Użytkownik Giude 3m 1260539

Użytkownik Giude 3m 1260539 to zaawansowany system automatyzacji produkcji wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji. System umożliwia wykonywanie precyzyjnych operacji i pozwala na zautomatyzowanie rutynowych zadań. Dzięki temu, może zapewnić produktywność i efektywność w pracy. System wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizowania danych i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. System jest wyposażony w wysoce zaawansowane systemy wizyjne, które zapewniają wysoką dokładność i wydajność. Ponadto, Użytkownik Giude 3m 1260539 jest łatwy w konfiguracji i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Użytkownik Giude 3m 1260539

Odmowa dostępu lub Potrzebujesz uprawnień dostępu do tej witryny - SharePoint | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 13 min
 • Dotyczy:
  SharePoint Online

Symptomy

Podczas korzystania z usługi SharePoint Online lub OneDrive dla firm może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:

 • Odmowa dostępu
 • Potrzebujesz uprawnień dostępu do tej witryny
 • Nie znaleziono użytkownika w katalogu
 • Przyczyna

  Istnieje wiele scenariuszy, które mogą wyświetlać monit o jeden z tych komunikatów. Najczęstszą przyczyną jest niepoprawne lub nieskonfigurowane uprawnienia użytkownika lub administratora.

  Rozwiązanie 1. Uruchamianie narzędzia diagnostycznego Sprawdzanie dostępu użytkownika

  Uwaga

  Ta funkcja wymaga konta administratora usługi Microsoft 365. Ta funkcja nie jest dostępna w usługach Microsoft 365 dla instytucji, Microsoft 365 obsługiwany przez 21Vianet lub Microsoft 365 Germany.

  Administratorzy usługi Microsoft 365 mają dostęp do diagnostyki, która może być uruchamiana w ramach dzierżawy w celu zweryfikowania możliwych problemów z uzyskiwaniem dostępu przez użytkowników.

  Wybierz z poniższych opcję Uruchom testy. Spowoduje ona wypełnienie diagnostyki w Centrum administracyjnym Microsoft 365.

  Diagnostyka przeprowadza dużą liczbę weryfikacji dla użytkowników wewnętrznych lub gości, którzy próbują uzyskać dostęp do witryn SharePoint i OneDrive.

  Rozwiązanie 2. Wybranie najbardziej odpowiedniej opcji i postępowanie zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problem

  Wiele przykładów w tym artykule używa <firmy contoso> jako symbolu zastępczego. W scenariuszu zastąp <ciąg contoso> domeną używaną w organizacji.

  Podczas uzyskiwania dostępu do witryny programu SharePoint
  1. Określ poziom uprawnień, jaki powinien mieć użytkownik w witrynie (członek, właściciel itd. ).

  2. Sprawdź uprawnienia przy użyciu funkcji Sprawdź uprawnienia:

  3. W witrynie wybierz pozycję Ustawienia>Uprawnienia witryny.
  4. Na górnej wstążce wybierz pozycję Sprawdź uprawnienia.
  5. W polu Użytkownik/grupa wprowadź nazwę użytkownika, a następnie wybierz pozycję Sprawdź teraz.
  6. Sprawdź, jakie uprawnienia ma użytkownik w witrynie i za pośrednictwem której grupy zabezpieczeń jest obsługiwany (jeśli dotyczy).
 • Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, przyznaj mu uprawnienia do pliku lub witryny.

 • Jeśli użytkownik nadal otrzymuje komunikat o błędzie, usuń użytkownika z witryny. Następnie przyznaj użytkownikowi uprawnienia z powrotem do

 • Podczas uzyskiwania dostępu do witryny usługi OneDrive

  Jeśli użytkownik jest właścicielem witryny usługi OneDrive

  Ten problem występuje najczęściej, gdy użytkownik zostanie usunięty i ponownie utworzony z tą samą nazwą główną użytkownika (UPN). Nowe konto jest tworzone przy użyciu innej wartości unikatowego identyfikatora. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zbioru witryn lub witryny OneDrive, ma on nieprawidłowy identyfikator. Drugi scenariusz obejmuje synchronizację katalogów z jednostką organizacyjną usługi Active Directory. Problem ten może wystąpić, jeśli użytkownicy, którzy zalogowali się już do usługi SharePoint, są przenoszeni do innej firmy, która nie jest obecnie zsynchronizowana z usługą Microsoft 365, a następnie ponownie zsynchronizowani z usługą SharePoint.

  Aby rozwiązać ten problem, usuń nowy identyfikator UPN, jeśli istnieje, a następnie przywróć oryginalny identyfikator UPN.

  Jeśli nie możesz przywrócić oryginalnego użytkownika i nadal występuje ten problem, utwórz żądanie pomocy technicznej:

 • Jako administrator wybierz opcję Niezgodność identyfikatora użytkownika witryny OneDrive. Spowoduje to wyświetlenie zapytania o pomoc w centrum administracyjnym.
 • W dolnej części panelu wybierz opcję Kontakt z pomocą techniczną>Nowe żądanie obsługi.
 • Pozostaw puste miejsce na opis.
 • Po otwarciu zgłoszenia podaj agentowi pomocy technicznej identyfikator UPN i adres URL dysku OneDrive, z którym jest problem.
 • Jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do witryny OneDrive innego użytkownika

 • Zweryfikuj uprawnienia, korzystając z funkcji Sprawdź uprawnienia:

 • W witrynie wybierz pozycję Ustawienia>Uprawnienia witrynyUstawienia> witryny.
 • Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, nadaj mu uprawnienia do

 • Gdy gość uzyskuje dostęp do witryny
 • Jeśli nadal występują błędy z kontem, zalecamy całkowite usunięcie konta gościa z centrum administracyjnego usługi Microsoft 365. Upewnij się, że użytkownik został usunięty ze zbioru witryn.

 • Gdy gość zaakceptuje zaproszenie usługi SharePoint Online przy użyciu innego konta

  Aby rozwiązać ten problem, określ, które konto zaakceptowało zaproszenie, usuń nieprawidłowe konto, a następnie ponownie zaproś użytkownika do zasobu.

  Krok 1. Określenie, do którego konta dostęp ma gość

  Jeśli możesz uzyskać dostęp do witryny jako niepoprawny gość, wykonaj następujące czynności:

 • Zaloguj się jako konto gościa użyte do zaakceptowania zaproszenia.
 • Wybierz obraz profilu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Moje Ustawienia.
 • W polu Konto sprawdź adres e-mail. Na przykład i:0#. f|membership|JonDoe@contoso. com. W tym przykładzie JonDoe@contoso. com jest to konto e-mail, które zaakceptowało zaproszenie.
 • Jeśli adres jest niepoprawny, przejdź do Kroku 2. Usunięcie niepoprawnego konta gościa.
 • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny jako niepoprawny gość, wykonaj następujące czynności:

 • Jako administrator usługi SharePoint Online zaloguj się do zbioru witryn udostępnionego gościowi.
 • Wybierz pozycję Ustawienia>ustawienia witryny.
 • W sekcji Użytkownicy i uprawnienia wybierz pozycję Osoby i grupy.
 • Na końcu adresu URL w oknie przeglądarki po części people. aspx? adresu URL zastąp ciąg MembershipGroupId=<number>ciągiem MembershipGroupId=0, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Na liście użytkowników odszukaj imię i nazwisko gościa. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika i skopiuj skrót.
 • W nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki wklej adres URL skopiowany w kroku 5. w polu adresu. Dodaj &wartość force=1 na końcu adresu URL, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na przykład i:0#. com. W tym przykładzie jest to konto e-mail, JonDoe@contoso. com które zaakceptowało zaproszenie użytkownika.
 • Krok 2. Usunięcie niepoprawnego konta gościa

  Użytkownikami zewnętrznymi zarządza się na podstawie zbioru witryn. Konto gościa musi zostać usunięte z każdego zbioru witryn, do którego udzielono mu dostępu. Możesz to zrobić z interfejsu użytkownika usługi SharePoint Online lub za pośrednictwem powłoki zarządzania usługi SharePoint Online, w zależności od Twojej wersji Microsoft 365.

  W przypadku subskrypcji Microsoft 365 dla firm użyj interfejsu użytkownika SharePoint Online:

 • Przejdź do pozycji Admin>Ustawienia usług>Usługi i udostępnianie dokumentów.
 • Wybierz pozycję Usuń poszczególnych użytkowników zewnętrznych.
 • Wybierz użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń (ikona kosza na śmieci).
 • Wszystkie pozostałe subskrypcje muszą korzystać z powłoki zarządzania usługi SharePoint Online:

  Ta opcja nie dotyczy organizacji korzystających z usługi Office Small Business (P).

 • Pobierz i zainstaluj powłokę zarządzania usługi SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 • Uruchom powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 • Wpisz następujące polecenie cmdlet:

  $cred = Get-Credential
 • W oknie dialogowym Wymagane poświadczenia Windows PowerShell wpisz swoje konto administratora i hasło, a następnie wybierz opcję OK.

 • Połącz się z usługą SharePoint Online, a następnie wpisz następujące polecenie cmdlet:

  Connect-SPOService -Url https://<contoso>-admin. sharepoint. com -Credential $cred
 • Usuń użytkownika z każdego zbioru witryn. Wpisz następujące polecenie cmdlet i naciśnij klawisz Enter:

  $ExtUser = Get-SPOExternalUser -filter <account@contoso. com>

  W podanym poleceniu cmdlet zamień <account@contoso. com> na konto, którego dotyczy problem.

 • Aby usunąć użytkownika, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie cmdlet, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   Remove-SPOExternalUser -UniqueIDs @($ExtUser. UniqueId)

  Powyższe czynności usuwają dostęp użytkownika zewnętrznego do usługi SharePoint Online. Jednak użytkownik nadal będzie widoczny w wyszukiwaniach osób oraz w powłoce zarządzania usługi SharePoint Online, gdy użyjesz polecenia cmdlet Get-SPOUser. Aby całkowicie usunąć użytkownika z usługi SharePoint Online, należy usunąć użytkownika z listy UserInfo. Można to zrobić na dwa sposoby.

 • Użycie interfejsu usługi SharePoint Online. W tym celu przejdź do każdego zbioru witryn, do którego użytkownik miał wcześniej dostęp, a następnie wykonaj następujące czynności:

 • W zbiorze witryn edytuj adres URL, dodając na końcu adresu URL następujący ciąg:

  _layouts/15/people. aspx/membershipGroupId=0

  Na przykład tak, by pełny adres URL przypominał https://<contoso>. com/_layouts/15/people. aspx/membershipGroupId=0.

 • Wybierz użytkownika z listy.

 • Wybierz na wstążce pozycję Usuń uprawnienia użytkownika.

 • Użyj powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

  Ta opcja nie dotyczy subskrypcji Small Business.

  W oknie Wymagane poświadczenia Windows PowerShell wpisz swoje konto administratora i hasło, a następnie wybierz OK.

 • Usuń użytkownika z każdego zbioru witryn. W tym celu wpisz następujące polecenie cmdlet:

  Get-SPOUser -Site https://<contoso>. com | FT –a

  Zwróć uwagę na nazwę logowania użytkownika zewnętrznego w zwracanych wynikach. Jako użytkownik zewnętrzny może on mieć prefiks „live. com#”, jeśli jest to konto Microsoft.

  Wpisz następujące polecenie cmdlet:

  Remove-SPOUser -Site https://<contoso>. com -LoginName live. com#jondoe@company. com

  Zastąp live. com użytkownikiem w swoim scenariuszu.

  Następnie usuń konto z Azure Active Directory:

 • Pobierz i zainstaluj moduł powłoki Azure Active Directory PowerShell i jego wymagania wstępne.

 • Otwórz moduł powłoki Azure Active Directory PowerShell, a następnie uruchom następujące polecenia:

  Connect-MSOLService

  Wprowadź poświadczenia administratora w oknie dialogowym:

  Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers -UnlicensedUsersOnly | ft -a
 • Znajdź usuniętego użytkownika, a następnie potwierdź, że znajduje się na liście.

  Remove-MsolUser -RemoveFromRecycleBin -UserPrincipalName 'jondoe_contoso. com#EXT#@yourdomaint. onmicrosoft. com'

  Zastąp jondoe_contoso. com#EXT#@yourdomain. com określonym użytkownikiem w scenariuszu.

  Krok 3. Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki

  Usługa SharePoint Online korzysta z buforowania przeglądarki w kilku scenariuszach, także w selektorze osób. Mimo że użytkownik został całkowicie usunięty, może on nadal pozostawać w pamięci podręcznej przeglądarki. Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki rozwiązuje ten problem. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić w przeglądarce Edge, zobacz Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądarki w przeglądarce Microsoft Edge.

  Podczas czyszczenia pamięci podręcznej pamiętaj, aby zaznaczyć także opcję Pliki cookie i dane witryn internetowych.

  Krok 4. Ponowne zaproszenie gościa

  Po zastosowaniu się do poprzednich kroków ponownie zaproś gościa do witryny przy użyciu odpowiedniego adresu e-mail. Aby upewnić się, że użytkownik końcowy zaakceptuje zaproszenie przy użyciu odpowiedniego adresu e-mail, najlepszym rozwiązaniem jest skopiowanie linku w zaproszeniu, a następnie wklejenie go do sesji przeglądania InPrivate. Dzięki temu żadne buforowane poświadczenia nie będą używane do zaakceptowania zaproszenia.

  Więcej informacji

  Zaproszenie gościnne nie wymaga, aby zostało zaakceptowane przez adres e-mail, na który zostało wysłane jako pierwsze. Jest to zaproszenie jednorazowe. Jeśli inny użytkownik zaakceptuje zaproszenie lub jeśli użytkownik akceptujący zaproszenie załozy konto inne niż adres e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie, może zostać wyświetlony komunikat o odmowie dostępu.

  Na przykład użytkownik jest zalogowany za pośrednictwem przeglądarki przy użyciu konta Microsoft, a następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z zaproszeniem do konta użytkownika zewnętrznego w aplikacji poczty e-mail tego użytkownika. Następnie użytkownik wybierze link, aby zaakceptować zaproszenie. Jednak na podstawie plików cookie użytkownika w przeglądarce użytkownik przypadkowo zaakceptuje zaproszenie przy użyciu nieprawidłowej tożsamości.

  Gdy użytkownik loguje się do zasobu za pomocą zewnętrznego konta użytkownika, otrzymuje błąd, że użytkownik nie został odnaleziony w katalogu.

 • Podczas uzyskiwania dostępu do listy "Żądania dostępu"

  Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy muszą być administratorami zbioru witryn lub członkami grupy Właściciele witryny. Grupa Właściciele musi także mieć uprawnienia dostępu do listy Żądań dostępu. Użyj poniższych rozwiązań, odpowiednio do konkretnej konfiguracji.

  Administrator zbioru witryn

  Jeśli użytkownik, którego dotyczy problem, powinien być administratorem zbioru witryn, zobacz Zarządzanie administratorami zbioru witryn.

  Dodawanie użytkownika do grupy Właściciele witryny

  Jeśli użytkownik powinien być właścicielem witryny, dodaj go do grupy Właściciele witryny:

 • Jako użytkownik, który może zmieniać uprawnienia witryny, przejdź do witryny lub zbioru witryn, których dotyczy problem. Wybierz pozycję Ustawienia
 • Wybierz pozycję Uprawnienia witryny.
 • Wybierz grupę Właściciele dla witryny.
 • Wybierz pozycję Nowy.
 • W oknie dialogowym Udostępnij wprowadź konto użytkownika, który ma zostać dodany do grupy. Następnie wybierz pozycję Udostępnij.
 • Sprawdź, czy użytkownik może teraz uzyskać dostęp do listy i zatwierdzić lub odrzucić żądania.
 • Upewnij się, że grupa Właściciele ma uprawnienia do listy Żądań dostępu.

  Jeśli grupa Właściciele została zmieniona lub usunięta z listy żądań dostępu, musisz dodać uprawnienia grupy Właściciele do tej listy. Upewnij się też, że użytkownik, którego dotyczy problem, znajduje się na liście Właściciele. Aby tak zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Jako użytkownik z poziomem uprawnień Zarządzaj uprawnieniami w witrynie, której dotyczy problem i który ma również dostęp do listy Żądania dostępu (na przykład administrator zbioru witryn), przejdź do listy Żądania dostępu w przeglądarce Internet Explorer.

 • Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć okno Narzędzia deweloperskie.

 • Wybierz kartę Sieć, a następnie naciśnij klawisz F5, aby włączyć przechwytywanie ruchu sieciowego.

 • Odśwież stronę Żądania dostępu. Po załadowaniu strony naciśnij klawisze Shift+F5, aby zatrzymać przechwytywanie ruchu sieciowego.

 • W oknie Narzędzia deweloperskie kliknij dwukrotnie pierwszy wynik na liście adresów URL. Ten adres URL kończy się na pendingreq. aspx.

 • W oknie Narzędzia deweloperskie wybierz pozycję Treść odpowiedzi.

 • W polu wyszukiwania wpisz tekst pagelistid:, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Wyszukiwanie wyróżni tekst pageListId.

 • Skopiuj identyfikator GUID następujący po identyfikatorze pageListId. Identyfikator GUID znajduje się między otwierającym nawiasem klamrowym ( {) i zamykającym nawiasem klamrowym (}) w następujący sposób:

  {GUID}

  Podczas kopiowania identyfikatora GUID należy uwzględnić otwierające i zamykające znaki klamrowe. Ten identyfikator GUID jest identyfikatorem listy żądań dostępu usługi SharePoint Online w Twojej organizacji.

 • Na pasku adresu przeglądarki wprowadź tekst https://<URL of affected site, or site collection>/_layouts/15/ListEdit. aspx? List=<{GUID}>, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  W tym adresie adres URL witryny lub zbioru> witryn, których dotyczy problem, <reprezentuje adres URL zbioru witryn, https://contoso. comw którym chcesz zmienić żądania dostępu (na przykład). Identyfikator <{GUID}> reprezentuje identyfikator GUID skopiowany w kroku 8.

 • Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uprawnienia dla tej listy.

 • Upewnij się, że grupa Właściciele witryny znajduje się na liście uprawnień dla listy Żądań dostępu. Jeśli grupa Właściciele zbioru witryn nie istnieje, wybierz pozycję Udziel uprawnienia, wprowadź nazwę grupy Właściciele witryny w oknie dialogowym Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Dodaj użytkownika do grupy Właściciele witryny, aby upewnić się, że użytkownik jest uwzględniony w grupie Właściciele.

  Więcej informacji

  Ten problem występuje, ponieważ tylko administratorzy zbioru witryn lub użytkownicy, którzy są członkami grupy Właściciele zbioru witryn, mają uprawnienia do zatwierdzania i odrzucania oczekujących żądań na liście Żądań dostępu. W sytuacjach, w których użytkownicy są członkami grupy Właściciele witryny, grupa Właściciele musi również mieć uprawnienia Pełna kontrola, aby mieć dostęp do listy Żądań dostępu.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować żądania dostępu i zarządzać nimi, zobacz Konfigurowanie żądań dostępu i zarządzanie nimi.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzi deweloperskich pod klawiszem F12, zobacz Korzystanie z narzędzi deweloperskiej pod klawiszem F12.

 • Podczas uzyskiwania dostępu do folderu udostępnionego

  Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedno z następujących obejść zależnie od sytuacji:

 • Udostępnianie pojedynczych plików, ale nie folderów.

 • Udostępnianie całego zbioru witryn lub podwitryny.

 • Jeśli witryna nie wymaga zastosowania trybu Blokada uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem, wyłącz tę funkcję zbioru witryn.

  Inne funkcje, takie jak publikowanie, mogą wymagać prawidłowego działania tej funkcji.

  Gdy udostępnisz folder użytkownikowi, który nie może uzyskać dostępu do folderu lub witryny nadrzędnej, program SharePoint przydzieli temu użytkownikowi ograniczony dostęp do elementów nadrzędnych. Konkretnie, program SharePoint pozwala użytkownikowi na dostęp do folderu bez uzyskiwania uprawnień do dostępu do folderu nadrzędnego i innych elementów (innych niż ograniczony dostęp). Jednak po włączeniu trybu blokowania uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem użytkownik nie ma dostępu do folderu, ponieważ niezbędne uprawnienia ograniczonego dostępu do innych elementów nie działają już poprawnie.

  Co to jest uprawnienie „Ograniczony dostęp”?

  Poziom uprawnień Ograniczony dostęp jest nietypowy. Pozwala użytkownikowi lub grupie przejść do strony lub biblioteki witryny, aby uzyskać dostęp do określonego elementu zawartości bez konieczności przeglądania całej listy. Na przykład w przypadku udostępniania pojedynczego elementu na liście lub w bibliotece użytkownikowi, który nie ma uprawnienia do otwierania lub edytowania innych elementów w bibliotece, program SharePoint automatycznie udziela ograniczonego dostępu do listy nadrzędnej. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie określonego elementu udostępnionego przez Ciebie. Innymi słowy, poziom uprawnień Ograniczony dostęp zawiera wszystkie uprawnienia, które użytkownik musi posiadać, aby uzyskać dostęp do wymaganego elementu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zbioru witryn, które obejmują tryb blokowania uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem, zobacz artykuł Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn.

 • Gdy użytkownik próbuje zatwierdzić zadanie przepływu pracy zatwierdzania

  Aby rozwiązać ten problem, przyznaj użytkownikowi uprawnienia edycji dla określonej listy zadań w ramach danego przepływu pracy.

  Ponadto użytkownik, który zatwierdzi element jako część przepływu pracy, musi również mieć możliwość odczytu elementu, który jest elementem docelowym przepływu pracy.

  Takie działanie jest celowe. Użytkownicy, którzy próbują zatwierdzić zadanie w ramach elementu Przepływ pracy Zatwierdzanie w programie SharePoint 2010, ale mają tylko uprawnienia edycji elementu listy zadań, nie mogą wyświetlać strony formularza zadania. Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do odczytu listy zadań przepływu pracy.

  Aby uzyskać więcej informacji o zatwierdzaniu przepływów pracy, zobacz Opis elementu Przepływ pracy Zatwierdzanie w programie SharePoint 2010.

  Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień w programie SharePoint Online, zobacz Opis poziomów uprawnień.

  Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny SharePoint Community.


Opinia

Dodatkowe zasoby

Użytkownik Giude 3m 1260539

Bezpośredni link do pobrania Użytkownik Giude 3m 1260539

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użytkownik Giude 3m 1260539