Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320 są przydatnym narzędziem dla administratorów sieci i innych specjalistów IT, którzy pracują z tym sprzętem. Referencje techniczne zawierają szczegółowy opis funkcji i parametrów dla sprzętu Cisco Dpr2320, w tym częstotliwość, przepustowość, połączenia telefoniczne, właściwości Wi-Fi i wiele innych. Oprócz tego referencje techniczne zawierają szczegółowe informacje na temat kompatybilności sprzętu z różnymi systemami operacyjnymi, protokołami sieciowymi i oprogramowaniem. Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320 są kluczowym narzędziem, aby zapewnić wydajną i bezpieczną pracę z tym sprzętem.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320

Sektor Publiczny

Wdrażanie transformacji cyfrowej w sektorze publicznym

Dowiedz się jak Cisco umożliwia tworzenie cyfrowej przyszłości dla wszystkich służb publicznych.

Webinary

Architektura DNA i DNA Center - dlaczego warto?

Zapisz się na bezpłatne sesje ogólne i dedykowane, które odbędą się od 28 lutego do 27 czerwca.

Sieci

Dowiedz się jak działa Cisco SD-WAN

Poznaj bezpieczną, programowalną i skalowalną architekturę bazująca na chmurze

Bezpieczne rozwiązania sieciowe dla pracowników zdalnych

Wydarzenia

Kalendarz webinarów, szkoleń i konferencji

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Twoja mała firma jest naszym wielkim priorytetem

Łącz się, obliczaj, współpracuj, zabezpieczaj. Poznaj Cisco Designed dla firm

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003894660

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: ul. Przy Rondzie 3

1. ) Miejscowość: Kraków

1. 3. ) Kod pocztowy: 31-547

1. 4. ) Województwo: małopolskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1. 7. ) Numer telefonu: 12 417 54 66

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow. sa. gov. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. krakow. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie serwisowe obejmujące diagnozę i usuwanie zgłoszonych awarii i usterek dla sprzętu oraz oprogramowania Cisco Zamawiającego zgodnie ze zdefiniowanym SLA

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1387d652-0690-11ed-8000-d680d39e541a

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265652

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-07-19

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074864/04/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 1 Wsparcie serwisowe w miejscu instalacji sprzętu CISCO, diagnoza awarii i wymiana sprzętu zgodnie ze zdefiniowanym SLA

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia. ms. pl/czs

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia. pl/czs

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System
jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia. pl. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce
„Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za
pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu. Do
pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest
posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem
Systemu wynosi 100 MB. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie
dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4. 0, Windows 7 i MacOS 10. 12 - Lub ich
nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek
● w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w
Systemie w zakładce E-learning. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w Rozdziale XIII.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz
wzorze umowy

3. ) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz
wzorze umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: ZP. -26-7/22

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia serwisowego obejmującego diagnozę i usuwanie zgłoszonych awarii i usterek dla sprzętu oraz oprogramowania Cisco Zamawiającego zgodnie ze zdefiniowanym SLA. Usługa realizowana będzie przez autoryzowanego partnera producenta posiadanej infrastruktury informatycznej – Cisco. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:
a) Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
b) Załącznik nr 2a do SWZ - Szczegółowy wykaz sprzętu objętego niniejszym zamówieniem.
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4. ) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4. ) Dodatkowy kod CPV:

50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Czas naprawy sprzętu (S) – waga kryterium 40%.
2. Szczegółowy sposób oceny ofert podany jest w Rozdziale XIX SWZ.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium:

inne.

4. ) Nazwa kryterium: Czas naprawy sprzętu

4. ) Waga: 40

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowych sprzętu sieciowego, o wartości tego zamówienia nie mniejszej niż 75 000, 00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje dane zamówienie Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie wartość wykonanego (zrealizowanego) zamówienia wynosi nie mniej niż 75 000, 00 zł brutto.

Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach 1 umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;
b) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców. W tym zakresie Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu z punktu 1 o ile
Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X punkt 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 (jeżeli dotyczy), w Rozdziale XII ust. 2 (jeżeli dotyczy) SWZ;
3. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy);
4. dowód wniesienia wadium;
5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 19 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6. 1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4 900, 00 zł. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XVI SWZ

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w ust. 3
powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-07-27 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia. pl/czs

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 10:15

8. ) Termin związania ofertą: do 2022-08-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale II
SWZ.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę również na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r. )

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Ogłoszenie nr 659940-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

NieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, krajowy numer identyfikacyjny12249293900000, ul.ul. Farmaceutów2,31463 Kraków, woj.małopolskie, państwoPolska, tel.728 585 179, e-mailbiuro@czdsigb. gov. pl, faks124 175 665.Adres strony internetowej (URL): www. czdsigb. pl Adres profilu nabywcy:Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznegoI. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I. 4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Niehttps://ezamowienia. ms. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Niehttps://ezamowienia. pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

Takadreshttps://ezamowienia. plDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieAdres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

NieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WSPARCIE SERWISOWE, DIAGNOZA AWARII I WYMIANA SPRZĘTU CISCO W FORMULE SLA NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH OBSZARU APELACJI KRAKOWSKIEJNumer referencyjny: WZP-421-25/2018Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: UsługiII. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego, diagnozy awarii i wymiany sprzętu zgodnie ze zdefiniowanym SLA, w zakresie infrastruktury informatycznej producenta CISCO będącej w posiadaniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz jednostek Podległych.2. Usługa realizowana będzie przez autoryzowanego partnera producenta posiadanej infrastruktury informatycznej - Cisco.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ.4. Szczegółowy wykaz urządzeń znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego i jednostek podległych zawarty został w załączniku nr 2A do SIWZ

II. 5) Główny kod CPV: 50312000-5 Dodatkowe kody CPV:

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:NieOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 1 pkt 6 lub w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach: 12 lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II. 9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia. pl

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII. 1. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna III. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług serwisowych sprzętu sieciowego, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 100. 000, 00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczeniaZamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Informacje dodatkowe:III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III. 2. 1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII. 2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 5 ustawy PzpTakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 5 pkt 8 ustawy Pzp)III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 5 pkt 1 ustawy Pzp.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wskazany w pkt 5. stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII. 5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.III. 2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. 3) - III. 6)1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zgodnie z art. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.3. Do oferty należy załączyć ponadto:a) Stosowne pełnomocnictwo (-jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty (jeżeli dotyczy - w przypadku określonym w Rozdz. VII pkt 2 SIWZ.4. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.5. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.SEKCJA IV: PROCEDURAIV. 1) OPIS IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:TakInformacja na temat wadium1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

IV. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV. 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieIV. ) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejNieZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV. 6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:IV. 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:NieAdres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 1) Kryteria oceny ofert: IV. 2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60, 00
Czas naprawy40, 00

IV. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)IV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV. 3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV. 2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

IV. 3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:IV. 4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

IV. 5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Określone w Załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-19, godzina: 10:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>jezyk polskiIV. 3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV. 4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:IV. 5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneIV. 6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Dpr2320