Połączenie montażowe Epson Al M8150dn

Połączenie montażowe Epson Al M8150dn to wysokowydajny system druku cyfrowego o szerokim zakresie aplikacji. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich zastosowań związanych z drukiem, w tym druk informacji o produkcie, identyfikatorów, etykiet, reklam i wiele więcej. System druku cyfrowego Epson Al M8150dn pracuje szybko i wydajnie, a jednocześnie zapewnia wyjątkowo wysoką jakość druku. Dzięki technologii druku LED, może drukować do 1200 stron na minutę i obsługiwać duże ilości drukowanych kartek na raz. Dodatkowo, system jest wyposażony w wiele funkcji, w tym automatyczne ustawianie kąta druku, podstawowe zabezpieczenia, dostosowywanie do różnych rodzajów papieru i wiele innych. Połączenie montażowe Epson Al M8150dn jest łatwe w konfiguracji i może być używane w połączeniu z różnymi systemami kontroli wydruku.

Ostatnia aktualizacja: Połączenie montażowe Epson Al M8150dn

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą komputera zmienić konfigurację połączenia drukarki lub jej interfejsu sieciowego.

Uwaga:

Przed zmianą metody połączenia drukarki należy sprawdzić, czy nowa sieć działa prawidłowo.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy systemu operacyjnego lub aplikacji zabezpieczającej, kliknij opcję Unblock (Odblokuj). Nie klikaj przycisków Keep Blocking (Blokuj nadal), Block (Zablokuj) lub podobnych przycisków aplikacji zabezpieczającej zainstalowanej na komputerze.
W zależności od zainstalowanej aplikacji zabezpieczającej wykonanie powyższej procedury może nie doprowadzić do nawiązania połączenia. W takim przypadku należy tymczasowo wyłączyć aplikację zabezpieczającą i uruchomić oprogramowanie drukarki.

Jeśli chcesz określić ustawienia sieciowe, usuń kartę pamięci z drukarki przed rozpoczęciem konfigurowania.

Ustawienia drukarki można skonfigurować przez sieć za pomocą aplikacji EpsonNet Config. W zależności od drukarki, program EpsonNet Config można zainstalować z płyty z oprogramowaniem dostarczonej z drukarką lub pobrać go ze strony internetowej firmy Epson.

Używanie programu EpsonNet Setup

Za pomocą programu EpsonNet Setup można zmienić środowisko sieciowe drukarki.

Program EpsonNet Setup nie działa w środowisku IPv6.

Używanie płyty z oprogramowaniem

Dostępny na płycie z oprogramowaniem program Install Navi umożliwia zmianę środowiska sieciowego.

Jeśli płyta z oprogramowaniem nie jest dostępna, programy instalacyjne można uruchomić za pomocą aplikacji Epson Web Installer, którą można pobrać ze strony internetowej firmy Epson.

Zmiana połączenia USB na połączenie Wi-Fi/Ethernet

W przypadku zmiany połączenia Wi-Fi należy zanotować ustawienia routera szerokopasmowego (punktu dostępowego) i komputera, ponieważ podczas konfiguracji niezbędne mogą być ustawienia identyfikatora SSID i opcji bezpieczeństwa.

Podczas zmiany połączenia sieciowego na sieć Ethernet wymagany będzie przewód Ethernet.
Do podłączania drukarki do sieci Ethernet należy używać ekranowanego przewodu ze skrętką kategorii 5 lub wyższej.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Włącz drukarkę i upewnij się, że sieć Wi-Fi lub Ethernet działa poprawnie.

Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD.
W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Install Navi.

Jeśli ekran instalacji nie wyświetli się automatycznie w systemie Windows, kliknij dwukrotnie ikonę płyty w folderze Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki licencji, wybierz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/onlineguides/pl/bx635_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Wybierz opcje Epson Drivers and Utilities (Sterowniki i narzędzia firmy Epson) oraz Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson), a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj). com/onlineguides/pl/bx635_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Wybierz metodę połączenia sieciowego, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wyświetlenie błędu interfejsu sieciowego oznacza, że komputer nie jest wyposażony w interfejs sieciowy. Patrz rozwiązywanie problemów z interfejsem sieciowym.
.. /p_body/panel/wac/if_tbs. htm

Wybierz opcję First time setup (Pierwsza konfiguracja), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/onlineguides/pl/bx635_nwg/html/files/step_7. gif"/>

Wybierz połączenie, które ma ulec zmianie, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/onlineguides/pl/bx635_nwg/html/files/step_8. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. com/onlineguides/pl/bx635_nwg/html/files/step_9. gif"/>

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach połączenia odłącz przewód USB od komputera i drukarki.

Zmiana połączenia Ethernet na połączenie Wi-Fi

Należy zanotować ustawienia routera szerokopasmowego (punktu dostępowego) i komputera, ponieważ podczas konfiguracji niezbędne mogą być ustawienia identyfikatora SSID i opcji bezpieczeństwa.

Włącz drukarkę i upewnij się, że sieć Wi-Fi działa poprawnie.

Odłącz przewód Ethernet od komputera.

Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD.
W przypadku systemu Mac OS X, kliknij dwukrotnie ikonę Mac OS X.

Wybierz połączenie Wi-Fi/sieć, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

Włącz drukarkę.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_3. gif"/>

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_5. gif"/>

Potwierdź nazwę drukarki.

Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_6. gif"/>

Określ ustawienia adresu TCP/IP.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_7. gif"/>

Ustaw serwer DNS.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_8. gif"/>

Ustaw adres serwera proxy.

Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_9. gif"/>

Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_10. gif"/>

Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_11. gif"/>

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_12. gif"/>

Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Konfiguracja trybu Przycisk

Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Potwierdzanie połączenia sieciowego

Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Połączenie montażowe Epson Al M8150dn

Bezpośredni link do pobrania Połączenie montażowe Epson Al M8150dn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Połączenie montażowe Epson Al M8150dn