czy do tego modelu wkretarki PABS 20-LI D4 Z ROCZNIKA 2019 da rade wstawić silniczek '' Silnik Do Wkrętarki 18V Czy nie da rady:<?

  02 Paź 2022 13:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 369

  Przerobienie ładowarki na ładowarkę do zwykłej wkrętarki.

  Witam!!!Mam ładowarkę z wkrętarki BLACK&DECKER i chciałbym ją przerobić na ładowarkę do zwykłej wkrętarki (orginalna jest bardzo wolna)Ale po podłączeniu akumulatora do tej B&D nie ładuję mi akumulatora (najprawdopodobniej B&D miał czujnik temperatury w akumulatorze a ten zwykły akumulator go nie...

  Układy Zasilające 25 Lis 2006 11:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2398

  Wkrętarki elektryczne i podajniki śrub

  a delvo ma jeszcze miernik momentu obrotowego wiec nastawa jest prosta. a co powiesz o Black&Decker?

  26 Sie 2013 11:47Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 5808

  Wkrętarka z akumulatorem żelowym

  Trochę odgrzeję kotlety. Ja mam wkrętarkę Black&Decker 12V i 2 akku żelowe. Jeden 1. 2Ah a drugi 2. 0Ah. Akumulatory ładuję zasilaczem z anteny telewizyjnej - ~ 150-180mA. Wywaliłem cały układ z niego i dałem tylko mostek. Na końcu wychodzi około 13, 5 V. Akumulatory wybudowały cały dom letniskowy - płyty...

  01 Mar 2011 16:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8396

  Uszkodzona ładowarka wkrętarki

  Otrzymałem zepsutą wkrętarkę Black&decker wraz z ładowarką. Po sprawdzeniu okazało się że wkrętarka jest w pełni sprawna tylko akumulator rozładowany do zera, i nie działa ładowarka. W ładowarce sprawdziłem że uszkodzone jest uzwojenie pierwotne transformatora. Nie ma na nim żadnego opisu, na tabliczce...

  30 Gru 2012 20:38Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 8010

  Jaka wkrętarka za ok. 200zł / Modele

  Z racji iż to zupełnie nie moja działka a już mnie męczy ciągłe czytanie i przeglądanie kolejnych stron serwisów, chciałbym Was poprosić o radę oraz ocenę moich "poszukiwań".Chciałbym sprawić ojcu prezent na gwiazdkę w postaci wkrętarki. Zadania ma spełniać czysto "amatorskie" bo ojciec po...

  04 Maj 2016 17:30Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 11616

  Zasilacz do wkrętarki akumulatorowej diy.

  A ja wtrącę coś o ergonomii: Wkrętarka pozbawiona akumulatora jest niewyważona i źle się nią pracuję. Mamy taką jedną w pracy, ale jest używana sporadycznie właśnie z tego powodu. Nie wyobrażam sobie dłuższej pracy takim sprzętem.A zwykła, sieciowa wiertarka jak jest wyważona? Wywiercenie kilku...

  DIY Dom Ogród 27 Lip 2016 20:49Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 17274

  Zamiennik tranzystora Pb0NF 06 - Zamiennik tranzystora z w wkrętarce.

  Witam forumowiczów "elektroda. pl"Chcę naprawić wkrętarkę "Black&Decker epc14" 14, 4 VDoszukałem się zepsutego tranzystora o dziwnym oznaczeniu "Pb0NF 06"I zamieniłem go na popularny tranzystor "LM317T".I moje pytanie czy taka zamiana może być zastosowana bo wkrętarka teraz działa.Z...

  Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 14 Lut 2018 13:18Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2997

  Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?

  Chyba wybiorę Black&Decker solidniejsza firma niż parkside, DeWalt, Stanley i Black&Decker to jedna firma.2 letnia gwarancja, od normalnego sklepu, a nie jakiejś firmy krzak z aledrogo.Parkside odpada od razu, serwis nie istnieje, w lidlach nie ma czegoś takiego jak obsługa posprzedażowa.Dzieki...

  18 Gru 2019 21:12Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 717

  Akumulator żelowy do wkrętarki SKIL

  Ostatnio będąc w biedronce napotkałem zszywacz tapicerski zasilanie jedno ogniwo Li-Ion z pojemnym akumulatorem na odwrocie opakowania 1300mAhMyślę że każdy chwali swoje bo jego jest lepsze od innych. Każdy ma jakieś doświadczenie mimo że wiemy doskonale co jest dobre a co nie. Nawet jak masz rację...

  DIY Warsztat 21 Lut 2020 01:47Odpowiedzi: 64 Wyświetleń: 10350

  Wkrętarka akumulatorowa - ładowarka

  Posiadam wkrętarkę aumulatorową Black&Decker KC9039. Pisze na niej że działa na 3, 6V. Jakie napięcie powinnna dawać ładowarka na takie akumulatorki?

  31 Maj 2006 14:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1868

  ładowarka do wkrętarki

  Mam wkrętarke Black&Decker i nie mam do niej ładowarki na akumulatorze pisze 18V 1, 7Ah w akumulatorze sa 3 złącza "+" "-" i chyba "0" z czego z wkrętarka łączą sie tylko + i - jezli ktoś ma jakiś pomysł na budowe do niej ładowarki to prosze o propozycje a najlepiej schemat:D

  Początkujący Serwisanci 01 Kwi 2007 13:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2318

  wymiana ogniw NiCd na NiMH w akumulatorze wkrętarki Bosch

  Kupiłem kiedyś z 10 lat temu wkrętarkę black&decker, takiego palucha na 3, 6 volt ze sprzęgłem itd. Chodziła na oryginalnych akumulatorach z 5 lat, tyle że była non stop używana w serwisie więc często w ładowarce potem w końcu akumulatory padły i leżakowało biedactwo z rok, dopóki na giełdzie nie pojawił...

  03 Kwi 2008 09:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 20808

  Ładowanie wkrętarki B&D, najprościej jak się da

  Mam wkrętarkę Black&Decker KC9036, siedzą w niej 3 ogniwa 1. 2V, podejrzewam że NiMH, zlaminowane razem, wyprowadzone 3. 6V. Pomiędzy zacisk + a gniazdko do ładowania w obudowie urządzenia wpięta jest dioda o spadku 0. 57V nie wiem jaka, jest ukryta w izolacji przewodu. Zacząłem składać ładowarkę...

  13 Sie 2009 12:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2385

  Przeróbka wkrętarki na zasilanie sieciowe.

  Chciałbym odświeżyć dość stary temat nie chciałem zakładać nowego.Posiadam wkrętarkę Black decker akumulatorki wysiadły nie ładuje koszt jednego około 150zł.Moje pytanie brzmi czy można by było przerobić ja na kabel?Mam ładowarkę do niej 12V 1A 12W oraz ładowarkę do Toshiby 19V 3, 42A...

  29 Lip 2010 22:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5893

  Wkrętarka a piski z silnika..

  Posiadam wkrętarkę black&deckerjak tutajOd niedawna zaczęła piszczeć czy to przy wolnych czy szybkich obrotach ( kręci się wolniej niższy dźwięk, im większe obroty wyższy dźwięk.. ) staje się to mocno irytujące.Można jakoś temu zaradzić?? Nie wydaje mi się by pisk brał się z jakiejkolwiek...

  26 Gru 2010 21:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4729

  Wiertarko wkrętarka jaki model

  W pracy i osobiście używam Hilti TE 5, wiertarka Black & Decker bez udaru (mała poręczna) i wkrętarka Boscha może kogoś nie zadowalać dla mnie w sam raz i długo używają brygady bo nie wiercą otworów w betonie i potem w metalu nie posiadają przystawek i jest spokój.

  01 Cze 2013 14:02Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4074

  Jaka wkrętarka i frezarka do 200zł?

  Witam. Potrzebuje wkrętarki do użytku domowego będzie używana sporadycznie.Znalazłem coś takiego:1. GRAPHITE 58G1162. SKIL 1001AT3. BLACK&DECKER, EPC12CABKProszę o pomoc. Z góry dziękuje:)Pozdrawiam.

  02 Paź 2013 13:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2898

  Zakup mocnej, markowej wkrętarki w cenie do 500zł

  Używam - Black & Decker już 15 lat i sam pan Bóg wie dlaczego jeszcze działa. A tak serio, dbam o to, aby nie dopuścić do przedobrzenia i zbyt długiego czasu ładowania ( i towarzyszących temu stanowi procesów elektrolitycznych) i nie dopuścić do rozładowania szeregowo połączonych ogniw poniżej wartości:...

  26 Sty 2014 06:05Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2526

  jaki model wiertarki wkrętarki kupić

  Panowie podpowiedzcie mi jaka kupić wiertarko wkrętarkę na akumulator dla męża rozważąm:meec 12v 15Nm, einhell red line, black&decker ale nie wiem jaki typ. Powiem tak porządną wiertarkę mamy a ta ma być do sporadycznych prac w domu. i zeby za droga nie była...

  28 Sty 2014 14:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1266

  Jaką wkrętarko-wiertarkę kupić?

  A ja kupiłem wiertarko-wkrętarkę sieciową Skil 6220 AA. Mam nadzieję, że wybór nie jest najgorszy. Cena całkiem ok - 138 zł. Do tego zestaw wkrętaków Black & Decker A7074. Wczoraj skręciłem zaprojektowane przez siebie wezgłowie do łóżka i sprzęt wydaje się być w porządku.

  25 Paź 2014 07:44Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 11628

  wiertarko-wkrętarka z udarem jaką kupić plus/minus 800zł

  Chcę kupić wkrętarko-wiertarkę z udarem, ale patrząc na szeroki wybór tego sprzętu mam dylemat. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o pomoc do wszystkich tych, którzy mogą mi coś poradzić.Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim do wiercenia w drewnie i wkręcaniu/wykręcaniu wkrętów/śrub,...

  03 Wrz 2014 09:21Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 13371

  Wiertarko-wkrętarka-półprofesjonalna

  Witam MacAllister 14, 4V Li-Ion działa nadal i lubię nią pracować bo jest mała lekka i silna często jak robimy jakieś konstrukcje drewniane to wkręca wkręty czarne 7 cm a nawet z 12 cm daje rade. Z tego co piszą to ma max 30 Nm. Regulacja sprzęgła do 17 Nm. Jedyny minus to słabe przewody ładowarki już wymieniałem...

  17 Kwi 2016 13:38Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6645

  - Zmiana zasilacza do ładowarki akumulatorów wkrętarki

  W tej chwili mogę tylko dodać, że to wkrętarka Black&Decker 14. 4V, a na zasilaczu poza tymi danymi co podałem widnieją dwa numery, pierwszy u góry pod nazwą B&D: 311904-32, a drugi na samym końcu w nawiasie po napisie Made In China (90500844):)Konstrukcja bardzo prosta, w jednej obudowie sam transformator,...

  29 Gru 2016 19:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1572

  Wkrętarka BDH18 Li-ion - spalona ładowarka

  Black&Decker BDH18 LI-ionWitam, padła mi ładowarka w tej wkrętarce. Podłączałem akumulator, był cichy trzask i przestała świecić. Rozebrałem (rozciąłem) i w środku jest spalony układ scalony. Zamówiłem nową ale zanim ją podepnę i ewentualnie zaś spalę, jak mógłbym sprawdzić czy to nie aku robi jakieś...

  24 Sty 2017 12:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1146

  Jak nazywa się to wejście? - Dostałem wkrętarkę w rozliczeniu

  Jakiej firmy ta wkrętarka? Czy to Black&Decker?

  15 Lut 2017 20:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 630

  Jaką wkrętarkę kupić do 450 zł

  Dziękuję wszystkim za sugestię. Mam nadzieję, że odrobiłem właściwie pracę domową. Po dwóch dniach analizy doszedłem do swojej wymarzonej (jakość/cena) wkrętarki. Szacunek dla gradek83. Pierwszy strzał- złoty strzał.Polecam WIERTARKO-WKRĘTARKA 2X1, 5 Ah 14, 4V BOSCH GSR140LIWszystkie z zestawie...

  04 Paź 2017 11:27Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 9006

  Wkrętarka do 350zł - Co kupić

  BLACK DECKER WKRETARKA 18V 2x1, 5Ah Li-Ion BDCDC18B

  26 Gru 2017 17:50Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2601

  Naprawa ładowarki do wkrętarki

  mam wkrętarkę Black&Decker. Podczas ostatniego podłączenia baterii do ładowarki nie nastąpiło ładowanie.Analiza:- zasilacz ładowarki U= 8-20V, I= 400mA nie daje napięcia ( około 0, 03V)- dodatkowo przez moją winę najprawdopodobniej spalił się tranzystor widoczny na zdjęciu ( moduł...

  11 Lut 2019 16:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5667

  Zamiennik ładowarki wkrętarki B&D (NiCd)?

  Witam, padła mi ładowarka od mojej wkrętarki akumulatorowej Black&Decker 12V (EPC12CA), dlatego chciałbym ją czymś zastąpić.Oryginalna ładowarka to HKA 15321 12V - jest tam zwykły transformator i cztery diody i nic więcej, a według opisu na obudowie wytwarza na wyjściu 15. 3V i 210 mA.Bateria natomiast...

  09 Lut 2019 18:36Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2334

  Wkrętarka do 200 zł, tylko do wykręcania i wkręcania małych śrubek

  CześćSporo śrubek wykręcam i wkręcam (laptopy, komputery), po kilkudziesięciu sztukach na godzinę nadgarstek zaczyna boleć.Prosiłbym o pomoc w wyborze taniej wkrętarki do około 200 zł, niedużej, dosyć lekkiej (bity są uniwersalne? ).Jutro będzie to za 200 zł, polować?Dziękuję i pozdrawiam

  06 Mar 2021 12:39Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 525

  Spalony tranzystor we wkrętarce - jaki zamiennik

  Witam forumowiczów.Zdarzyło się niestety że w mojej wkrętarce black decker uległ spaleniu tranzystor o oznaczeniu 40N03GP. Nigdzie dokładnie takiego nie mogę dostać. Nie jestem na tyle biegłym elektronikiem, żebym mogł sam dobrać odpowiednik, stąd prośba o pomoc w określeniu co będzie nadawało się...

  27 Sty 2022 11:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 198

  Wkrętarka bosch. Jak podłączyć ją pod zasilacz napięciowy?

  witamzrobiłem zasilacz do wkretarki 9, 6vtrafo toroidalne 250W (halogenowe) 12V odwinełem kika zwojów, tak abynapiecie za mostkiem 35A z radiatorem było około 10V dałem kond filtrujacy i smiga jak szalona:twisted:szczotki nie iskrza wszystko działe zaj...sprzedałem za 150 złkoles chciał...

  20 Mar 2006 16:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6197

  Wkrętarka 14, 4V z akcesoriami - Co kupić?? Proszę o poradę

  a co powiecie o firmie Black&Deckerkonkretnie o tych modelachChyba wybiorę tą HITACHI dzwoniłem do kumpla który ma sklep z takimi narzędziami mówi że ma ją w tej chwili na stanie (w dobrej cenie) jadę jutro rano ją zobaczę i lukne co jeszcze ma ale raczej Hitachi zakupię

  30 Kwi 2009 22:33Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 5866

  Jaką wiertarko-wkrętarkę akumulatorową??

  Dzisiaj byłem w Castoramie i był Black&Decker KC14GTBK i wiertarka taka normalna w cenie 265zł.I teraz nie wiem czy wziąść z wiertarką czy z latarka??Jak myślicie?Myślałem ze te Black&Decker są 14, 4V a ona jest 12V, nadal lepiej wziąść tego B&d?

  22 Paź 2010 16:47Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 53333

  Krótki czas ładowania baterii do wkrętarki BOSCH PSR9, 6 VE-2

  Na mój prosty rozum pozostają ogniwa. W tym przypadku jest ich osiem połączonych na pewno w szereg. Więc każde powinno mieć około 1, 2V. Czy po rozdzieleniu można sprawdzić ich jakość poza pomiarem napięcia? ( może próbować na zwarcie? ).Mniej więcej to między innymi pisałem poprzednio, a co do pomiaru...

  12 Lis 2009 18:49Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 7712

  Jaką kupić wiertarko-wkrętarkę

  Kolego, nie kupuj tego szajsu.... masę takich wywaliłem na śmieci. Baterie szybko się wyczerpują, a mechanizm jest bardzo kiepski.Ja używam Hitachi i Makita.Do domu znacznie lepszy jest Bosch, Black Decker.Pozdrawiam

  14 Gru 2014 21:42Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 25712

  Witam. Jaką wkrętarkę wybrać w niskiej cenie do prac domowych?

  Co sądzicie o tym modelu:Black&Decker Wkrętarka EPC12CABK 12VWarto kupić?Znalazłem za 208zł zestaw:wkrętarkę 12Vdrugi akumulatorładowarkę do akumulatorówkufer transportowypolska instrukcja i gwarancja

  14 Sie 2011 13:54Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11125

  Przekładnia planetarna wkrętarki

  Po wymianie silnika we wkrętarce black&decker nie działa mi przekładnia planetarna. Może ktoś wie co źle złożyłem? Chodzi pewnie o same kulki łożysk a jest ich 8szt. i 8szt. dziurek jakby na nie ale jak wszystko złoże (kulki do 8 dziurek) to silnik nie daje obrotów na ośkę. Spróbowałem zmienić...

  17 Gru 2012 11:45Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 12135

  Jaka dobra wkrętarka akumulatorowa?

  Przepraszam że podkopie temat ale w sumie sie przyłącze do dyskusjiAktualnie poszukuje wkrętarki z przedziału cenowego 500-700złNiby na prezent, ale podejrzewam, że ja sam częściej będę używał tego do majsterkowania.Cel - proste roboty domowe, wkręty w drewnie, blachowkręty, czasami coś wywiercić...

  28 Paź 2013 15:42Odpowiedzi: 148 Wyświetleń: 246220

  Wiertarko wkrętarki 300-350zł

  Nie chciałbym zakładać nowego tematu, więc może tutaj ktoś doradzi gdyż temat nie jest jeszcze stary.Zastanawiam się nad wiertarko-wkrętarką w okolicach 200zł. Myślałem o einhellu i graphicie ale po przeczytaniu kilku postów zdecydowałem zwiększyć budżet do około 300zł. Potrzebuję jej przy remontach...

  11 Lip 2015 16:27Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 5598

  Wiertarko wkrętarka do 230zł

  Za taką kwotę szaleństwa nie będzie, ale poszukaj np. black&decker.

  10 Maj 2015 13:18Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 14508

  Wkrętarka akumulatorowa Metabo czy Bosch?

  A ja w AUSTRI pracowałem na black&decker i powiem że do tej pory mam wkrętarke 9011 tej firmy i działa, chociaż nie jest już produkowana od 10 lat! I co z tego Panowie temat rozrośnie się jak krzak, a i tak każdy bedzie mówił co lepsze. Bez sensu. Mamy 2015 rok i są takie urządzenia jakie są i można sobie...

  07 Mar 2015 21:41Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 13038

  Gdzie w Krakowie naprawić spaloną ładowarkę wkrętarki?

  BLACK&DECKER CD14C 14, 4VPadła mi ładowarka, jeden z akumulatorów jest przyczyną. Czy ktoś podpowie gdzie w Krakowie można naprawić ładowarkę? Przy okazji sprawdzić, który akumulator pali ładowarki? Proszę o polecenie jakiegoś serwisu.Grzegorz

  12 Mar 2015 19:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1758

  Wiertarko - Wkrętarka do 400 PLN

  Właśnie była na mojej liście życzeń:-)Chociaż już raz się Black & Decker sparzyłem

  20 Maj 2015 14:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 996

  Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?

  Do tej pory nie miałem żadnej, więc nie potrafię określić czego wymagam. Widziałem jak jeden pracował na Black & Decker, inny na Makita, a trzeci na Bosch i nigdy nie zwracałem uwagi na moment dokręcający czy blokadę wrzeciona. Gdybyś mi naświetlił po chłopsku co to jest (bo kompletnie nie wiem o czym...

  20 Paź 2019 12:32Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 12069

  Jakie napięcie do ładowanie wiertarko-wkrętarki

  Witam! nabyłem drogą kupna nową wiertarkę BLACK&DECKER EPC18CABK, nabyłem ją od kolegi który zgubił zasilacz, niemniej jednak kupowałem ją razem z nim stąd wiem iż jest nowa. Ale do rzeczy kupiłem zasilacz 18v (gdyż ładowarka jest wbudowana w wiertarkę i potrzebny był tylko sam zasilacz) niestety po...

  23 Gru 2015 14:00Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4434

  Jaka wiertarko-wkrętarka do 300zł?

  Zamierzam kupić takie oto urządzenie do sporadycznych prac domowych. Z racji, że nie używam takich rzeczy często nie chcę wydawać więcej niż 250-300zł. Przeglądam internet i na pierwszy rzut mam dwa modele:BLACK DECKER EPC18CABK 18V i Skil F0151002AT. Ta druga kusi niższą ceną i bogatszą walizką....

  08 Paź 2016 12:52Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 6123

  Wkrętarka akumulatorowa do max 200zł

  Skil F0152395AHGraphite 58G116Black&Decker AST212XCEinhell TC-CD 14, 4 2B

  29 Sty 2017 06:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1305

  Jaką wiertarko-wkrętarkę wybrać: HITACHI DS12DVF3 czy BOSCH GSB 1080?

  HITACHI DS12DVF3Nie ma co kupować nie ma mocy po 1 ładowaniu wymieniałem baterieBOSCH GSB 1080Boscha nie ma co kupować firma upadła bateria jest 2 razy droższaJa polecam Black&Decker Bdcdc18bafc baterio działa bardzo długo! Cena to ok 400 zł.

  28 Gru 2016 14:14Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1269

  wiertarko wkrętarka Bosch GSB 1080-2-Li

  Użytkuję ten model (GSB1080) od września 2016 zawodowo średnio-intensywnie i mogę polecić.-W stali da radę fi8, ale nie poganiając jej za mocno, bo wiertło potrafi się zblokować.-Grubszych wkrętów samowiercących też nie dociągnie-trzeba się posiłkować ręką.-Udar w prawdziwym betonie nie daje...

  01 Lut 2017 08:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4308

  Wkrętarka - co kupić dla domu.

  Dołóż parę złotych i kup coś, co będzie miało realną możliwość naprawy i nie rozleci się po roku sporadycznego użytkowania.Osobiście do prac domowych wykorzystuję od przeszło 3 lat wkrętarko-wiertarkę Black Decker, 18V, 2 akumulatory li-ion chyba 1, 5Ah. Nie oszczędzałem jej: dwa małe zadaszenia,...

  16 Wrz 2020 07:16Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 15849

  Tania wkrętarka akumlatorowa

  Mam coś takiego Black & Decker EPC12CA-XK 12V, używam już drugi rok, do wkręcania i wiercenia w drewnie może być. Mam tylko jeden akumulator i to jest jej największy minus. Kupno kolejnego to prawie cena wkrętarki.

  11 Maj 2020 20:48Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1470

  Przerobienie wkrętarki 7, 2V na Li-Ion

  Jakiś czas temu wpadł mi w ręce stary wkrętak Black&Decker na VersaPacki (bez baterii i ladowarki), ma stary system regulacji prędkości – przy wolniejszych obrotach działał na jednej baterii przy szybszych na dwóch (2 możliwe prędkości).Popełniłem jego konwersje na Li-ion i pytanie...

  14 Sie 2018 06:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 678

  Wkrętarka akumulatorowa z udarem, ok 600zł

  Stanleya nie analizowałem. Myślałem, że to marka jak Yato, która robi narzędzia ręczna (swoją drogą mam z nimi mocno średnie doświadczenia) a swoje logo bije na chińskich produktach. To nie jest tak?Tu masz trochę informacji o firmie Stanley:- produkowała narzędzia ręczne...

  02 Paź 2019 16:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1056

  Zamiana trafo ładowarki do wkrętarki

  Czołem.Odgrzewam stary temat.Mnie również padł taki zasilacz Black Decker 311904-31Output 14. 5V 220mA 3. 2VAW domu miałem niepotrzebny o parametrach Output 12V 500mA.Obciąłem kable połączyłem i ładować ładuje. Miernik poboru pokazywał na starcie pobór 4W a po kilku godzinach pokazuje 3-3. 2W...

  31 Maj 2020 23:18Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3784

  Wkrętarka dla amatora co wybrać.

  Rozważam:Black&Decker BDCHD18K 18V lub Einhell TC-CD 18-2 Li

  08 Gru 2020 22:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 432

  Jaką wiertarko-wkrętarkę kupić do zastosowań domowych? Do 350 zł.

  Bosch, czy Makita to marki z górnej półki. Dla domowych zastosowań to nadto wygórowane. Choć ja osobiście mam wiertarkę Boscha PSB 500RE. To jeszcze jest ta z linii zielonej, kupiona blisko 15 lat temu co była w produkcji niemieckiej, a nie chińszczyzna. Choć jest jak nowa bo ja szanuje 🙂🙂...

  07 Lut 2021 00:17Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 978

  Jaką wiertarko-wkrętarkę z udarem wybrać i czy warto kupić DeWalt DCD795D2-QW?

  Osobiście mam TE16, waga ciężka, nie do zajechania a z firmowych to SF 181 używana kilka lat bardzo intensywnie. Złego słowa nie mogę powiedzieć o tej marce. Jest jeszczeMilwaukee, ale wydaje mi się tu stosunek cena/jakość jest za duży. Mam też Black Decker BDCHD18 ale do lekkich prac.

  18 Kwi 2021 15:14Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 684

  Black&Decker CD14C - Smród i dym z silnika - do wymiany?

  Witajcie,Kiedyś kupiłem taką tanią wkrętarkę Black and Decker CD14C H3 14. 4V, która chwilę służyła i się (jak mi się wówczas wydawało) "zhajczyła" i na półkę zapomnienia przez to trafiła.1028986Dziś mnie natchnęło i nowe życie jej postanowiłem podarować (mój Bosch działa w sposób zawodny...

  18 Maj 2020 21:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1005

  Black And Decker - Jak podłączyć płytkę pcb do baterii Black And Decker

  Uprzedzam jest to mój pierwszy post.Mam problem z podłączeniem płytki pcb do baterii.Wkrętarka Black And Decker 10. 8V

  11 Wrz 2019 11:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 504

  BLACK&DECKER świeci kontrolka zielona, a powinna czerwon

  Spotkałem się z podobnym problemem przy ładowarkach/aku wkrętarki Mcalistera. Problem pojawia się tylko w czasie intensywnej eksploatacji (akumulator rozładowany zaraz trafia do ładowarki, skąd biorę naładowany - 2 aku w zestawie). To powoduje, że aku zwłaszcza przy większym obciążeniu wkrętarki nagrzewa...

  24 Wrz 2009 16:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2421

  Gdzie kupić kuferek do wkretarki Black and Decker?

  czy ktoś może wie gdzie można kupić kuferek (walizkę) do wiertarki i wkrętarki Black and Decker? Kupiłem kiedyś w promocji ale były w pudełku kartonowym. Teraz są z walizkami, ale nigdzie nie mogę znaleźć samych walizek w sklepach. Może ktoś widział słyszał? :)

  22 Lut 2009 08:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1140

  Black&Decker VP 7251C - Schemat ładowarki

  Witam, mam pytanie, gdzie znajdę schemat ładowarki do akumulatorów 3, 6v 2100mAh do wkrętarki (grube paluchy). Posiadam takową wkrętarkę z akumulatorkami ale nie mam ładowarki do niej. Szukałem po necie schematu ale jej ale nie znalazłem. Mógłbym sobie złożyć kompatybilną tylko z funkcją wyłączenia po...

  21 Gru 2012 22:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3861

  Black and Decker - Zakleszczenie

  Mam problem z wkrętarką akumulatorową Black and Decker.Model raczej nieistotny bo dotyczy to może w zasadzie każdego urządzenia.Otóż nie wiem jak to precyzyjnie opisać, ale powiedzmy że zakleszczyła się mi głowica (chodzi o to, że kręcąc dwiema dłońmi w przeciwne strony nie idzie jej w ogóle...

  12 Kwi 2014 13:51Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4701

  Black&Decker - Niedoskonałość uchwytu/wkrętarki.

  swojego czasu otrzymałem wkrętarkę B&D, model BDCDC18 H1. Po jakimś czasie (około miesiąca) okazało się że wiertła nie chodzą idealnie symetrycznie, tj. końcówka wiertła odstającego od zębów uchwytu na odległość ok. 50mm porusza się dookoła osi na jakieś 0, 5-1mm. Sprawdzałem wiertłami...

  18 Lut 2018 23:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1077

  Akumulator do Black&Decker - czy bedzie pasował?

  Nowym akumulatorem możesz uszkodzić silnik wkrętarki (za duże napięcie), a ładowarką nie podładujesz go gdyż ma za niskie napięcie ładowania.

  20 Sie 2007 00:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2553

  Wymiana transformatora w ładowarce Black & Decker.

  Kiedyś naprawiałem tak owy zasilacz do wkrętarki z Boscha, oryginalnie ma jeszcze w szeregu rezystor mocy chyba 20Ohm 3W czy coś ale nie pamiętam, strasznie się grzał, wywaliłem go i działa bez niego, ale a to trafo się strasznie grzeje.Ps w zasilaczu do wkrętarki jest tylko jedna dioda prostownicza...

  24 Lut 2008 23:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4166

  Black&Decker EPC12BH9 czy warto kupić

  Mam wkrętarkę EINHELL BAWARIA, kupiona za 100zł z dwoma akumulatorami dla stosowania domowego, przykręciłem osobiście blachę na dachu (wkręty farmer) ok. 150metrów, kilkadziesiąt metrów płyt gipsowych do metalowych/drewnianych stelaży, zero problemów, po czterech latach słabną akumulatory, po naładowaniu...

  13 Gru 2009 14:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3231

  Kress czy black&decker

  Jak można porównać wkrętarkę profesjonalnej firmy Kress do amatorskiego B&D. Einhel i B&D to podobna liga. Polecam Makitę, ale jest droższa.

  17 Gru 2011 23:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2408

  Black & Decker CD12C akumulator england sl 1 3 yd, kupię.

  Hej, kupię cały akumulator bądź jego obudowę do wkrętarki jak w temacie. Oczywiście liczę na niską cenę za materiał "złomowy" nie jestem zainteresowany dobrym sprzętem bo chcę trochę poeksperymentować.pozdro.

  Elektrotechnika Elektryka Bazar 27 Sty 2013 21:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1791

  Black&decker - Naprawa spalonej ładowarki

  Bateria sprawna - po tych 30 minutach po włożeniu do wkrętarki wszystko działało - zastanawiam się nad upalonym opornikiem był on mocy 1/4W, a po podłączeniu na dosłownie sekundę baterii w obwodzie z amperomierzem prąd ładowania to prawie 5A.

  10 Paź 2013 07:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3879

  Black & Decker ładowarka do wk - Brak pewnej części

  Witam. Dostałem w spadku wkrętarkę wraz z ładowarką. Ładowarka niestety nie działa, po głębszych oględzinach zauważyłem puste miejsce w obudowie, oraz dwa nie podłączone nigdzie kabelki idące z PCB. W baterii jest styk, który wypada właśnie w tym miejscu. Co tam powinno być?

  22 Paź 2014 17:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1260

  Black&Decker - Akumulator A18E - czy ma sens wymiana ogniw z Ni-Cd na Ni-Mh

  Akumulatory mojej wkrętarki B&D mają już swoje lata.Są to akumulatory 18V, mają w sobie 15 ogniw 1. 2V 1200mAh. Koszt nowej baterii około 100 zł plus wysyłka. Za około 20-25 dolarów mogę mieć 15 ogniw Ni-Cd o pojemności 2200mAh lub 15 ogniw Ni-Mh o pojemności 1800mAh. Zastanawiam się czy jest...

  06 Maj 2017 16:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1674

  Oznaczenia ładowarki Black&decker epc12 i wybór innej

  Na bolcach jest "1". Jak dotknę + i - na płytce tam gdzie zaczyna się kabel idący do wkrętarki to mam ok. 1570ohm.

  31 Sie 2017 19:48Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 2544

  Black&Decker bdk188kb-qw proszę o opinię.

  Fajna kompaktowa mała wkrętarka:) szczególnie pomocna może być z tym zestawem (oczywiście można końcówki kupować oddzielnie)Ogólnie bardzo fajne są te wkrętarki sam mam zamiar kupić coś takiego, gdyż moja wkrętarka chodź jest jak najbardziej ok, ale waży swoje DHP458 z akumulatorem 5Ah, przy dłuższej...

  09 Sty 2018 20:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6699

  Black&Decker - Ładowarka: małe oszustwo z napięciem czy tak ma być?

  Podepnę się do tematu...Napotkałem właśnie problem z ładowarką Black&Decker, która z jakiegoś powodu przestała ładować akumulatory 12V do wkrętarki. Po zmierzeniu multimetrem okazało się, że wyjściowe napięcie to ledwo 4V. Rozebrałem więc ładowarkę (ciężko było - klejona) z myślą, że może coś w elektronice...

  19 Kwi 2020 18:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1215

  Brak ładowarki do black & decker kc36ln 3. 6v

  Drodzy Panowie proszę o pomoc jak moge naładować wkrętarkę black & decker kc36ln 3. 6v bez ładowarki. Czy jest możliwość zrobienia takiej ładowarki. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

  15 Paź 2018 06:06Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1005

  Black & Decker CD12C - Ładowarka

  (at)DiZMar poprawione dziękuje za uwagę.(at)sosarek nie miała nigdy podstawy do ładowania. zasilacz podłącza się bezpośrednio do wkrętarki

  05 Lut 2019 10:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2211

  Poszukiwana Ladowarka do wkretarki 14. 5V 220mA do black&decker

  Moj blad, nie wiem czemu nei doczytalem ostatneigo zdania.Rozkrecilem ta czesc ladujaca, nie ma tam za wiele elektroniki, wszystko wyglada tez ok, zaryzykowal bym i kupil zasilacz nawet na probe.Znalazlem taki:Bedzie ok?Uniwersalna ładowarka do wkrętarek akumulatorowych o napięciu...

  02 Maj 2021 21:16Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1827

  Black & Decker CD14CAB-ELPL - Szukany zamiennik ładowarki

  Po prostu kupiłem od jakiegoś menela za paczkę fajek wkrętarkę bez śladów użytkowania wraz z kartonem i resztą poza ładowarką. Szukałem tej ładowarki na kilku stronach ale zawsze czymś się różnią albo wymiarami albo wyglądem lub samym złączem do którego wkłada się akumulator, lub są podane obsługiwane...

  25 Kwi 2020 08:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 441

  Ładowarka black&decker nie laduje

  Witam, mam taki problem przestała ładować ładowarka do wkrętarki (na zdjęciu) i, mierząc ja prądem stałym żadnych wartości nie pokazuje na mierniku, jednak jak przyłożę neonówkę to wszystkie 4 wyjścia (blaszki co wchodzą w baterie) pokazują że są pod napięciem i zmierzyłem to napięcie prądem zmienny...

  16 Lut 2021 22:28Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1152

  Black&Decker MT18 - Jak sprawdzić czy działa bez baterii.

  Przywiozłem z multipola wkrętarkę Black&Decker MT18 bez baterii.Chcę sprawdzić czy działa zanim kupię baterię.Podłączyłem zasilanie na plus i minus ale nie reaguje.Czy muszę podłączyć trzeci pin? Jeśli tak to jak podłączyć?Ten pin jest oznaczony NTC.1083587 1083588

  08 Kwi 2021 22:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 780

  Akumulator Black&Decker 18V Pakiet

  kupiłem pakiet akumulatorów Wkład 18V 18650 Li-ion Bateria X0172LIB i podmieniłem pakiet. Niestety wkrętarek nawet nie ruszyła a ładowarka pokazuje czerwona diodę. Co zrobiłem źle?? :? Czy jest jakieś zabezpieczeniee?

  16 Sie 2021 23:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 270

  Wkrętarka z marketu czy używana.

  Witam wszystkich forumowiczów.Potrzebuję porady jeśli chodzi o zakup wkrętarko - wiertarki. Potrzebna mi jest do pracy i to za granicą więc powinny być dwa akumulatory żeby nie czekać na naładowanie. Jestem elektrykiem więc nie będzie jakichś ciężkich prac czasem wywiercić otwór w stali, wkręcić farmera...

  29 Kwi 2014 12:13Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 5043

  Jaką kupić wkrętarkę akumulatorową?

  Potwierdzam Black & Decker to szajs.

  20 Paź 2019 12:31Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 23147

  Szlifierka kątowa i wiertarko-wkrętarka

  Black and Decker CD115 fajnie sie trzyma w dłoni. I to jest ergonomicznie dobra maszynka gdyby nie podstawowa wada- za duży halas wywołany zbyt dużymi luzami międzyzębnymi na przekładni i klinie łaczącym zębatkę odbioru mocy z osią tarczy.Mam tego B&D, jeszcze w zielonej obudowie - faktycznie fajna...

  15 Cze 2013 10:29Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 5784

  BlackandDecker EGBL18-QW wiertarko-wkrętarka 18 V - czy warto?

  Aby nie zakładać nowego tematu to może podepnę się pod ten. Również szukam wkrętarki i wpadły mi w oko dwa modele.Tańszy to: ok 300złBLACK DECKER WKRETARKA 18V 2x1, 5Ah Li-Ion BDCDC18Btrochę droższy: ok 420złWiertarko-wkrętarka EINHELL TE-CD 18 Li KIT 18Vktoś podpowie?

  24 Cze 2017 08:37Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1527

  Wkrętarka Black&Decker. Jak ładować akumulator????

  Poprzednia ładowarka była za słaba. Ale jest już OK. Pożyczyłem od kumpla ładowarkę 12V od innej wkrętarki i za pomocą kabelków po 3 godzinach naładowała super. Teraz tylko rozkręcić ładowarkę i z paru elementów skonstruować podobną. Wystarczy zwykły zasilaczyk ok. 15V taki do kontaktu i zrobić prostownik...

  24 Wrz 2005 12:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 17751

  Wkrętarka Black&Decker 12V

  Mam uszkodzoną wkrętrkę jak w temacie. Uszkodzeniu mechanicznemu uległ tranzystor który był zamontowany wewnątrz wkrętarki (pokazał swoją strukturę). Proszę was o pomoc w dobraniu zamiennika (sam postawiłem na IRFPC 50 jednak nie mieści mi się to wszystko z powrotem do obudowy i nie jestem pewien...

  Warsztat elektronika 16 Maj 2006 14:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2785

  prostownik na 18V, wkrętarka Black&Decker, schemat ładow

  10 Kwi 2007 18:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4523

  [zasilacz] Wkrętarka akumulatorowa Black&Decker kc9651cn

  Po uważniejszym przyjrzeniu sie Twojej wkrętarce wydaje mi się że nie miała ona nawet "sprzęgła " tylko dwu poziomowy przełącznik (miałem kiedyś podobną albo taką samą)który w pierwszym poziomie wykorzystywał połowę napięcia baterii. Więc jeżeli bawić się już w stabilizację to można zrobić regulację...

  05 Gru 2007 20:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7076

  Poszukuje silnik do wkrętarki Black&Decker 18v

  Poszukuje silnika do wkrętarki. :)black&decker cd18c 18v0-850/minTyp3Lub od jakiej wkrętarki spasował by. ;)Proszę o odpowiedź i pozdrawiam. :D

  25 Mar 2010 08:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8160

  Wiertarko-wkrętarka 18V Black&Decker

  Jasne ze tak, tym bardziej ze ja mam wkrętarkę może o model starsza ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodła, oczywiście nie chce dokonywać wyboru za ciebie. Co do okazji to są naprawdę przeróżne. Ja jestem z black&decker bardzo zadowolony. A za sprzęt (używany) w tamtym roku dałem niecałe 300zl. 17 Lut 2010 05:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4312

  Spalony zasilacz, wkrętarka Black & Decker 14, 4V

  Dorwałem dziś ładowarkę B&D 12V. Napięcie zapisane na zasilaczu było 14, 7V. Wniosek z tego taki, że skoro na tym 14, 4V jest napisane 17, 4V, to tyle ma wychodzić z zasilacza. Po rozebraniu gniazda do wsadzania baterii okazało się, że nie ma żadnego stabilizatora, tylko zwykły gretz i rezystor 47R.Kupiłem...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 05 Mar 2015 21:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 18787

  Zasilacz do wkrętarki Black&Decker Quatro

  Mierzyłem kiedyś pobór mocy wkrętarki na 12V i prąd dochodził do 16A przy zadziałaniu sprzęgła (najmocniejszego).Tu masz dane przykładowego silnika, stosowanego we wkrętarkach:Widać wyraźnie w tabeli, że dla maksymalnej efektywności pobór prądu wynosi 18A, a przy mocy maksymalnej aż 51A. Na pewno...

  DIY Poczekalnia 24 Maj 2010 21:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8860

  Wkrętarka Black&Decker EPC12 -H1 brak ładowarki

  przez żarówkę tzn? a ładuje przez gniazdo które mam w wkrętarce

  18 Wrz 2011 07:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3766

  Uszkodzony wyłącznik wkrętarki Black&decker.

  Wymieniłem diodę wkrętarka działa.Temat zamknięty, dziękuję za pomoc. 05 Paź 2011 08:22Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5393

  Wkrętarka Black&Decker KC9039 - zapasowy akumulator?

  Wymiana wkładów jest możliwa. Zajmuję się regeneracją (nieprofesjonalnie) akumulatorów do wkrętarek i tym podobnych. Ale musiałbym mieć wkrętak aby go zregenerować.

  22 Lis 2011 20:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4066

  Poszukuje schematu budowy wkrętarki Black & Decker PP360LN

  Poszukuje schematu budowy wkrętarki Black & Decker PP360LN, a dokładnie schemat do części zamiennych.

  24 Gru 2014 11:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2663

  Black&Decker - Wkrętarka 12V ominięcie sprzęgła.

  Daj jakieś zdjęcie wkrętarki to może pomogę bo mam kilka złomowych wkrętarek B&D.

  11 Lut 2013 17:12Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5577

  wkrętarka black&decker vpx 1201 - brak ładowania baterii

  Po wpięciu w ładowarkę baterii, dioda mruga chwile jakby ładowała po czym gaśnie i nic się już nie dzieje.

  12 Cze 2014 09:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3075

  Wkrętarka za 300zł dla majsterkowicza - Skil F0151003AT czy Black&Decker EPC

  od rana siedzę i zamiast pracować szukam wkrętarki... :?Chcę wydać do 300 zł.Głównie będzie mi służyła do "zabawy" (wiercenie w desce, wkręcanie wkrętów) z synem.Zastanawiam się między tymi:[url=]LinkiJeśli ktoś z Was ma taką to proszę o opinie.Dzięki

  17 Lut 2014 18:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1929

  Czy Wiertarko-wkrętarka Black&Decker EGBL188KB to dobry wybór do 400zł

  chciałem się podłączyć pod temat bo jestem na etapie wyboru wkrętarki aku.Najpierw miała być taka w przedziale cenowym 200-270 zł (głównie do domowych prac) jak np.Skil 1002 14, 4v NiCdSkil 1003 18v NiCdSparky BR2 12e NiCdale pomyślałem że może lepiej dołożyć stówę i mieć...

  30 Wrz 2014 09:47Odpowiedzi: 51 Wyświetleń: 31137

  Black&Decker HP148F2K nie działa ładowarka do tej wkrętarki.

  Witam, nie działa ładowarka do tej wkrętarki, mierzyłem napięcie na transformatorze i na przyjściu jest 230V, a na wyjściu nie pokazuje nic, a powinno być 18V, możliwe ze jest uszkodzony trafo?W ładowarce jest jeszcze płytka elektroniki, będę wdzięczny za pomoc.

  03 Gru 2014 15:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1893

  Jakim napięciem ładować akumulator od wiertarko wkrętarki black&decker

  Witam wszystkich mam pytanie, czy akumulator od wiertarko-wkrętarki black&decker o napięciu znamionowym 12v moge ładować zasilaczem składajacym się z transformatora i mostka prostowniczego (bez kondensatora filtrującego). dającym napięcie 15v i prąd wyjściowy 400mA? jeżeli temat dodałem nie w tym dziale...

  22 Lut 2015 23:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1995

  Black&decker KC9036 - gdzie kupię nowy akumulator do tej wkrętarki?

  Jak chcesz gotowy pakiet to możesz sprawdzić tutaj.A jeśli chcesz samemu się bawić w zgrzewanie ogniw 9 (i trochę zaoszczędzić) to ogniwa możesz kupić tutaj.

  27 Maj 2015 14:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3348

  Ładowarka wkrętarki Black&Decker EGBL188 - po przerwaniu kabla nie ładuje

  czy naprawdę nikt, spośród tysięcy użytkowników - nie jest w stanie pomóc nie tyle w naprawie co chociaż w nazwaniu, określeniu, co to za elementy zaznaczone przeze mnie na powyższym zdjęciu? Nie wierzę.Chciałem podjąć ostateczną próbę naprawy tej ładowarki - jeśli się nie uda to trudno...

  24 Gru 2020 16:27Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6267

  Wkrętarka ręczna Black&Decker 9018 Type1 - wymiana akumulatorów

  przy robieniu w garażu porządków znalazłem dwie wkrętarki Black&Decker 9018 Type1:i chciałbym wymienić w nich akumulatorki, które widać nie nadają się do użytku.Po wyciągnięciu z wkrętarki wyglądają tak:jakie mogę włożyć ich miejsce? Mogę zamówić przez aledrogo_pl lub...

  10 Cze 2016 07:02Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3585

  WKRĘTARKA BLACK&DECKER HP9096 ładowanie

  Ładowarka przestała się ładować.Okazało ze przepalił się element:Znajdował się na czerwonym kablu prowadzącym do gniazda ładowania.Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to było?Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  24 Lip 2017 09:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 501

  Wkrętarka 18V Black&Decker

  Trafiłem w 3 sklepie i to ostatnią sztukę, troche ciężka ale za to mała i dobrze leży w dłoni. Co do "mocy" to nie ma porównania do mojej starej wkrętarki, jestem bardzo zadowolony. Dzięki za polecenie i znalezienie gazetki;)Edit: Na dzień dzisiejszy, czyli 20. 11 musze przyznać że początkowa fascynacja...

  30 Sie 2017 11:42Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 5478

  Ładowanie innym zasilaczem baterii NiCd od wkrętarki Black&Decker 12EPC

  Mierzyłeś prąd i napięcie podczas ładowania? Podaj typ wkrętaki wrzuć fotki wkrętarki i baterii.Dodano po 1Ogniwa NiCd mają napięcie 1, 2 VWkrętarka jak w tytule, a napięcie ładowania to ok 12. 22 V

  25 Lis 2017 09:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1359

Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Sc832

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Sc832

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Sc832