Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126 to proces aktualizacji oprogramowania, który umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia 3m 1402126. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126 pozwala na zapewnienie lepszych wyników, większej wydajności i wyższej niezawodności. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126 może również zapewnić większą stabilność systemu i poprawić bezpieczeństwo systemu. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126 może również pomóc w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ pozwala na wykrywanie i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126 może być wykonywane za pomocą zarówno ręcznych, jak i automatycznych metod.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126

Użycie usługi FTP do pobrania oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem

przeglądarki

UWAGA:

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego wiąże się ze zmianą zawartości trwałej

pamięci RAM (NVRAM). Mogą zostać przywrócone domyślne wartości wszystkich ustawień menu,
których wartości zostały zmienione i będzie konieczne ponowne wprowadzenie tych ustawień, które
różnią się od domyślnych.

1.

Upewnij się, że używana przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do wyświetlania folderów
z serwisów FTP. Poniższe instrukcje odnoszą się do przeglądarki Microsoft Internet Explorer.

a.

Otwórz przeglądarkę i kliknij polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje
internetowe
.

b.

Kliknij kartę Zaawansowane.

c.

Zaznacz pole wyboru Włącz widok folderów dla lokacji FTP.

d.

Kliknij przycisk OK.

2.

Wydrukuj stronę konfiguracji i zanotuj adres TCP/IP wyświetlany na stronie EIO Jetdirect.

3.

Otwórz przeglądarkę internetową.

4.

W wierszu adresu przeglądarki wpisz ftp://<ADRES>, gdzie <ADRES> jest adresem
urządzenia. Jeśli na przykład adres TCP/IP to 192. 168. 0. 90, wpisz ftp://192. 90.

5.

Znajdź pobrany plik. RFU dla urządzenia.

6.

Przeciągnij i upuść plik. RFU na ikonę PORT1 w oknie przeglądarki.

Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy automatycznie w celu uaktywnienia aktualizacji.

Po zakończeniu procesu aktualizacji na panelu sterowania urządzenia zostanie wyświetlony komunikat
Gotowość.

Spis treści > Zmiana ustawień i inne funkcje > Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego


7 Zmiana ustawień i inne funkcje

Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego

Uaktualnij oprogramowanie załączone na płycie CD (patrz Instalacja oprogramowania: tylko dla komputerów z systemem operacyjnym WINDOWS). Oprogramowanie sprzętowe to oprogramowanie działające w ramce. Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna na stronie www. com/go/digitalframedownloads.

Ręczne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe do komputera, a następnie uaktualnij swoją ramkę:

 1. Za pomocą komputera wejdź na stronę

 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać do komputera oprogramowanie sprzętowe ramki.

  Skopiuj plik IMG do folderu najwyższego stopnia (katalogu głównego) na karcie pamięci lub do pamięci USB, a następnie włóż ją do ramki. Kopiowanie plików, patrz Kopiowanie w obrębie ramki.

  Dotknij opcji (Strona główna), a następnie (Ustawienia).

  Podświetl opcję Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.

  WAŻNE:Nie należy wyłączać ramki, wyjmować karty pamięci ani odłączać urządzenia USB podczas aktualizacji!

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji Off (Wył. ), a następnie w pozycji On (Wł. ).
Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez Internet

Jeśli ramka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można automatycznie uaktualniać oprogramowanie sprzętowe przez Internet, gdy tylko dostępna będzie nowa jego wersja.

W celu jak najlepszego wykorzystania ramki, uaktualniaj oprogramowanie sprzętowe zawsze, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać więcej informacji o ramce, poznaj oprogramowanie EASYSHARE Digital Display zainstalowane w komputerze lub w mediach internetowych na ekranie głównym ramki (patrz Wyświetlanie ekranu głównego).

Aktualizuj od razu

  Zainstaluj teraz — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć uaktualnianie.

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij wyłącznik na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji OFF (Wył. ), a następnie w pozycji ON (Wł. Nie wyłączaj ramki w trakcie aktualizacji!

Aktualizuj później

Przypomnij mi później — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika, pojawia się jednak ponownie po następnym uruchomieniu ramki. Nie, dziękuję — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika. Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz się na aktualizację do podanej wersji, patrz Ręczne uaktualnianie oprogramowania. Gdy kolejna wersja oprogramowania sprzętowego stanie się dostępna, wyświetli się kolejny komunikat.

PoprzedniNastępny

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect

Interfejs sieciowy HP Jetdirect to produkt, którego oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować
niezależnie od oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta procedura wymaga zainstalowania na
komputerze programu HP Web Jetadmin w wersji 7. 0 lub nowszej. Aby zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe HP Jetdirect przy użyciu programu HP Web Jetadmin, należy wykonać następujące
czynności.

1.

Uruchom program HP Web Jetadmin.

2.

Otwórz folder Device Management (Zarządzanie urządzeniem) na liście rozwijanej w panelu
Navigation (Nawigacja). Przejdź do folderu Device Lists (Listy urządzeń).

3.

Wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.

4.

Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) zaznacz pozycję Jetdirect Firmware Update
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

5.

W obszarze Jetdirect firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego Jetdirect) jest
podany numer modelu HP Jetdirect oraz aktualna wersja oprogramowania sprzętowego. Zapisz
te dwie informacje.

6.

Przejdź do

http://www. hp. com/go/wja_firmware

.

7.

Przewiń w dół listę numerów modeli HP Jetdirect, aby odszukać uprzednio zapisany numer
modelu.

8.

Zwróć uwagę na numer wersji oprogramowania sprzętowego odpowiadający modelowi i sprawdź,
czy jest nowszy od zapisanego numeru wersji. Jeśli jest nowszy, kliknij prawym przyciskiem łącze
do oprogramowania sprzętowego i wykonaj instrukcje na stronie internetowej, aby pobrać plik

PLWW

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 143

oprogramowania sprzętowego. Plik musi zostać zapisany w folderze <napęd>:\PROGRAM FILES
\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT na komputerze, na
którym działa program HP Web Jetadmin.

9.

W programie HP Web Jetadmin wróć do głównej listy produktów i wybierz ponownie nadawcę
cyfrowego.

10.

Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) ponownie zaznacz pozycję Jetdirect Firmware
Update
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

11.

Na stronie oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect nowa wersja oprogramowania będzie
wymieniona w obszarze Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (Oprogramowanie
sprzętowego Jetdirect dostępne na stronie HP Web Jetadmin). Kliknij przycisk Update Firmware
Now
(Uaktualnij teraz oprogramowanie sprzętowe), aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe
Jetdirect.

144 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126

Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m 1402126