Podręcznik zasobów Cab Ps6v

Podręcznik zasobów Cab PS6V to kompleksowa baza wiedzy na temat systemu Cab PS6V, który jest dostarczany przez firmę CABB. Podręcznik zawiera informacje na temat konfiguracji systemu, funkcji, opcji, aplikacji i innych zasobów, które można znaleźć w systemie Cab PS6V. Zawiera również instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania projektami, dostosowywania aplikacji do potrzeb klienta oraz wiele innych informacji. Podręcznik jest przeznaczony dla programistów, którzy chcą wykorzystać w pełni zasoby systemu Cab PS6V do tworzenia zaawansowanych aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zasobów Cab Ps6v

Podręcznik z zakresu gospodarowania rzeczowymi zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia teorytycznego i praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami, środkami trwałymi i gospodarkę magazynową. Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady i ćwiczenia do rozwiązania związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej. Omówiono w nim koszty, przychody, kalkulację kosztów oraz kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów gotowych rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację obrotu zapasami, zakupu, sprzedaży i obrotu pieniężnego.

Podano w nim również testy i ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia, przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT oraz wykorzystanie programu Rachmistrz GT do obsługi gospodarki środkami trwałymi.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji EKA. 04. (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa. ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2213).

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH......................... 3

1. 1. Zasoby majatkowe przedsiębiorstwa............................. 3

1. 2. Rzeczowe zasoby majątkowe....................... 12

2. GOSPODARKA ZAPASAMI....................... 16

2. Zapasy i ch rola w przedsiębiorstwie......................... 16

2. Klasyfikacja materiałów................................... 18

2. 3. Klasyfikacja zapasów............................... 21

2. 4. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.......................... 23

2. Zadania i organizacja komórek zaopatrzenia....................... Normowanie zużycia materiałów.......................... 25

2. Ustalanie zapotrzebowania na materiały........................... 31

2. Normowanie zapasów materiałowych................................ 37

2. 5. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów....................... 45

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA.......................................... 48

3. Pojęcie magazynu i magazynowania............................... 48

3. Zadania gospodarki magazynowej.............................. Rodzaje magazynów................................... 49

3. Wycena zapasów......................................... 52

3. Matody wyceny rozchodu zapasów..................... 56

3. 6. Ewidencja obrotu zapasami.............................. 62

3. 7. Dokumentacja gospodarki magazynowej............................ 68

3. Charakterystyka dokumentów gospodarki magazynowej....................... Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej........................ 69

3. 8 Test samodzielnej kontroli nr 1........................... 74

4. KOSZTY I PRZYCHODY.............................. 82

4. Charakterystyka kosztów........................... 82

4. Charakterystyka przychodów..................... 84

4. Klasyfikacja kosztów działalności podstawowej...................... 87

4. Kalkulacja kosztów............................... 94

4. Pozycje kalkulacyjne......................... Metody kalkulacji............................... Kalkulacja podziałowa prosta........................... 96

4. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.......................... 100

4. Kalkulacja doliczeniowa.............................. 103

5. SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA............................... 106

5. Operacje w obrocie towarowym................................. 106

5. Warunki dostawy określone w międzynarodowych regułach handlu....................... 108

5. Terms of trade......................... 112

5. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym................. 115

5. Szczeble obrotu towarowego............................. Marże stosowane w obrocie towarowym................................ Ceny stosowane w obrocie towarowym.................................. Kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych........................ 116

5. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej.................... 119

5. Kalkulacja cen sprzedaży towarów........................................... 122

5. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej......................... 125

5. 8. Ustalanie ceny sprzedaży brutto........................... 127

5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości................................... 130

5. Funkcje cen i czynniki wpływające na poziom cen........................ 134

5. Dokumenty handlowe.................................... 135

5. Test samodzielnej kontroli nr 2................................... 145

6. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY, ZAKUPU I OBROTU PIENIĘŻNEGO..................... 151

6. Dokumentacja sprzedaży i zakupu............................ 151

6. Wezwanie do zapłaty...................... 158

6. Poprawa błędów w dokumentach księgowych......................... 160

6. Dokumenty obratu pieniężnego........................... 164

6. Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych........................ Dokumentacja rozliczeń gotówkowych............................ 165

6. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych-polecenie przelewu......................... 176

6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości............................. 178

7. ANALIZA GOSPODAROWANIA ZAPASAMI.................................... 191

7. Wskaźnik rotacji (obrotowości) zapasów........................................ 191

7. Rotacja zapasów materiałowych i wyrobów gotowych................... 192

7. Rotacja zapasów towarowych................................... 200

7. Wskaźnik zaangażowania zapasów.......................... 201

7. Wskaźnik struktury zapasów...................................... 202

7. Wskaźnik dynamiki zapasów...................................... 206

7. Test samodzielnej kontroli nr 3.............................. 211

8. INWENTARYZACJA................................................... 215

8. Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji....................... 215

8. Inwentaryzacja a remanent........................... 217

8. Dokumentacja inwentaryzacji............................. Etapy, terminy i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji............................. 219

8. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych....................................... 222

8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych...................................... 224

8. Zasady wyceny i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych............................ Kompensata niedoborów nadwyżkami.......................... 225

8. Niedobory mieszczące się w granicach ubytków naturalnych............................... 228

8. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.......................... 229

8. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie................................ 233

8. 9. Test samodzielnej kontroli nr 4............................ 239

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEPRZEDSIĘBIORSTWA................. 243

9. Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych....................................... 243

9. Zasady wyceny środków trwałych.................................. 244

9. Amortyzowanie środków trwałych.................................. 246

9. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych............................. 248

9. Metody amortyzacji środków trwałych.......................................... Metoda liniowa......................................... Metoda degresywna................................ 252

9. Metoda jednorazowa, uproszczona................................... 259

9. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.......................... 260

9. Samochód osobowy w firmie a podatek VAT..................... 264

9. Tabela amortyzacyjna.......................... 269

9. Ewidencja środków trwałych................................................. 274

9. Dokumentacja środków trwałych........................................... 275

9. Dokumenty odzwierciedlające zmiany w stanie i wartości środków trwałych....................... Sporządzanie dokumentów gospodarki środkami trwałymi.................................................. 275

10. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA MASZYN I URZĄDZEŃ...................................... 282

10. Pojęcie zdolności produkcyjnej i czas parcy maszyn i urządzeń...................... 282

10. Obliczanie zdolności produkcyjnej..................................... 285

10. Obliczanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i rezerwy produkcyjnej.............. 286

10. Test samodzielnej kontroli nr 5................................ 289

11. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY.......... 295

12. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI....................... 382

SPIS TREŚCI................................ 433

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.......................... 436

23. 10. 2017

Podręczniki do kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rok dopuszczenia 2017 r.

 1. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Adaptacja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Zofia Stanecka (fragmenty tekstów do nauki czytania); Marta Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej).
 2. Szkolni przyjaciele. Część 2, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 2, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze, współpraca: Aldona Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej). Część 3, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 3, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), Współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Zofia Stanecka (fragmenty tekstów do nauki czytania); Marta Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej). Część 4, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 4, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Zofia Stanecka (fragmenty tekstów do nauki czytania); Marta Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej). Matematyka. Adaptacja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1 autorów: Jadwiga Hanisz, autor wierszy o liczbach: Marcin Brykczyński. Adaptacja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 2, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 2 autorów: Jadwiga Hanisz, autor wierszy o liczbach: Marcin Brykczyński.

Rok dopuszczenia 2018 r.

 • Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II. Adaptacja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Olga Gorczyca-Popławska (Kraina dźwięku i obrazu). Część 2, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka–Segiet, Emilia Danowska–Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 2, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Olga Gorczyca-Popławska (Kraina dźwięku i obrazu). Część 3, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 3, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Olga Gorczyca-Popławska (Kraina dźwięku i obrazu). Matematyka 1. Adaptacja dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1 autorów: Jadwiga Hanisz.
 • Rok dopuszczenia 2019 r. Część 4, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 4, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), współpraca: Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne); Olga Gorczyca-Popławska (Kraina dźwięku i obrazu). Matematyka 2. Część 2, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 2 autorów: Jadwiga Hanisz. Edukacja wczesnoszkolna w klasie III. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa III część 1, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze), Olga Gorczyca-Popławska (teksty z pamiętnika), Aldona Danielewicz-Malinowska (strony muzyczne), Agnieszka Więckowska (Kraina dźwięku i obrazu). Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Justyna Fortuna, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa III część 1, autorstwa Jadwigi Hanisz.

  Rok dopuszczenia 2020 r. Część 2, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Justyna Fortuna, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa III część 2, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze). Część 3, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Justyna Fortuna, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa III część 3, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze). Część 4, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Justyna Fortuna, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa III część 4, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze). Podręcznik klasa III część 2, autorstwa Jadwigi Hanisz.

  Informacje o publikacji dokumentu

  Ostatnia modyfikacja:
  17. 05. 2022 11:51 Piotr Zieliński

  Pierwsza publikacja:
  17. 12. 2020 14:44 administrator gov. pl

  Organizacja i technika pracy biurowej. Podręcznik do nauki zawodów z branży ekonomicznej - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

  Organizacja i technika pracy biurowej podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A. m). Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. 

  Uczy umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów i stosowania przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi ilustracjami a przede wszystkim przykładami oraz ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

  Format:B5-PRok wydania:2019Oprawa:MiękkaLiczba stron:312Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:VIIWydawnictwo:WSiPSymbol:153809EAN-13:978830213555256ISBN:9788302135552

  Paczka

  Waga0. 479 kg

  Inne z tej serii/cyklu

  -20%


  Dodano do koszyka

  Ilość: szt.

  Cena:

  Wartość koszyka:

  Podręcznik zasobów Cab Ps6v

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zasobów Cab Ps6v

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zasobów Cab Ps6v