Procedury badania instalacji Craftsman 247 886940

Procedura badania instalacji Craftsman 247 886940 jest skomplikowanym procesem, który obejmuje weryfikację poprawności montażu i konfiguracji urządzenia w połączeniu z systemem Craftsman 247. Weryfikacja obejmuje sprawdzanie wszystkich elementów podłączonych do systemu, w celu upewnienia się, że wszystkie są poprawnie zainstalowane i działają zgodnie z założonymi wymaganiami. Po zakończonej procedurze badania instalacji, Craftsman 247 886940 jest gotowy do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Procedury badania instalacji Craftsman 247 886940

Wstęp

Pomiary wielkości fizycznych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prowadzi się na różnych etapach ich funkcjonowania, począwszy od montażu i pierwszego uruchamiania instalacji, poprzez jej bieżącą eksploatację i modernizację, wykrywanie wszelkich nieszczelności i usterek. Zakres pomiarów i procedury badań zawiera norma PN-EN 12599 „Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Norma podaje metodykę wykonywania pomiarów jak i dopuszczalne odchyłki parametrów od wartości projektowanych oraz wymagane dokładności badań.

Najczęściej wykonywane pomiary powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji to:

– pomiary prędkości przepływu powietrza;

– pomiary strumienia objętości powietrza;

– krotność wymian powietrza w pomieszczeniach;

– pomiary temperatury i wilgotności;

– pomiary różnicy ciśnienia;

– próby szczelności instalacji;

Poniżej postaram się omówić stosowane metody i narzędzia pomiarowe

Pomiar prędkości przepływu powietrza

Projektowanie instalacji wentylacyjnej prowadzi do wyznaczenia minimalnych przekrojów przewodów, otworów czerpnych, rozstawu i ilości nawiewników, przepustnic kanałowych, mocy wentylatora, itp. Wszystkie te elementy mają za zadanie zapewnić określoną przepisami krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu. Projekt to jedno, a jego wykonanie i realna praca systemu to zawsze znak zapytania przy uruchamianiu i regulacji systemu. Jednym z podstawowych pomiarów prowadzonych w tym zakresie to pomiar przepływu powietrza w kanałach i nawiewnikach. Wykonuje się go kilkoma metodami, przy pomocy:

– anemometrów skrzydełkowych

– termoanemometrów

– rurek Prandla

– balometrów

Anemometr skrzydełkowy (fot. po lewej dwuręczny, po prawej jednoręczny)- jest bardzo popularnym przyrządem pomiarowym wyposażonym w turbinkę o średnicy od kilkunastu do około 100mm i przetwornikiem z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Wykonywany jest jako jednoręczny ze zintegrowanym wyświetlaczem lub dwuręczny (model na zdjęciu). W modelach jednoręcznych turbinka może być zamocowana na stałe, lub umożliwiać obrót o 180, aby ekran ciekłokrystaliczny był zawsze w zasięgu wzroku operatora. Ułatwia to pomiar w różnych konfiguracjach. Pomiar prędkości przepływu może być chwilowy, jak i uśredniony w przedziale czasowym. W najprostszych miernikach tego typu uzyskamy tylko prędkość przepływu powietrza. W bardziej rozbudowanych dodatkowo jego temperaturę, a a nawet objętość przepływu. W tym ostatnim przypadku anemometr posiada możliwość wprowadzenia danych odnośnie powierzchni przekroju kanału czy otworu nawiewnego i uzyskania danych w l/s, m3/s, itp.

Dla ułatwienia pomiaru przepływu i precyzyjnego zebrania danych dostępne są elementy dodatkowe, jak np. dzwony pomiarowe (fot. poniżej. )

Przy użyciu dzwonu pomiarowego anemometrem można z dużą dokładnością zmierzyć przepływ powietrza na niedużych kratkach wentylacyjnych i anemostatach. Przy pomiarach na suficie kolejnym elementem ułatwiającym odczyt może być teleskop. Poniżej na zdjęciu zestaw firmy Wohler FA 410.

Zasady wykonywania pomiarów

Użycie anemometru nie może być dowolne. Aby pomiar był obiektywny anemometr skrzydełkowy powinien być umieszczony za filtrem, kratką, wymiennikiem w odległości równej co najmniej 1. 5-krotnej średnicy wirnika

Termoanemometr

Urządzenie powyższe mierzy wielkość przepływu powietrza na zasadzie pomiaru zdolności chłodzącej elementu oporowego umieszczonego w strumieniu powietrza. Zbudowane jest w postaci sondy o małej średnicy rzędu 1-2mm zamocowanej na ochronnej tulei, połączonej elektrycznie z urządzeniem pomiarowym

Fot. Termoanemometr (TSI Incorporated)

Pomiar odbywa się przez umieszczenie sondy w kanale. Wymaga to wykonania otworu o średnicy rzędu 8-10mm, który po przeprowadzeniu pomiarów i regulacji systemu może być z łatwością zasklepiony. Termoanemometry mają zakres pomiarowy od 0-30m/s i w odróżnieniu do anemometrów wiatraczkowych są bardziej miarodajne w dolnym zakresie pomiarowym. Oprócz prędkości przepływu powietrza mierzą też jego temperaturę.

Fot. Po lewej pomiar termoanemometrem Testo425.

Rurka Prandla

Na rynku znana jest też pod nazwami Rurka Pitota, lub anemometr ciśnieniowy. Pomiar prędkości przepływu powietrza zachodzi tutaj pośrednio, poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego w przewodzie, a następnie przetworzeniu tej wartości na wartość prędkości ze wzoru 

gdzie:

w- prędkość przepływu powietrza,

ρ – gęstość powietrza

Δpd – wartość ciśnienia dynamicznego [Pa]

po przekształceniu wzoru uzyskujemy wartość prędkości powietrza

Budowa rurki Prandla

Rurka Prandla zbudowana jest z dwóch współosiowych rurek. Wewnętrzna mierzy wartość ciśnienia całkowitego panującego w strumieniu przepływu, dlatego posiada otwór skierowany na strumień powietrza. Zewnętrzna posiada otwory pomiarowe na obwodzie, mierzy ciśnienie statyczne. Różnica tych ciśnień, zmierzona przez manometr różnicowy, daje wartość ciśnienia dynamicznego.

Rys. Po lewej sposób prowadzenia pomiaru. Po prawej anemometr ciśnieniowy TA400. 

Pomiar rurką Prandla odbywa sie przez umieszczenie sondy wewnątrz kanału w taki sposób, aby otwór rurki był skierowany na strumień przepływającego powietrza, równolegle do jego strug. Dopuszczalna odchyłka od kierunku równoległego wynosi 10°. Pomiar rurką Prandla możliwia określenie prędkości przepływu jak i objętości przepływu powietrza. W tym drugim przypadku na wyświetlaczu należy wprowadzić wymiary kanału.

Balometr

Pomiar wydajności małych kratek wentylacyjnych i anemostatów możemy z dużą dokładnością przeprowadzać powyższymi metodami. W przypadku użycia tylko anemometru wiatraczkowego bez dzwonu można zwiększać dokładność pomiaru wykonując go w kilku miejscach kratki i uśredniając prędkość przepływu. Przy naprawdę dużych nawiewnikach i anemostatach umieszczonych na suficie, a także pomiarach na anemostatach wirowych, korzystniejszym i dokładniejszym urządzeniem jest balometr.

Balometry służą do precyzyjnego pomiaru natężenia przepływu powietrza w dużych obiektach biurowych, szpitalach, budynkach przemysłowych, komercyjnych, gdzie dokładny pomiar przepływu w wentylacji jest kluczowy. Balometr pozwala zmierzyć wszystkie istotne parametry układu wentylacyjnego takie jak: prędkość przepływu i natężenie przepływu powietrza, ciśnienie absolutne, temperaturę i wilgotność powietrza. Wyposażony jest standardowo w duży rękaw wykonany zwykle z tkaniny, wewnątrz którego znajduje sie prostownica strumienia. W dolnej części natomiast tzw. kratownica pomiarowa.

Fot. Pomiar strumienia powietrza balometrem Testo 420 (fot. Testo)

 Rozwiązanie takie poprawia dokładność pomiaru, szczególnie w anemostatach wirowych. Wypływ powietrza z takich jednostek jest skierowany ukośnie, co powoduje przepływ turbulentny przez rękaw pomiarowy. Przy zastosowaniu prostownic jeden duży strumień dzielony jest na szereg mniejszych strumieni, których prędkość łatwiej jest zmierzyć czujnikiem zamocowanym na dole rękawa. pl/upload/image/wentpo13. jpg" alt="wentpo13. jpg"/>

Przy małych wysokościach pomieszczenia pomiar odbywa się bezpośrednio z ręki. Masa rękawa jest znikomo mała. Dla urządzenia Testo 420 wynosi np. tylko 2, 9kg. W pomieszczeniach wysokich stosowany jest teleskop. zakres pomiarowy balometru wynosi od kilkudziesięciu m3/h do kilku tys. m3/h, z dokładnością i rozdzielczością 1m3.

Pomiar szczelności

Szczelność kanałów wentylacyjnych gwarantuje poprawność działania wentylacji i wysoką jakość powietrza. Badania szczelności systemów wentylacyjnych przeprowadza się na podstawie norm:

PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych

PN-EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych

Klasyfikacja odbywa się na podstawie 4 klas szczelności wentylacji:

Pomiar za pomocą urządzenia LINDAB LT600

Zasada pomiaru polega na podłączeniu do badanego odcinka wentylacji dwuchawy, która pompuje powietrze pod określonym przepisami ciśnieniem. Powietrze to zawracane jest do urządzenia drugim przewodem ciśnieniowym o mniejszej średnicy. Mierzony jest ubytek powietrza pomiędzy oboma strumieniami. jeśli instalacja jest całkowicie szczelna, wynosi on 0m3. Jeśli w kanałach wentylacyjnych wystąpią przecieki, pojawia się różnica obu strumieni mierzona przez urządzenie. Czas trwania pomiaru to zwykle 5min. Dla jego wykonania uszczelnia sie obustronnie badany odcinek np. za pomocą balonów. 

Fot. Praktyczny pomiar szczelności z wykorzystaniem LINDAB LT600.

Pomiary powinno sie prowadzić na najlepiej jeszcze nie izolowanych przewodach wentylacyjnych. Minimalna powierzchnia kanałów badanego odcinka wynosi 10m2.

Badanie przy użyciu świecy dymnej

Wykrycie ubytku powietrza w przewodach wentylacyjnych urządzeniami ciśnieniowymi pozwala tylko określić jego wielkość, nie pokazuje miejsca wycieku. Przy rozległej instalacji dokładne określenie takich miejsc jest skomplikowane. Zwykle stosujemy do tego celu specjalne świece dymne, np. Smoke Signal

Fot. Świece dymne do badania szczelności kanałów wentylacyjnych.

Świece do badania wentylacji są źródłem nietoksycznego dymu. Potrafią szybko ocenić miejsca nieszczelności kanałów wentylacyjnych, przewodów spalinowych, kominów, itp. Sposób użycia polega na zapaleniu świecy i umieszczeniu jej w kanale. Czas palenia zależy od rodzaju i wielkości świecy i wynosi od kilkudziesieciu sekund do kilku minut. Firma Bjornax produkuje świece w kilku odmianach.

Standardowe świece dymne – do większości zastosowań w branży HVACR, nie wymagających szczególnych właściwości innych świec. Wytwarzają biały, dobrze widoczny w świetle dziennym, dym.
Świece Pure („czystego dymu”) – nie zawierają w składzie chlorku amonu a ich dym – zbudowany z suchych, stałych cząstek – nie pozostawia po użyciu zabrudzeń ani substancji oleistych. Dzięki tym zaletom świece Pure bez obaw mogą być używane w pomieszczeniach „wrażliwych”, jak serwerownie, laboratoria, pomieszczenia czyste itp.
Świece zapachowe – do testowania szczelności bardzo długich systemów wentylacyjnych i rurociągów (gdzie potrzebne byłoby wytworzenie bardzo dużej ilości dymu) oraz wszędzie tam, gdzie wyciek może znajdować się w miejscu trudnym do zobaczenia. W takich przypadkach wygodniej posłużyć się węchem. pl/upload/image/wentpo19. jpg" alt="wentpo19. jpg"/>

Tabela. Charakterystyka wyrobów Bjornax. pl/upload/image/wentpo20. jpg" alt="wentpo20. jpg"/>

Fot. Świece dymne kolorowe.

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych

Terminy badań okresowych

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa “Prawo Budowlane” [Ustawa z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r. nr 156, poz. 1118 (z poźn. zm. )
Norma PN-HD 60364-6:2008 proponuje krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia nawet terminy coroczne. Należą do nich:
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
▪ obiekty komunalne
▪ tereny budowy
▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny

Oprócz wymienionych wyżej aktów prawnych i normatywnych, ciągle i niezmiennie istotnym wymogiem przy określaniu terminów badań okresowych są zasady wiedzy technicznej.
Bazując na zasadach wiedzy technicznej zaleca się podmiotom przyłączanym do sieci elektroenergetycznych opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych należących do tych podmiotów.
W omawianych instrukcjach powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym obiekcie. Instrukcje te powinny być zatwierdzone przez kierownika zakładu i skierowane do stosowania. Konieczność opracowania tej instrukcji nakłada zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r. )
Taka instrukcja zatwierdzona przez kierownika zakładu staje się dokumentem obowiązującym na terenie danego zakładu w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają “Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR “Elektromontaż” w 1999 r.

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych

Lp. Rodzaj pomieszczeniaOkres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1O wyziewach żrącychNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok2Zagrożone wybuchemNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 1 rok3Otwarta przestrzeńNie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok4Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok5Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 1 rok6Zagrożone pożaremNie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 5 rok7Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)Nie rzadziej, niż co 1 rokNie rzadziej, niż co 5 rok8ZapyloneNie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 5 rok9Pozostałe niewymienione w p. 1-8Nie rzadziej, niż co 5 rokNie rzadziej, niż co 5 rok

Lp. 7 – bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p. poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II – Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

ELEKTRONARZĘDZIA

Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

Lp. Rodzaj pomiarówOkres czasu pomiędzy sprawdzeniami1Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)Nie rzadziej, niż co 1 rok2Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p. 1Nie rzadziej, niż co 5 lat3Pomiary natężenia oświetleniaNie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata. 4Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnegoNie rzadziej, niż co 1 rok

Kategorię użytkowania elektronarzędzia określa użytkownik w zależności od charakteru pracy narzędzia.

PLAC BUDOWY
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych stanowi:

§58 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej,
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

§59 W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1 (instalacje rozdziału energii elektrycznej) należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Odpowiada dr inż. Edward Musiał.

Od dłuższego czasu toczymy z kolegami spór dotyczący pomiarów rezystancji izolacji kabli. Norma PN-HD 60364- -6:2008 zawiera zapisy dotyczące wymaganej wartości rezystancji izolacji instalacji w zależności od napięcia znamionowego. Norma ta, przywołana w rozporządzeniu „ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, podaje wartość napięcia pomiarowego DC 500 V dla instalacji o napięciu znamionowym 400 V (w domyśle – AC). Dla takiej instalacji wartość rezystancji izolacji powinna wynosić co najmniej 1, 0 MO. Tymczasem nierzadko inspektorzy nadzoru inwestorskiego albo kierownicy elektryków w zakładach, dla których wykonujemy instalacje, oczekują, aby napięcie pomiarowe wynosiło 2, 5 kV, a wartość rezystancji izolacji 20 MO dla kabli polwinitowych, zgodnie z normą N SEP-E-004 czy też Normą PN-E-04700:1998 (wycofaną bez zastąpienia).

O ile wartość rezystancji izolacji badanych kabli zazwyczaj znacznie przekracza wspomnianą wartość 20 MO, o tyle wartość napięcia pomiarowego jest źródłem sporów.

Czy normę PN-HD 60364-6:2008należałoby traktować jako obligatoryjny dokument i dla kabli (mam na myśli kable niskonapięciowe 0, 6/1kV), rozumianych jako część instalacji, stosować napięcie pomiarowe 500 V? Ponadto norma PN-HD 60364-6:2008 nic nie wspomina o próbie napięciowej, od wykonania której można odstąpić według N SEP-E-004, jeżeli pomiary wykonuje się napięciem 2, 5 kV.

Czyżby instalacje, wykonane przewodami o napięciu nominalnym najwyżej 450/750 V należało traktować inaczej niż kable 0, 6/1kV i stosować do pomiarów i interpretacji wyników inne normy?

Istnieją co najmniej trzy różne sytuacje, związane z odmiennym podejściem do procedury sprawdzania wyrobów kablowych, które należy nazywać dokładnie tak jak w poniższym wyliczeniu.

1. Kable

Kable jako takie bada się na kolejnych etapach procesu produkcyjnego, a następnie jako wyrób gotowy. Czyni się to na podstawie norm produktowych, np. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0, 6/1 kV

2. Linie kablowe (linie elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia bądź linie telekomunikacyjne)

Chodzi o połączenie elektryczne do przesyłania energii bądź informacji, wykonane za pomocą kabla lub wielu kabli, czyli przewodów elektrycznych przystosowanych do układania w ziemi i w wodzie, wraz z ich osprzętem. Sprawdza się ich stan przed oddaniem do użytkowania, a następnie okresowo w trakcie eksploatacji, aby sprawdzić m. in. ich odporność na narażenia środowiska, zwłaszcza wilgoci i wody. W Polsce odbywało się to w przeszłości na podstawie przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz następujących norm, przy czym we wszystkich tych dokumentach normatywnych wyraźnie pisano, że chodzi o linie kablowe: BN-3081-01/02:1985 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Wymagania techniczne dla urządzeń i układów urządzeń o napięciu znamionowym wyższym od 1 kVrozdz. 2. 12 „Linia kablowa”.

BN-3081-01/03:1985 Urządzenia i układy elektryczne. Wymagania techniczne dla urządzeń i układów urządzeń obwodów pierwotnych o napięciu znamionowym do 1 kV, rozdz. 6 „Linia kablowa”. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych, rozdz. 4. 12 „Linie kablowe”.

3. Instalacje elektryczne niskiego napięcia, w których występują odcinki kabli i przewodów kabelkowych W tym przypadku przedmiotem sprawdzania odbiorczego albo okresowego jest obwód instalacji elektrycznej obejmujący przewody (bez rozróżniania ich rodzaju! ), aparaty i inne wyposażenie z wyjątkiem odbiorników. A może to być nawet cała instalacja, jeżeli korzysta się z postanowienia rozdz. C. 61. 3. 3 załącznika C do normy. Jeżeli w miejscu, gdzie wystarczyłby przewód kabelkowy o napięciu znamionowym 450/750 V, zastosowano kabel o napięciu znamionowym 600/1000 V, to każdy w miarę rozgarnięty elektryk rozumie, że powstała przesłanka, aby raczej złagodzić, niż zaostrzać procedurę i warunki techniczne sprawdzania stanu instalacji.

Przeprowadzając sprawdzanie stanu instalacji niskiego napięcia według normy PN-HD 60364- 6:2008, należy posługiwać się nazewnictwem z tej normy: sprawdzanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej albo sprawdzanie rezystancji izolacji obwodu instalacji elektrycznej. Jeżeli sprawdzający podkłada się inspektorowi, pisząc w protokole o sprawdzaniu rezystancji izolacji linii kablowej, to daje pretekst do snucia dywagacji i kręci bicz na siebie.

Żądając czegokolwiek, inspektor ma obowiązek podać podstawę merytoryczną i wskazać właściwą normę lub przepis. Tak się komunikują inżynierowie w krajach cywilizowanych. Gdyby intencją autorów normy było różnicowanie rodzajów przewodów użytych do wykonania instalacji elektroenergetycznej, napisaliby to i podali odpowiednie wymagania, a nie pozostawiali tego użytkownikom normy.

UWAGA: Tekst ukazał się w miesięczniku SEP INPE nr 201-202, czerwiec-lipiec 2016 r.

Procedury badania instalacji Craftsman 247 886940

Bezpośredni link do pobrania Procedury badania instalacji Craftsman 247 886940

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury badania instalacji Craftsman 247 886940

Kategoria
użytkowania
Przeglądy kontrolnePrzeglądy kontrolne
wykonywać, co:
0dorywczo, co kilka dni12 miesięcyIdorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany6 miesięcyIIczęsto w ciągu jednej zmiany4 miesiąceIII
często w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej2 miesiące