Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de

Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de jest niezbędnym narzędziem dla posiadaczy tego modelu drukarki. Zawiera on szczegółowe informacje na temat sposobu używania drukarki, w tym wszystkie funkcje i opcje, które można użyć. Podręcznik zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa, aby upewnić się, że urządzenie będzie działać wydajnie. Podręcznik można znaleźć na stronie producenta, a także w sklepach internetowych. Jest to kompletny przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć, jak używać swojego drukarki w optymalny sposób i w pełni wykorzystać jej potencjał.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

 • 1
 • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Zobacz poniższy poradnik dla Dell C2722DE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Dell C2722DE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dell C2722DE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dell C2722DE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Dell C2722DE

Strona: 1

Model: C2422HE/C2722DEFormalne oznaczenie modelu: C2422HEt/C2722DEtDell C2422HEDell C2722DEDell Display ManagerPodręcznik użytkownika

Strona: 2

UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która może pomóc wlepszym wykorzystaniu posiadanego produktu.Copyright © 2020 Dell Inc. lub jej oddziały. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znakitowarowe, są znakami towarowymi Dell Inc. lub jej oddziałów. Inne znaki towarowe mogą być znakamitowarowymi ich odpowiednich właścicieli.2020 – 12  Rev. A00

Strona: 3

Spis treściPrzegląd......................................... 4Używanie okna dialogowego Szybkie ustawienia........... 5Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlacza.......... 6Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji..... 8Organizacja okien z aplikacją Easy Arrange............... 9Zarządzanie wieloma wejściami wideo.................. 11Przywracanie pozycji aplikacji........................ 14Stosowanie funkcji oszczędzania energii................ 15Inne przyciski skrótu............................... 16Przypisywanie DDM do aktywnego okna (wyłącznie Windows 10)17Rozwiązywanie problemów.......................... 18Spis treści |     3

Strona: 4

4     | PrzeglądPrzeglądDell Display Manager to aplikacja Microsoft Windows używana do zarządzania Wyświetlaczlub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczną regulację wyświetlanego obrazu, przypisanieautomatycznych ustawień, zarządzanie zasilaniem, organizację okien, obracanie obrazui wykonywanie innych funkcji w wybranych monitorach Dell. Po instalacji, aplikacja DellDisplay Manager jest uruchamiana po każdym starcie systemu i umieszcza swoją ikonę wzasobniku powiadamiania. Informacja o podłączonych do systemu monitorach jest dostępna ponajechaniu kursorem na ikonę zasobnika powiadamiania.C2422HE C2722DEDell C2422HE - Standard Dell C2722DE - StandardUWAGA: Aplikacja Dell Display Manager wykorzystuje do komunikacji zWyświetlacz użytkownika kanał DDC/CI. Upewnij się, że DDC/CI jest włączone wmenu, jak pokazano poniżej.LCD Conditioning OffDDC/CI OnExit24/27/34 MonitorInput SourceColorBrightness/ContrastDisplayPIP/PBPPersonalizeOthersMenuUSBAudioDisplay InfoFirmwareService TagReset OthersFactory Reset

Strona: 5

Używanie okna dialogowego Szybkie ustawienia |     5Używanie okna dialogowego Szybkie ustawieniaKliknięcie ikony obszaru powiadomień Menedżer wyświetlacza Dell, otwiera okno dialogoweQuick Settings (Szybkie ustawienia). Gdy do komputera podłączonych jest więcej niżjeden obsługiwany monitor Dell, z użyciem menu można wybrać określony docelowy monitor.Okno dialogowe Quick Settings (Szybkie ustawienia) umożliwia łatwą regulację jasności,kontrastu, rozdzielczości, układu okna, itd. Umożliwia ono także włączenie automatycznegoprzełączania pomiędzy trybami wstępnych ustawień lub ręczny wybór trybu wstępnegoustawienia.Okno dialogowe Szybkie ustawienia zapewnia także dostęp do zaawansowanego interfejsuużytkownika aplikacji Dell Display Manager, używanego do regulacji podstawowych funkcji,konfiguracji trybu automatycznego i dostępu do innych funkcji.UWAGA:Właściwość Funkcja OpisSzybki dostępdo DDMKlucz szybkiegodostępu do wywo-łania DDM UI• Ctrl+Shift+D• Użyj przycisk Page Up/Page Down lub kliknij “>”w celu obejrzenia wszystkich układów funkcji EasyArrange.SterowanieindywidualnymWyświetlacz wkonfiguracji wielumonitorów• Wybierz monitor z rozwijanego pola. Jeśli do kom-putera podłączony jest więcej niż jeden monitor,na wybranym monitorze pojawia się na sekundęikona, aby poinformować użytkownika o wybranymmonitorze.• Wykonaj funkcję autotestu monitora.• Przenieś UI DDM do sterowanego monitora.• Naciśnij Ctrl+Shift+D, aby wyświetlić miniUI podwskaźnikiem myszy.

Strona: 6

6     | Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlaczaUstawienie podstawowych funkcji wyświetlaczaMożna wybrać Tryb ręczny, który umożliwia ręczny wybór wstępnie ustawionego trybulub wybrać Tryb automatyczny, który stosuje wstępnie ustawiony tryb w oparciu oaktywną aplikację. Każda zmiana bieżącego trybu ustawień wstępnych jest wyświetlana wkomunikacie ekranowym. Wybrane ustawienie Jasność i Kontrast monitora, można takżebezpośrednio dostosować w zakładce Podstawowe.C2422HEC2722DE

Strona: 7

Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlacza |     7UWAGA: Przy podłączeniu wielu monitorów Dell, wybierz “Włącz sterowaniemacierzą wyświetlaczy”, aby zastosować wstępne ustawienia jasności, kontrastu ikolorów do wszystkich monitorów.

Strona: 8

8     | Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacjiPrzypisywanie trybów ustawień wstępnych doaplikacjiZakładka Tryb automatyczny umożliwia powiązanie określonego Trybu ustawieńwstępnych z określoną aplikacją i jego automatyczne zastosowanie. Po włączeniu Trybautomatyczny, aplikacja Dell Display Manager automatycznie przełącza na odpowiedniTryb ustawień wstępnych, po każdym uaktywnieniu powiązanej aplikacji. Tryb ustawieńwstępnych przypisany do określonej aplikacji, może być taki sam w każdym podłączonymmonitorze lub różny dla różnych monitorów.Aplikacja Dell Display Manager jest wstępnie skonfigurowana dla wielu popularnych aplikacji.Aby dodać nową aplikację do listy przypisania, wystarczy przeciągnąć aplikację z pulpitu,Menu Start Windows lub z dowolnego, innego miejsca i upuścić na bieżącą listę.UWAGA: Nie są obsługiwane przypisania trybu ustawień wstępnych dla plikówwsadowych, skryptów, programów uruchamiających i plików niewykonywalnych,takich jak archiwa zip lub pliki spakowane.Można także skonfigurować tryb ustawień wstępnych Gra, do używania po uruchomieniuaplikacji Direct3D w trybie pełnoekranowym. Aby uniemożliwić korzystaniu przez aplikację ztego trybu, należy jej przypisać inny tryb ustawień wstępnych.

Strona: 9

Organizacja okien z aplikacją Easy Arrange |     9Organizacja okien z aplikacją Easy ArrangeAplikacja Easy Arrange pomaga w efektywnej organizacji okien aplikacji na pulpicie.Najpierw należy wybrać predefiniowany wzorzec układu najlepiej pasujący do wykonywanejpracy, a następnie przeciągnąć okna aplikacji do zdefiniowanych obszarów. Naciśnij “>”lub użyj przycisku Strona w górę/Strona w dół, aby znaleźć więcej układów. Aby utworzyćniestandardowy układ, zaplanuj otwarte okna, a następnie kliknij Zapisz.W systemie Windows 10, można zastosować różne układy okien dla każdego wirtualnegopulpitu.Jeśli często jest używana funkcja przyciągania Windows, można wybrać “Przytrzymajprzycisk SHIFT, aby włączyć pozycjonowanie obszaru”. Spowoduje to nadanie priorytetufunkcji przyciągania Windows w odniesieniu do aplikacji Easy Arrange. Następnie, może byćwymagane naciśnięcie przycisku Shift w celu użycia pozycjonowania aplikacji Easy Arrange.

Strona: 10

10     | Organizacja okien z aplikacją Easy ArrangeJeśli używanych jest wiele monitorów w formie tablicy lub macierzy, układ aplikacji EasyArrange można zastosować do wszystkich monitorów, jako jeden pulpit. Aby włączyć tęfunkcję, wybierz “Rozstawienie wielu monitorów”. Aby funkcja była efektywna należyprawidłowo dopasować swoje monitory.Dostępne są inne zaawansowane możliwości wykorzystania funkcji Easy Arrange. Sprawdźtabelę poniżej.Rozszerzonafunkcja EasyArrangeUkłady niestan-dardowe• Zapisz i nadaj nazwę 5 dostosowanym wzorcom funk-cji Easy Arrange.• Skonfiguruj wzorce x*y.5 układów MRU(najczęściejużywanych)• Naciśnij Ctrl+Shift+Home w celu przełączenia pomię-dzy 5 ostatnimi układami MRU.Zmiana wielko-ści partycji bezzatrzymywania• Przytrzymaj Ctrl podczas zmiany wielkości bieżącegoukładu funkcji Easy Arrange w celu regulacji wielkościi liczby cel w układzie.• Nowo uformowany wzorzec funkcji Easy Arrange jestzapisywany do pozycji ikony funkcji Easy Arrange.• Przytrzymaj Ctrl klikając ikonę zmodyfikowanego ukła-du w celu jego przywrócenia do układu domyślnego.Układy funkcjiEasy Arrangedla trybu piono-wego• Ikony funkcji Easy Arrange trybu pionowego są pre-zentowane, gdy monitor jest obracany.UWAGA: Aplikacja może wymagać dla jej okna aplikacji, minimalnej efektywnejrozdzielczości. Aplikacja może nie pasować do obszaru układu Ease Arrange, jeśliobszar będzie mniejszy od rozmiaru wymaganego okna.

Strona: 11

Zarządzanie wieloma wejściami wideo |     11Zarządzanie wieloma wejściami wideoZakładka Menedżer wejścia udostępnia wygodne sposoby zarządzania wieloma wejściamiwideo, podłączonymi do posiadanego monitora Dell. Bardzo ułatwia to przełączaniepomiędzy wejściami podczas pracy z wieloma komputerami.Wymienione są wszystkie porty wejścia wideo dostępne dla monitora. Można nadać własnąnazwę dla każdego wejścia. Po edycji zmiany należy zapisać.Można zdefiniować przycisk skrótu w celu szybkiego przełączenia na swoje ulubione wejścieoraz inny przycisk skrótu do szybkiego przełączania pomiędzy dwoma wejściami, przyczęstym korzystaniu z nich.Można użyć rozwijaną listę do przełączania na dowolne źródło wejścia.

Strona: 12

12     | Zarządzanie wieloma wejściami wideoAby użyć funkcję KVM, kliknij KVM, wprowadź liczbę komputerów PC do połączenia inaciśnij NEXT (DALEJ).W PC1-PC3, wybierz port wejścia wideo do połączenia z portem i wybierz port USBprzesyłania danych do połączenia z portem, a następnie naciśnij NEXT (DALEJ).

Strona: 13

Zarządzanie wieloma wejściami wideo |     13Następnie kliknij Finish (Zakończ), aby dokończyć swoje opcje.UWAGA: DDM komunikuje się z Wyświetlacz nawet wtedy, gdy monitor wyświetlawideo z innego komputera. DDM można zainstalować na często używanymkomputerze i sterować z niego przełączaniem wejścia. Można także zainstalowaćDDM w innych komputerach podłączonych do tego komputera.

Strona: 14

14     | Przywracanie pozycji aplikacjiPrzywracanie pozycji aplikacjiDDM może pomóc w przywróceniu okien aplikacji do ich pozycji, podczas ponownegopodłączania swojego komputera do monitora(ów). Można uzyskać szybki dostęp do tejfunkcji, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem ikony DDM w zasobniku powiadamiania.Po wybraniu “Automatyczne przywracanie układu okna”, pozycje okien aplikacji sąśledzone i zapamiętywane przez DDM. DDM automatycznie umieszcza okna aplikacji w ichoryginalnych pozycjach, podczas ponownego podłączania komputera do monitora(ów).Aby najpierw przejść z powrotem do ulubionego układu, wybierz “Save current windowlayout (Zapisz bieżący układ okna)”, a następnie “Restore saved window layout(Przywróć zapisany układ okna)”.Można używać różne modele monitorów lub rozdzielczości i stosować do nich różne układyokien. DDM może rozpoznać ponownie podłączany monitor i odpowiednio przywrócićpozycje aplikacji.Jeśli wymagana jest wymiana monitora w konfiguracji macierzy monitorów, układ oknamożna zapisać przed wymianą i przywrócić układ po zainstalowaniu nowego monitora.UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, aplikacje należy utrzymać uruchomione. DDMnie uruchamia aplikacji.

Strona: 15

Stosowanie funkcji oszczędzania energii |     15Stosowanie funkcji oszczędzania energiiW obsługiwanych modelach Dell, dostępna jest zakładka Opcje dostarczająca opcjeoszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu funkcji oszczędzania energii, możnawybrać minimalny poziom ustawienia jasności monitora lub ustawić tryb uśpienia.

Strona: 16

16     | Inne przyciski skrótuInne przyciski skrótuMożna zdefiniować przyciski skrótu dla szybkiego dostępu do następujących funkcji DDM:• Przycisk skrótu do programu: do szybkiego otwierania okna dialogowego Szybkie• Przycisk skrótu MRU funkcji Easy Arrange: do szybkiego zastosowania 5 ostatnioużywanych układów okien.• Przycisk skrótu okna aplikacji: do uruchamiania menu szybkiej konfiguracji dla opcji wTryb automatyczny i funkcja Easy Arrange.

Strona: 17

Przypisywanie DDM do aktywnego okna (wyłącznie Windows 10) |     17Przypisywanie DDM do aktywnego okna(wyłącznie Windows 10)Ikonę DDM można przypisać do aktywnego okna na którym pracuje użytkownik. Kliknij ikonęw celu uzyskania łatwego dostępu do podanych poniżej funkcji.PrzypisywanieDDM do ak-tywnego okna(wyłącznieWindows 10)Zmiana ustawieńwstępnych lubprzerzucenie doinnych partycji• Ikona DDM została przypisana do aktywnego okna,a użytkownik może łatwo przełączyć pozycję okna,zmienić tryb wstępnych ustawień kolorów i automa-tycznie powiązać tryb ustawień wstępnych.Wyzwalacz przy-cisku urucho-mienia• Naciśnięcie na uruchomionym oknie Ctrl+Shift+Instakże uruchamia powiązane menu DDM.Przenieś oknoaplikacji pomię-dzy komórkamifunkcji Easy• Wyślij okno aplikacji do poprzedniej/następnej komórkifunkcji Easy Arrange.dzy monitorami• Wyślij okno aplikacji do poprzedniego/następnegomonitora.

Strona: 18

18     | Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówJeśli DDM nie działa z Wyświetlacz, w zasobniku powiadamiania zostanie pokazana ikonaDDM, jak poniżej.Po kliknięciu ikony, DDM pokaże bardziej szczegółowy komunikat błędu.Należy pamiętać, że DDM działa wyłącznie z monitorami marki Dell. Jeśli używane sąmonitory innych producentów, DDM ich nie obsługuje.Jeśli DDM nie wykrywa i/lub nie komunikuje się z obsługiwanym Wyświetlacz Dell, w celurozwiązania problemu należy wykonać podane poniżej działania:1. Należy się upewnić, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora ikomputera; szczególnie pewnie zamocowane na swoich pozycjach powinny byćzłącza.2. Należy sprawdzić OSD monitora, aby się upewnić, że włączona jest funkcja DDC/CI.3. Upewnij się, że używany jest prawidłowy i najnowszy sterownik grafiki, uzyskanyze strony dostawcy grafiki (Intel, AMD, NVIDIA, itd. ). Sterownik grafiki jest częstoprzyczyną błędów DDM.4. Odłącz wszelkie stacje dokujące lub przedłużacze albo konwertery pomiędzyWyświetlacz i portem grafiki. Niektóre tanie przedłużacze, huby lub konwertery,mogą nie obsługiwać prawidłowo DDC/CI i spowodować awarię DDM. Zaktualizujsterownik takiego urządzenia, jeśli dostępna jest najnowsza wersja.5. Uruchom ponownie komputer.

Strona: 19

Rozwiązywanie problemów |     19DDM może nie działać z następującymi monitorami:• Modele monitora Dell produkowane przed rokiem 2013 oraz monitory Dell serii D.Dalsze informacje można uzyskać pod adresem www. dell. com/support/monitors.• Monitory do gier wykorzystujące technologię G-sync opartą na Nvidia• Wirtualne i bezprzewodowe wyświetlacze nie obsługują DDC/CI• Dla niektórych wczesnych modeli monitorów DP 1. 2, może być konieczne wyłączenieMST/DP 1. 2 z użyciem menu OSD monitoraJeśli komputer użytkownika jest połączony z Internetem, pojawi się polecenie aktualizacji donowszej wersji DDM, jeśli jest dostępna. Zaleca się pobranie i instalację najnowszej aplikacjiDDM.Można także sprawdzić dostępność nowej wersji, klikając prawym przyciskiem ikonę DDM.

Manuals DirectoryManualsdir. pl - przewodniki Użytkownika i Instrukcje Obsługi

Dell precision m2800 podręcznik właściciela

 • tryb tekstowy
 • tryb oryginału

Spis treści

 • Dell Precision M2800 Podręcznik właściciela
 • Serwisowanie komputera
 • Przed przystąpieniem do serwisowania komputera
 • Wyłączanie komputera
 • Po zakończeniu serwisowania komputera
 • Wymontowywanie i instalowanie komponentów
 • Zalecane narzędzia
 • Przegląd systemu
 • Wymontowywanie karty Secure Digital (SD)
 • Instalowanie karty Secure Digital (SD)
 • Wymontowywanie karty ExpressCard
 • Instalowanie karty ExpressCard
 • Wyjmowanie akumulatora
 • Instalowanie akumulatora
 • Wymontowywanie pokrywy dolnej
 • Instalowanie pokrywy dolnej
 • Wymontowywanie pokryw narożnych podstawy
 • Instalowanie pokryw narożnych podstawy
 • Wymontowywanie modułów pamięci
 • Instalowanie modułów pamięci
 • Wymontowywanie dysku twardego
 • Instalowanie dysku twardego
 • Wymontowywanie napędu dysków optycznych
 • Instalowanie napędu dysków optycznych
 • Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
 • Instalowanie karty sieci WLAN
 • Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN)
 • Instalowanie karty sieci WWAN
 • Wymontowywanie złącza sieciowego
 • Instalowanie złącza sieciowego
 • Wymontowywanie baterii pastylkowej
 • Instalowanie baterii pastylkowej
 • Wymontowywanie gniazda zasilacza
 • Instalowanie gniazda zasilacza
 • Wymontowywanie zestawu radiatora
 • Instalowanie zestawu radiatora
 • Wymontowywanie procesora
 • Instalowanie procesora
 • Wymontowywanie klawiatury
 • Instalowanie klawiatury
 • Wymontowywanie zestawu podparcia dłoni
 • Instalowanie zestawu podparcia dłoni
 • Wymontowywanie płyty przełącznika WiFi
 • Instalowanie płyty przełącznika WiFi
 • Wymontowywanie karty VGA
 • Instalowanie karty VGA
 • Wymontowywanie obudowy karty ExpressCard
 • Instalowanie obudowy karty ExpressCard
 • Wymontowywanie płyty systemowej
 • Instalowanie płyty systemowej
 • Wymontowywanie głośników
 • Instalowanie głośników
 • Wymontowywanie wspornika zawiasu wyświetlacza
 • Instalowanie wspornika zawiasu wyświetlacza
 • Wymontowywanie zestawu wyświetlacza
 • Instalowanie zestawu wyświetlacza
 • Wymontowywanie osłony wyświetlacza
 • Instalowanie osłony wyświetlacza
 • Wymontowywanie panelu wyświetlacza
 • Instalowanie panelu wyświetlacza
 • Wymontowywanie zawiasów wyświetlacza
 • Instalowanie zawiasów wyświetlacza
 • Wymontowywanie kamery
 • Instalowanie kamery
 • Program konfiguracji systemu
 • Sekwencja ładowania
 • Klawisze nawigacji
 • Opcje konfiguracji systemu
 • Aktualizowanie systemu BIOS
 • Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu
 • Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu
 • Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu
 • Diagnostyka
 • Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)
 • Lampki stanu urządzeń
 • Lampki stanu akumulatora
 • Dane techniczne
 • Kontakt z firmą Dell
 • Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Dell C2722de