Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk

Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk to kompletne, wszechstronne narzędzie do przeprowadzania szkoleń w zakresie wiedzy technicznej i praktycznej w zakresie zarządzania systemami. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji systemu, konfiguracji, opcji funkcjonalnych, bezpieczeństwa, diagnostyki i wsparcia technicznego. Podręcznik szkoleniowy umożliwia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z systemem i jego używaniem, a także jest świetnym narzędziem do wdrażania nowych systemów w organizacji. Podręcznik szkoleniowy zawiera także szczegółowe informacje dotyczące zarządzania systemem, które pozwolą uczestnikom szkolenia na zarządzanie systemem w sposób efektywny i wydajny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk

1BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCHZESPÓŁ DO SPRAW SZKOLENIAKOMPENDIUMWIEDZY DO SZKOLENIA PROOBRONNEGOWARSZAWA201923„Kompendium wiedzy do szkolenia proobronnego” zostało opracowane przez zespółautorski oficerów Zespołu do Spraw Szkolenia Biura do Spraw Proobronnychna podstawie treści zawartych w:„Poradniku dowódcy drużyny (równorzędnego)” - sygn. Dow. Gen. Wewn. 3/2014;„Poradniku szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych”- sygn. DWLąd. 191/2011.Na podstawie zgody Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnychpismo nr 45116/DG/2/18 z dnia 10. 08. 2018Niniejsze kompendium, zalecam do użytkowania w ramach szkolenia prowadzonegow organizacjach proobronnych i klasach mundurowych o profilu wojskowymoraz jako podręcznik pomocniczy do nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowaw Certyfikowanych Wojskowych Klasach MundurowychDYREKTORBIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH/-/ Waldemar ZUBEK4Konsultacja merytorycznaZespół do Spraw Szkolenia Biura do Spraw ProobronnychOpracowanie graficzne rysunków i schematówppłk Dariusz KRUKOWSKIZdjęcia i rysunki pochodzą z:„Poradnika dowódcy drużyny (równorzędnego)” - sygn. 3/2014;„Poradnika szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych”- sygn. 191/2011;„Regulaminu Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” sygn. Szt. 1664/2014;„Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” sygn. 1427/94.oraz zasobów własnych:płk. Mariusza MIODUSZEWSKIEGOppłk. Dariusza KRUKOWSKIEGOPublikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży5Spis1. Rozdział - Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego 71. 1. Kształcenie obywatelskie 71. Historia i dziedzictwo tradycji 71. Symbole państwa polskiego 81. 2. Święta państwowe i wojskowe 111. 3. Przysięga wojskowa 151. Profilaktyka i dyscyplina wojskowa 151. Pojęcie dyscypliny wojskowej 151. Obowiązki żołnierza w zakresie przestrzegania dyscypliny wojskowej 161. Sankcje dyscyplinarne wobec żołnierzy naruszających zasadydyscypliny wojskowej201. 4. Zasady wyróżniania żołnierzy. Rodzaje wyróżnień 201. Regulaminy wojskowe i musztra 211. Regulamin ogólny 211. Zasady zależności żołnierzy 211. Zasady żołnierskiego zachowania 231. Musztra 331. Zasady ogólne 331. Musztra indywidualna 372. Rozdział - Szkolenie bojowe 452. Taktyka 452. Pojęcia i definicje 452. Charakterystyka współczesnej walki 452. Działania taktyczne 452. Manewr 452. 5. Działania żołnierza w czasie realizacji działań bojowych 472. Obserwator 472. Łącznik 492. Amunicyjny 492. Sanitariusz 502. 6. Ogólne zasady zachowania się żołnierza na polu walki 512. Wykorzystanie terenu i maskowanie się 512. Poruszanie się na polu walki 532. Wybór stanowisk ogniowych 552. 7. Działanie żołnierza w walce 562. Natarcie 562. Obrona 572. Rozpoznanie 582. Marsz 592. Działanie żołnierza jako element ubezpieczenia bezpośredniego 602. Współdziałanie żołnierzy w walce 632. Współdziałanie wewnątrz drużyny 632. 8. Współdziałanie z artylerią 642. 9. Współdziałanie ze śmigłowcem 642. Sprzęt wojskowy i zasady jego wykorzystania 642. Wojska Lądowe 642. Siły Powietrzne 672. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej 682. Indywidualne wyposażenie żołnierza 682. Uzbrojenie i wyposażenie 682. Szkolenie strzeleckie 712. Budowa i użytkowanie karabinka 712. Amunicja 7462. Granaty ręczne 752. Rozpoznanie wojskowe 762. Sposoby działania elementów rozpoznawczych 772. Zabezpieczenie inżynieryjne 792. Rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu 802. Rozbudowa fortyfikacyjna terenu 812. Maskowanie 832. Maskowanie pojedynczego żołnierza 832. Podstawowe wiadomości o środkach minowania 852. Miny przeciwpancerne 862. Miny przeciwpiechotne 892. OPBMR 902. Charakterystyka BMR i podstawowych TŚP 902. Obrona przed Bronią Masowego Rażenia 942. Zasady działania żołnierza w warunkach zagrożenia BMR i skażeń 942. Zasady działania (zachowania) żołnierza po uderzeniach BMR 952. Zasady działania w terenie skażonym 96Zasady działania po wyjściu z terenu skażonego2. (sposób przeprowadzania natychmiastowej likwidacji skażeń, kontrolachemiczna i radiologiczna, zdejmowanie ISOPS)972. Sprzęt i środki OPBMR 982. Powszechna obrona przeciwlotnicza 1032. Organizacja powszechnej obrony przeciwlotniczej w miejscustałej dyslokacji1042. Zasady posługiwania się i wykorzystania radiowych środkówłączności1052. Ogólna charakterystyka radiowych środków łączności 1052. Ogólna charakterystyka radiostacji R-3501 1062. Przepisy korespondencji radiowej 1062. Charakterystyka środków przewodowych 1102. Charakterystyka wybranego sprzętu przewodowego(kabel polowy PKL-2, aparat telefoniczny)1102. Zasady prowadzenia korespondencji 1122. Nawigacja i terenoznawstwo 1132. Sposoby orientowania się w terenie bez mapy 1132. Pojęcie mapy topograficznej 1202. Orientowanie topograficzne 1222. Szkolenie medyczne 1232. Zasady i sposoby udzielania samopomocy 1232. Pierwsza pomoc w przypadku urazów 1242. Pomoc przedmedyczna w warunkach taktycznych 1283. Rozdział - Szkolenie logistyczne 1293. Organizacja eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego 1293. Organizacja obsługiwań technicznych i remontów 1303. Użytkowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego 1323. Zabezpieczenie logistyczne 1333. Podstawy ochrony środowiska 1343. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska 1343. Ochrona przyrody. Co podlega ochronie? 1363. Zasady zapobiegania skażeniu w działalności wojskowej 1363. BHP 1433. Obowiązki żołnierzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1433. Postępowanie w razie wypadku 144Literatura 14471. ROZDZIAŁ - PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO1. Kształcenie obywatelskie1. Historia i dziedzictwo tradycji,, (…) Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”.Marszałek Józef PiłsudskiTradycje oręża polskiego są źródłem głębokich patriotycznych treści.Dziedziczenie i kultywowanie ich, kształtuje obywatelskie postawy i ducha bojowego żołnierzy,pogłębia procesy integracyjne i zwartość Sił Zbrojnych, pobudza do wzmożonego wysiłkuszkoleniowego oraz umacnia więzi wojska ze społeczeństwem.Ciągłość tradycji czynów orężnych Polaków, od bitwy pod Cedynią po współczesność,upamiętniają tablice z nazwami pól bitewnych i wydarzeń wojennych, a także urny z ziemiąz pobojowisk, na których przelewali krew polscy żołnierze, walcząc o Niepodległą.Symbolem przywiązania do ponad tysiącletnich tradycji oręża polskiegojest Grób Nieznanego Żołnierza, wzniesiony w Warszawie ku Czci tysięcy polskich żołnierzy –bezimiennych bohaterów, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.Przez stulecia siły lądowe stanowiły obronny trzon Rzeczypospolitej i zapisałyna historycznych kartach dowody honoru, odwagi oraz najwyższej chwały.Wojska Lądowe dziedziczą tradycje oręża Polski Piastów i Jagiellonów, I Rzeczypospoliteji epoki napoleońskiej, okresu powstań narodowych i II Rzeczypospolitej oraz walko niepodległość w latach I i II wojny światowej.Patroni jednostek wojskowych Wojsk Lądowych są wzorcami postaw żołnierzaw służbie, która jest sprawą honoru i konstytucyjną powinnością wobec Ojczyzny.Tradycje oręża polskiego i edukacja obywatelska stały się niezwykle istotnymikomponentami działalności wychowawczej urzeczywistnianej w Siłach Zbrojnych.W nich upatruje się istotnego źródła motywacji skłaniających żołnierzy do patriotyzmui wzorowej służby Ojczyźnie.Proces kultywowania tradycji orężnych opiera się na dwóch obszarach obejmującychsymbolikę wojskową oraz dziedzictwo tradycji jednostek i instytucji wojskowych.81. Symbole państwa polskiegoOd najdawniejszych czasów godło, barwy i hymn, a także żołnierskie symboleoraz znaki związane były z tradycją historyczną naszych dziejów.Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia, symbole narodu i państwa polskiego,orzeł biały, biało - czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego – symbolizują niepodległośći suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią o naszej tożsamości narodowej.Godło, barwy i hymn łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą,są trwałymi znamionami tożsamości, dumy i godności Narodu.Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdegoobywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych instytucjii organizacji. Używanie tych symboli nie służy dekorowaniu miejsci uświetnianiu uroczystości. Prezentując je z powagą i oddając im należną cześćzaświadczamy o naszym szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest RzeczypospolitaPolska. Jednocześnie podkreślamy więzy łączące nas z przodkami – twórcami historiii tradycji naszego Narodu, państwa i Wojska Polskiego.Symbole narodowe, a także żołnierskie symbole i znaki stanowią oprawę poszczególnychceremonii, podnoszą ich rangę i znaczenie, potęgują uczucia patriotyczne, wzbogacają treściwychowawcze i walory emocjonalne.W Siłach Zbrojnych RP w powiązaniu z godłem, hymnem i barwami narodowymi,wzbogacono symbole, emblematy i znaki poszczególnych rodzajów wojsk.Barwy narodowe występują w wojsku na sztandarach przysługujących poszczególnymjednostkom wojskowym, lotnictwu i oddziałom nabrzeżnym Marynarki Wojennej RP.Na okrętach barwy narodowe reprezentowane są przez banderę, proporce, flagi i znakidowódców.W Siłach Powietrznych barwy biało-czerwone umieszczone są fladze lotnictwawojskowego i szachownicy lotniczej.Godło państwoweGodło – jest najstarszym z polskich symboli narodowych,nierozerwalnie związanych z dziejami naszej Ojczyzny.Było i jest synonimem łączności narodowej, głęboko wrastającw świadomość narodową Polaków, jako symbol siły, męstwa, władzyi majestatu Rzeczypospolitej Polskiej.9Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowiezwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dwiema srebrnymi gwiazdami umieszczonymina skrzydłach, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w 1. połowie XIII wieku,za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa.Po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa.Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RPz dnia 13 grudnia 1927r., oparty na projekcie prof. Zygmunta Kamińskiego, wzorowanyna godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującymobecnie.Po 1945 roku, godłem został orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony(potwierdzony dekretem z 1955). Od 1990 roku godłem Rzeczypospolitej Polskiejjest orzeł biały z koroną.Barwy narodoweBarwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory białyi czerwony, ułożone w dwóch poziomach, równoległych pasach otej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolnykoloru czerwonego.Flaga państwowaFlagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jestprostokątny płat tkaniny o barwach RzeczypospolitejPolskiej, umieszczony na maszcie.także flaga umieszczonym pośrodku pasa godłemRzeczypospolitej Polskiej. Polskie barwy narodowe bieli czerwień stanowią obok godła zewnętrzną oznakęniepodległego państwa, otaczane są czcią i należnymszacunkiem narodu.10Na podstawie ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004r. został ustanowiony2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, eksponuje się codziennie w jednostkachwojskowych Sił Zbrojnych RP przez podniesienie na maszt, w sposóbi w okolicznościach zapewniających jej należną cześć i szacunek.Hymn państwowyHymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącaodbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca uczuciazbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu.Oficjalnie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w czasie uroczystościoraz świąt i rocznic państwowych, wojskowych, samorządowych, szkolnych,sportowych i innych pod warunkiem zapewnienia mu należytej czci i szacunku.Polski Hymn Narodowy jest to "Pieśń legionów polskich we Włoszech", zwany z czasem"Mazurkiem Dąbrowskiego", która została napisana przez Józefa Wybickiego w Reggio(Włochy) między 16 a 19 lipca 1797r. dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzącychz miasta legionistów.Swoją karierę od okolicznościowej piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego zawdzięcza"Mazurek Dąbrowskiego" przede wszystkim zawartej w celnej formule wstępnego dwuwierszamyśli o trwaniu narodu mimo utraty bytu państwowego.Myśl ta stała się fundamentem świadomości narodowej czasu niewoli.Pieśń Legionów szybko przeniknęła do kraju. Jej popularność wzrosła po wkroczeniu armiinapoleońskiej, a w 1806r. ukazał się w Warszawie jej pierwodruk.W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości żadnaz pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy.Po dojściu do władzy ekslegionistów, uważających się za spadkobierców idei i czynówżołnierzy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, "Mazurek Dąbrowskiego" został zatwierdzony,jako hymn państwowy w 1927 roku.Po II Wojnie Światowej w 1948 r. "Mazurek Dąbrowskiego" uznano ponownie,ale już urzędowo jako hymn państwowy. W 1978 r. otwarto w Bedominie pod Kościerzyną,w miejscu gdzie urodził się Józef Wybicki – Muzeum Hymnu Narodowego.11Obowiązujący tekst hymnu i jego zapis nutowy zawiera Ustawa Sejmowaz 31 stycznia 1980r.1. Święta państwowe i wojskoweŚwięto Konstytucji 3 Maja3 maja 1791 roku została uchwalona KonstytucjaRzeczypospolitej Obojga Narodów i była doniosłym dziełemmyśli polskiego Oświecenia. Była pierwszą konstytucjąw nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiejna świecie.Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Czteroletni zw. Wielkim (1788-1792)dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długiczas zawieszone.Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowejw roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacjibyły tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.Jeszcze Polska nie zginęła.Kiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła.Szablą odbierzemy.Marsz, marsz Dąbrowski.Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodem.Złączym się z narodemPrzejdziem Wisłę, przejdziem Wartę.Będziem Polakami.Dał nam przykład BonaparteJak zwyciężać ma...Knowledge Base > Broszury > Instrukcja szkolenia pracowników – czym jest i jak ją stworzyć?

Każdy właściciel firmy marzy o zatrudnieniu kompetentnych, wykształconych pracowników – im więcej masz ludzi, tym więcej zysków generują dla Ciebie i Twojej firmy. Ale kiedy Twój biznes się rozrasta, ryzykujesz zmniejszoną produktywność, dłuższy czas produkcji, wyższe koszty operacyjne i inne problemy. Każdy nowy pracownik będzie mniej wydajny po zatrudnieniu, po prostu dlatego, że potrzebuje szkolenia i podstawowej orientacji.

Dlatego właśnie dobrze przemyślana strategia szkolenia pracowników jest najlepszą strategią zmniejszenia wpływu luki w umiejętnościach na Twoją firmę. Szkolenie jest często trudne i czasochłonne, – skuteczność Twoich wysiłków szkoleniowych będzie w dużej mierze zależała od tego, jak dobrze zorganizowany jest Twój podręcznik szkoleniowy.

To właśnie dobrze zaprojektowany i skuteczny podręcznik szkoleniowy pozwala szybko dzielić się informacjami w firmie i zachęcać wszystkich nowych pracowników do szkolenia i uczenia się, jak się dopasować.

Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby stworzyć skuteczne podręczniki szkoleniowe dla swojej firmy. Dowiesz się, jak przygotować podręcznik szkoleniowy, znaleźć szablony podręczników szkoleniowych online i opublikować je za pomocą kreatora broszur online.

Kiedy tworzysz podręczniki szkoleniowe, ważne jest, aby były one łatwe do odczytania i dostępne dla każdego pracownika. Dlatego warto wybrać Publuu do hostingu podręczników szkoleniowych, aby były one skuteczne dla Twojego programu szkoleniowego – czego dowiesz się z naszego wpisu.

Przygotujmy się do nauki!

Co znajduje się w podręczniku szkoleniowym?

Czym dokładnie jest podręcznik? Cóż, każdy, kto chodził do szkoły, powinien wiedzieć, że jest to przewodnik na określony temat. A podręcznik szkoleniowy służy do instruowania pracowników podczas wykonywania nowych zadań – zazwyczaj po raz pierwszy.

Jeśli jakaś praca, procedura czy zadanie jest wykonywane dobrze, to właśnie dzięki szczegółowym instrukcjom zawartym w podręczniku szkoleniowym.

Dzięki dobrze opracowanemu podręcznikowi szkoleniowemu pracownicy mają dostęp do instrukcji podczas wykonywania podstawowych zadań i procedur. Ich własny podręcznik szkoleniowy pozwala im również znaleźć drogę w firmie (dzięki podstawowemu procesowi orientacji), a nawet może zawierać mapę lub galerię ważnych osób w firmie. Dzięki kreatorowi broszur Publuu możesz zapewnić, że każdy nowy pracownik będzie miał dostęp do Twojego przewodnika w dowolnym miejscu i czasie.

W przypadku firm pracujących ze specjalistycznym sprzętem, podręczniki szkoleniowe mogą często zawierać uproszczony przewodnik, jak uruchomić sprzęt i jak wykonywać procedury. Programy szkoleniowe mogą również obejmować wiele podręczników szkoleniowych dla różnych urządzeń, programów lub zadań.

Aby zwiększyć wydajność i zapewnić pracownikom wiedzę potrzebną do dobrego wykonywania pracy, wiele firm opracowuje kompleksowe podręczniki szkoleniowe dla pracowników. Oto przykładowy podręcznik szkoleniowy stworzony przy użyciu jednego z najlepszych programów do tworzenia broszur online:

Employee Manual Example

Zobacz więcej przykładów podręczników online

Poradnik szkoleniowy oprócz podstawowej instrukcji może zawierać szczegółowe opisy produktów i oferty. Zwłaszcza jeśli jest on skierowany do handlowców lub przedstawicieli obsługi klienta, to tworząc podręcznik szkoleniowy można zawrzeć w nim opisy klientów i sposobu kontaktu z nimi. Istnieje wiele szablonów i wzorów podręczników szkoleniowych, które mogą pomóc w zaprojektowaniu ostatecznego idealnego przewodnika dla nowych pracowników.

Dobrze przygotowane podręczniki są bardzo złożone, ale proste do zrozumienia. Wyjaśniają idee w prostych słowach, używając odpowiednich obrazów i analogii. Dobrze wykonany podręcznik szkoleniowy może być wiarygodnym źródłem dla menedżerów, pracowników, klientów i konsumentów.

5 powodów, dla których podręcznik szkoleniowy jest ważny

Podręczniki szkoleniowe to nieocenione narzędzia dla Twojej firmy, które nigdy nie wyjdą z mody. Dając swoim nowym pracownikom podręcznik szkoleniowy, będziesz w stanie całkowicie zmienić ich doświadczenie.

  • Po pierwsze, skraca to czas potrzebny nowym pracownikom na dostosowanie się do Twojej firmy. Nowi pracownicy mogą korzystać z podręczników szkoleniowych, aby szybko nauczyć się niezbędnych informacji, umiejętności i kultury korporacyjnej Twojej firmy i stać się produktywnymi członkami Twojego zespołu. Podręczniki szkoleniowe dużych firm mogą zawierać nawet zasady ubioru, kodeksy postępowania, mapy, a czasem nawet opis miasta wokół siedziby, aby pomóc w dojazdach i relaksie.

  • Dobry podręcznik szkoleniowy znacznie zwiększa wydajność pracowników. Nowy pracownik nie musi uczyć się wszystkiego od podstaw dzięki podręcznikowi szkoleniowemu, co stwarza poczucie przynależności. Testy i dobre materiały sprawiają, że nawet doświadczeni pracownicy mogą nauczyć się nowych umiejętności. Możesz również wysłać te podręczniki w biuletynie firmowym — co również pomaga budować ducha zespołu.

  • Nowi pracownicy są niezadowoleni i zniechęceni, kiedy napotykają na problemy w pracy, często wstydzą się szukać pomocy i często dochodzi do konfliktów. Aby uniknąć spowolnienia programu szkoleniowego, dział kadr powinien mieć wpływ na podręczniki szkoleniowe. Dzięki dobrze zaprojektowanemu, skutecznemu podręcznikowi szkoleniowemu pracownik może samodzielnie znaleźć odpowiedzi i rozwiązać problemy. Ma też dobry kontakt do działu HR w razie problemów.

  • Zmniejszone obciążenie pracowników. Podręczniki szkoleniowe muszą mieć specjalną sekcję na najczęściej zadawane pytania. Dostarczenie pracownikom gotowych rozwiązań oszczędza czas – starsi pracownicy nie muszą ciągle odpowiadać na te same pytania, a nowozatrudnieni mogą samodzielnie rozwiązywać problemy, korzystając tylko z podręcznika szkoleniowego. Dzięki funkcjom interaktywnym Publuu, podręcznik szkoleniowy może być łatwo nawigowany i wykorzystywać interaktywność do zwiększenia tempa nauki.

  • Mniej kosztownych błędów. Często od działań nowych pracowników mogą zależeć ważne czynności – na przykład drobny błąd w księgowości może wpłynąć na przepływy pieniężne w firmie. Jeśli wyjaśnisz kluczowe procedury w podręczniku szkoleniowym, unikniesz poważnych, ale powszechnych błędów.

Jak napisać podręcznik szkoleniowy?

Aby stworzyć podręcznik szkoleniowy, sam musisz posiadać dogłębną wiedzę na temat wyznaczonego stanowiska. Musisz dokładnie znać wszystkie maszyny, oprogramowanie i zadania pracownika.

Jednak przy tworzeniu podręcznika szkoleniowego nigdy nie możesz polegać na własnych wspomnieniach – musi on zawierać aktualne fakty, oraz procedury i odzwierciedlać cały proces nauki.

Przejrzyj wiele procedur i ważnych informacji, które przedstawi twój podręcznik szkoleniowy, aby upewnić się, że wszystko rozumiesz. Zrób listę wszystkich ważnych informacji o danym stanowisku pracy, a następnie użyj jej jako przewodnika podczas tworzenia podręcznika szkoleniowego, aby upewnić się, że wszystko uwzględniłeś.

Pamiętaj, że piszesz dla nowego pracownika, który może nie mieć doświadczeń dokładnie takich jak Twoje. Na przykład, osoba ta może nie wiedzieć, jak uruchomić oprogramowanie, które uważasz za oczywiste lub wyłączyć skomplikowane maszyny. Wszystko powinno być wyjaśnione krok po kroku z perspektywy totalnego laika. Ton powinien przypominać wiele innych biznesowych prac pisemnych – prosty, łatwy do zrozumienia i do rzeczy.

Co powinien zawierać Twój podręcznik szkoleniowy?

Przewodnik po tworzeniu e-booków i innych materiałów edukacyjnych przygotowaliśmy tutaj. Kiedy piszesz podręcznik szkoleniowy, możesz odwołać się również do innych naszych przewodników lub zobaczyć przykłady cyfrowych broszur Publuu online.

Kiedy tworzysz podręcznik szkoleniowy, powinieneś nakreślić przepływ programu szkoleniowego. Dobry podręcznik jest zorganizowany i podzielony na rozdziały, podrozdziały i sekcje.

Pamiętaj, aby opierać się na materiałach wizualnych i graficznych – ludzie są na ogół wzrokowcami. Kiedykolwiek wyjaśniasz coś czytelnikowi za pomocą metody wizualnej, może to pomóc mu zrozumieć więcej, i to samo działa, gdy tworzysz podręcznik szkoleniowy.

Nie chcesz przeładować swojego podręcznika wykresami, ale, jeśli to możliwe, dołącz zdjęcia. Z Publuu, w podręczniku szkoleniowym, można zawrzeć ilustracje, schematy, interaktywne filmy, lub obrazy prezentacyjne narzędzi lub maszyn nowy pracownik będzie korzystać.

Wprowadzenie

Wprowadzenie powinno znaleźć się na pierwszych stronach podręcznika szkoleniowego. W pierwszej części należy wyjaśnić na czym polega praca na danym stanowisku, jak działa firma, od czego zależą zadania pracownika i czego oczekuje się od niego na wyznaczonym stanowisku. Tworząc podręczniki szkoleniowe, nie powinieneś zaniedbać poczucia, że pracownik jest mile widziany w Twojej firmie.

Pozycja

Teraz, gdy już przedstawiłeś czytelnikom swoją firmę, czas na przekazanie kilku ogólnych celów podręczników szkoleniowych.

Opisz, co konkretnie ma robić dana osoba, jak wygląda typowy dzień pracy, czy ma tworzyć specyfikacje, czy produkować na linii, oraz jakie będą główne zadania pracownika. net/wp-content/uploads/2022/12/businessman-leader-writing-whiteboard-present-business-marketing-graph-while-meeting-with-colleagues-office-business-team-meeting-presentation-conference-planning-business-concept-768x506. jpg" alt="żadna sesja szkoleniowa nie jest kompletna bez broszur online" width="768" height="506" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/businessman-leader-writing-whiteboard-present-business-marketing-graph-while-meeting-with-colleagues-office-business-team-meeting-presentation-conference-planning-business-concept-576x379. net/wp-content/uploads/2022/12/businessman-leader-writing-whiteboard-present-business-marketing-graph-while-meeting-with-colleagues-office-business-team-meeting-presentation-conference-planning-business-concept-1536x1012. net/wp-content/uploads/2022/12/businessman-leader-writing-whiteboard-present-business-marketing-graph-while-meeting-with-colleagues-office-business-team-meeting-presentation-conference-planning-business-concept-2048x1349. net/wp-content/uploads/2022/12/businessman-leader-writing-whiteboard-present-business-marketing-graph-while-meeting-with-colleagues-office-business-team-meeting-presentation-conference-planning-business-concept-992x653. jpg 992w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Szczegółowe instrukcje

W tym momencie niezwykle ważne jest, aby przejść do sedna tekstu – instrukcji.

Jasne instrukcje są zawsze potrzebne, aby pomóc czytelnikom zrozumieć zadania, które będą wykonywać podczas pracy. Wyobraź sobie siebie na miejscu pracownika – co musi zrobić. Wyobraź sobie dzień pracy – włączanie komputera, i obsługę niezbędnych programów. Tworząc podręcznik szkoleniowy opisz każde zadanie krok po kroku.

Pamiętaj również o uwzględnieniu procedur dotyczących zdarzeń rzadkich oraz procedur BHP. W praktyce doświadczony pracownik może zapomnieć o ważnych kwestiach, które są dla niego drugą naturą – trzeba jednak zawrzeć w instrukcji wszystko, co wyjaśni ewentualne problemy.

FAQ: często zadawane pytania

Nowi pracownicy prawie na pewno będą mieli pytania. Aby uniknąć zamieszania i przyspieszyć proces szkolenia, umieść odpowiedzi na końcu podręcznika szkoleniowego. Projektując podręcznik, możesz wyróżnić takie pytania w ramkach lub za pomocą innego koloru. Publuu pozwala także na zintegrowanie Twoich podręczników szkoleniowych online z galeriami lub filmami, w których możesz odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Każdy rozdział Twojego podręcznika szkoleniowego powinien kończyć się podsumowaniem opisanego w nim materiału. Postaraj się podkreślić najważniejsze fakty, które Twoim zdaniem czytelnicy powinni wynieść z danego rozdziału. Dobrym sposobem na zaangażowanie czytelnika jest dodanie quizu, aby mógł się sprawdzić. net/wp-content/uploads/2022/12/call-center-telemarketing-about-us-crm-consultants-reading-faq-qa-training-manual-modern-office-collaboration-teamwork-diversity-with-man-woman-customer-support-agency-768x492. jpg" alt="program do tworzenia broszur może pomóc Ci w stworzeniu idealnego podręcznika szkoleniowego" width="768" height="492" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/call-center-telemarketing-about-us-crm-consultants-reading-faq-qa-training-manual-modern-office-collaboration-teamwork-diversity-with-man-woman-customer-support-agency-576x369. net/wp-content/uploads/2022/12/call-center-telemarketing-about-us-crm-consultants-reading-faq-qa-training-manual-modern-office-collaboration-teamwork-diversity-with-man-woman-customer-support-agency-1536x985. net/wp-content/uploads/2022/12/call-center-telemarketing-about-us-crm-consultants-reading-faq-qa-training-manual-modern-office-collaboration-teamwork-diversity-with-man-woman-customer-support-agency-2048x1313. net/wp-content/uploads/2022/12/call-center-telemarketing-about-us-crm-consultants-reading-faq-qa-training-manual-modern-office-collaboration-teamwork-diversity-with-man-woman-customer-support-agency-992x636. jpg 992w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Podziel się swoim podręcznikiem szkoleniowym z pracownikami online

Prawdziwie doskonały podręcznik szkoleniowy nie powinien być nudnym zalewem informacji – musisz przedstawić je w sposób, który trafia w sedno. Interaktywny podręcznik szkoleniowy to coś, co jest kluczowe, jeśli chcesz zapewnić nowym pracownikom wciągające doświadczenie, gdy będą przechodzić przez swoje pierwsze kroki w Twojej firmie.

Możesz zrobić swoje podręczniki szkoleniowe interaktywne dzięki wsparciu dla wielu formatów mediów w Publuu. Publuu brochure maker pozwala na przekształcenie plików PDF w interaktywne flipbooki z pięknym efektem przewracania stron – które są łatwe do odczytania na każdym urządzeniu i stanowią skuteczne podręczniki szkoleniowe.

Możesz je opublikować w chmurze Publuu, aby wszyscy pracownicy mogli je czytać na swoich telefonach, komputerach lub innych urządzeniach inteligentnych bez konieczności uczenia się, jak pobierać i czytać pliki online. Co więcej, flipbooki z Publuu mogą zawierać interaktywne treści, takie jak filmy, galerie czy pliki audio.

Broszury Publuu online są bardzo łatwe do udostępniania – możesz osadzić swój podręcznik szkoleniowy online w e-mailu dla nowo zatrudnionych, wysłać go za pośrednictwem mediów społecznościowych lub linkować do nich w dowolnym miejscu w Internecie. Można je oglądać na każdym urządzeniu zgodnym z HTML5.

Z pomocą narzędzi analitycznych Publuu będziesz mógł określić liczbę pracowników, którzy zapoznali się z materiałami lub ile czasu zajmuje im przeczytanie jednej strony Twojego podręcznika szkoleniowego.

Flipbooki wykonane z Publuu to świetny sposób na przekształcenie podręczników szkoleniowych w cyfrowe treści szkoleniowe, co ułatwia pracownikom znalezienie ważnych informacji. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-768x512. jpg" alt="podręcznik szkoleniowy może być dystrybuowany online za pomocą programu do tworzenia broszur" width="768" height="512" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-576x384. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-1536x1024. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-2048x1365. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-1140x760. net/wp-content/uploads/2022/12/business-people-presentation-992x661. jpg 992w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Wskazówki dotyczące projektowania podręczników szkoleniowych

Branding jest kluczowy

Wiele firm używa określonego stylu logo firmy, schematu kolorów lub grafiki. Zastosuj te same podstawowe elementy projektowania do tworzonego podręcznika szkoleniowego. Słuchacze będą mogli poczuć więź z marką, z którą niedawno się związali, jeśli utrzymasz ten sam branding w całym podręczniku szkoleniowym.

Pamiętaj jednak, że podręcznik szkoleniowy musi być czytelny – jeśli Twoja marka używa grungowego, inspirowanego ulicą stylu, to świetnie. Ale nadal musisz używać czytelnego tła i czcionki.

Czasami wystarczy, że logo jest obecne na każdej stronie, a kolorystyka okładki pasuje do układu materiałów szkoleniowych. Trzymaj się wyznaczonych zasad brandingu, a wszystko będzie dobrze.

Twórz ciekawe treści

Opracowując instrukcje krok po kroku, wykorzystaj różne rodzaje treści. Różne osoby chłoną wiedzę w różny sposób – jedni uczą się skutecznie poprzez słuchanie, a inni potrzebują bodźców wizualnych. Dlatego w swojej instrukcji szkoleniowej zawrzyj wiele filmów, zdjęć, schematów i innych rodzajów grafiki.

Im więcej treści, tym lepiej – pamiętaj jednak o zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy informacjami przydatnymi i ciekawymi. Więcej o tworzeniu treści dowiesz się z naszego przewodnika po content marketingu. Całość musi być spójna, dlatego przy tworzeniu PDF warto wybrać jeden szablon podręcznika szkoleniowego.

Nawet jeśli nie stawiasz na branding korporacyjny, upewnij się, że używasz tych samych kolorów, czcionek i stylów wizualnych dla wszystkich elementów, które zamierzasz zawrzeć w swoim podręczniku szkoleniowym. Dzięki temu całość będzie wyglądać spójnie i realistycznie.

Połącz tekst z multimediami

Twórz PDF-y, które łączą tekst i ilustracje. Badania potwierdzają, że takie klasyczne podręczniki najlepiej pasują zarówno do odbiorców, jak i treści. Jeśli potrzebujesz interaktywności, możesz wykorzystać filmy i galerie z Publuu, ale dobrze napisany podręcznik szkoleniowy powinien wyjaśnić wszystko sam.

Podręcznik szkoleniowy dla osób pracujących z oprogramowaniem może polegać na zrzutach ekranu wyjaśniających, co użytkownik ma zrobić – a Publuu pozwala na dodawanie animacji, GIF-ów i filmów do cyfrowych broszur, aby jeszcze bardziej uprościć wyjaśnianie procedur.

Spraw, aby instrukcja była prosta i łatwa do odczytania.

Najważniejszą wskazówką projektową jest upewnienie się, że instrukcja obsługi jest prosta i łatwa do odczytania. Nawet jeśli piszesz dla profesjonalistów, nie ma sensu polegać na skomplikowanych diagramach i hermetycznym języku. Z reguły instrukcja ma być skierowana do osób bez doświadczenia.

Podręczniki szkoleniowe możesz łatwo tworzyć za pomocą prostych programów, takich jak Canva czy Microsoft Word. Publuu pozwala sprawić, że prosty dokument szkoleniowy nadal będzie wyglądał oszałamiająco, dzięki wyświetlaniu cyfrowych broszur Publuu.

Bądź do rzeczy

Przygotowujesz podręcznik szkoleniowy, aby osoby, które go przeczytają, mogły skutecznie wykonywać czynności i procedury związane z nowym stanowiskiem. Zdarzają się jednak przypadki, że firmy wypełniają podręczniki nadmierną ilością materiałów, z których zdecydowana większość jest bez sensu. Jeśli umieścisz w podręczniku nadmierną ilość informacji, będzie on trudny do zrozumienia, a czytelnicy nie będą mogli skupić się na najważniejszym dla nich materiale. Nie musisz umieszczać w swoim podręczniku każdego scenariusza czy informacji – tylko te, które są niezbędne do rozpoczęcia nowej pracy.

Łatwość edycji

Stworzony już podręcznik użytkownika zawsze może się zmienić. Wprowadzane są zmiany w procedurach, wprowadzane są nowe towary, a funkcje istniejących są ulepszane.

Dlatego może się zdarzyć, że będziesz musiał zmienić podręcznik, aby spełniał nowe standardy. Dzięki Publuu możesz łatwo wprowadzić nowe wersje poradnika – bez zmiany adresu URL prowadzącego do strony. Możesz również bezpiecznie przechowywać starsze wersje w chmurze, jeśli uznasz to za konieczne. net/wp-content/uploads/2022/12/teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace-768x374. jpg" alt="digital Brochure Maker może być używany do promocji podręczników szkoleniowych online" width="768" height="374" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace-576x280. net/wp-content/uploads/2022/12/teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace-1536x747. net/wp-content/uploads/2022/12/teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace-2048x996. net/wp-content/uploads/2022/12/teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace-992x482. jpg 992w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Darmowa galeria szablonów podręczników szkoleniowych

Ten szablon podręcznika szkoleniowego może być użyty w Adobe Indesign do zaprezentowania ludzi i kluczowych zadań w Twojej firmie.

Ten granatowy prosty szablon instrukcji szkolenia pracowników jest prosty i czytelny. com/oHsiIyK. png" alt="szablony podręczników szkoleniowych do wykorzystania z wielkim Publuu online brochure maker" width="340" height="558"/>

Więcej przyjaznych szablonów instrukcji szkolenia pracowników można znaleźć na Canva. com. com/NIhPIkU. png" alt="użyj tego szablonu podręcznika szkoleniowego z Publuu brochure creator" width="426" height="561"/>

Ten krzykliwy szablon instrukcji szkolenia może być używany przez młode firmy typu start-up lub stanowiska zorientowane na technologię.

Ten szabl on może być wykorzystany do zaprojektowania stron Twojego podręcznika – połącz go z innymi szablonami podręczników szkoleniowych powyżej!

Ten szablon podręcz nika szkoleniowego może być dostosowany do brandingu i kolorystyki Twojej firmy!

Podsumowując

Prędzej czy później Twoja firma może uzyskać wystarczającą liczbę pracowników, aby być zmuszonym do stworzenia podręcznika szkoleniowego, aby zapewnić, że wszyscy nowo zatrudnieni pozostaną wydajni i produktywni. Chcesz stworzyć podręczniki szkoleniowe, które wyglądają świetnie, są łatwe do odczytania i zawierają przydatne informacje, od orientacji, poprzez wyjaśnienie zadania, do najczęściej zadawanych pytań.

Na szczęście Publuu jest tutaj, aby pomóc. Twój podręcznik szkoleniowy nie musi być papierową książką, ale możesz go przekształcić w cyfrową broszurę, która wygląda świetnie na każdym urządzeniu mobilnym. Dzięki naszym interaktywnym funkcjom możesz łatwo nawigować po nich, wysyłać je na media społecznościowe i przeglądać w dowolnym czasie i miejscu.

Z pomocą Publuu i trochę know-how, możesz łatwo stworzyć wspaniałe podręczniki szkoleniowe dla każdego nowego pracownika!

You may also be interested in:
Product Buyers Guide – wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Jak stworzyć kurs online?
Jak udostępniać dokumenty? Szybki przewodnik

Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szkoleniowy Hitachi Rac Dx13hnk