Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire Ffc09c4cw0

Frigidaire Ffc09c4cw0 to nowoczesna lodówka, która oferuje wiele udogodnień, takich jak wyświetlacz LCD, funkcje sterowania głosem i wiele innych. Aby zainstalować i korzystać z tego urządzenia, należy postępować zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi. Instrukcja jest dostępna w formacie PDF i zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy lodówki. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji i użytkowania lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire Ffc09c4cw0

1 instrukcja obsługi nagrzewnica powietrza NP instrukcja oryginalna wydanie IV maj 2015

2

3 Szanowny Kliencie, Pragniemy poinformować Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych wyrobów spełniała restrykcyjne normy i gwarantowała bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie kotły produkowane są zgodnie z wymaganiami odnośnych dyrektyw UE i posiadają Znak Bezpieczeństwa CE potwierdzony Deklaracją Zgodności WE. Bardzo ważna jest dla nas Państwa opinia o działaniach naszej firmy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje z Państwa strony dotyczące produkowanych przez nas urządzeń oraz sposobu obsługi przez naszych Partnerów oraz Serwis. P. W. DEFRO Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy DEFRO, który na długo zapewni bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania. Jako Klienci naszej firmy możecie Państwo zawsze liczyć na pomoc Centrum Serwisowego DEFRO, który jest przygotowany do zapewnienia stałej sprawności Waszego kotła. Prosimy przeczytać z uwagą poniższe wskazówki, których przestrzeganie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kotła grzewczego. Należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi - można w niej znaleźć przydatne uwagi odnoszące się do prawidłowego użytkowania nagrzewnicy. Należy sprawdzić kompletność dostawy oraz czy nagrzewnica w czasie transportu nie uległa uszkodzeniu, Należy porównać dane z tabliczki znamionowej z kartą gwarancyjną. Przed uruchomieniem nagrzewnicy należy sprawdzić czy podłączenie do instalacji CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami niniejszej instrukcji oraz odpowiednich przepisów krajowych. Podczas eksploatacji kotłów należy przestrzegać podstawowych zasad użytkowania nagrzewnicy. Zabrania się otwierania drzwiczek podczas pracy nagrzewnicy. W razie konieczności interwencji należy zawsze zwracać się do Centrum Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO gdyż jako jedyni, posiadają oni oryginalne części zamienne i są właściwie przeszkoleni w zakresie montażu i eksploatacji nagrzewnicy DEFRO. Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania nagrzewnicy prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz odesłanie prawidłowo wypełnionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres: P. DEFRO - Centrum Serwisowe Ruda Strawczyńska 103a Strawczyn fax serwis@defro. pl Odesłanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrować Państwa w naszej bazie użytkowników produktów DEFRO oraz zapewnić szybką obsługę serwisową. Nie odesłanie lub odesłanie nieprawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i poświadczenia o jakości i kompletności produktu w terminie dwóch tygodni od daty instalacji, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od daty zakupu skutkuje utratą gwarancji! Wiąże się to z opóźnieniem w wykonywaniu napraw oraz koniecznością pokrycia kosztów wszystkich napraw i dojazdu serwisu. Dziękujemy za zrozumienie. Z wyrazami szacunku. DEFRO Treść niniejszej Instrukcji Obsługi jest własnością P. DEFRO. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie treści niniejszej Instrukcji bez wcześniejszej, pisemnej zgody P. DEFRO jest zabronione. 3

4 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE. 2. PRZEZNACZENIE NAGRZEWNICY. 3. OPIS NAGRZEWNICY. 4. WYPOSAŻENIE NAGRZEWNICY. 5. PARAMETRY PALIWA. 6. DANE TECHNICZNE. 7. TRANSPORT ORAZ MONTAŻ NAGRZEWNICY Transport i przechowywanie Wymagania dotyczące montażu Ustawienie nagrzewnicy w pomieszczeniu. Dobór nagrzewnicy do pomieszczenia Połączenie z instalacją elektryczną Podłączenie nagrzewnicy do komina. 8. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA NAGRZEWNICY Rozruch zerowy nagrzewnicy /instrukcja dla serwisu/ Uruchomienie i eksploatacja nagrzewnicy /instrukcja dla użytkownika/ Obsługa okresowa kotła - czyszczenie i konserwacja Zatrzymanie awaryjne nagrzewnicy Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru przewodu kominowego /zapalenia się sadzy w kominie/ Wyłączenie nagrzewnicy z pracy. 9. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA NAGRZEWNICY. 10. PRZYKŁADY AWARII URZĄDZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA. 11. LIKWIDACJA KOTŁA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI. 12. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAGRZEWNICY. 13. WARUNKI GWARANCJI TOWARU Warunki gwarancji Serwis 48h Usługi pogwarancyjne. 14. PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO i ROZRUCHU ZEROWEGO NAGRZEWNICY. 15. PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO i ROZRUCHU ZEROWEGO NAGRZEWNICY /kopia do odesłania/. 16. KARTA GWARANCYJNA. 17. PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE ORAZ KONSERWACJE. 18. KARTA GWARANCYJNA /kopia do odesłania/. 19. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY. 20. 21. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Spis tabel Tabela 1. Wyposażenie nagrzewnicy NP Tabela 2. Wartości opałowe drewna Tabela 3. Wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego. Tabela 4. Podstawowe wymiary nagrzewnic NP Tabela 5. Dane techniczne nagrzewnicy. Tabela 6. Stopnie palności mas i materiałów budowlanych. Tabela 7. Dobór wysokości i wymiarów przewodu kominowego. Spis rysunków: Rysunek 1. Rysunek 2. Podstawowe wymiary nagrzewnic NP Rysunek 3. Podstawowe elementy nagrzewnic NP Rysunek 4. Ustawienie nagrzewnicy w pomieszczeniu Rysunek 5. Mapa klimatyczna Polski Rysunek 6. Sposób montażu stopek ustalających nagrzewnice. Rysunek 7. Schemat instalacji uziemienia korpusu nagrzewnicy. 4

5 1. Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu, i będzie musiała zostać przekazana użytkownikowi również w przypadku przekazania własności. Należy sie z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. Montaż nagrzewnicy musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta i przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwy montaż urządzenia może być powodem obrażeń u osób i zwierząt oraz szkód na rzeczach, za które producent nie jest odpowiedzialny. Nagrzewnica powietrza może być wykorzystana wyłącznie do celu, dla którego została jednoznacznie przewidziana. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. W przypadku błędów podczas montażu, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa, przepisów lub instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub pozakontraktowej za powstałe szkody i gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność. Dobór jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów, przeprowadza się na podstawie bilansu cieplnego budynków, ze szczególnym uwzględnieniem strat wynikających z przesyłu ciepła do obiektów. Wszystkie ważniejsze informacje zawarte w instrukcji obsługi wyróżnione są znakami mającymi na celu zwrócenie uwagi użytkownika na zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy nagrzewnicy. Poniżej objaśnione są stosowane w tekście symbole: Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Uwaga! Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego! Niebezpieczeństwo oparzenia! Również na nagrzewnicy znajdują się piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu wskazujące na rodzaje zagrożeń. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi. Uwaga! Gorąca powierzchnia! Grozi poparzeniem! Zabrania się stać na wprost nagrzewnicy podczas otwierania drzwiczek. Grozi poparzeniem!. Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/. Wyciągnąć wtykę z gniazda przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw. Nie włączać urządzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przyłącza i gniazda. Pożyteczne informacje i wskazówki. Zabrania się zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych 5

6 2. Nagrzewnica powietrza NP przeznaczona jest do podgrzewania powietrza w pomieszczeniach o małej i średniej kubaturze w budynkach w których nie ma instalacji wodnej CO. Ciepło wytwarzane jest w wyniku spalania, zaś energia cieplna przekazywana jest ze spalin do świeżego powietrza za pośrednictwem metalowych ścianek komory spalania i wymiennika ciepła. Nagrzewnica powietrza to urządzenie idealnie nadające się do: hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, sklepów, hipermarketów, hurtowni, dyskotek, restauracji, klubów, basenów, kortów tenisowych, hal sportowych, namiotów wystawowych, pawilonów targowych, szklarni, kurników, budynków inwentarskich, obiektów sakralnych. Nagrzewnica NP jest urządzeniem generującym ciepło ze spalania paliwa stałego (drewno, ewentualnie węgiel) bezpośrednio z tuby wymiennika ciepła do otoczenia bez pośrednich cieczy. Podczas spalania wydziela się dym i inne gazy odprowadzane przez przewód kominowy. Nagrzewnica powietrza NP instalowana zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi nie podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Rolę kontroli przebiegu procesu grzania w nagrzewnicach NP przejmuje regulator elektroniczny, dzięki czemu regulowany jest proces ogrzewania pomieszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest nadzór nad nagrzewnica i procesem spalania. Uwaga! Ze względu na specyfikę pracy nagrzewnicy powietrza na paliwo stałe wymagany jest nadzór nad urządzeniem w postaci kontroli parametrów pracy. Nagrzewnica powietrza NP składa się z następujących części: korpusu komory spalania, korpusu wymiennika ciepła, konfuzora, osłony, popielnika, zespołu wentylatora, zespołu sterowania. Ciepło wytwarzane jest w wyniku procesu spalania w komorze paleniskowej wyposażonej w ruszta żeliwne. Energia cieplna przekazywana jest ze spalin do świeżego powietrza na drodze konwekcji naturalnej i wymuszonej. Powietrze i spaliny przechodzą przez oddzielne kanały, które są spawane i odpowiednio uszczelnione. Powstające w wyniku spalania paliwa spaliny są, po oziębieniu, usuwane przez kanał, który musi być podłączony do komina lub kanału dymowego. Średnica komina lub kanału dymowego musi być wystarczająco duża, aby zagwarantować efektywne usuwanie spalin. Powietrze zużywane w procesie spalania jest pobierane bezpośrednio z ogrzewanego pomieszczenia lub budynku. Z tego względu sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie właściwej wentylacji ogrzewanego pomieszczenia lub budynku, gwarantującej ciągłą dostawę odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia w którym jest zainstalowana nagrzewnica. Brak wystarczającego dopływu świeżego powietrza zagraża tzw. niepełnym spalaniem i powstawaniem tlenku węgla. Powstały w wyniku spalania popiół opada do komory popielnika skąd można go bez problemu usunąć. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane po pomieszczeniu dzięki kolanu kierunkowemu, który jest zamontowany w górnej części nagrzewnicy powietrza. Regulator elektroniczny odpowiada za sterowanie wentylatorem oraz proces rozprowadzania ciepłego powietrza. W momencie osiągnięcia przez korpus nagrzewnicy zadanej temperatury następuje włączenie wentylatora i nadmuch ciepłego powietrza na pomieszczenie, w którym została zamontowana nagrzewnica. Wentylator jest wyłączany przez sterownik, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2 C poniżej temperatury zadanej (ustawianej potencjometrem). Dzięki temu nie następuje cykliczne przełączanie wentylatora (co ujemnie wpływa na jej żywotność) na skutek niewielkich wahań temperatury. Szczegółowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora elektronicznego oraz wentylatora znajduje się w dołączonych do niniejszej dokumentacji instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi regulatora i wentylatora. Nagrzewnica powietrza NP dostarczana jest w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu foliowym. Elementy stanowiące standardowe wyposażenie nagrzewnicy wyszczególnione są w tabeli 1. Tabela 1. Wyposażenie nagrzewnicy NP. Standardowe wyposażenie nagrzewnicy NP Instrukcja obsługi nagrzewnicy Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna regulatora elektronicznego Karta gwarancyjna wentylatora osiowego Regulator elektroniczny Wentylator osiowy Przedłużenie czopucha z przepustnicą Ruszt pionowy Narzędzia do obsługi nagrzewnicy Ruszt żeliwny Maskownice drzwi Stopki poziomujące* Zestaw uziemiający /bez przewodu/* *instalacja we własnym zakresie wg instrukcji montażu na stronach PARAMETRY PALIWA. j. m. szt. kpl. ilość Paliwem podstawowym dla nagrzewnic powietrza NP jest drewno opałowe w postaci polan. Sezonowane pod zadaszeniem przez okres minimum dwóch lat i wilgotności od 15 do 20%. Zależność wartości opałowej od wilgotności drewna pokazano na wykresie poniżej. Drewno powinno być przynajmniej rok sezonowane. Wilgotność drewna powyżej 25% może spowodować straty energii i uszkodzenie nagrzewnicy. Wykres 1. Zależność wartości opałowej od wilgotności drewna wartość opałowa w hwg/kg wilgotność w% Dopuszcza się stosowanie paliw zastępczych o innych parametrach jakościowych i stopniu rozdrobnienia jako domieszki do paliwa podstawowego maksymalnie 10% w stosunku do ilości polan takich jak odpady drewniane. Przy spalaniu drobnych kawałków drewna odpadowego należy zwrócić uwagę aby przekładać je grubym drewnem opałowym. Nagrzewnica NP nie jest piecem do spalania odpadków i nie mogą być w nim spalane zabronione paliwa. DEFRO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego paliwa. Uwaga! Stałe stosowanie niektórych mokrych paliw przy jednoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury spalin (poniżej 160 C) prowadzi do przyspieszonego zużycia nagrzewnicy, korozji kanałów konwekcyjnych, blach paleniskowych, czopucha oraz zasmolenia tych powierzchni

7 Tabela2. Wartości opałowe sezonowanej na powietrzu grubizny w kwh/kg dla poszczególnych gatunków (przy wilgotności od 15 do 20% masy suchej). Gatunek drewna Grab Dąb Jesion Brzoza Sosna Świerk Jodła Wartość opałowa kwh/kg 4, 2 4, 2 4, 2 4, 3 4, 4 4, 4 4, 4 6. DANE TECHNICZNE W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz zastępczej komory spalania. Tabela 3. Wymiary komory spalania oraz otworu zasypowego. typ/wymiar A B C szerokość głębokość wysokość D szer. x wys x x360 Jako paliwo zastępcze do nagrzewnicy powietrza NP może być stosowany węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech klasy 24/12, typu 31-2 wg normy PN-91/G Podane oznaczenie 24/12 dotyczące charakterystyki paliwa określa wartość opałową na poziomie kJ/kg i zawartość popiołu 12%. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Jako paliwo zastępcze stosowana może być jeszcze mieszanka węgla kamiennego w stosunku masowym 70% węgla sortymentu orzech klasy 24/12 i 30% węgla sortymentu miał klasy 21/15 wg norm jw. D B C A Rysunek 1. Wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego nagrzewnicy. C A H D G I J B F E Rysunek 2. Podstawowe wymiary nagrzewnicy. UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji nagrzewnicy związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. Podstawowe wymiary kotłów. typ/wymiar A B C D E F G H I J Ø Ø

8 Rysunek 3. Podstawowe elementy nagrzewnicy. 1-korpus stalowy z izolacją termiczną; 2-drzwi zasypowe; 3-drzwi paleniskowo-popielnikowe; 4-stopki regulacyjne; 5-sterownik; 6-regulacja powietrza pierwotnego; 7-regulacja powietrza wtórnego; 8-wentylator osiowy; 9-czopuch; 10-kolano kierunkowe. Tabela 5. Dane techniczne nagrzewnicy NP. Wyszczególnienie / typ nagrzewnicy J. m Moc nominalna Powierzchnia wymiany - powietrze obmywające Powierzchnia wymiany - cieplna osłon Wydatek maksymalny wentylatora Emisja CO w produktach spalania Paliwo podstawowe Pojemność komory zasypowej Zużycie paliwa* Optymalna sprawność cieplna Wymagany ciąg spalin Temperatura spalin dla mocy nominalnej Strumień masy spalin dla mocy nominalnej Zakres regulacji temperatury Masa nagrzewnicy Wymiary komina Minimalna wysokość komina Szerokość Głębokość Wysokość ** Wymiary otworu załadowczego Średnica czopucha Zasilanie Pobór mocy kw m² m² m³/h m mm mm mm mm mm V/Hz W 35 2, 8 3,, 6 5, <1% polana drewna, wilgotność 15-20% dm³ kg/h% ~90% Pa C g/s C kg cm x cm 18x18 25x25 Ø mm x x V/50Hz *Zużycie paliwa dla drewna o wartości opałowej ±300kJ/kg i pracy z mocą znamionową. **Wysokość nagrzewnicy można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 28-40mm. b. d. - brak danych UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji nagrzewnicy związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. 8

9 7. TRANSPORT ORAZ MONTAŻ NAGRZEWNICY TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nagrzewnice dostarczane są w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu foliowym. Układ nadmuchu oraz sterowania są odłączone na czas transportu. Montażu elementów elektrycznych dokonuje uprawniony elektryk. Pozostałe podzespoły montuje użytkownik wg załączonych instrukcji. Do podnoszenia i opuszczania nagrzewnicy należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem nagrzewnicy powinno się zabezpieczyć ją przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych. Nagrzewnicę należy transportować w pozycji pionowej! Nagrzewnicę należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Przed instalacją należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan techniczny WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU. Przed montażem ogrzewacza należy zapoznać się z wymaganiami niniejszej instrukcji oraz wymogami krajowych przepisów. Przestrzeganie zaleceń zamieszczonych w instrukcji podczas montażu i eksploatacji nagrzewnicy pozwoli na długie i bezproblemowe użytkowanie nagrzewnicy oraz pozwoli na uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych. Wskazane jest aby projekt instalacji, dobór urządzenia oraz montaż wykonała profesjonalna firma instalatorska posiadająca stosowne uprawnienia. Montaż urządzenia powinien być poprzedzony konsultacją ze specjalistą kominiarskim oraz specjalistą p. poż. Zalecane jest przed rozpoczęciem montażu posiadanie pisemnej ekspertyzy dotyczącej izolacji oraz wentylacji budynku, oraz ekspertyzy kominiarskiej dotyczącej odprowadzania spalin (komina). Uwaga! Montaż nagrzewnicy powinien być przeprowadzony przez profesjonalną firmę instalatorską zgodnie z obowiązującymi przepisami! Uwaga! Zabronione jest instalowanie nagrzewnicy na zewnątrz budynków (np. na dworze)! 7. USTAWIENIE NAGRZEWNICY W POMIESZCZENIU Nagrzewnica NP nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu. Nagrzewnica powinna stać na równym, stabilnym podłożu od dostatecznej nośności do przeniesienia. W przypadku niedostatecznej nośności podłoża powinny zostać podjęte odpowiednie środki aby uzyskać wystarczającą nośność. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się nagrzewnica powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą stalową grubości co najmniej 0, 7 mm, na odległość minimum 1 m od krawędzi nagrzewnicy. Przy ustawianiu nagrzewnicy należy brać pod uwagę warunki ochrony ppoż. zaleca się aby: podczas instalacji i eksploatacji nagrzewnicy utrzymywać bezpieczną odległość min. 1, 5 m od materiałów łatwopalnych, dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C 3, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. min. 3m, jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić. Stopień palności mas budowlanych Masy budowlane i produkty i produktów piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, A-niepalące się zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit B-trudno palące się C1-trudno palące się C2-średnio palące się C3-łatwo palące się deski drewniano-cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV Przykładowe ustawienie nagrzewnicy pokazano na rys. Powinno ono uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredniego dostępu z każdej strony. Odległość przodu nagrzewnicy od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków nagrzewnicy od ścian nie mniejsza niż 0, 5 m SKŁADOWANIE PALIWA. Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu nagrzewnicy lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się nagrzewnica, jednak w odległości nie mniejszej niż 400 mm. 500mm min. 500mm WENTYLACJA. W pomieszczeniu zainstalowania nagrzewnicy pobierającej powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także w pomieszczeniu, w którym znajdują się wloty do przewodów spalinowych zabronione jest stosowanie wentylatorów wyciągowych. Stosowanie indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach bezpośrednio przyległych do pomieszczenia zainstalowania nagrzewnicy może także spowodować powstanie podciśnienia i niekontrolowany wypływ spalin z kominka do pomieszczenia. W pomieszczeniu zainstalowania kominka musi być zapewniona grawitacyjna instalacja nawiewno-wyciągowa. Instalacja ta nie może powodować powstawania podciśnienia w pomieszczeniu. Instalacja nawiewna powinna zapewnić dopływ powietrza do spalania 3 w ilości nie mniejszej niż 10 m /godz. na 1kW zainstalowanej mocy nomi- 3 nalnej paleniska oraz nie mniej niż 20 m /godz. na osobę przewidywaną na pobyt stały w pomieszczeniu. Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową i skonstruowane w taki sposób aby nie mogły ulec zapchaniu. Umiejscowienie kratek nie powinno powodować przeciągów. Uwaga! Zabrania się stosowania w pomieszczeniu instalacji urządzenia mechanicznej wentylacji wyciągowej. Należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do kotłowni. 500mm Rysunek 4. Ustawienie nagrzewnicy w pomieszczeniu min. 2000mm 7. DOBÓR NAGRZEWNICY DO POMIESZCZENIA System grzewczy w obiekcie przemysłowym powinien zapewnić odpowiedni komfort cieplny. Zgodnie z przepisami w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14 C. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C. W celu doboru odpowiedniego doboru nagrzewnicy należy określić zapotrzebowanie na ciepło. Pierwszym krokiem jest ustanowienie bilansu cieplnego budynku, czyli określenie strat ciepła przez ściany, drzwi, okna, bramy wjazdowe, itp. oraz uwzględnienie zysków ciepła, które mogą pochodzić od maszyn pracujących wewnątrz budynku, ludzi lub przebywających zwierząt (np. w budynku inwentarskim). Procedura ta jest dosyć skomplikowana, tak więc został sporządzony wzór, który umożliwia właściwy dobór nagrzewnic. 9

10 P = [qv x W x (tw - tz)] x 0, 001 gdzie: P - zapotrzebowanie na ciepło [kw]; qv - jednostkowa moc grzewcza uzależniona od kubatury budynku oraz orientacyjnej izolacyjności ścian [W/(m3K)], W - kubatura budynku (dł. x szer. x wys. ); tw - żądana temperatura wewnątrz budynku [ C]; tz - obliczeniowa temperatura zewnętrzna, dla danego rejonu Polski zgodnie z normą PN-82/B [ C]. Uwagę należy skupić na ustaleniu jednostkowej mocy grzewczej w danym obiekcie. Uzależniona jest od kubatury i izolacyjności ścian budynku. W/m³K 2, 0 3 qv -jednostkowa moc cieplna 1,, 2 0, 8 0, 4 0 m³ zwiększona izolacja cieplna 2 - mała powierzchnia okien i drzwi 3 - duża powierzchnia okien i drzwi Wykres 2. Jednostkowa moc grzewcza w zależności od kubatury obiektu oraz poziomu izolacyjności przegród budowlanych.. Szczecin Rysunek 5. Mapa klimatyczna Polski I Toruń Gorzów Wlk. Inowrocław Poznań Zielona Góra Tabela 7. Projektowa temperatura zewnętrzna w Polsce II Zgorzelec Wrocław Jelenia Góra Opole Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnętrzna C VB -kubatura Elbląg Olsztyn Grudziądz Łódź Przykład: hala produkcyjna z lat 70, XX wieku w Gdańsku, słaba izolacyjność (duża powierzchnia drzwi i okien), kubatura 1200 m³. Temperatura wymagana wewnątrz to 16 C. Odczytujemy z wykresu (1) wartość qv = 1, 5 W/m³ K. Na mapie (2) odczytujemy, że Gdańsk leży w strefie I klimatycznej, temperatura obliczeniowa zewnętrzna wynosi więc -16 C. Obliczamy: Q = 1, [16 - (-16)] 0, 001 = 57, 6 kw Można dobrać jedną nagrzewnicę o mocy 60 kw lub dwie o mocy 30 kw. Lepsze wydaje się drugie rozwiązanie. Umożliwia rozmieszczenie nagrzewnic i skierowanie strumieni powietrza tak, by uzyskać najlepszą wydajność. V Warszawa III Ruda Strawczyńska Kielce V IV Katowice Kraków Rzeszów Bielsko Biała Nowy Sącz Zakopane Łomża IV Suwałki Lublin I II III IV V 5, Powyższe informacje mają charakter poglądowy i zaleca się powierzyć dobór urządzenia profesjonalnej firmie instalatorskiej, która dobierze odpowiednią moc urządzenia POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ. Instalacja elektryczna i sterownicza nagrzewnicy przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230V/50Hz. Pomieszczenie, w którym zainstalowana jest nagrzewnica powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230 V/50 Hz wykonaną w układzie TN-C lub TN-S (z przewodem ochronnym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym! Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania nagrzewnicy poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej. Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych. Należy wykonać uziemienie ochronne nagrzewnicy w miejscu oznaczonym piktogramem informującym. Połączenie może wykonać wyłącznie uprawniony elektryk PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY DO KOMINA. Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/dz. u. 56/2009 poz. 461/. Urządzenie nie może być podłączone do komina wraz z innymi paleniskami W przypadku montażu nagrzewnicy w innym kraju niż Polska, podłączenie nagrzewnicy do komina powinno spełniać wymagania norm i przepisów prawnych obecnie obowiązujących kraju przeznaczenia Nagrzewnice należy połączyć z kominem za pomocą profilu o odpowiednim przekroju i kształcie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin z kotła i wylocie z komina, którego długość nie powinna przekraczać 1000 mm. Grubość blachy, z której wykonano podłączenie kotła nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła. Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. W przypadku zastosowania istniejącego komin, gdy wartość ciągu przekracza wartość tabeli 4, należy zastosować regulator utrzymujący podciśnienie o zadanej wartości z dokładnością ±2Pa. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Wymiary przewodu kominowego podano w tabeli nr 8. Tabela 8. Moc nagrzewnicy [kw] Min. wysokość komina[m] 7 9 Wymiar [cm x cm] 18x18 25x25 komina [Ø mm] Poniższy wzór ułatwia dobór wymaganego przekroju komina. gdzie: 2 F przekrój komina [ m] Q moc cieplna 1-go lub zespołu nagrzewnic podłączonych do jednego przewodu kominowego [ kw] h wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [ m] Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia nagrzewnicy. Może także powodować dymienie z górnych drzwiczek oraz otworów wyczystnych nagrzewnicy 10

11 Istotne jest aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest również, aby w dolnej części komina znajdowała się wyczystka komina ze szczelnym zamknięciem. Komin powinien być wyprowadzony minimum 150 cm ponad powierzchnię dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamań oraz wolne od innych podłączeń. Nowy komin należy osuszyć oraz wygrzać przed rozpaleniem nagrzewnicy. W przypadku wątpliwości, stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych. W celu podłączenia nagrzewnicy do komina należy stosować przedłużacze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niż oryginalne części grozi utratą gwarancji na urządzenie. Utrzymywanie ciągu kominowego w zalecanych granicach jest jednym z ważniejszych czynników gwarantujących uzyskanie odpowiednich parametrów techniczno-eksploatacyjnych nagrzewnicy. Ze względu na wysoką sprawność, dla nagrzewnic NP zaleca się stosować wkład kominowy ze stali nierdzewnej żaroodpornej. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA NAGRZEWNICY 8. 1. ROZRUCH ZEROWY NAGRZEWNICY /INSTRUKCJA DLA SERWI- SU/. Na życzenie użytkownika rozruch zerowy nagrzewnicy może być przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta - usługa płatna. Przed rozruchem nagrzewnicy należy sprawdzić: szczelność systemu kominowego poprawność podłączenia do komina; szczelność powierzchni stycznych wentylatora oraz otworów wyczystnych; sposób podłączenia do sieci elektrycznej. Rozruch kotła przeprowadzić następująco: uruchomić nagrzewnice; rozpalić palenisko wg wytycznych niniejszej instrukcji obsługi pkt. ; sprawdzić działania pulpitu sterowniczego - ustawić temperaturę włączenia wentylatora. ogrzać nagrzewnice do zadanej temperatury; skontrolować ponownie szczelność nagrzewnicy; skontrolować ponownie szczelność systemu kominowego; przeprowadzić próbę grzewczą; zapoznać użytkownika z obsługą; zanotować dane w Karcie Gwarancyjnej. Zakończenie montażu i przeprowadzenie próby grzewczej musi być zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wypełniona Karta Gwarancyjna powinna zostać przesłana na adres producenta przez użytkownika w celu zarejestrowania użytkownika w systemie firmy. DEFRO - Centrum Serwisowe Ruda Strawczyńska 103a Strawczyn 8. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA NAGRZEWNICY (INSTRUK- CJA DLA UŻYTKOWNIKA). Przed przystąpieniem do rozpalenia kotła należy sprawdzić: drożność instalacji, prawidłowość działania układu wentylacyjnego fax serwis@defro. pl 1. W przypadku kolejnego rozpalania należy usunąć popiół z komory załadowczej. Znajdujący się w komorze pozostały węgiel drzewny może stanowić pierwsza warstwę rozpałową. Na pozostałościach węgla drzewnego ułożyć warstwę drewna nie zapełniając więcej niż 50% paleniska. Od góry ułożyć warstwę drobnych szczap drewna z dodatkiem zgniecionego papieru. Następnie ułożyć warstwę wiórów i kilka kawałków z miękkiego drewna. Uruchomienie nagrzewnicy należy rozpocząć przez włączenie przełącznika sterownika. Podpalić papier i po rozpaleniu zamknąć drzwi załadowcze pozostawiając je lekko uchylone przez kilka sekund. W celu ułatwienia doprowadzenia większej ilości powietrza podczas rozpalania należy ustawić ilość powietrza pierwotnego (regulacja w drzwiczkach paleniskowo-popielnikowych) i wtórnego (regulacja w drzwiczkach zasypowych) na maksimum. Kiedy drewno dobrze się rozpali (po około min. ) można uzupełnić komorę odpowiednią ilością drewna - około 60% komory załadowczej, zamknąć drzwiczki załadowcze. Dalszy proces palenia będzie polegał na sukcesywnym uzupełnianiu paliwa i kontroli procesu spalania poprzez regulację powietrza pierwotnego i wtórnego. Nie pozostawiać nagrzewnicy bez kontroli! Uwaga! Zabrania się odłączać zasilanie od urządzenia, gdy jest ono gorące, ponieważ nagromadzona energia może uszkodzić wentylator i wymiennik ciepła! Części nagrzewnicy - w szczególności osłony zewnętrzne - są podczas pracy gorące i zaleca się zachowanie odpowiedniej ostrożności! Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stać na wprost nagrzewnicy. Grozi to poparzeniem. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zakupione w P. DEFRO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę nagrzewnicy spowodowaną montażem niewłaściwych części. Uwaga! W przypadku braku napięcia elektrycznego, nie wolno rozpalać w nagrzewnicy, energia cieplna może uszkodzić wentylator i wymiennik ciepła! Komora paleniskowa oraz popielnik powinny być zawsze zamknięte, z wyjątkiem okresu rozpalania, załadunku oraz usuwania odpadów paleniskowych OBSŁUGA OKRESOWA NAGRZEWNICY - CZYSZCZENIE I KON- SERWACJA. W celu uzyskania poprawnej efektywności spalania należy utrzymywać kanały konwekcyjne oraz blachy wewnątrz paleniska w należytej czystości. Sadza, pył i popiół powstały ze spalania powodują obniżenie efektywności i sprawności procesu spalania. Temperatura pracy poszczególnych części nagrzewnicy może osiągnąć nawet 400 C! W celu wyczyszczenia nagrzewnicy należy go wyłączyć i odczekać czas konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepła. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych oraz konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie kotła. Wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem ostrożności i mogą je wykonywać tylko osoby dorosłe. Należy dopilnować aby podczas czyszczenia nagrzewnicy w pobliżu nie znajdowały się dzieci. Do obsługi nagrzewnicy należy używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. W komorze paleniskowej nagrzewnicy szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym rozpalaniem kotła. Przed czyszczeniem, należy nagrzewnice wyłączyć na wyłączniku głównym oraz odczekać czas konieczny do wystudzenia powierzchni nagrzewnicy. Czyszczenia kanałów spalinowych, w których osiadają lotne popioły, należy dokonywać przez otwory wyczystne co 7-14 dni w zależności od jakości i wilgotności paliwa. 11

12 Zaleca się czyszczenie nagrzewnicy przed każdorazowym jej rozpaleniem, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa. Płyty kanałów spalinowych, ściany boczne wymiennika oraz należy czyścić przez wyczystkę górna. W tym celu należy zdjąć kolano kierunkowy oraz pokrywę kanałów spalin. Powierzchnię rurowego wymiennika należy czyścić przy pomocy dołączonych narzędzi. Nagromadzony popiół i pył należy usunąć przez drzwi paleniskowo-popielnikowe. Do czyszczenia nagrzewnicy należy używać narzędzi obsługowych dostarczanych wraz z urządzeniem. Po oczyszczeniu kanałów spalinowych, drzwi wyczystne należy szczelnie zamknąć. Dla prawidłowej eksploatacji nagrzewnicy istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego. Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości. Powinny one być czyszczone przed każdym sezonem grzewczym ZATRZYMANIE AWARYJNE NAGRZEWNICY. W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń: 1) usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m. ; 2)stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że nagrzewnica i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu urządzenia. W czasie awaryjnego zatrzymania nagrzewnicy należy bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz przestrzegać przepisów ppoż POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU PRZE- WODU KOMINOWEGO /ZAPALENIA SIĘ SADZY W KOMINIE/. Aby zapobiec zapaleniu się sadzy w kominie należy zadbać o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych. Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy. W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy: wykonując połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo informacje co się dzieje i jak dojechać do danego budynku; wygasić ogień w palenisku nagrzewnicy; zamknąć szczelnie drzwiczki kotła oraz wyczystki komina odcinając dopływ powietrza (z braku powietrza ogień z czasem może wygasać); przez cały czas kontrolować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń czy nie występują pęknięcia zagrażające rozprzestrzenianiu się ognia do pomieszczeń; przygotować do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku; udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom. Zabrania się w sposób bezwzględny zalewania komina wodą, grozi to jego rozerwaniem. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody mogą wydostać się palące iskry lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad). Uwaga! Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY Z PRACY. Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Nagrzewnicę należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Aby zabezpieczyć nagrzewnicę po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację. W przypadku zainstalowania nagrzewnicy w chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach, w okresie letnim należy nagrzewnice zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jej wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel. Bezwzględnie należy zapoznać się i przestrzegać poniższych zasad bezpiecznego użytkowania kotłów. Ostrzeżenia znajdujące sie w instrukcji należy czytać uważnie, gdyż zawierają istotne wskazania dotyczące bezpieczeństwa instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia. Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w kraju, w którym bedzie ona używana, zgodnie ze wskazówkami producenta, przez wykwalifikowany personel z autoryzowanego punktu serwisowego. Błąd w instalacji może spowodować obrażenia u osób i spowodować uszkodzenia, za co producent nie jest odpowiedzialny. Nie należy zostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, gdy stanowią one źródło niebezpieczeństwa. Nie wolno blokować kratek wlotu powietrza. Nagrzewnicę mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i przeszkolone w zakresie obsługi. Do rozpalania paliwa nie wolno używać cieczy łatwopalnych należy stosować paliwo stałe (np. turystyczne), drewno żywiczne, papier itp. W razie awarii lub usterki należy wyłączyć nagrzewnicę i nie podejmować prób samodzielnej naprawy tylko prosić o interwencję autoryzowany serwis techniczny. Nagrzewnica może być stosowane jedynie w celach, do jakich została przeznaczona. Wszelkie inne sposoby użytkowania zostaną uznane za nieodpowiednie, a nawet groźne. Do spalania można stosować wyłącznie paliwa stałe podane w pkt. niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno wkładać do nagrzewnicy większej ilości paliwa nie jest podane. Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do miejsca montażu nagrzewnicy lub podczas prac, w czasie których podwyższone jest ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp. ), nagrzewnicę należy przed rozpoczęciem tych prac wyłączyć. Zabronione jest gaszenie ognia w palenisku przez zalewanie wodą. Zabronione jest samodzielne wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w ogrzewaczu. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcja użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu nagrzewnicy bez obecności dorosłych. Na nagrzewnicy i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych. Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w części elektrycznej lub konstrukcyjnej nagrzewnicy. Podczas wybierania popiołu z nagrzewnicy nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 1500 mm od nagrzewnicy materiały łatwopalne. Popiół należy przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą. Po zakończeniu sezonu grzewczego nagrzewnicę oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić. Miejsce montażu powinno być utrzymywane w stanie czystym i suchym. Wyjąć paliwo z nagrzewnicy oraz pozostawić nagrzewnicę z uchylonymi drzwiami i pokrywami. 12

13 10. W tabeli poniżej zestawiono najczęstsze problemy występujące podczas pracy kotła i sposoby ich usuwania. Przed wezwaniem ekipy serwisowej należy dokładnie wyczyścić kanały konwekcyjne oraz ściany komory paleniskowej, a także udostępnić wejście do kotłowni w przypadku ewentualnej wymiany kotła. Rodzaj awarii Wentylator nie działa Dymi się z dolnych drzwiczek Pomieszczenie jest zadymione Z urządzenia cieknie woda Złe spalanie paliwa Na wymienniku osadza się dużo nagaru, tworzą się spieki Możliwa przyczyna awarii urządzenie nie podłączone do zasilania problem z napięciem zasilania uszkodzony przewód zasilając zablokowany mechanicznie wentylator uszkodzony wentylator nieprawidłowo zamknięte drzwiczki zanieczyszczenie sznura uszkodzony sznur uszczelniający nieszczelna instalacja kominowa zła lub niedrożna instalacja wentylacja pomieszczenia zapełniony popielnik mokre paliwo paliwo złej jakości zbyt mała ilość powietrza doprowadzonego do spalania paliwo złej jakości zbyt wilgotne paliwo nieprawidłowe spalanie paliwa podłączyć do zasilania sprawdzić napięcie w gnieździe zasilającym wymienić przewód usunąć blokadę wymienić wentylator wyregulować zamek oczyścić sznur wymienić sznur uszczelniający uszczelnić instalacje Sugerowana naprawa poprawić lub udrożnić wentylacje opróżnić popielnik, przeczyścić ruszt użyć suchego paliwa dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach zablokowana klapka na wylocie z wentylatora - odblokować klapkę, zmienić położenie ciążarków zastosować paliwo zgodne z zaleceniami producenta zastosować paliwo o mniejszej wilgotności, przechowywać paliwo w ogrzewanym pomieszczeniu wyregulować nastawy regulatora elektronicznego 11. LIKWIDACJA NAGRZEWNICY PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI. Nagrzewnica z osprzętem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/E dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w związku z tym: na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie zgodne z w/w dyrektywą /przekreślony kosz/ w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich odkręcenie, a spawanych poprzez cięcie przed złomowaniem kotła należy odłączyć regulator elektroniczny wraz z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części tych nie wolno umieszczać razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich zbiórki powinno być określone przez służby miejskie lub gminne. Pozostałe elementy kotła podlegają normalnej zbiórce odpadów, głównie jako złom stalowy. zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa przy demontażu kotła poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych i mechanicznych jak i środków ochrony osobistej/ rękawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp. / 13

14 WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAGRZEWNICY Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji nagrzewnic jest przestrzeganie następujących zasad: 1. Do obsługi nagrzewnic używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwierać drzwiczek zasypowych. Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stać na wprost kotła. Utrzymywać stały porządek w otoczniu nagrzewnicy, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą nagrzewnic. Przy pracach przy nagrzewnicy używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V 5. Dbać o dobry stan techniczny nagrzewnicy, a w szczególności o szczelność drzwiczek i otworów wyczystnych. Wszelkie usterki nagrzewnicy niezwłocznie usuwać. Niedopuszczalne jest rozpalanie w nagrzewnicy przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe. Nie zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie pracy wentylatora i tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz grozi wybuchem. Zabrania się używać otwartego ognia oraz materiałów łatwopalnych w pobliżu nagrzewnicy - grozi wybuchem lub powstaniem pożaru. Wykonanie instalacji elektrycznej może być dokonane przez uprawnionego elektryka Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/. Uwaga! Podczas zaniku napięcia elektrycznego wymagany jest nadzór nad nagrzewnicą. 14

15 13. WARUNKI GWARANCJI TOWARU. Poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, którego treść odpowiada postanowieniom niniejszego dokumentu, Gwarant producent towaru Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła, Ruda Strawczyńska 103a, Strawczyn, udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towaru na zasadach i warunkach określonych poniżej. Gwarancja zostaje wystawiona na nagrzewnicę powietrza typ NP... o numerze fabrycznym... (przedmiot umowy-kocioł c. o. ) pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty za towar. W chwili uiszczenia całkowitej ceny i wydania towaru Kupującemu, zostanie wydana także Karta Gwarancyjna. W razie jej braku, Kupujący powinien niezwłocznie zwrócić się do Sprzedającego o wydanie dokumentu, przy czym jego brak nie wpływa na ważność i termin udzielonej poprzez złożenie niniejszego oświadczenia gwarancji, może mieć jednak wpływ na możliwość prawidłowej, w tym terminowej realizacji zobowiązań z niej wynikających przez Gwaranta. Celem umożliwienia Gwarantowi sprawnego działania, Kupujący powinien niezwłocznie po wydaniu towaru, odesłać na adres Gwaranta (Ruda Strawczyńska 103a, Strawczyn) kopię prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej. Prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna posiada datę, pieczęć i podpisy w miejscach oznaczonych. Łącznie z warunkami gwarancji i Kartą Gwarancyjną, Kupującemu zostaje wydana również instrukcja obsługi towaru, w której określone są warunki eksploatacji nagrzewnicy, sposób jej montażu oraz parametry dotyczące komina i paliwa. Gwarant gwarantuje sprawne działanie nagrzewnicy, jeżeli ściśle będą przestrzegane warunki określone w instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie parametrów dotyczących paliwa, komina, podłączenia do instalacji kominowej. Gwarancja jest udzielana na nagrzewnicę eksploatowaną zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarant nie odpowiada również za efekty normalnego zużycia towaru związanego z eksploatacją. Termin uprawnień gwarancyjnych liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: a) 24 miesiące na korpus nagrzewnicy ale nie więcej niż 30 miesięcy od daty produkcji. b) 1 rok na elementy żeliwne oraz elementy ruchome będące na wyposażeniu nagrzewnicy; d) gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, w szczególności: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy - usunięcie wady fizycznej towaru w terminie: a) 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru; b) 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru; z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszych warunków gwarancji. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części. W innych przypadkach okres gwarancji wydłuża się o czas, przez który nie można było korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją. Zgłoszenie potrzeby usunięcia wady fizycznej w ramach naprawy gwarancyjnej (zgłoszenie reklamacyjne) powinno być dokonane przez Kupującego niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wady fizycznej, jednak nie później niż 14 dni od stwierdzenia wady. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać pod adresem Gwaranta (Ruda Strawczyńska 103a, Strawczyn) przesyłając wypełniony i podstemplowany przez punkt sprzedaży kupon reklamacyjny znajdujący się w instrukcji obsługi. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: a) typ, wielkość nagrzewnicy, numer fabryczny, numer wykonawcy (dane znajdują się na tabliczce znamionowej), b) datę i miejsce zakupu, c) zwięzły opis uszkodzenia, d) dokładny adres i numer telefonu Kupującego. W przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w nagrzewnicy, zasmolenia, wydobywania się dymu przez drzwiczki zasypowe do zgłoszenia reklamacyjnego powinna być bezwzględnie dołączona kserokopia ekspertyzy kominiarskiej stwierdzającej spełnienie przez przewód kominowy wszystkich zawartych w instrukcji obsługi warunków dla określonej wielkości nagrzewnicy. Gwarant nie odpowiada za przekroczenie terminów, o których mowa w pkt 9 powyżej, jeżeli Gwarant lub jego przedstawiciel będzie gotowy do usunięcia wady w ustalonym z Kupującym terminie i nie będzie mógł wykonać naprawy z przyczyn nie leżących po stronie Gwaranta (np. brak odpowiedniego dostępu do nagrzewnicy, brak energii elektrycznej, siła wyższa, nieobecność Kupującego itp. ). W przypadku, gdy Gwarant pozostając w gotowości do usunięcia wady, dwukrotnie nie będzie w stanie dokonać naprawy gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to uważa się, że Kupujący zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym. Ponowne zgłoszenie tej samej wady w tym trybie jest niemożliwe. Jeżeli reklamowanej wady nie można usunąć, po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych towar nadal działa wadliwie, ale nadaje się do dalszej eksploatacji, Kupujący ma prawo do: a) obniżenia ceny towaru proporcjonalnie do obniżenia wartości użytkowej towaru, b) wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad. Dopuszcza się wymianę towaru w przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że nie można wykonać jego naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru dla Kupującego, w tym nieprawidłowy dobór towaru do wielkości ogrzewanych powierzchni (np. zainstalowanie nagrzewnicy o zbyt małej lub zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania). Zaleca się, aby dobór nagrzewnicy był dokonywany przy współpracy z odpowiednim biurem projektowym lub Gwarantem. Gwarant odmówi zrealizowania żądań Kupującego wynikających z niniejszego dokumentu, w przypadku gdy: a) stwierdzi naruszenie lub zerwanie plomb, b) nie będzie mógł zidentyfikować towaru (tj. zgodności przedstawionego towaru z dokumentem opisującym sprzęt), c) uszkodzenia powstały na skutek niewłaściwego transportu dokonywanego lub zleconego przez Kupującego, d) uszkodzenia powstały na skutek wadliwego montażu lub naprawy przez osobę nieuprawnioną, w szczególności odstępstw od unormowań zawartych w pkt Połączenie z instalacją elektryczną i 7. Podłączenie nagrzewnicy do komina. e) dokonywano zmian w towarze, w tym wymieniono samowolnie poszczególne elementy sprzętu na nieoryginalne, używane itp., f) uszkodzenia są mechaniczne, chemiczne, termiczne, g) uszkodzenia dotyczą elementów zużywających się, w szczególności: śrub, nakrętek rączek, elementów ceramicznych i uszczelniających, h) uszkodzenia powstaną na skutek użytkowania towaru w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, tj. w szczególności gdy: nieprawidłowe funkcjonowanie nagrzewnicy jest wynikiem braku właściwego ciągu kominowego lub niewłaściwie dobranej mocy kotła, szkody wynikają z zaniku napięcia zasilającego, i) zgłoszone wady są nieistotne i nie mają wpływu na wartość użytkową towaru. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także elementów wyposażenia elektrycznego. Uznane przez Gwaranta wykonywane naprawy gwarancyjne są nieodpłatne. Gwarant może obciążyć kosztami związanymi ze zgłoszeniem reklamacyjnym wyłącznie w przypadku nieuwzględniania reklamacji na skutek stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 17 i 18 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne może być uwzględnione wyłącznie w przypadku: zachowania terminów o których mowa w niniejszych dokumencie; spełnienia pozostałych warunków gwarancji; okazania dowodu zakupu towaru; 22. Instalację nagrzewnicy może przeprowadzić instalator posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne, przy czym niezbędny jest wówczas jego wpis i pieczątka do Karty Gwarancyjnej. 23. Rozruch zerowy nagrzewnicy oraz wszelkie naprawy i czynności przekraczające zakres czynności użytkownika opisany w instrukcji obsługi może przeprowadzić wyłącznie serwis przeszkolony przez Gwaranta. Rozruch zerowy kotła jest odpłatny, a jego koszty pokrywa Kupujący. 24. Naprawa gwarancyjna odbywa się w miejscu funkcjonowania towaru. Jeżeli zgłoszenie dotyczy części towaru, w tym osprzętu elektrycznego /regulatora elektronicznego, wentylatora itp. należy odesłać daną cześć do Gwaranta na jego koszt. Zwrócenie wadliwego osprzętu jest warunkiem uznania reklamacji i nieodpłatnej wymiany sprzętu. Nieodesłanie w/w. części w terminie 7 dni roboczych będzie podstawą do nieuznania reklamacji i obciążenia jej kosztami Kupującego. 25. Postanowienia niniejszego dokumentu nie ograniczają w żaden sposób uprawnień wynikających z reklamacji złożonej na podstawie rękojmi. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem i Kartą Gwarancyjną obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego art

Dodane 19 stycznia 2023

55 zł

do negocjacji

PromujOdśwież

  • Prywatne

  • Rok wydania: 1979

  • Stan: Używane

Opis

Kolekcjonerska oryginalna instrukcja obsługi Polski Fiat 125p MR z wkładką ze schematem instalacji elektrycznej, stan idealny.

ID: 776587736

Skontaktuj się

Barbara

Member Since kwiecień 2022

Ostatnio online w dniu 01 lutego 2023

xxx xxx xxx

Barbara

Member Since kwiecień 2022

Ostatnio online w dniu 01 lutego 2023

Lokalizacja

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire Ffc09c4cw0

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire Ffc09c4cw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire Ffc09c4cw0