Podręcznik procedur regulacji i testowania Asus Rt N14u

Asus RT-N14U to router domowy, który jest wyposażony w zaawansowaną technologię, która zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie sieciowe. Router RT-N14U wyposażony jest w podręcznik procedur regulacji i testowania, który może pomóc użytkownikom w konfiguracji i ustawieniu routera, aby poprawnie działał. Podręcznik procedur regulacji i testowania omawia wszystkie procesy, które należy wykonać, aby skonfigurować router i zapewnić maksymalną wydajność. Podręcznik zawiera również informacje na temat testowania routera w celu zapewnienia jego wydajności i bezpieczeństwa. Podręcznik procedur regulacji i testowania oferuje również wskazówki dotyczące optymalizacji routera oraz aktualizacji oprogramowania i sprzętu. Użytkownicy mogą wykorzystać te instrukcje i wskazówki, aby poprawić wydajność sieci i uzyskać najlepsze wyniki połączenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur regulacji i testowania Asus Rt N14u

ASUS RT-N14U - Instrukcja obsługi pl.

Podręcznik
użytkownika

RT-N14U
Router bezprzewodowy N300

PL7879
Wydanie poprawione
Listopad 2012

Copyright (C) 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i
oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać
w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek
formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej
dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego
pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli:
(1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane
naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji
ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem
seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB
WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB
KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLI
FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM
PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.Spis treści
O tym podręczniku...................................................................................... 5
Zawartość opakowania.............................................................................. 7
1

Poznanie routera bezprzewodowego
7
Funkcje sprzętowe....................................................................................... 8
Umieszczanie podstawki routera.......................................................... 10
umiejscowienie routera............................................................................ 11

2

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
11
Co jest potrzebne....................................................................................... 12
Ustawienia routera bezprzewodowego............................................. 13
Połączenie przewodowe................................................................. 13
Połączenie bezprzewodowe............................................................ 14
Przed pierwszym użyciem....................................................................... 15
A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony..................... 15
B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP..................................................
17
C. Wyłącz telefoniczne połączenia sieciowe......................... 19
Logowanie do GUI web............................................................................ 20

3 Konfiguracja sieci z użyciem sieciowego interfejsu
graficznego
20
Ustawienia połączenia z Internetem................................................... 21
QIS z autodetekcją (Quick Internet Setup
(Szybkie ustawienia połączenia z Internetem))...................... 21
Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.... 26
Zarządzanie klientami sieci..................................................................... 27
Monitorowanie urządzenia USB............................................................ 27
Tworzenie Guest Network (Sieć gości)................................................ 29
Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu).................................. 31
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)........................ 31

Używanie rozszerzenia USB................................................................... 32
Używanie aplikacji USB............................................................................ 33
Używanie AiDisk do udostępniania plików............................... 33
Używanie usługi Servers Center (Centrum serwerów).......... 36
Używanie usługi udostępniania miejsca
sieciowego (Samba)........................................................................... 37
Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)........................... 42
Konfiguracja ustawień zaawansowanych.......................................... 43
Ustawienia serwera DHCP................................................................ 43
Aktualizacja firmware........................................................................ 44
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień................... 45
Wykonanie ustawień drukarki sieciowej............................................ 46

4 żywanie programów narzędziowych
U

49
Device Discovery........................................................................................ 49
Firmware Restoration................................................................................ 50

5

Rozwiązywanie problemów
53
Rozwiązywanie problemów................................................................... 53
Usługa ASUS DDNS.................................................................................... 56
Często zadawane pytania (FAQ)..................................................... 56

Załączniki
59
Ogłoszenie.................................................................................................... 59
Informacje kontaktowe producenta.................................................... 71
Informacje o globalnych punktach pomocy........................ 72

O tym podręczniku
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do
instalacji i konfiguracji routera bezprzewodowego ASUS.

Jak zorganizowany jest ten podręcznik
Ten podręcznik zawiera następujące części:
o Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości
opakowania, wymagań systemowych, funkcji sprzętowych i
wskaźników LED routera bezprzewodowego ASUS.
o Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Rozdział ten zawiera instrukcje konfiguracji sieci
bezprzewodowej.
o Rozdział 3: Konfiguracja poprzez web GUI
Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące konfiguracji
routera bezprzewodowego ASUS z wykorzystaniem jego
sieciowego graficznego interfejsu użytkownika (web GUI).
o Rozdział 4: Używanie programów narzędziowych
Rozdział ten zawiera instrukcje korzystania z programów
narzędziowych dołączonych do routera ASUS.
o Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział udostępnia instrukcje rozwiązywania problemów,
umożliwiające rozwiązanie popularnych problemów, które
mogą wystąpić podczas używania routera bezprzewodowego
ASUS.
o Dodatki
Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i oświadczenia
bezpieczeństwa.1

Poznanie routera
bezprzewodowego
Zawartość opakowania

Router bezprzewodowy RT-N14U
Kabel RJ45
Adapter zasilania
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Karta gwarancyjna

o Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje
go, skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy
technicznej; patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy
ASUS na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.
o Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania
w przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub
wymiana.

Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego

RT-N14U

Funkcje sprzętowe
Przód

1
2
3
4
5

1

USB LED
Wyłączona: Brak zasilania lub połączenia fizycznego.
Włączona: Jest fizyczne połączenie z urządzeniami USB.

2

LAN LED
Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia.

Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).


3

4

Dioda Wi-Fi
Wyłączona: Nie wykryto sygnału sieci bezprzewodowej.
Włączona: Wskazuje, że sieć bezprzewodowa jest gotowa.
Miganie: Wskazuje aktywność w sieci za pośrednictwem połączenia
WAN LED
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).
Dioda zasilania
Wyłączona: Brak zasilania.
Włączona: Urządzenie jest gotowe.
Miganie: Wskazuje aktywność WPS.

Tył
6
13

8

12

9
10
11

6

7

Gniazdo USB 2. 0

Gniazdo to służą do podłączania urządzeń USB 2. 0 takich, jak napędy USB
lub drukarki biurkowe.
Przycisk WPS

Naciśnij przycisk w celu uruchomienia kreatora WPS, w celu
skonfigurowania bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.

Gniazda LAN 1 ~ 4
Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia

9

Gniazdo sieci WAN (Internet)
Służy do podłączania kabla sieciowego w celu ustanowienia połączenia z siecią rozległą.

10

Przycisk zasilania

Gniazdo zasilania (DC-In)
Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w skład
zestawu.

Przycisk (RESET/RESTORE)

Zaczepy do montażu na ścianie
W celu zamontowania routera ASUS na ścianie lub wyniesionej powierzchni
skorzystaj z zaczepów do montażu na ścianie.

Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia.

Przycisk służy do przywracania domyślnych ustawień routera

Umieszczanie podstawki routera
Montowanie routera
bezprzewodowego na podstawce:
1. Znaleźć dwa otwory montażowe na
spodzie routera bezprzewodowego.
2. Zaczepić dwa zatrzaski montażowe
podstawki w otworach
montażowych routera.
3. Przesunąć router bezprzewodowy
zgodnie z kierunkiem strzałki w celu
przymocowania go do podstawki.
NOTES:
o Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie
innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
o Dane techniczne::
Zasilacz sieciowy
prądu stałego
Temperatura pracy

0~40oC

Przechowywanie

0~70oC

Wilgotność
działania

Wejście prądu stałego: +19 V przy prądzie
maks. 1, 58 A
50~90%

20~90%

umiejscowienie routera

Konfiguracja sieci
bezprzewodowej

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego
pomiędzy routerem bezprzewodowym, a podłączonymi
urządzeniami sieciowymi, należy upewnić się, że:
o Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, aby
zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do
urządzeń sieciowych. w pomieszczeniu bądź w budynku.
o Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz
bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
o W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnału
trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących
wyłącznie pasma 802. 11g lub 20 MHz, komputerowych
urządzeń peryferyjnych 2, 4 GHz, urządzeń Bluetooth,
telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do
wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych,
lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
o W celu uzyskania lepszego pokrycia sieci bezprzewodowej od
przodu do tyłu ustawić router bezprzewodowy w położeniu
pionowym.
o W celu uzyskania lepszego pokrycia od góry do dołu ustawić
router bezprzewodowy w położeniu nachylonym.
o Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej
wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje
dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można
uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://
www. asus. com.

Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowejv

Co jest potrzebne
Do wykonania ustawień sieci, potrzeba jednego lub dwóch
komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:
o Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/)
o Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802. 11b/g/n
o Zainstalowana usługa TCP/IP
o Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome

o Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci
bezprzewodowej w celu połączenia z siecią, można zainstalować w
komputerze adapter WLAN
IEEE 802. 11b/g/n.
o W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z
jednopasmową bezprzewodową kartą sieciową IEEE 802. 11b/g/n,
będzie można korzystać tylko z pasma 2, 4 GHz.
o Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami
sieciowymi, nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Ustawienia routera bezprzewodowego
Do wykonania ustawień routera bezprzewodowego należy
wykorzystać połączenie przewodowe, aby uniknąć możliwych
problemów spowodowanych stabilnością połączenia
bezprzewodowego.

Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS
wykonać następujące czynności:

o W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyć
router od sieci.

o Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli
modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również
wyciągnąć.

o Ponownie uruchomić komputer (zalecane).

Połączenie przewodowe
Router bezprzewodowy posiada zintegrowaną funkcję
automatycznego krosowania, dlatego do połączenia
przewodowego można używać skrętki prostej lub skrosowanej.

Modem

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez połączenie przewodowe:
1. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda
wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.

2. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputer
do gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.
Upewnj się, czy dioda sieci lokalnej miga.

3 Używając drugiego kabla sieciowego, podłączyć modem do
gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.
4. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do
gniazda wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda
sieciowego.

Połączenie bezprzewodowe

wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.
2 Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć modem
do gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do
sieciowego. Zainstalować w komputerze bezprzewodową kartę sieciową
IEEE 802.

14

o Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z siecią
bezprzewodową znajdują się w podręczniku użytkownika
adaptera WLAN.
o Opis konfiguracji ustawień zabezpieczenia sieci, znajduje
się w rozdziale tego podręcznika Wykonanie ustawień
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, na stronie 24.

Przed pierwszym użyciem
Przed skonfigurowaniem routera sieci bezprzewodowej
wykonaj czynności opisane w tym rozdziale dla każdego
komputera w sieci, w celu uniknięcia problemów z połączeniem
z siecią bezprzewodową.

A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
Windows(R) 7
1. ????????????????? Start
Kliknij przycisk
& gt; Internet Explorer
w celu uruchomienia
przeglądarki
internetowej.
2.?????????????????
Tools (Narzędzia)
& gt; Internet options
(Opcje internetowe) & gt;
zakładkę Connections
(Połączenia) & gt; LAN
settings (Ustawienia
sieci LAN).

15

3.???????????????????????
Na ekranie Local Area
??????????????????????
Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcję Use a
proxy server for your LAN
(Użyj serwera proxy dla
sieci LAN). Kliknij przycisk OK, a
następnie Apply (Zastosuj).
MAC OSX
1. W przglądarce
Safari kliknij Safari
& gt; Preferences
(Preferencje)
& gt; Advanced
(Zaawansowane).
W pozycji
Proxies (Serwery
Proxy), kliknij
przycisk Change
Settings... (Zmień
ustawienia... ). Na ekranie Network
(Sieć) usunąć
zaznaczenie FTP Proxy
(Proxy FTP) i Web
Proxy (HTTP) (Proxy
www (HTTP)). Po zakończeniu kliknąć
przycisk Apply Now
(Zastosuj teraz).

16

B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do
automatycznego uzyskiwania adresu IP.
1. Kliknij przycisk Start & gt; Control
Panel (Panel Sterowania) & gt;
Network and Internet (Sieć
i Internet) & gt; Network and
Sharing Center (Centrum sieci
i udostępniania) & gt; Change
adapter settings. (Zmień
ustawienia karty sieciowej). W oknie Network Connections
(Połączenia sieciowe),
kliknij pozycję Local Area
Connection (Połączenie
lokalne). W oknie Stan: Połączenie
lokalne, kliknij przycisk
Properties (Właściwości).

4. Zaznacz opcję Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protokół internetowy w wersji
4 (TCP/IPv4)) lub Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
6 (TCP/IPv6)), a następnie
kliknij przycisk Properties
(Właściwości).

17

6. Kliknij przycisk Obtain an
IP address automatically.
(Automatycznie uzyskaj adres
IP).
7. Kliknij przycisk OK.

1. Kliknij Apple Menu
(Menu Apple) & gt; System
Preferences (Preferencje)
& gt; Network (Sieć)

2. Kliknij w lewym panelu
opcję Ethernet (Sieć). W pozycji Configure
IPv4 (Konfiguruj IPv4),
wybierz pozycję Using
DHCP (Korzystając z
DHCP). Kliknij przycisk Apply
(Zastosuj).

18

C. Wyłącz telefoniczne połączenia sieciowe
1. Kliknij przycisk Start & gt;
Internet Explorer w celu
uruchomienia przeglądarki
2. Kliknij przycisk
(Połączenia).
3.????????????????? Never
Zaznaczyć opcję
????????????????
dial a connection (Nigdy
nie wybieraj połączenia).
(Zastosuj), a następnie
OK.

19

3

Konfiguracja sieci z
użyciem sieciowego
interfejsu graficznego
Logowanie do GUI web
Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym
GUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)),
który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez
przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari
lub Google Chrome.

Aby zalogować się do GUI web:
1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adres
IP routera bezprzewodowego: 192. 168. 1. 1
2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
(admin) i hasło (admin).

20

Rozdział 3: Konfiguracja sieci z użyciem sieciowego interfejsu graficznego

3. Nastąpi uruchomienie GUI web routera bezprzewodowego.
Użyj GUI web do konfiguracji różnych ustawień sieci
bezprzewodowej..

Ustawienia połączenia z Internetem
Podczas ustawiania połączenia z Internetem pierwszy
raz, naciśnij przycisk Reset (Zerowanie) na routerze
bezprzewodowym w celu przywrócenia jego ustawień
fabrycznych.

QIS z autodetekcją (Quick Internet Setup (Szybkie
ustawienia połączenia z Internetem))
Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia
z Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z
Internetem.
Aby użyć QIS z autodetekcją:
1. Uruchom przegladarkę sieci web, taką jak Internet Explorer,
Firefox, Safari, lub Google Chrome.
21

2. Funkcja Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia
z Internetem) zostanie uruchomiona automatycznie. Kliknij
przycisk Next (Dalej).

3. Wpisz nowe hasło administratora. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz tryb routera sieci bezprzewodowej lub tryb punktu
dostępowego (AP).
W celu skonfigurowania sieci bezprzewodowej z dostępem
do Internetu użyj opcji Wireless router mode (Tryb routera
bezprzewodowego).

22

5. Router bezprzewodowy spróbuje zidentyfikować typ
połączenia.

6. Wybierz konieczny typ połączenia i wpisz wszystkie potrzebne
informacje, takie jak nazwę dostawcy usług Internetowych (ISP)
oraz hasło.

Od dostawcy usług internetowych (ISP) uzyskaj konieczne
informacje o rodzaju połączenia z Internetem oraz o logowaniu.

23

o Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest
wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera
bezprzewodowego lub po zresetowaniu routera
bezprzewodowego do ustawień domyślnych.
o W przypadku niepowodzenia funkcji QIS możesz ręcznie
wybrać typ połączenia.

7. Postępuj zgodnie ze wskazaniami kreatora, który wyświetli
opcje wyboru nazwy hosta, adresu MAC i serwera DNS. Kliknij
8. Na ekranie Wireless setting (Ustawienia sieci bezprzewodowej),
wpisz network name (nazwa sieci) (SSID) i przypisz klucz
zabezpieczenia do swojego połączenia sieci bezprzewodowej.
Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

24

9. Wyświetlone zostanie podsumowanie ustawień sieciowych.
Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

10. Przeczytaj instrukcję połączenia Twojego komputera z siecią
bezprzewodową. Po zakończeniu, kliknij Finish (Zakończ).

25

Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej
Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownym
dostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.
W celu wykonania ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej:
1. Wprowadź w przeglądarce sieci web adres 192. Na ekranie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
( admin) i hasło ( admin), a następnie kliknij OK. Nastąpi
uruchomienie GUI web routera bezprzewodowego. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) kliknij ikonę System
Status (Stan systemu) w celu wyświetlenia ustawień
zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Panel System Status
(Stan systemu) z prawej strony wyświetli nazwę sieci
bezprzewodowej, sposób uwierzytelniania oraz ustawienia
szyfrowania.
Ustawienia zabezpieczeń Wi-Fi

26

Zarządzanie klientami sieci
W celu zarządzania klientami sieci:
1. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Client
Status (Stan klienta), aby wyświetlić informacje o klientach
sieciowych.

Monitorowanie urządzenia USB
Router bezprzewodowy ASUS posiada jedno gniazdo USB 2. 0
przeznaczone do podłączania urządzeń USB takich jak urządzenia
pamięci masowej USB lub drukarka biurkowa.
Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie do
portu USB3. 0 na panelu tylnym posiadanego routera
bezprzewodowego, urządzenia pamięci masowej USB
takiego jak dysk twardy USB lub napęd flash USB. Patrz lista
obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
http://event. com/networks/disksupport.

27

Aby umożliwić innym użytkownikom sieci dostęp do urządzenia
USB należy najpierw utworzyć konto użytkownika. Dalsze
szczegółowe informacje znajdują się w części tego podręcznika
Używanie AiDisk do udostępniania plików.

Aby monitorować urządzenie USB:
1. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB
Disk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje o
urządzeniu USB.

Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków
twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje
dostęp odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i
NTFS.

Bezpieczne odłączanie urządzenia urządzenia USB
1. Kliknij ikonę USB w górnym prawym narożniku. Kliknij opcję Eject
USB disk (Wysuń dysk USB).

W celu uniknięcia utraty danych lub uszkodzenia urządzenia
pamięci USB zawsze należy wysunąć urządzenie USB przed
odłączeniem go od gniazda USB.

28

Tworzenie Guest Network (Sieć gości)
Opcja Guest Network (Sieć gości) udostępnia możliwości
połączenia z Internetem tymczasowym użytkownikom, bez
zapewniania dostępu do zasobów sieci prywatnej.
W celu utworzenia sieci gości:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Guest Network (Sieć
gościnna). Kliknij opcję Enable (Włącz). W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przycisk
Modify (Modyfikuj).

29

4. Kliknij przycisk Yes (Tak) dla opcji Enable Guest Network?
(Włączyć sieć gościnną? ).
5. Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwę sieci
bezprzewodowej w polu Network Name (Nazwa sieci)
(SSID).
6. Wybierz Authentication Method (Sposób
uwierzytelniania). Wybierz metodę WEP Encryption (Szyfrowanie WEP).
8. Określ Access time (Czas dostępu) lub kliknij opcję
Limitless (Nieograniczony).
9. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla
pozycji Access Intranet (Dostęp do Intranetu).
10. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

30

Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu)
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)
QoS (Quality of Service umożliwia ustawienie priorytetu pasma i
zarządzanie ruchem sieciowym.
Aby ustawić QoS:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Traffic Manager
(Menadżer ruchu), a następnie kliknij zakładkę QoS. Kliknij przycisk ON (WŁ. ), w celu włączenia QoS i kliknij przycisk
Save (Zapisz).

Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP. Jeżeli chcesz nadać priorytet określonym aplikacjom sieciowym
lub usługom sieciowym kliknij opcję User-define QoS rules
(Definiowane przez użytkownika zasady QoS) w górnym
prawym narożniku.

31

3. Na ekranie zasad QoS można dodawać i określać rodzaje usług
online, adresy IP źródła, porty oraz protokoły.

Używanie rozszerzenia USB
Kliknij zakładkę Traffic Monitor (Monitor ruchu), aby zobaczyć
historyczne lub aktualne informacje o przepustowości Internetu,
połączenia przewodowego oraz połączeń bezprzewodowych.

32

Używanie aplikacji USB
Menu aplikacji USB wyświetla szereg opcji w tym AiDisk, Servers
Center (Centa serwerów) i Network Printer Server (Sieciowy
serwer wydruku).

Używanie AiDisk do udostępniania plików
AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez
Internet.
Przed skorzystaniem z funkcji AiDisk, podłącz urządzenie
pamięci masowej USB takie jak dysk USB lub pamięć
flash USB do gniazda USB 2. 0 na panelu tylnym routera
bezprzewodowego. Urządzenie pamięci USB powinno zostać
odpowiednio sformatowane i podzielone na partycje. Patrz
lista obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
http://event. com/networks/disksupport, w celu uzyskania
informacji o formacie dysku oraz wielkości plików i partycji.
pamięci USB zawsze należy postępować zgodnie z zasadami
bezpiecznego wysuwania urządzeń USB podanych na stronie
26.

33

Aby używać AiDisk:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application
(Aplikacja USB) i kliknij ikonę AiDisk. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze
AiDisk), kliknij Go (Przejdź). V

3. Przypisz prawa dostępu do urządzenia pamięci masowej USB.
Zaznacz jedną z opcji limitless access rights (nieograniczone
prawa dostępu), limited access rights (ograniczone prawa
dostępu) lub admin access (dostęp administratora), w celu
określenia praw odczytu pików zapisanych na urządzeniu
pamięci masowej USB.

34

4. Aby utworzyć własną nazwę domeny poprzez usługi DDNS
ASUS, wybierz I will use the service and accept the Terms
of service (Będę korzystał z tej usługi i akceptuję warunki
korzystania z usługi) i wpisz nazwę domeny. Nazwa domeny
będzie mieć format xxx. asuscomm. com, gdzie xxx jest nazwą
hosta. Kliknij Next (Dalej). Kliknij przycisk Finish (Zakończ). W celu uzyskania dostępu do urządzenia pamięci masowej USB
przez FTP z klienta lub sieci, uruchom przeglądarkę sieci web
lub program klienta FTP innej firmy i wprowadź poprzednio
utworzone łącze ftp (ftp:// & lt; nazwa domeny & gt;).

35

Używanie usługi Servers Center (Centrum serwerów)
Router bezprzewodowy umożliwia urządzeniom multimedialnym
UPnP (Universal Plug and Play (Uniwersalne Plug and Play)),
takim jak PS3 i XBox 360, Skonfigurowanie funkcji Servers Center
(Centrum serwerowe) umożliwia urządzeniom UPnP uzyskanie
dostępu do plików multimedialnych z dysku USB podłączonego
do routera bezprzewodowego.
Przed użyciem funkcji serwera mediów UPnP należy
zainstalować w urządzeniu UPnP kartę sieci bezprzewodowej.

Konfiguracja routera bezprzewodowego, jako centrum
serwerowego dla urządzeń UPnP:
(Aplikacja USB) i kliknij ikonę Servers Center (Centrum
serwerowe). Przestaw w przełącznik Enabled DLNA media server (Serwer
multimediów DLNA włączony) do położenia ON (WŁ. ) w celu
przesyłania multimediów przez DLNA.
Przestaw w przełącznik Enabled iTunes server (Serwer
iTunes włączony) do położenia ON (WŁ. ) w celu przesyłania
multimediów przez iTunes.

36

Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego
(Samba)
Funkcja Network Place (Samba) Share (Udostępnianie miejsca
sieciowego (Samba)) umożliwia klientom Mac OSX, Windows
i Linux uzyskanie dostępu do plików na urządzeniu pamięci
masowej USB.
To use Samba share:
2. Kliknij zakładkę Network place (Samba) (Share
Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba)). Kliknij opcje Enable Share (Włącz udostępnianie) i Share
with account (Udostępniaj z kontem). Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia konta
użytkownika dla użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp
do urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem usługi
Samba.

37

5. Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij
przycisk Add (Dodaj). Użyj przycisków Modify (Modyfikuj) i Delete (Usuń) do
zmodyfikowania hasła lub usunięcia konta użytkownika. Wybierz użytkownika i przypisz rodzaj praw dostępu do plików
lub folderów umieszczonych na urządzeniu pamięci masowej:
o R/W: Wybierz tą opcje, aby przypisać prawa odczytu/zapisu
dla danego pliku/foldera.
o R: Wybierz tą opcje, aby przypisać tylko prawa odczytu dla
danego pliku/foldera.
o No (Nie): Wybierz tą opcję, jeżeli nie chcesz udostępniać
określonego pliku/foldera.

8.

38

Udostępnianie plików przez serwer FTP
Router bezprzewodowy ASUS może ustanowić podłączone
urządzenie pamięci masowej jako serwer FTP.
Konfiguracja usługi Share FTP (Udostępnij FTP)
1. Skonfiguruj udostępnianie plików, wykonując czynności
opisane w punkcie Używanie AiDisk do udostępniania
plików na stronie 33. Włącz usługę DDNS dla dostępu do serwera FTP.
a. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję WAN, a następnie
kliknij zakładkę DDNS.
b. W polu Enable the DDNS Client? (Włączyć klienta
DDNS? ), zaznacz Yes (Tak).
c. Wybierz serwer DDNS z listy.
d. Wpisz Host name (Nazwa hosta).
e.

39

3. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application
4. Kliknij zakładkę FTP Share (Udostępnianie FTP). Kliknij opcje Enable FTP (Włącz FTP) i Share with account
(Udostępniaj z kontem). Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia kont
użytkowników dla użytkowników, którzy będą uzyskiwać
dostęp do urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem
usługi FTP.
Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij
7.

40

8. Wybierz rodzaj praw dostępu dla urządzenia pamięci masowej.
o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
zapisu określonych plików/folderów.
o W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
wyłącznie określonych plików/folderów.
o R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
odczytu określonych plików/folderów.
o No: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być
udostępniany.

9. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany. W celu dostępu do serwera FTP, wprowadź w przeglądarce
sieci web lub programie narzędziowym FTP innej firmy,
łącze do ftp ftp:// & lt; nazwa hosta & gt;. com i nazwę
użytkownika oraz hasło. Po wyświetleniu zapytania wpisz
nazwę użytkownika konta oraz hasło określone w kroku 6.

41

Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)
Ustawienie Miscellaneous (Różne), umożliwia konfigurację innych
ustawień dla dysku USB, włącznie z maksymalną liczbą logowania
użytkownika, nazwą urządzenia, grupą roboczą i językiem na
serwerze FTP.
Konfiguracja ustawień dodatkowego urządzenia USB
2. Kliknij zakładkę Miscellaneous setting (Ustawienia
dodatkowe). Według potrzeby określ lub zmień ustawienia konfiguracji. Po zakończeniu kliknij Apply (Zastosuj).

42

Konfiguracja ustawień zaawansowanych
Ustawienia serwera DHCP
Można włączyć w routerze bezprzewodowym funkcję DHCP
Server (Serwer DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie
uzyskiwać adresy IP z routera bezprzewodowego.
W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacyjnym opcję LAN. Kliknij zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP). W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? ),
zaznacz Yes (Tak). W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu
IP) wprowadź adres początkowy IP. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP),

43

wprowadź adres końcowy IP. W polu Lease Time (Czas dzierżawy), wpisz w sekundach
czas, po którym przypisany adres IP wygaśnie. Po upływie tego
czasu, serwer DHCP przypisuje nowy adres IP.
o Firma ASUS zaleca, podczas określania zakresu adresów IP,
stosowanie formatu adresów IP: 192. xxx (xxx może być
dowolną liczbą pomiędzy 2 a 254).
o IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP)
nie powinien być wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres
końcowy zakresu IP).

Aktualizacja firmware
Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS,
pod adresem http://www.

Aktualizacja firmware:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu
nawigacji w lewej części ekranu.?
2. Kliknij zakładkę Firmware Upgrade (Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego). W polu New Firmware File (Nowy plik firmware) kliknij Browse
(Przeglądaj), aby zlokalizować nowy firmware w komputerze. Kliknij Upload (Prześlij).

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router bezprzewodowy
automatycznie przejdzie do trybu awaryjnego, zacznie wolno
migać wskaźnik LED zasilania na panelu przednim. Aby
przywrócić system należy użyć programu narzędziowego
Firmware Restoration.
44

Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień
Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z
menu nawigacji w lewej części ekranu.?
2.???????? Restore/Save/Upload Setting (Przywr/zapisz/prześlij
Kliknij
ustawienia). Wybierz zadanie:
o Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne
, kliknij Restore (Przywróć) i kliknij OK w komunikacie
potwierdzenia.
o W celu zapisania aktualnych ustawień systemu kliknij
przycisk Save (Zapisz), przejdź do foldera, w którym chcesz
zapisać plik i kliknij Save (Zapisz).
o ??????????????????????????????????????????????????????
Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij
Browse (Przeglądaj), zlokalizuj plik systemowy do
przywrócenia, a następnie kliknij Upload (Prześlij).

45

Wykonanie ustawień drukarki sieciowej
Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do
wykonania ustawień drukarki USB w routerze bezprzewodowym i
zezwól na dostęp klientów sieciowych do drukarki USB.
o W celu sprawdzenia, czy drukarka USB jest kompatybilna
z routerem bezprzewodowym ASUS patrz na listę
http://event. com/2009/networks/printersupport/
o Funkcja serwera druku routera bezprzewodowego nie jest
obsługiwana w systemie Windows(R) 2000.

W celu wykonania ustawień drukarki USB:
(Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę Network Printer
Server (Sieciowy serwer wydruku). Kliknij Download Now! (Pobierz teraz! ) w trybie
udostępniania drukarki ASUS EZ w celu pobrania programu
narzędziowego drukarki sieciowej. Rozpakuj pobrany plik i kliknij ikonę drukarki w celu
uruchomienia programu ustawień drukarki sieciowej.

46

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia
ustawień sprzętu, a następnie kliknij Next (Dalej).

5. Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień.
Kliknij Next (Dalej).. Kliknij Finish (Zakończ), po zakończeniu ustawień.

47

7. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows(R) w celu
instalacji sterownika drukarki... Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi
będą mogli korzystać z drukarki.

48

4

Używanie programów
narzędziowych

Device Discovery
Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję
routera bez[przewodowego ASUS i umożliwia konfigurację
urządzenia.
Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
o Na pulpicie komputera, kliknij Start & gt; All Programs
(Wszystkie programy) & gt; ASUS Utility & gt; Router
bezprzewodowy RT-66U & gt; Device Discovery.

W przypadku ustawienia routera w trybie punktu dostępowego
w celu uzyskania adresu IP routera należy skorzystać z narzędzia
Device Discovery (Wykrywanie urządzeń).

Rozdział 4: Używanie programów narzędziowych

49

Firmware Restoration
Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
) wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w
przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania.
Umożliwia ono wczytanie określonego oprogramowania. Proces
trwa około trzech do czterech minut.
Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania) uruchomić tryb ratunkowy.

Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Reset na tylnym panelu i
jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania.
Kiedy dioda zasilania na panelu czołowym powoli miga
wskazując, że znajduje się on w trybie ratunkowym, zwolnij
przycisk Reset. Skorzystać z poniższych informacji w celu konfiguracji ustawień
TCP/IP:
Adres IP: 192. x
Maska podsieci: 255. 255. 0
4. Na pulpicie komputera, kliknąć Start (Start) & gt; All Programs
(Wszystkie programy) & gt; ASUS Utility RT-66U Wireless Router
(Narzędzie routera bezprzewodowego ASUS RT-66U) & gt;
Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
sprzętowego).

50

5. Wybrać plik oprogramowania, a następnie kliknąć przycisk
Upload (Załaduj).
Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania
sprzętowego i nie może być używane na pracującym
routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja
oprogramowania sprzętowego musi być wykonywana przez
interfejs przeglądarki sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz
Rozdział 3: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.
Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego na stronie 44.

51

52

5

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów

Nie mogę uzyskać dostępu do interfejsu GUI routera w celu
skonfigurowania routera bezprzewodowego.
o Usunąć ciasteczka i pliki w przeglądarce sieciowej. W tym celu,
wykonaj następujące czynności:
1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie kliknij Tools
(Narzędzia) & gt; Internet Options... (Opcje internetowe)
2. W zakładce General (Ogólne), kliknij przycisk Delete
(Usuń)w pozycji Browsing history (Historia przeglądania). Zaznacz pola Temporary Internet Files (Tymczasowe
pliki internetowe) i Cookies (Ciasteczka). Kliknij przycisk
Delete (Usuń).
Polecenie dotyczące usuwania ciasteczek i plików są różne dla
różnych przeglądarek sieciowych.

o Wyłączyć ustawienia serwera proxy, połączenie dial-up
i skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP. Dodatkowe informacje, patrz rozdział
Przed pierwszym użyciem w niniejszej instrukcji.
Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z
routerem.
Poza zakresem:
o Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
o Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
o Użyj połączenia przewodowego do połączenia z
o Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia
bezprzewodowego.
o Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na tylnym panelu na
więcej
niż pięć sekund.
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów

53

Nie można znaleźć routera:
o Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na panelu tylnym
na dłużej niż pięć sekund.
o Sprawdź ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie
jak SSID i ustawienia szyfrowania.
Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter
bezprzewodowej sieci LAN.
o Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
o Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do
prawidłowego routera bezprzewodowego.
o Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest
zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
o Sprawdź ustawienia szyfrowania.
o Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie ADSL lub
połączenie kablowe.
o Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet.
Niedostępny Internet.
o Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL i na routerze
bezprzewodowym.
o Sprawdź czy dioda LED WAN na routerze bezprzewodowym
jest WŁĄCZONA. Jeśli dioda LED nie jest WŁĄCZONA, zmień
kabel i spróbuj ponownie.
Gdy kontrolka "Link" modemu ADSL jest WŁĄCZONA (nie
miga), oznacza to, że dostęp do Internetu jest możliwy.
o Uruchom ponownie komputer.
o Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego uruchomienia
routera bezprzewodowego i przekonfiguruj ustawienia.
o Sprawdź czy dioda LED WAN routera bezprzewodowego jest
WŁĄCZONA.
o Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
o Sprawdź, czy komputer może uzyskać adres IP (przez sieć
przewodową i bezprzewodową).
o Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest skonfigurowana na
używanie lokalnej sieci LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana
na używanie serwera proxy.
54

Jeśli kontrolka ADSL "LINK" świeci stałym światłem lub jest
wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy - router nie
może nawiązać połączenia z siecią ADSL.
o Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
o Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu
kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz
ponownie.
o Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje
WYŁĄCZONA, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.
Zapomniane zostały nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania.
o Spróbuj ustawić połączenie przewodowe i ponownie
skonfigurować szyfrowanie połączenia bezprzewodowego.
o Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na tylnym panelu routera
bezprzewodowego na więcej niż pięć sekund.
Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?
o Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na panelu tylnym routera
bezprzewodowego na dłużej niż pięć sekund.
o Sprawdź część Firmware Restoration w rozdziale 5 tego
podręcznika użytkownika.
Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami
domyślnymi:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło:
admin
Włączenie DHCP:
Tak (jeśli jest podłączony kabel

WAN)
IP address:
192. 1
Nazwa domeny:
(Blank)
Serwer DNS 1:
Serwer DNS 2:
SSID:
ASUS

55

Usługa ASUS DDNS
RT-65U C1 obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie wadliwego
routera w punkcie serwisowym, jeśli uprzednio zarejestrowana
została usługa ASUS DDNS i wymagane jest zachowanie
oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W
celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze
wsparciem technicznym Asus.
o Przy braku aktywności w domenie - takiej jak rekonfiguracja
routera lub dostęp do zarejestrowanej nazwy domeny - w
ciągu 90 dni, system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.
o Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w
używaniu urządzenia należy skontaktować się z punktem
serwisowym.

Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub
zarejestrowane przez innych?
Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje,
system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i
nazwa domeny może być zarejestrowana przez innych. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został
zakupiony sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go
zarejestrować?
Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla
posiadanego routera. Usługa DDNS jest wbudowana w router,
dlatego można zarejestrować ją w dowolnym czasie. Przed
rejestracją, kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzić, czy została
zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system zarejestruje
nazwę hosta automatycznie.

56

3. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała
dobrze, jednak moi znajomi zgłaszają mi, że nie mogą
uzyskać dostępu do domeny.
Sprawdź następujące elementy:
1. Czy działa prawidłowo Internet. Czy działa prawidłowo serwer DNS. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy
domeny należy skontaktować się z punktem serwisowym. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla
oddzielnego dostępu do serwerów http i ftp?
Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny dla
jednego routera. Dlaczego, po ponownym uruchomieniu routera, widoczne
są inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie
konfiguracji routera?
Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a
ASUS DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie
MS DOS i na stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP
mają różny odstęp czasu na aktualizację IP. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub czy jest to wersja
testowa?
Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre
routery ASUS. Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje
usługę ASUS DDNS.

57

58

Załączniki
Ogłoszenie
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as packaging materials. Please go to http://csr. com/
english/Takeback. htm for the detailed recycling information in
different regions.

REACH
In complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr. com/english/index. aspx

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
o This device may not cause harmful interference.
o This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

59

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
o Reorient or relocate the receiving antenna.
o Increase the distance between the equipment and receiver.
o Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
o Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
This device works within the 5. 15 ~ 5. 25 GHz and is restricted
to indoor operations to reduce any potential for harmful
interference to co-channel MSS operations.
Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with a minimum
distance of 20cm between the radiator and your body. Use only
the supplied antenna.

60

Declaration of Conformity for R & TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3. 1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility
- Article 3. 1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum - Article 3. 2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted.

CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such

61

that the potential for human contact during normal operation is
minimized.
This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person's body).
This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www. ic. gc. ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch. do? lang=eng
Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www. ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792. html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC??
???????????????,????,??????
???????????????????????????
???????????????????????????
? ;?????????,?????,?????????
????????????,??????????????
???????????????????????????
????????????

62

GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions
of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead. ) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or

63

can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone's free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

64

Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The "Program", below, refers to any such program or work, and
a "work based on the Program" means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification". ) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent

65

66

notices stating that you changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement. )
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the
offer to distribute corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above. )
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

67

Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

68

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

69

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

70

Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www. tw
Pomoc techniczna

Telefon
Faks
Wsparcie online

+886228943447
+886228907698
support. com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Strona internetowa
Strona internetowa

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+15029550883
+15029338713
usa. com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)
Kontakt online

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+492102959911
www. de
www. de/sales

Telefon (Podzespół)
Telefon
(System/Notebook/Eee/LCD)
Fax (wsparcie)
+491805010923*
+491805010920*
* EUR 0, 14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0, 42/min z
telefonu komórkowego.

71

Informacje o globalnych punktach pomocy
Support
Languages

Working
Hour

Day

8:00-20:00
9:00-18:00
9:00-17:00

Mon. to Fri.
Mon. to
Sun.

10:00-18:00

0033-170949400

English
German
Dutch /French
Simplified
Chinese
Denish/English
Finnish/English/
Swedish
France

Greece

00800-44-14-20-44

Greek

9:00-17:45
9:00-13:00;
14:00-18:00

Hong Kong

3582-4770

Cantonese/
Chinese/
English

Ireland

0035-31890719918

Italy

199-400089

Italian

Japan

0800-123-2787

Japanese

Malaysia

+603 2148 0827 (Check
Repair Detail Status
Only)
+603-6279-5077

Netherlands
/ Luxembourg

Area

Hotline Number

Australia
Austria
Belgium

1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231

China

400-620-6655

Denmark

0045-3832-2943

Finland

00358-9693-7969

9:00-18:00

10:00-20:00

10:00-17:00
9:00-17:00
09:00-13:00
14:00-18:00
Sat.
Bahasa Melayu/
10:00-19:00

0031-591-570290

Dutch / English

New Zealand

0800-278-788 /
0800-278-778

8:00-20:00

Norway

0047-2316-2682

Norwegian
/English

Philippine

+632-636 8504;
180014410573
00225-718-033
00225-718-040
707-500-310

Poland
Portugal

72

Polish
Portuguese

8:30-17:30
Sat. to Sun.

Area

Russia

Russian/
11:00-19:00

Slovak
Spain

+8-800-100-ASUS; +7495-231-1999
+65-6720-3835
(Check Repair Detail
Status Only)
-66221701
00421-232-162-621
902-88-96-88

8:00-17:00
Sweden

0046-8587-6940

Czech
Spanish
Swedish/
German/French
French
Italian
Traditional
Chinese

9:00-12:00;
13:30-18:00

Thai/English

Turkish

09:00-18:00

Mon. to Fri

8:30-12:00am
EST
(5:30am9:00pm PST)
9:00am6:00pm EST
(6:00am3:00pm PST)

Singapore

Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United Kingdom

USA/Canada

0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012
0800-093-456;
02-81439000
+662-679-8367 -70; 001
800 852 5201
+90-216-524-3000
0044-870-1208340;
1-812-282-2787

W celu uzyskania dodatkowych informacji wejść na stronę
wsparcia firmy ASUS, pod adresem
http://support. com

73

Manufacturer:

Authorised
representative
in Europe:
distributors
in Turkey:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel:
+886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC.
A. S.
+90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD. NO. 10
AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
+90 212 3567070
Address: CEMAL SURURI CD. HALIM
MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394
MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yönetmeli? ine Uygundur.

74

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

rogs 14 Aug 2014 21:54 2442

 • #1Level 16  

  #1

  Witam.
  Dziś kupiłem sobie nowy router Asus RT-N14U. Nówka ze sklepu.

  Według wszelkich informacji w internecie wystarczy 30 sekund by go skonfigurować, na dołączonej instrukcji pisze:1. Podłącz swoje urządzenia
  2. Uruchom przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z poleceniami szybkiej konfiguracji internetu (QIS)
  3. Konfiguracja została zakończona.No więc robię dokładnie tak samo i zero reakcji, świeci się tylko dioda zasilania i nic pozatym. Nie reaguje przycisk WPS, nie reaguje reset, przeglądarka nie pokazuje GUI, po wpisaniu IP routera pisze że jest brak połączenia. Po prostu poza zasilaniem router jest martwy...Przy diagnostyce windowsa pisze:

  Dodam że mam internet z kablówki z modemem Cisco EPC3008.
  Macie jakieś pomysły co może stać na przeszkodzie że router nie działa? Czyżby był uszkodzony?

 • #2#2

  Nikt nie wie co może być nie tak?Najdziwniejsze jest to, że router na nic nie reaguje, po podpięciu kabla WAN kontrolka się nie świeci, po włączeniu przycisku WPS nic się nie dzieje, w ogóle go nie wykrywa jako źródło wifi, po wciśnięciu resetu nic się nie dzieje, po podłączeniu dysku pod USB kontrolka się nie świeci. Przez cały czas świeci się tylko sama kontrolka zasilania i nic pozatym..Kombinuję już ile mogę i nic nie daje, nie wiem czy ja coś robię źle czy router jest po prostu fabrycznie niesprawny, pierwszy raz takie coś mi się zdarza by poza samym zasilaniem router nie dawał kompletnie żadnych oznak pracy..

 • #3#3

  Router okazał się uszkodzony, nowy działa bez problemu.

Jak skonfigurować reguły przekierowania portów?

Ten artykuł dotyczy konfiguracji w przypadku: Wersja oprogramowania układowego nowsza niż 3. 0. 4. 384. 40000.

Modele, które nie wspierają konfiguracji w podany sposób: RT-N12_D1, RT-N12VP, RT-N12HP_B1, RT-N300, RT-AC52U, RT-AC54U, RT-AC51U系列, RT-AC52U, RT-AC1200HP, RT-AC55UHP, RT-AC55U, RT-N14U, RT-AC58U/RT-ACRH13/RT-AC1300UHP/RT-AC1300G+, 4G-AC55U, BRT-AC828, RT-AC1200GU, RT-AC1200, RT-N600, RT-AC53/RT-AC750GF, RT-AC51U+/RT-AC51UP/RT-AC52U_B1, RT-N11P_B1/RT-N300_B1/RT0N12 VP_B1, RT-N12+ B1, RT-N12+ PRO, RT-N12E C1.  Naciśnij tutaj aby uzyskać szczegółowe kroki

Każdy komputer podłączony do routera ma przydzielony adres IP sieci LAN i autoryzację do przesyłania plików między podłączonymi komputerami. Komputery w sieci LAN nie mogą jednak uzyskać dostępu do urządzeń ani danych na komputerach działających w ramach połączenia internetowego.

Analogicznie, komputery działające w ramach połączenia internetowego nie mogą uzyskać dostępu do danych zapisanych na urządzeniach w sieci LAN. Krótko mówiąc, komputery w sieci LAN skonfigurowane jako serwery FTP nie mogą realizować żądań z Internetu.

Po skonfigurowaniu reguł przekierowania portów będą one stosowane przez routery w celu przesyłania żądań pochodzących z Internetu do określonego urządzenia w sieci LAN i wykonywania poszczególnych zadań. Można na przykład ustawić przyjmowanie zewnętrznych żądań przez adres IP sieci LAN 192. 168. 1. 103, port 80.

Należy pamiętać, że każdy port może być używany przez jedno urządzenie w sieci LAN. Dwa komputery PC nie mogą komunikować się za pośrednictwem tego samego portu. W przypadku skonfigurowania usługi FTP dla portu 21 port ten nie będzie już dostępny dla innych usług. Należy unikać konfliktów portów, ponieważ prowadzą one do niepowodzeń przy obsłudze reguł.

Zapewniamy listę znanych usług z domyślnymi numerami portów do szybkiego wybierania. Wybierz jedną z poniższych usług, a system automatycznie wprowadzi przypisany numer portu.

Jak skonfigurować serwer wirtualny/przekierowanie portów za pomocą interfejsu ASUSWRT?

 1. Otwórz przeglądarkę, wpisz http://router. com i przejdź do pozycji Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij pozycję „WAN” i wybierz „Virtual Server” (Serwer wirtualny).
 3. Wybierz pozycję „Enable Port Forwarding” (Włącz przekierowanie portów) i kliknij „Add profile” (Dodaj profil).

Opisy pól

Port zewnętrzny

 • Port zewnętrzny akceptuje następujące format
 • Zakres portów z użyciem dwukropka ":" pomiędzy portem początkowym i końcowym, na przykład 300:350.
 • Pojedyncze porty z użyciem przecinka ", " pomiędzy indywidualnymi portami, na przykład 566, 789.
 • Zakres portów i pojedyncze porty, z użyciem dwukropków ":" i przecinków ", ", na przykład 1015:1024, 3021.
 • Adres IP źródła
 • Aby otworzyć swój port na określony adres IP z internetu, wprowadź adres IP do określenia w polu IP źródła. com/images/2018/11/01/1bccf163-d7b6-4ba2-a3cc-831430779f21. jpg"/>

  Jak skonfigurować przekierowanie portów dla serwera HTTP?

  Przed konfiguracją reguły przekierowania portów dla serwera HTTP komputer PC korzystający z Internetu nie może łączyć się z serwerem/komputerem PC za pomocą protokołu HTTP. Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić proces konfiguracji.

  1. Na stronie Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/przekierowanie portów) włącz pozycję Port Forwarding (Przekierowanie portów) i kliknij „Add profile” (Dodaj profil).

  2. Wybierz usługę HTTP (80) z listy szybkiego wybierania.

  3. System automatycznie wprowadzi port 80 jako External Port (Port zewnętrzny) i wybierze Internal IP Address (Wewnętrzny adres IP). (W tym przykładzie wewnętrznym adresem IP jest 192. 58. Zmień go na faktyczny adres.

  4. Kliknij przycisk OK. com/images/2018/11/01/24f199b2-c8ad-4af6-8497-b03a93cc68a1. jpg"/>

  Jak sprawdzić, czy serwer HTTP został pomyślnie skonfigurowany?

 • Potwierdź ukończenie konfiguracji serwera HTTP.
 • Potrzebujesz komputera PC połączonego z Internetem, a nie z siecią LAN.
 • Otwórz przeglądarkę na komputerze PC i wpisz adres IP sieci WAN routera. Uzyskanie dostępu do strony internetowej na serwerze HTTP oznacza pomyślną konfigurację reguły przekierowania portu.
 • Jak skonfigurować przekierowanie portów dla serwera FTP?

  Ten system obsługuje dwie usługi serwera FTP. Można korzystać z usług „FTP” i „FTP_ALG”, które można znaleźć na liście szybkiego wybierania, podczas konfigurowania reguł przekierowania portów. Zapewniamy instrukcje dotyczące konfiguracji przekierowania portów dla serwerów FTP w 4 przypadkach.

  Przypadek 1. Tylko komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP.

  Wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby dodać nową regułę. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje

  Przypadek 2. Dostępne są dwa serwery FTP. Jeden to ten router, a drugi to komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN.

  Dodaj dwie reguły dla każdego serwera.

 • Reguła 1 — jeśli bieżący router działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania.
 • Reguła 2 — dla komputera PC/urządzenia NAS w sieci LAN: wybierz usługę FTP_ALG (2021) z listy szybkiego wybierania.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

  Przypadek 3. Dwa komputery PC/urządzenia NAS w sieci LAN działają jako serwery FTP. com/images/2018/11/01/71555c8f-7eea-4990-9fc0-dfe01ef29a18. jpg"/>

 • Reguła 1 — jeśli pierwszy komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania.
 • Reguła 2 — jeśli drugi komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP_ALG (2021) z listy szybkiego wybierania. com/pl/support/FAQ/1037909">Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

  Przypadek 4. Tylko bieżący router działa jako serwer FTP. com/images/2018/11/01/4b5a3f23-b677-40fb-903a-afdd213e6e84. jpg"/>

  Możesz użyć domyślnego portu (21) bez dodawania reguł na stronie konfiguracji przekierowania portów. com/pl/support/FAQ/1011280/">Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 • Podręcznik procedur regulacji i testowania Asus Rt N14u

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur regulacji i testowania Asus Rt N14u

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur regulacji i testowania Asus Rt N14u