Ogólna instrukcja instalacji Cisco Aironet Air Rm1252a C K9

Cisco Aironet Air Rm1252a C K9 jest przeznaczony do łatwej instalacji bezprzewodowego routera sieciowego. Jest to urządzenie przeznaczone do środowisk domowych i małych firm. Zawiera on wszystkie potrzebne funkcje, takie jak bezprzewodowy dostęp do Internetu, kontrola dostępu, szyfrowanie danych, i wiele więcej. Instalacja tego urządzenia jest szybka i łatwa. Aby zainstalować Cisco Aironet Air Rm1252a C K9, należy najpierw podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia i zestawy antenowe. Następnie należy zainstalować oprogramowanie i ustawić ustawienia sieci. Po zakończeniu instalacji, można rozpocząć korzystanie z Air Rm1252a C K9.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Cisco Aironet Air Rm1252a C K9

1 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem Lipiec 2012 Centrala dla krajów obu Ameryk Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel. : NETS (6387) Faks:

2 PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW W TEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. DOŁOŻONO STARAŃ, ABY WSZELKIE DEKLARACJE, INFORMACJE ORAZ REKOMENDACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI BYŁY DOKŁADNE, JEDNAK PODAJE SIĘ JE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ. UŻYTKOWNICY SĄ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNI ZA SPOSÓB, W JAKI UŻYTKUJĄ TE PRODUKTY. LICENCJA OPROGRAMOWANIA ORAZ OGRANICZONA GWARANCJA NA POWIĄZANY PRODUKT SĄ ZAWARTE W PAKIECIE INFORMACYJNYM DOSTARCZONYM RAZEM Z PRODUKTEM I SĄ WŁĄCZONE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ODWOŁANIA. JEŚLI ODNALEZIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LUB OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE JEST MOŻLIWE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY CISCO W CELU OTRZYMANIA KOPII. Informacja dotycząca zgodności urządzeń klasy A z wymaganiami komisji FCC: To urządzenie zostało przebadane z wynikiem pozytywnym pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A według części 15 wytycznych FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania sprzętu na obszarach przemysłowych. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja oraz użycie urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Użycie urządzenia na obszarach zamieszkanych może wywołać szkodliwe zakłócenia, które w przypadku ich pojawienia się, powinny zostać skorygowane przez użytkowników na ich koszt. Informacja dotycząca zgodności urządzeń klasy B z wymaganiami komisji FCC: To urządzenie zostało przebadane z wynikiem pozytywnym pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B według części 15 wytycznych FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próby wyeliminowania tych zakłóceń, stosując następujące środki zaradcze: Obrócić lub przenieść antenę odbiorczą. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazda w sieci zasilającej innej niż ta, do której podłączony jest odbiornik. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Modyfikacje produktu niezatwierdzone przez firmę Cisco mogą spowodować unieważnienie aprobaty komisji FCC oraz prawa użytkownika do obsługi urządzenia. Użycie przez firmę Cisco kompresji nagłówka TCP stanowi adaptację programu powstałego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (UCB) w ramach ogólnie dostępnej (ang. public domain) wersji systemu operacyjnego UNIX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1981, Regents of the University of California. NIE NARUSZAJĄC ŻADNEJ Z ZAWARTYCH TU GWARANCJI, WSZELKIE PLIKI DOKUMENTACJI ORAZ OPROGRAMOWANIA POCHODZĄCE OD TYCH DOSTAWCÓW SĄ DOSTARCZONE W STANIE, W JAKIM SĄ, Z ICH WSZELKIMI BŁĘDAMI. FIRMA CISCO ORAZ WYŻEJ WYMIENIENI DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH WYRA NYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ WARTOŚCI RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, A TAKŻE GWARANCJI ZWIĄZANEJ Z NARUSZENIEM PRAW ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZASTOSOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CISCO ANI ŻADEN JEJ DOSTAWCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYJĄTKOWE, WYNIKŁE LUB UBOCZNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, NAWET JEŚLI FIRMA CISCO LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE ICH WYSTĄPIENIA. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, logo Cisco, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE oraz Welcome to the Human Network są znakami towarowymi; Changing the Way We Work, Live, Play oraz Learn and Cisco Store są znakami usługowymi; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx oraz logo WebEx są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz niektórych innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie lub na stronie internetowej są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (0812R) Wszelkie adresy protokołu komunikacyjnego IP oraz numery telefonów użyte w tym dokumencie nie powinny być traktowane jako adresy lub numery rzeczywiste. Wszelkie przykłady, obrazy ekranów zawierające polecenia, diagramy topologii sieci oraz inne dane zawarte w dokumencie zostały przedstawione wyłącznie w celach demonstracyjnych. Jakiekolwiek użycie rzeczywistych adresów IP lub numerów telefonów w treści demonstracyjnej jest przypadkowe i niezamierzone Cisco Systems, Inc.

3 SPIS TREŚCI Wstęp vii Cele vii Odbiorcy vii Organizacja viii Konwencje viii Dokumenty pokrewne ix Wyszukiwanie numeru seryjnego produktu x Uzyskiwanie dokumentacji, pomocy technicznej oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa xi ROZDZIAŁ 1 Omówienie 1-1 Informacje o punkcie dostępowym Modele urządzeń 1-2 Obszary o określonych wymogach prawnych 1-4 Właściwości urządzeń 1-4 Złącza 1-5 Działanie z wieloma modułami radiowymi 1-8 Konfiguracja anten 1-9 Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet 1-9 Antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz 1-10 Zasady bezpieczeństwa 1-12 Różne źródła zasilania 1-13 Porty sieci Ethernet (PoE) 1-14 Opcja z połączeniem światłowodowym 1-14 Metalowa obudowa 1-15 Dodatkowe opcje sprzętowe 1-15 Przykłady instalacji sieci 1-15 Łączność bezprzewodowa typu backhaul 1-17 Mostowanie punkt-punkt 1-17 Mostowanie typu punkt-wielopunkt 1-18 Sieć kratowa punkt-wielopunkt 1-19 Proces aktywacji routera sieci szkieletowej Honeywell 1-20 Operacje sieciowe w warstwie

4 Spis treści ROZDZIAŁ 2 Instalacja punktu dostępowego 2-1 Rozpakowanie punktu dostępowego 2-2 Zawartość opakowania 2-2 Narzędzia i sprzęt 2-2 Dodatkowe narzędzia i sprzęt 2-2 Dodatkowe narzędzia i sprzęt zapewniane we własnym zakresie 2-3 Sprzęt i narzędzia wymagane do montażu na słupie 2-3 Ostrzeżenia 2-4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2-5 Oświadczenie zgodności z normami bezpieczeństwa FCC 2-5 Zasady bezpieczeństwa 2-5 Zapobieganie uszkodzeniom urządzeń radiowych w środowisku testowym 2-7 Dodatkowe zagadnienia związane ze strefami zagrożonymi wybuchem 2-8 Ostrzeżenia 2-9 Zgodność 2-9 Etykieta zgodności 2-10 Wskazówki dotyczące instalacji 2-12 Ocena lokalizacji 2-12 Przed rozpoczęciem instalacji 2-13 Elementy montażowe punktów dostępowych 2-13 Rozmieszczenie złączy N anteny 2-16 Dodawanie adresu MAC punktu dostępowego do listy filtrów kontrolera 2-16 Konfiguracja punktów dostępowych RAP 2-16 Konfiguracja nazwy grupy mostu 2-17 Instalacja punktu dostępowego 2-18 Opcje instalacji 2-18 Orientacja punktu dostępowego podczas instalacji 2-18 Montaż punktu dostępowego na ścianie 2-19 Montaż punktu dostępowego na słupie 2-22 Montaż uchwytu zaciskowego i uchwytu mocującego 2-22 Montaż na słupie 2-24 Otwieranie pokrywy uchylnej 2-29 Zamykanie pokrywy uchylnej 2-30 Użycie przycisku Reset 2-31 Ponowny rozruch punktu dostępowego 2-32 Uziemianie punktu dostępowego 2-32 Podłączanie światłowodu do punktu dostępowego (1552H) 2-33 Podłączanie przewodu światłowodowego do punktu dostępowego serii 1552H

5 Spis treści Podłączanie światłowodu do punktu dostępowego (1552SA oraz 1552SD) 2-35 Podłączanie przewodu światłowodowego do punktów dostępowych z serii 1552SA oraz 1552SD 2-36 Zasilanie punktu dostępowego 2-40 Podłączanie zasilacza serii 1552H 2-41 Podłączanie kabla Ethernet do punktu dostępowego 2-42 Podłączanie kabla zasilającego 12 VDC do punktu dostępowego 2-45 Podłączanie kabla zasilającego 24 VDC do punktu dostępowego 2-48 Podłączanie do uziemienia i źródła prądu przemiennego 2-50 Konserwacja 2-52 Odłączanie punktu dostępowego z systemu 2-52 Przeprowadzanie okresowych inspekcji 2-53 Dalsze czynności 2-53 ROZDZIAŁ 3 Rozwiązywanie problemów 3-1 Wskazówki dotyczące użytkowania punktów dostępowych 3-2 Ważne uwagi 3-3 Opóźnienia konwergencji 3-3 Zapętlenie mostu 3-3 Serwer DHCP kontrolera 3-3 Przesył danych punktów dostępowych MAP 3-3 Lista filtrów adresów MAC kontrolera 3-3 Używanie opcji 43 protokołu DHCP 3-4 Monitorowanie diod LED punktów dostępowych 3-4 Sprawdzanie powiązania z kontrolerem 3-5 Zmiana nazwy grupy mostu 3-6 Lokalne łączenie z punktem dostępowym 3-6 Zasilacz sieciowy punktu dostępowego 3-8 Monitorowanie diod LED zasilacza sieciowego 3-9 ZAŁĄCZNIK A Przetłumaczone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa A-1 ZAŁĄCZNIK B Deklaracje zgodności oraz informacje prawne B-1 Deklaracja zgodności producenta urządzeń komunikacyjnych z postanowieniami Federalnej Komisji Komunikacji B-2 Kanada B-3 Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi B-3 Deklaracja zgodności w zakresie emisji fal radiowych B-3 5

6 Spis treści Wspólnota Europejska, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein B-4 Deklaracja zgodności w zakresie Dyrektywy R&TTE 1999/5/WE oraz Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych B-4 Deklaracja zgodności w zakresie emisji fal radiowych B-5 Stany Zjednoczone B-5 Kanada B-5 Unia Europejska B-5 Australia B-5 Wytyczne dotyczące użytkowania punktów dostępowych Cisco Aironet w Japonii B-6 Tłumaczenie na język japoński B-6 Tłumaczenie na język angielski B-6 Oświadczenie VCCI na terenie Japonii B-7 Przepisy dotyczące punktów dostępowych Cisco Aironet na Tajwanie B-7 Tłumaczenie na język chiński B-7 Tłumaczenie na język angielski B-8 Tłumaczenie na język chiński B-8 Tłumaczenie na język angielski B-8 Oświadczenie 371 Kabel zasilający i zasilacz sieciowy B-9 Tłumaczenie na język angielski B-9 Deklaracja zgodności UE B-9 ZAŁĄCZNIK C Kanały i poziomy mocy C-1 ZAŁĄCZNIK D Parametry techniczne punktów dostępowych D-1 ZAŁĄCZNIK E Opis styków złączy punktu dostępowego E-1 ZAŁĄCZNIK F Konfiguracja opcji 43 protokołu DHCP F-1 Omówienie F-2 Konfiguracja opcji 43 w punktach dostępowych serii 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 oraz 1550 F-3 S ŁOWNICZEK 6

7 Wstęp W sekcji opisano cele, odbiorców, organizację i konwencje Podręcznika instalacji punktu dostępowego Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Cele W publikacji opisano kolejne etapy instalacji zewnętrznego punktu dostępowego sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (nazywanego tu punktem dostępowym). Model 1552 został wyposażony w punkt dostępowy. Model 1552 to platforma z podwójnym urządzeniem radiowym obsługująca dwa pasma (o częstotliwości 2, 4 oraz 5 GHz). Odbiorcy Publikacja jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy instalują i konfigurują punkt dostępowy. Instalator powinien znać struktury sieciowe, zasady i pojęcia. Ostrzeżenie Tylko odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu. Instrukcja 1030 Ostrzeżenie W Norwegii, Finlandii i Szwecji sprzęt powinien zostać zainstalowany w miejscach o ograniczonym dostępie. Tylko odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w tym podręczniku instalacji. vii

8 Wstęp Organizacja Konwencje Podręcznik składa się z następujących sekcji: Rozdział Tytuł Opis Rozdział 1 Omówienie Opis głównych komponentów i właściwości punktu dostępowego. Rozdział 2 Instalacja punktu dostępowego Ostrzeżenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i montażu niezbędne do instalacji punktu dostępowego. W rozdziale znajduje się nowa sekcja zawierająca informacje i procedury związane z montażem punktu dostępowego w niebezpiecznych lokalizacjach Klasy I, Obszaru 2, Strefy 2. Rozdział 3 Rozwiązywanie problemów Procedury rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących punktu dostępowego. Dodatek A Dodatek B Przetłumaczone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Deklaracje zgodności oraz informacje prawne W podręczniku zastosowano następujące konwencje: Opis sposobu korzystania z dokumentu, który zawiera objaśnienia ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa występujących w podręczniku. Konwencje prawne stosujące się do punktów dostępowych oraz wytyczne dotyczące ich użytkowania na terenie Japonii. Dodatek C Kanały i poziomy mocy Opis korzystania z dokumentu, który zawiera listę kanałów radiowych punktu dostępowego oraz dopuszczalne maksymalne poziomy mocy w świetle różnych ograniczeń prawnych na świecie. Dodatek D Parametry techniczne Parametry techniczne punktu dostępowego. punktów dostępowych Dodatek E Opis styków złączy punktu dostępowego Opis styków złączy punktu dostępowego. Dodatek F Konfiguracja opcji 43 protokołu DHCP Opis procedur konfiguracji opcji 43 protokołu DHCP. Konwencja Opis czcionka pogrubiona Polecenia, opcje poleceń i słowa kluczowe są oznaczone czcionką pogrubioną. kursywa Argumenty, do których są przypisywane wartości oznaczono kursywą. [] Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. czcionka ekranowa Sesje terminalowe i informacje wyświetlane przez system są oznaczone czcionką ekranową. czcionka pogrubiona ekranowa Informacje, które wprowadza użytkownik są oznaczone czcionką pogrubioną ekranową. viii

9 Wstęp Konwencja kursywa ekranowa ^ Opis Argumenty, do których są przypisywane wartości oznaczono kursywą ekranową. Symbol ^ oznacza klawisz Ctrl. Na przykład kombinacja klawiszy ^D na ekranie oznacza jednoczesne przytrzymanie klawisza Ctrl i naciśnięcie klawisza D. < > Znaki niedrukowane (np. hasła) są ujęte w nawiasy kątowe. Uwagi są przedstawiane w następujący sposób: Uwaga Oznacza fragment, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Pola uwag zawierają pomocne sugestie lub odsyłacze do materiałów, które nie znajdują się w tym podręczniku. Przestrogi są przedstawiane w następujący sposób: Przestroga Oznacza, że należy zachować ostrożność. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych. Ostrzeżenia są przedstawiane w następujący sposób: Ostrzeżenie WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Wskazuje sytuację mogącą spowodować obrażenia ciała. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z możliwości porażenia prądem płynącym w obwodach elektrycznych oraz znać podstawowe zasady zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia. Instrukcja 1071 INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ Dokumenty pokrewne W poniższych dokumentach zawarto kompletne informacje na temat punktu dostępowego: Informacje dotyczące kontrolerów bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco i lekkich punktów dostępowych Wprowadzenie: Zewnętrzne punkty dostępowe sieci kratowej Cisco Aironet 1552S Podręcznik konfiguracji kontrolera bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco Instrukcje instalacji zasilacza sieciowego do zewnętrznego punktu dostępowego sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series Kliknij to łącze, aby wyświetlić stronę główną dokumentacji rozwiązań bezprzewodowych firmy Cisco: ix

10 Wstęp Aby przejść do dokumentacji dotyczącej punktu dostępowego, kliknij opcję Cisco Aironet 1550 Series znajdującą się na liście Zewnętrzne rozwiązania bezprzewodowe. Dostęp do dokumentacji można uzyskać z okna Pomoc techniczna. Aby przejść do dokumentacji kontrolera bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco, kliknij opcję Kontrolery wolnostojące znajdującą się na liście Kontrolery bezprzewodowych sieci LAN. Wyszukiwanie numeru seryjnego produktu Numer seryjny punktu dostępowego znajduje się na spodzie urządzenia (patrz Rysunek 1). Rysunek 1 Umiejscowienie etykiety z numerem seryjnym SN: NNNNNNNNN SN: NNNNNNNNN Etykieta z numerem seryjnym punktu dostępowego zawiera następujące informacje: Numer modelu np. AIR-CAP1552S-x-K9. Numer seryjny np. WCN B (11 znaków alfanumerycznych). Adres MAC punktu dostępowego np. 68BDABF54600 (12 znaków szesnastkowych). Znajduje się pod numerem seryjnym. Do uzyskania pomocy technicznej wymagany jest numer seryjny produktu. x

11 Wstęp Uzyskiwanie dokumentacji, pomocy technicznej oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa Ten punkt dostępowy jest sprzedawany przez grupę Honeywell Process Solutions ( w ramach rozwiązania OneWireless. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą tego punktu dostępowego, należy skontaktować się z firmą Honeywell za pośrednictwem strony internetowej: lub telefonicznie: (opcja 1). Informacje o uzyskiwaniu dokumentacji i pomocy technicznej, przesyłaniu komentarzy do dokumentacji, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zalecanych aliasach oraz ogólnej dokumentacji firmy Cisco można znaleźć w comiesięcznych aktualizacjach na stronie Co nowego w dokumentacji technicznej firmy Cisco. Znajduje się tam również lista nowej i poprawionej dokumentacji technicznej firmy Cisco: Aby przejść do dokumentacji dotyczącej nowych rozwiązań bezprzewodowych, kliknij opcję Łączność bezprzewodowa. xi

12 Wstęp xii

13 1 ROZDZIAŁ Omówienie Zewnętrzny punkt dostępowy sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (nazywany dalej punktem dostępowym lub punktem AP) to zewnętrzny, modułowy, bezprzewodowy punkt dostępowy przeznaczony do użytku w sieci kratowej. Punkt dostępowy obsługuje również bezprzewodowy dostęp urządzenia klienckiego, mostowanie punkt-punkt, mostowanie punkt-wielopunkt oraz łączność bezprzewodową sieci kratowej punkt-wielopunkt. Informacje o punkcie dostępowym 1552 Punkt dostępowy 1552 obsługuje dwa pasma radiowe (o częstotliwości 2, 4 GHz oraz 5 GHz) i zapewnia dostęp urządzenia klienckiego bez konieczności posiadania licencji. Moduły radiowe 5 GHz są przeznaczone do zadań typu backhaul mających na celu dostęp do sieci przewodowych, podczas gdy moduł 2, 4 GHz jest stosowany w przypadku bezprzewodowych urządzeń klienckich. W zależności od modułu radiowego punkt dostępowy może obsługiwać prędkość przesyłu danych w zakresie Mb/s (Załącznik D, Parametry techniczne punktów dostępowych zawiera informacje na temat konkretnych prędkości przesyłu). Punkt dostępowy 1552 jest zgodny z modułową koncepcją serii 1520 i oferuje elastyczność konfiguracji modułu radiowego. Oprócz pełnej współpracy z urządzeniami klienckimi zgodnymi ze standardem n punkt dostępowy 1552 współpracuje ze starszymi urządzeniami klienckimi i zapewnia większą wydajność działania typu backhaul. Punkt dostępowy 1552 można również skonfigurować ze zintegrowaną bramą zgodną ze standardem ISA 100. Punkt dostępowy jest jednostką wolnostojącą z możliwością montażu na słupie. Może także pełnić funkcję węzła przekaźnikowego dla innych punktów dostępowych niepołączonych bezpośrednio z siecią przewodową. Opatentowany protokół AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) zapewnia inteligentne trasowanie bezprzewodowe. Umożliwia każdemu punktowi dostępowemu identyfikację urządzeń sąsiadujących oraz inteligentny wybór optymalnej ścieżki do sieci przewodowej, dzięki obliczeniu obciążenia każdej ścieżki pod względem siły sygnału oraz liczby pętli na ścieżce dostępu do kontrolera. Punkt dostępowy jest konfigurowany, monitorowany i obsługiwany za pośrednictwem kontrolera sieci bezprzewodowej firmy Cisco (nazywanego dalej kontrolerem), jak przedstawiono w Podręczniku konfiguracji urządzenia Cisco Wireless LAN Controller. Punkty dostępowe bezprzewodowej sieci kratowej firmy Cisco, Podręcznik budowy i instalacji, wersja 7. 0 przedstawia sposób rozplanowania i wstępnej konfiguracji sieci kratowej firmy Cisco obsługującej bezprzewodowe instalacje punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz instalację urządzeń sieci kratowej. W kontrolerach zastosowano system zarządzania obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki, interfejs wiersza poleceń (CLI) lub system zarządzania siecią Cisco Wireless Control System (WCS) przeznaczony do zarządzania kontrolerem i powiązanymi punktami dostępowymi. Punkt dostępowy obsługuje sprzętowy standard szyfrowania zaawansowanego AES między węzłami bezprzewodowymi w celu zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia. 1-1

14 Modele urządzeń Rozdział 1 Omówienie W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące następujących zagadnień: Modele urządzeń, strona 1-2 Właściwości urządzeń, strona 1-4 Przykłady instalacji sieci, strona 1-15 Modele urządzeń Tabela 1-1 zawiera numery modeli (lub numery części) oraz konfigurację zewnętrznych punktów dostępowych sieci kratowej Cisco Aironet 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Tabela 1-2 przedstawia szczegółową listę części obsługiwanych przez każdy model punktu dostępowego Załącznik B, Deklaracje zgodności oraz informacje prawne. zawiera szczegółowy opis deklaracji zgodności i informacji dotyczących przepisów stosujących się do punktów dostępowych Tabela 1-1 Punkt dostępowy 1552 numery modeli i ich opisy Model (lub numer części) AIR-CAP1552S-x-K9 AIR-CAP1552H-x-K9 Konfiguracja Wersja z dwoma modułami radiowymi (2, 4 GHz i 5 GHz). Model obsługuje trzy (3) zewnętrzne dwupasmowe anteny dookólne. Można je zamówić łącznie z urządzeniem. Model ten obsługuje także dwa moduły radiowe zgodne ze standardem ISA100, umożliwiające połączenie z nadajnikami-odbiornikami sieci czujników Opcjonalny moduł światłowodowy przekaźnika niewielkich rozmiarów SFP można zamówić razem z punktem AP. Punkt AP może obsługiwać światłowodowy lub miedziany moduł SFP. Kraje (obszary o określonych wymogach prawnych) zaznaczone zmienną x zostały przedstawione na stronie: oduct_data_sheet0900aecd80537b6a. html Szczegółowe informacje dotyczące obszarów o określonych wymogach prawnych spełnianych przez ten model znajdują się w arkuszu danych produktu na stronie: oduct_data_sheet0900aecd80537b6a. html Wersja z dwoma urządzeniami radiowymi (2, 4 GHz i 5 GHz) do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (Haz Loc). Punkt AP obsługuje bramę zgodną ze standardem ISA 100, 3 zewnętrzne dwupasmowe anteny dookólne oraz 2 zewnętrzne anteny dookólne o częstotliwości 2, 4 GHz. html 1-2

15 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Tabela 1-2 Komponenty każdego modelu punktu dostępowego S 1552H Anteny Zewnętrzne Zewnętrzne Światłowodowe SFP Tak Tak Port PoE-Out 1 Tak Tak 802. 3af (np. wideo) Modem kablowy - - DOCSIS 3. 0 Euro DOCSIS 3. 0 HazLoc Tak Tak Klasa 1, obszar2/strefa2 Opcja podtrzymywania baterii - - Opcje zasilania Prąd zmienny, prąd stały Prąd zmienny, prąd stały, PoE 2 1. Gdy model 1552S/H jest zasilany przez PoE, port PoE-Out nie jest aktywny. 2. Standardem dla portu PoE-In nie jest standard 802. 3af; nie współpracuje on z przełącznikiem sieci Ethernet obsługującym standard PoE 802. 3af. Wymagany jest dedykowany zasilacz sieciowy (AIR-PWRINJ1500-2=). Obszary o określonych wymogach prawnych Znak -x w numerach modelu 1552 oznacza obszar. Na przykład w numerze AIR-CAP1552H-x-K9 -x oznacza obszar o określonych wymogach prawnych w danym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów o określonych wymogach prawnych spełnianych przez każdy z modeli punktu dostępowego 1552 znajdują się w dokumencie: Stan zgodności sieci bezprzewodowej LAN, zamieszonym na stronie: 7b6a. html Aby zlokalizować modele 1552 punktu dostępowego, należy kliknąć pozycję Punkty dostępowe sieci kratowej abgn. Właściwości urządzeń W tej sekcji przedstawiono właściwości modelu 1552 punktów dostępowych. Ta sekcja zawiera opis następujących właściwości urządzeń: Złącza, strona 1-5 Działanie z wieloma modułami radiowymi, strona 1-8 Konfiguracja anten, strona 1-9 Różne źródła zasilania, strona 1-13 Porty sieci Ethernet (PoE), strona 1-14 Opcja z połączeniem światłowodowym, strona 1-14 Metalowa obudowa, strona 1-15 Dodatkowe opcje sprzętowe, strona

16 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Złącza Ilustracje Rysunek 1-1 Rysunek 1-4 przedstawiają złącza punktu dostępowego dla obu modeli. Rysunek 1-5 i Rysunek 1-6 przedstawiają złącza typu N anteny zewnętrznej. Uwaga Na rysunkach w tym dokumencie przedstawiono wszystkie dostępne połączenia punktu dostępowego. Nieużywane połączenia są zasłonięte zatyczką, co zapewnia wodoszczelność punktu dostępowego. Dostępne są wodoszczelne elementy pośredniczące do otworów złączy. Można je zamontować przed instalacją punktu dostępowego lub po niej. Rysunek 1-1 Złącza znajdujące się na spodzie punktu dostępowego, model AIR-CAP1552H-x-K Port antenowy 4 6 Port światłowodowy 2 Port antenowy 5 7 Port PoE-out 3 Port antenowy 6 8 Diody LED (dioda stanu, Up Link, RF1, RF2) 4 Port zasilania prądem zmiennym, tylko w 9 Port PoE-in przypadku modelu AIR-CAP1552H-x-K9 lub Wejście dławika kablowego (1/2-NPT) dla kabla transmisji danych (zewnętrzny kabel STP kat. 5) 5 Nieużywane Uwaga Rysunek 1-1 nie uwzględnia portów antenowych 1, 2 i 3. Są one zarezerwowane do przyszłego użytku i znajdują się na górnej powierzchni punktu dostępowego. 1-4

17 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Rysunek 1-2 Złącza znajdujące się na spodzie punktu dostępowego, model AIR-CAP1552S-x-K Port antenowy 4 (ISA100. 11a) 5 Nieużywane 2 Okienko podczerwieni 6 Port PoE-out 3 Port antenowy 6 (ISA100. 11a) 7 Diody LED (dioda stanu, Up Link, RF1, RF2) 4 Porty zasilania prądem zmiennym (1552SA) lub stałym 24 V (1552SD) oraz port światłowodowy typu backhaul 8 Ethernet Rysunek 1-3 Port konsoli dla punktu dostępowego, model AIR-CAP1552H-x-K9 i AIR-CAP1552S-x-K Port konsoli 2 Nieużywane 1-5

18 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Rysunek 1-4 Złącze zasilania prądem stałym i zacisk uziemienia (wszystkie modele) Port zasilania prądem stałym 3 Otwór uchwytu mocującego 2 Otwór uchwytu mocującego 4 Położenie zacisku do podłączenia uziemienia (co najmniej 16 mm VD, 6 AWG) Rysunek 1-5 przedstawia położenie portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552H-x-K9. Rysunek 1-5 Położenie zewnętrznych portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552H-x-K Nieużywane 4 Port antenowy 6- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 2 Nieużywane 5 Port antenowy 5- złącze typu N (z zatyczką) Rx 3 Nieużywane 6 Port antenowy 4- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 1-6

19 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Rysunek 1-6 przedstawia położenie portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552S-x-K9. Rysunek 1-6 Położenie zewnętrznych portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552S-x-K Antena podłączona do portu antenowego 1 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 2 Antena podłączona do portu antenowego 2 (złącze typu N) (WiFi RX) 3 Antena podłączona do portu antenowego 3 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) Port antenowy 6- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 5 Port antenowy 4- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx Działanie z wieloma modułami radiowymi Punkt dostępowy model 1552 obsługuje jednoczesne działanie dwóch modułów radiowych 2, 4 GHz b/g/n z technologią wielu wejść i wyjść (MIMO) oraz moduł radiowy 5 GHz a/n MIMO. Moduł radiowy 2, 4 GHz obsługuje kanały od 1 do 11 w Stanach Zjednoczonych, od 1 do 13 w Europie i od 1 do 13 w Japonii. Jest wyposażony w dwa nadajniki o maksymalnej mocy wyjściowej 25 dbm zapewniające działanie zgodne ze standardem b/g/n. Moc wyjściową można konfigurować na 5 poziomach. Jest wyposażony w trzy odbiorniki obsługujące algorytm MRC (maximum-ratio combining). Moduł radiowy 5 GHz działa w paśmie UNII-2 (5, 25 5, 35 GHz), paśmie UNII-2 poszerzonym/etsi (5, 47 5, 725 GHz) oraz paśmie wyższym ISM (5, 725 5, 850 GHz). Jest wyposażony w dwa nadajniki o maksymalnej łącznej mocy wyjściowej 26 dbm dla pasm UNII-2 i poszerzonego/etsi. W przypadku wyższego pasma ISM maksymalna łączna moc wyjściowa wynosi 28 dbm. Moc wyjściową można konfigurować na 5 różnych poziomach skokowo co 3 db. Trzy odbiorniki obsługują algorytm MRC (maximum-ratio combining). 1-7

20 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Konfiguracja anten Punkt dostępowy 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem obsługuje dwupasmową antenę dookólną firmy Cisco (AIR-ANT2547V-N-HZ) oraz antenę dookólną Cisco Aironet 2, 4 GHz (AIR-ANT2450V-N-HZ), nazywane patykami, patrz Rysunek 1-7 oraz Rysunek 1-8. Dwupasmowa antena dookólna firmy Cisco jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z urządzeniami radiowymi emitującymi fale w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z urządzeniami radiowymi emitującymi fale w paśmie częstotliwości 2, 4 GHz. Anteny te są przeznaczone do konfiguracji montażu na słupie (patrz sekcja Instalacja punktu dostępowego na stronie 2-18. ) W modelu AIR-CAP1552H-x-K9 używane są trzy anteny dwupasmowe. W modelu AIR-CAP1552S-x-K9 używane są trzy dwupasmowe anteny zewnętrzne i dwie jednopasmowe anteny 2, 4 GHz. Modele 1552S i 1552H wymagają podłączenia wszystkich anten zewnętrznych. Rysunek 1-5 oraz Rysunek 1-6 przedstawiają położenie portów antenowych w modelach 1552S i 1552H. Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z zewnętrznymi punktami dostępowymi Cisco Aironet wyposażonymi w moduły radiowe o częstotliwości pasm 2, 4 GHz i 5 GHz (Rysunek 1-7). Podstawowe parametry pracy anteny: Dookólny kolinearny szyk antenowy Działanie w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz Zysk: MHz 4-dBi MHz 7-dBi Antena tworzy dookólny wzorzec emisji. Aby go uzyskać, należy przymocować punkt dostępowy do boku elementu promieniującego, tak aby żadna przeszkoda nie zakłócała emisji. Szczegółowe informacje dotyczące anteny znajdują się w dokumencie Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (AIR-ANT2547V-N-HZ). Podczas montażu anteny należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera sekcja Zasady bezpieczeństwa na stronie

21 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz Antena dookólna 2, 4 GHz jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z zewnętrznymi punktami dostępowymi Cisco Aironet wyposażonymi w moduły radiowe o częstotliwości pasma 2, 4 GHz (Rysunek 1-8). Podstawowe parametry pracy anteny: Dookólny kolinearny szyk antenowy Działanie w paśmie częstotliwości 2, 4 GHz Zysk: 5, 0 dbi Antena tworzy dookólny wzorzec emisji. Szczegółowe informacje dotyczące anteny znajdują się w dokumencie Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet 5 dbi do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (AIR-ANT2450V-N-HZ). Podczas montażu anten należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera sekcja Zasady bezpieczeństwa na stronie Rysunek 1-7 Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet montaż na modelu AIR-CAP1552H-x-K

22 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Rysunek 1-8 Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet i dookólna antena Cisco Aironet 2, 4 GHz montaż na modelu AIR-CAP1552S-x-K Antena podłączona do portu antenowego 1 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 2 Antena podłączona do portu antenowego 2 (złącze typu N) (WiFi RX) 3 Antena podłączona do portu antenowego 3 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 4 Antena podłączona do portu antenowego 4 (złącze typu N) (ISA100 RX) 5 Antena podłączona do portu antenowego 6 (złącze typu N) (ISA100 TX/RX) 1-10

23 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie Nie należy umieszczać anteny w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych bądź innych obwodów oświetleniowych lub elektroenergetycznych, lub też w miejscach, gdzie antena mogłaby się zetknąć z takimi obwodami. W trakcie montażu anteny należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zetknąć się z takimi obwodami, ponieważ może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Informacje dotyczące prawidłowego montażu i uziemienia anteny znajdują się w przepisach krajowych i lokalnych (np. dla Stanów Zjednoczonych: NFPA 70, norma NEC, paragraf 810; dla Kanady: Kanadyjski Kodeks Elektryczny, Artykuł 54). Instrukcja 280 Dla własnego bezpieczeństwa należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegać ich. 1. Przed rozpoczęciem montażu warto skontaktować się z przedstawicielem firmy Cisco, aby uzyskać informacje na temat sposobu mocowania właściwego dla rozmiaru i rodzaju montowanej anteny. Miejsce montażu należy wybrać, uwzględniając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność działania. Nie można zapominać, że linie elektroenergetyczne i telefoniczne są do siebie podobne. Dla własnego bezpieczeństwa należy założyć, że zetknięcie z każdą linią napowietrzną może mieć skutek śmiertelny. 3. Należy skontaktować się z operatorem sieci elektrycznej, aby poinformować go o swoich planach i zwrócić się o ocenę zaproponowanego sposobu mocowania. 4. Przed przystąpieniem do prac montażowych wszystkie czynności powinny być dokładnie zaplanowane. Każda osoba biorąca udział w pracach montażowych powinna mieć powierzone konkretne zadanie oraz wiedzieć, jak i kiedy je wykonać. Jedna osoba powinna być odpowiedzialna za wydawanie poleceń i nadzorować prace. 5. W trakcie instalacji anteny należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie wolno używać metalowej drabiny. Nie wolno przeprowadzać prac w deszczowy lub wietrzny dzień. Wymagany jest odpowiedni strój roboczy buty z gumowymi podeszwami, gumowe rękawice i koszula z długim rękawem lub kurtka. 6. Jeśli montowana konstrukcja zaczyna się przewracać, należy się odsunąć i pozwolić jej upaść. Antena, maszt, przewody, metalowe druty odciągowe są znakomitymi przewodnikami prądu. Nawet najmniejszy kontakt którejkolwiek z tych części z linią elektroenergetyczną zamyka obwód elektryczny prowadzący przez antenę i instalatora. 7. Jeśli którakolwiek z części anteny zetknie się z linią elektroenergetyczną, nie wolno jej dotykać ani próbować odciągnąć samodzielnie. Należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci, aby ten w bezpieczny sposób ją usunął. 8. Jeśli wydarzy się wypadek mający związek z linią elektroenergetyczną, należy bezzwłocznie wezwać służby ratownicze. 1-11

24 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Różne źródła zasilania Punkt dostępowy serii 1550 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem może współpracować z następującymi źródłami zasilania: Zasilanie prądem zmiennym V, punkty dostępowe modele 1552H i 1552SA Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 24 V (tylko 1552SD) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 12 V Power-over-Ethernet (PoE) zasilanie prądem stałym 56 V z zasilacza (AIR-PWRINJ1500-2=), tylko model 1552H Ostrzeżenie Urządzenie należy podłączać tylko do źródeł zasilania prądem stałym spełniających wymogi bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV) określone przez normy bezpieczeństwa IEC Instrukcja 1033 Istnieje możliwość podłączenia punktu dostępowego 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem do więcej niż jednego źródła zasilania. Dostępne źródła zasilania są wykrywane przez punkt, a następnie dokonywany jest wybór preferowanego źródła według następującej kolejności domyślnej: Zasilanie prądem zmiennym (modele 1552H i 1552SA) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 24 V (tylko 1552SD) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 12 V Zasilanie PoE z zasilacza Ostrzeżenie Urządzenie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Instrukcja 1028 Ostrzeżenie W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru należy używać wyłącznie kabla telekomunikacyjnego typu 26 AWG lub kabla o większej średnicy. Instrukcja 1023 Przestroga Aby doprowadzić zasilanie w technologii PoE linią zasilającą, należy użyć zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Inne zasilacze, przełączniki PoE lub źródła zasilania zgodne ze standardem 802. 3af nie zapewniają zasilania w odpowiedni sposób, co może prowadzić do powstania awarii punktu dostępowego lub spowodować przeciążenie źródła zasilania. Przestroga Nie wolno używać zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=) poza pomieszczeniami zamkniętymi. Uwaga Minimalna długość kabla sieci Ethernet z zasilacza sieciowego do punktu dostępowego (port PoE-in) wynosi 3, 1m (10ft). Przestroga W przypadku montażu punktu dostępowego w miejscu mokrym lub wilgotnym obwód odgałęziony zasilający punkt dostępowy prądem zmiennym powinien być wyposażony w zabezpieczenie ziemnozwarciowe GFCI, jak określono w paragrafie 210 normy NEC. 1-12

25 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Porty sieci Ethernet (PoE) Modele 1552S i 1552H obsługują porty sieci Ethernet w obu kierunkach (POE-Out). Model 1552H obsługuje dodatkowo port POE-In. Do portów sieci Ethernet używane są złącza RJ-45 (z wodoszczelnymi elementami pośredniczącymi) łączące punkt dostępowy z siecią 10/100/1000BASE-T. Kabel sieci Ethernet służy do wysyłania i odbierania danych w sieci Ethernet i może doprowadzać zasilanie współliniowe prądem stałym 56 V z zasilacza. Uwaga Port PoE-Out nie jest aktywny, gdy punkt dostępowy 1552H jest zasilany za pośrednictwem łącza PoE. Do portu PoE-out (10/100/1000BASE-T) używane jest złącze RJ-45 doprowadzające łączność sieci LAN oraz zasilanie zgodnie ze standardem IEEE 802. 3af do pojedynczego peryferyjnego urządzenia klienckiego np. bramy kamery lub czujnika. Portu PoE-out nie należy podłączać do przełącznika lub koncentratora. Adres MAC sieci Ethernet znajduje się na spodzie punktu dostępowego pod diodami LED. Ostrzeżenie W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru należy używać wyłącznie kabla telekomunikacyjnego typu 26 AWG lub kabla o większej średnicy. Instrukcja 1023 Kabel sieci Ethernet powinien być kablem ekranowym kategorii 5e (CAT5e) lub lepszej, przeznaczonym do użytku na zewnątrz. Punkt dostępowy automatycznie wykrywa sygnał sieci Ethernet i sygnał zasilania, a także automatycznie określa odpowiednie ustawienia obwodu elektrycznego odpowiadające połączeniom kablowym. Przestroga Aby doprowadzić zasilanie w technologii PoE linią zasilającą, należy użyć zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Opcja z połączeniem światłowodowym Ostrzeżenie Produkt laserowy klasy 1. Instrukcja 1008 Istnieje możliwość wyboru opcji z połączeniem światłowodowym wejściowym i wyjściowym. Dane są przesyłane i odbierane za pośrednictwem dwuwłóknowego kabla światłowodowego podłączonego do punktu dostępowego za pomocą modułów SFP: Modułu światłowodowego przekaźnika niewielkich rozmiarów SFP 100BASE-BX10-U o wzmocnionej konstrukcji Jednomodowego modułu SFP 1000BASELX o wzmocnionej konstrukcji Wielomodowego modułu SFP 1000BaseSX o wzmocnionej konstrukcji Uwaga Moduły SFP nie są urządzeniami wymiennymi podczas pracy (typu hot-swap). Punkt dostępowy jest wyposażony w jedno połączenie światłowodowe znajdujące się na spodzie jednostki (patrz Rysunek 1-1). Dane z urządzenia klienckiego są przesyłane do kontrolera sieci przez połączenie światłowodowe za pośrednictwem przełącznika z funkcją obsługi połączenia światłowodowego. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w przewodniku konfiguracji kontrolera. 1-13

26 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie Metalowa obudowa Punkt dostępowy jest wyposażony w metalową obudowę przeznaczoną do użytku zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, w zakresie temperatury roboczej w zastosowaniach przemysłowych od -40 do 55 C. Punkt dostępowy spełnia wymagania norm NEMA 4 i IP67. Dodatkowe opcje sprzętowe W zależności od zamówienia w zestawie mogą znaleźć się następujące akcesoria: Dookólna antena dwupasmowa (AIR-ANT2547V-N-HZ lub AIR-ANT2450V-N-HZ) Zestaw do montażu na słupie (AIR-ACCPMK1550=) Bandownica do montażu zestawu na słupie (AIR-BAND-INS-TL=) Zasilacz sieciowy (AIR-PWRINJ1500-2=) Jednomodowy moduł SFP 1000BASELX o wzmocnionej konstrukcji (GLC-LX-SM-RGD=) Wielomodowy moduł SFP 1000BASESX o wzmocnionej konstrukcji (GLC-SX-MM-RGD=) Przykłady instalacji sieci Punkt dostępowy jest urządzeniem bezprzewodowym zapewniającym bezprzewodowy dostęp urządzeń klienckich oraz mostowanie punkt-punkt, punkt-wielopunkt i bezprzewodową łączność sieci kratowej punkt-wielopunkt. Punkt dostępowy obsługuje opcję typu backhaul 5 GHz podczas łączności z innym punktem dostępowym, umożliwiając nawiązanie komunikacji z siecią przewodową lub pełnienie funkcji wtórnika innego punktu dostępowego. Odgrywa dwie podstawowe role w łączności radiowej: punktu dostępu RAP lub punktu dostępu MAP, będącego głównym przeznaczeniem wszystkich punktów dostępowych. W przypadku nawiązania komunikacji między punktem dostępowym a kontrolerem za pośrednictwem połączenia światłowodowego, przewodowego sieci Ethernet lub kablowego (poprzez przełącznik) moduł radiowy pełni funkcję punktu dostępu RAP. Aby punkt mógł pełnić funkcję punktu dostępu RAP, powinien zostać skonfigurowany jako punkt dostępu RAP. Punkt dostępu RAP to nadrzędny węzeł każdego mostowania lub sieci kratowej. Kontroler może obsługiwać jeden lub większą liczbę punktów, z których każdy pełni funkcję nadrzędną wobec tych samych lub różnych sieci. W tej samej sieci kratowej może znajdować się więcej niż jeden punkt dostępu RAP, zapewniając nadmiarowość. Punkty dostępu RAP i MAP obsługują bezprzewodowe urządzenia klienckie w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Dostęp urządzenia klienckiego w paśmie 5 GHz nosi nazwę uniwersalnego dostępu urządzenia klienckiego. W przypadku braku komunikacji między punktem dostępowym a kontrolerem za pośrednictwem połączenia światłowodowego, przewodowego sieci Ethernet lub kablowego moduł radiowy pełni funkcję punktu dostępu MAP. Punkty dostępu MAP łączą się bezprzewodowo (za pośrednictwem interfejsu typu backhaul) z innymi punktami MAP i ostatecznie z punktem RAP obsługującym połączenie sieci Ethernet lub połączeniem kablowym poprzez przełącznik kontrolera. Punkty dostępu MAP mogą być wyposażone w połączenie przewodowe sieci Ethernet do lokalnej sieci LAN i pełnić funkcję końcowego punktu mostu sieci LAN (korzystając z połączenia mostowego punkt-punkt lub punkt-wielopunkt). 1-14

27 Rozdział 1 Omówienie Przykłady instalacji sieci Łączność bezprzewodowa typu backhaul Punkt dostępowy zapewnia łączność bezprzewodową typu backhaul dzięki modułowi radiowemu działającemu w paśmie o częstotliwości 5 GHz, co umożliwia pełnienie funkcji mostu do innego punktu dostępowego i tym samym osiągnięcie połączenia sieci przewodowej kontrolera (patrz Rysunek 1-9). W takiej konfiguracji punkt dostępowy podłączony do sieci przewodowej pełni funkcję punktu dostępu RAP. Zdalny punkt dostępowy pełni funkcję punktu dostępu MAP i przekazuje bezprzewodowy ruch sieciowy urządzenia klienckiego do punktu RAP w celu przekazania go do sieci przewodowej. Protokół kontroli ruchu CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) jest również przekazywany przez to mostowane łącze. Rysunek 1-9 Przykład komunikacji typu backhaul przez punkt dostępowy KRATA (5 GHz) KRATA (2, 4 GHz oraz 5 GHz) Mostowanie punkt-punkt Punkt dostępowy może służyć jako przedłużenie sieci zdalnej dzięki zastosowaniu modułu radiowego typu backhaul o częstotliwości 5 GHz, aby połączyć mostem dwa segmenty sieciowe, co przedstawia Rysunek Aby funkcja mostowania sieci Ethernet była obsługiwana, należy aktywować mostowanie kontrolera dla każdego punktu dostępowego. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona w przypadku wszystkich punktów dostępowych. Obsługiwany jest bezprzewodowy dostęp urządzenia klienckiego. Jednak w przypadku mostowania między wysokimi budynkami obszar zasięgu łączności bezprzewodowej o częstotliwości 2, 4 GHz może być ograniczony i tym samym nieodpowiedni dla bezpośredniego bezprzewodowego dostępu urządzenia klienckiego. Rysunek 1-10 Przykład mostowania typu punkt-punkt KRATA (5 GHz) KRATA

28 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie Mostowanie typu punkt-wielopunkt Punkt dostępowy może pełnić funkcję punktu dostępu RAP łączącego wiele zdalnych punktów dostępu MAP z ich powiązanymi sieciami przewodowymi. Aby funkcja mostowania sieci Ethernet była obsługiwana, należy aktywować mostowanie kontrolera dla każdego punktu dostępowego. Można uzyskać dostęp urządzenia klienckiego przez łącze mostowania. Rysunek 1-11 przedstawia przykład mostowania typu punkt-wielopunkt. Rysunek 1-11 Przykład mostowania do wielu punktów KRATA (5 GHz) KRATA (5 GHz) KRATA

29 Rozdział 1 Omówienie Przykłady instalacji sieci Sieć kratowa punkt-wielopunkt Punkt dostępowy jest zwykle rozmieszczony w konfiguracji sieci kratowej. W typowej strukturze sieci kratowej jeden lub większa liczba punktów dostępu RAP łączy się przewodowo z kontrolerem za pośrednictwem przełącznika. Inne punkty dostępu MAP bez połączeń z siecią przewodową w optymalny sposób łączą się z punktem dostępu RAP połączonym z siecią przewodową, korzystając z funkcji backhaul. Połączenia między punktami dostępowymi w sieci kratowej noszą nazwę połączeń typu backhaul. Protokół AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) zapewnia inteligentne trasowanie bezprzewodowe. Umożliwia to każdemu punktowi dostępu MAP identyfikację urządzeń sąsiadujących oraz inteligentny wybór optymalnej ścieżki do punktu dostępu RAP z połączeniem sieci przewodowej dzięki obliczeniu obciążenia każdej ścieżki pod względem siły sygnału oraz liczby pętli na ścieżce dostępu do kontrolera, dając przy tym pierwszeństwo mocy sygnału moc sygnału określa prędkość danych dostępną dla ruchu. Rysunek 1-12 przedstawia typową konfigurację sieci kratowej z punktami dostępu MAP i RAP. Rysunek 1-12 Typowa konfiguracja sieci kratowej z punktami dostępowymi Cisco 1552S z czujnikami WLC RAP Sieć MAP 1 MAP 2 MAP 3 NCS WDM MAP 4 MAP 5 MAP 6 Łącze sieciowe Wi-Fi Łącze sieciowe Wi-Fi MAP 7 MAP 8 MAP Cisco 1552S to uniwersalna i wielofunkcyjna zewnętrzna sieć kratowa bezprzewodowa obsługująca urządzenia i aplikacje WI-FI, jak również bezprzewodowe połączenia przychodzące i wychodzące oraz urządzenia uruchamiające z protokołem ISA100. 11a. Wraz z solidną i niezawodną zewnętrzną siecią kratową WI-FI firmy Cisco tworzona jest równoległa bezprzewodowa sieć automatyzacji w aplikacjach przemysłowych obsługująca czujniki pola i urządzenia uruchamiające z protokołem ISA100. W pierwszej kolejności bezprzewodowy router Honeywell One sieci szkieletowej BBR znajdujący się w modelu 1552S zarządza ruchem bezprzewodowym w aplikacjach przemysłowych (ISA100. 11a). Router sieci szkieletowej zarządza danymi z sieci bezprzewodowej w aplikacjach przemysłowych i gromadzi je, a następnie przesyła do bezprzewodowej sieci kratowej szkieletowej firmy Cisco. Bezprzewodowa sieć kratowa firmy Cisco przenosi ruch w sieci bezprzewodowej 1-17

30 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie z najwyższym priorytetem (lub QoS) w aplikacjach przemysłowych z minimalnym opóźnieniem i największą niezawodnością oraz wyznacza trasę do bezprzewodowego urządzenia zarządzającego będącego częścią rozwiązania infrastruktury bezprzewodowej Honeywell One. Instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, najlepszych praktyk i rozwiązywania problemów znajdują się w dokumentacji firmy Cisco na stronie Szczegółowe informacje na temat bezprzewodowego rozwiązania przemysłowego Honeywell One znajdują się w dokumentacji na stroniewww. honeywell. com. Proces aktywacji routera sieci szkieletowej Honeywell W poniższych etapach przedstawiono tylko ideę procesu i przepływu. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w szczegółowej dokumentacji firmy Honeywell. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 W procesie założono, że zainstalowano wcześniej bezprzewodowe rozwiązanie Honeywell One. Obejmuje ono, ale i nie ogranicza się do menadżera Honeywell WDM oraz czujników Honeywell lub innych zgodnych z normą ISA100. Menedżer Honeywell WDM należy skonfigurować zgodnie z dokumentacją firmy Honeywell. Po ukończeniu konfiguracji menedżera WDM i innych elementów infrastruktury zgodnie z dokumentacją firmy Honeywell należy aktywować urządzenie udostępniające Honeywell w menadżerze WDM, podłączając je do portu USB zgodnie z dokumentacją. Za pomocą menedżera WDM należy wprowadzić klucze i pobrać/wysłać je do urządzenia podręcznego. Następnie należy włączyć aplikację udostępniającą na urządzeniu podręcznym. Urządzenie podręczne należy skierować w stronę punktu AP Wrigley/czujnika podczerwieni urządzenia Wrigley i nacisnąć przycisk aktywacji aplikacji udostępniającej Honeywell. Urządzenie podręczne prześle/przeniesie klucze do routera Honeywell BBR i przybierze odpowiedni status, jeśli zostanie aktywowane. Przeprowadzenia tego samego procesu wymagają aktywacja i włączenie czujników do bezprzewodowej sieci czujników w aplikacjach przemysłowych. Wszystkie urządzenia można konfigurować i monitorować w menadżerze Honeywell WDM od momentu, gdy staną się częścią sieci bezprzewodowej. Operacje sieciowe w warstwie 3 Punkty dostępowe obsługują operacje sieciowe w warstwie 3. Punkty dostępowe i kontrolery w konfiguracji warstwy 3 używają adresów IP i pakietów UDP, które można trasować poprzez rozległe sieci. Działanie w warstwie 3 jest skalowalne i zalecane przez firmę Cisco. Rysunek 1-13 przedstawia schemat typowej konfiguracji sieci bezprzewodowej w warstwie 3 obejmującej punkty dostępowe i kontrolery. Rysunek 1-13 Przykład typowej konfiguracji sieci w warstwie 3 z punktem dostępowym KRATA KRATA KRATA KRATA

 • Cisco AIR-AP352E2R-A-K9-instrukcja

  Witam, poszukuje instrukcji do tego AP najlepiej w języku ojczystym. Pozdrawiam i z góry dziękuje.!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.

  Schematu/instrukcji/artykułu 10 Lis 2005 23:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 738

 • CISCO AIR-PI21AG-E-K9 potrzebuję sterowniki na pci.

  Dzięki bsrdzo za podpowiedź nie wiedziałem o tym sposobie. Zabiorę się do tego w przyszłym roku:D.Chciałbym ją uruchomić pod Xp i trochę pobawić się wifi. Trochę taka dziwna ta karta przeczesałem internet szukając do typu karty i praktycznie nic. A o cisco to nie będę wspominał pojedynczy klient to dla...

  Software serwis 09 Sty 2010 20:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1684

  Sterownik do CISCO AIR-MP21G-E-K9

  Wedle wszelkich informacji, które znalazłem, Cisco nie wypuściło sterowników do Windowsa dla tych kart.

  10 Sie 2010 13:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1271

  Cisco [AIR-AP1020-A-K9]

  Witam.Możecie mi wyjaśnić, do czego służy ten AP? Ze strony producenta niewiele się dowiedziałem. Do niego w zestawie dostałem telefon bezprzewodowy ze stacją bazową, również Cisco. Czy to jest jakiś komplet?Otrzymałem to gratis z firmy, nie wiem czy można tego użyć, sprzedać czy może po prostu...

  Sieci WiFi 12 Cze 2011 16:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 639

  Cisco air-ap1220b - jak skonfigurować?

  Wpisz erase startup-config i go rebootnij, powinien pojawić się pod adresem bodajże 10. 1. 1, user cisco hasło Cisco albo na odwrót, po WWW powinien dać się już skonfigurować.(Przed erasem chyba trzeba wpisać configure terminal i potem enable, każde polecenie oczywiście kończysz enterem)

  28 Gru 2011 23:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1335

  Problem z kartą sieciową Cisco AIR-CB21AG (kod 10)

  WitamMam problem z kartą sieciową Cisco AIR-CB21AG-E-K9. Po podłączeniu jej do notebooka i instalacji sterowników Windows zwraca w menedżerze urządzeń kod błędu 10.Również reinstalacja sterowników, też nie przynosi żadnych skutków.Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.P. S.Używam...

  20 Mar 2012 20:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 702

  Cisco AIR-SAP1602l - Jak poprawnie skonfigurować WiFi w trybie AP

  Problem polega na tym, że po skonfigurowaniu SSID na Radio 2, 4GHz, żadne urządzenie nie może się podłączyć (uzyskać adresu IP). Sieć jest widoczna przez urządzenie (laptop), lecz podczas próby łączenia nie dostaje adresu. W zakładce "ASSOCIATION" pojawia się klient, lecz również bez nadanego...

  20 Maj 2014 08:37Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1215

  Cisco air-sap2602e i dpsn-35FB - Jak połączyć i skonfigurować

  Nie ma takiej możliwości, by to nie było zawarte w instrukcji.I jest dokładnie jak mówiłem, w manualu, tylko to trzeba było przeczytać, ja znalazłem, więc jest to tam dostępne:"Because the configuration process takes place on the controller, see the Cisco Wireless LAN Controller Configuration...

  02 Cze 2014 14:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1089

  ACCESS POINT CISCO AIR-AP1231G-A-K9

  Posiadam cały komplet 3 szt plus anteny zasilacze. Sprzęt uzytkowany pochodzi z USA był zamontowany w hotelu wymieniony został na nowsza generację. Chciałbym go sprzedać tylko nie orietuje się ile tj. warte może ktoś z forumowiczów bedzie sie trochę orietował.

  Początkujący Elektronicy 29 Cze 2015 13:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 282

  Cisco AIR-LAP1242AG - Uzyskanie adresu ip do konfiguracji

  Witam ktoś podpowie jak dostać sie do tego routera przez stronę www. Połączenie po kablu rs232 na db9 mam. Opisze gdzie "stoję" z tematem:Gdy zestawie połączenie przez wejście console to mam nazwe ap> wpisuje enable mam ap# wpisuje configure terminal i tu jest zonk podkreśla mi ^o i nie wiem jak...

  21 Lis 2016 16:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 990

  AP CISCO AIR-AP1020-E-K9 - Zapytanie dot. konfiguracji

  Konkretnie musi być to kontroler od Cisco kompatybilny z tym modelem AP.Nie da się skonfigurować AP ani nie będzie działała bez niego sieć WiFi.

  30 Sty 2021 08:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 993

  Cisco AIR-CAP1602I-E-K9 - Jak uzyskać dostęp do ustawień poprzez ethernet?

  Dzień dobry.Jestem w posiadaniu w/w urządzenia wraz z zasilaczem PoE i kabelkiem console. Proszę o pomoc: nie wiem co zrobić, by mieć dostęp do konfiguracji poprzez ethernet i przeglądarkę.Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

  11 Sie 2016 08:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1080

  Cisco AIR-AP1832I-E-K9 jako AP standalone

  Czy one były wcześniej uzywane z WLC?Jeśli tak to WLC podmienił im image na lightweight.Trzeba zciągnąć z Cisco właściwy IOS i go podmienić.tu jest instrukcja:

  07 Cze 2018 12:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 672

  Cisco air-lap1242g-e-k9 autonomous

  Zmiana oprogramowania jest podyktowana moim roztargnieniem. Znalazłem za psi grosz apeka a później zobaczyłem, że ma prefix "LAP" i doczytałem, że bez kontrolera nic nie zrobię. Ale pojawiła się nadzieja w wymianie softu. Co do softu właśnie. Byłem uczyniłem na samym początku tak, że po tym, kiedy Cisco...

  30 Cze 2018 13:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 483

  Konfiguracja AP Cisco air-cap3700

  Sprawdź w instrukcji czy urządzenie w ogóle może działać autonomicznie czy potrzebuje sprzętowego kontrolera w sieci.W bardzo ale to bardzo ubogiej instrukcji (quick guide) podłączenie opisują z kontrolerem Cisco. Jednakże w tej samej instrukcji pisze, że zasilany z dowolnego urządzenia POE o parametrach...

  Sieci LAN 17 Cze 2019 21:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 777

  Konfiguracja AP CISCO AIR-CAP2602I-E-K9

  Witam. Posiadam problem ze skonfigurowaniem AP firmy Cisco model: AIR-CAP2602I-E-K9. Nie potrafię uzyskać dostępu do webowego GUI (niestety nie wiem czy takowe istnieje) oraz nie potrafię "zobaczyć" rozsiewanego SSID. Przywrócenie do ustawień fabrycznych tego access pointa oraz wgranie nowego oprogramowania...

  Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 28 Lip 2020 11:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1719

  Cisco AIR-CAP2602I-E-K9 - Konwersja Lightweight - Autonomous - skąd wziąć IOS

  Dzień dobry wszystkim na forum.Piszę z prośbą o pomoc, przy konwersji Access Pointów Cisco AIR-CAP2602I-E-K9, oraz AIR-CAP2602E-E-K9 z Lightweight, na Autonomous IOS.Kupiłem te access pointy używane, z nadzieją że wgram wersję do samodzielnej pracy. Niestety Cisco udostępnia firmware tylko zakontraktowanym...

  10 Paź 2020 09:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 543

  Cisco air-lap1262N-E-K9 reset i ustawienia

  Dostałem od znajomego AccesspointCiscoair-lap1262N-E-K9W jaki sposób mogę go odpalić na potrzeby małego biura (wlan).Chodzi dokładnie o reset do ustawień fabrycznych i ustawienie na nowo (przez przeglądarkę nie konsolę... )Wiem że posiada spory zasięg i o to mi chodzi.Pozdrawiam

  05 Lut 2021 00:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 549

  IOS do CISCO AIR-CAP2602I-A-K9

  strasze oprogramowanie w internecie będzie Ci łatowej znaleźć np ap3g2-k9w7-tar. 153-3. JF12. tar, koniecznie sprawdz sumę kontrolną na stronie cisco znajdziesz jaka powinna być.

  13 Paź 2021 16:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3942

  Dlaczego nie mogę się zalogować do CISCO AIR-AP1815I-E-K9?

  Cześć, nie mogę się zalogować do CISCO AIR-AP1815I-E-K9, próbowałem go zresetować, ale nic to nie daje.Mam przewód konsolowy, łączę się przez putty.Podczas uruchamiania trzymam przycisk resetowania mniej niż 20sekund, a innym razem dłużej niż 20sekund.Niestety po całym zabiegu w konsoli nadal...

  Sieci Początkujący 18 Lis 2021 18:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 240

  [Sprzedam] Sprzęt sieciowy Cisco + serwerowy

  1. Cisco AIR-RM1252A-E-K9 - nie używany, nie rozpakowany - przeleżałW zestawie 3 anteny (ten prostokąt co się odbija to światło):)Cena 200zł2. Cisco AIR-CAP3502E-E-K9. W zestawie 3 anteny. Urządzenie używane (pokazowe)sprawne. Nie było nigdy używane ciągle tylko na demonstracje.Cena...

  Komputery Bazar 22 Kwi 2020 18:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 375

  Jak zasilić telefon Cisco 7942 zasilaczem PoE Cisco?

  Mam Power Injector CISCOAIR-PWRINJ5 / FA015LS1-00i nie bardzo się orientuję jak sprawić aby mi zasilił telefon Cisco 7942zwykłe podłączenie patchcordem nic nie daje, podłączenie takimteż nic nie daje, dioda Status cały czas miga a na stykach nie widzę napięciawydaje się że...

  15 Paź 2020 15:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 381

  Cisco 2100 - schematy czasowe na AP

  mam sieć WIFI na następującej konfiguracji:router aDSL -> kontroler WIFI Cisco 2100 -> switch Cisco sg30010-mp POE-> Cisco AIR-LAP 1041N-E-K9Pytanie brzmi, jak w tej konfiguracji sprawić, by sygnał WIFI końcowy działał tylko w określonych godzinach, tj. internet był np tylko od 15 do...

  17 Paź 2014 10:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1062

  LIVEBOX ORANGE (TP) - PODŁĄCZENIE CISCO

  Witam serdecznie!Forum jak najbardziej przeszukałem, nie znalazłem tematu związanego z CISCO, który by odpowiedział na moje pytania.Mianowicie:Posiadam LIVEBOX'a z ORANGE, jutro dopiszę konkretny model jeżeli to wymagane, na chwile obecną nie jestem w stanie dostać się do Niego, bądź do opakowania.Livebox...

  22 Gru 2015 10:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 834

  AP Cisco seria 1100 filtracja MAC problem

  AP Cisco AIR-AP1120B po wpisaniu adresu MAC do filtracji jak dam zapisz to adres MAC się zmienia na całkiem inny, dzieje się tak z MAC-kiem karty Orinoco na PCMCIA. W przypadku innych kart np. D-link MAC pozostaje bez zmian. W logu pokazuje poprawnie że nieznany MAC próbował sie połączyć, czy może to...

  Sieci, Internet 23 Lut 2007 08:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 886

  router cisco ap521g brak adresu IP

  Witam, w moje ręce dostał sie Acces Point firmy Cisco. Niestety nie mam zielonego pojęcia jaki ma adres IP. Niestety nie mogę również znaleźć jakiejkolwiek dokumentacji jak zresetować do ustawień fabrycznych. Może ktoś będzie umiał mi pomóc.model APcisco air-ap521g-e-k9pozdrawiam serdecznie...

  14 Lut 2011 20:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 971

  air-wlc526 - nie włącza się

  dostałem w prezencie sprzęt CISCO air-wlc526 nie działą nie świecą się żadne diody na urzązeniu, w środku na module zasilającym mruga zielona dioda.Tyle co mi wiadomo powinna świecić światłem zielonym stale.Czy ktoś spotkał się z takią usterką?

  23 Cze 2013 10:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 558

  [Sprzedam] Cisco AIRONET 1100

  Witam!!Sprzedam Access Poin (punkt dostępowy sieci bezprzewodowej) Cisco AIRONET 1100 series model Air-AP1121G-E-K9Urządzenie w pełni zarządzalne, możliwość roamingowania pomiędzy AP.Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz oprogramowania Cisco IOS? znanego powszechnie z routerów...

  12 Maj 2013 12:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1320

  [Sprzedam] Accesspoint Cisco Aironet 1200 series

  Witam Wszystkichposiadam do sprzedania Accesspoint firmy CISCOmodel platformy: AIR-AP1231G-E-K9model modułu mini pci: AIR-MP21G-E-K9BRAK zasilacza, okablowania, antendo urządzenia dodam zasilacz 30v 400ma 12w na którym sprawdzałem APoraz kartę pcmcia wifi 2. 4 GHZ Orinocosprzęt...

  02 Lip 2011 14:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1317

  [Sprzedam] CISCO AIRONET 1242AG-E-K9 802. 11a/b/g Access-Point.

  Witam wszystkich!posiadam na sprzedaz 5 sztuk UZYWANYCH CISCO AIRONET 1242AG-E-K9 802. 11a/b/g Access-Point w stanie bardzo dobrymzamieszczam specyfikacje urządzenia ze strony producenta:W skład zestawu wchodzą:- 5 sztuk CISCO AIRONET 1242AG-E-K9 802. 11 a/b/g Access-Point (AIR-AP1242AG-E-K9)-...

  16 Sie 2012 13:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 972

  [Sprzedam] CISCO AIRONET 1242AG-E-K9 802. 11a/b/g Access-Point

  zamieszczam specyfikacje urzadzenia ze strony producenta:W sklad zestawu wchodza: 16 Sie 2012 13:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1779

  Cisco 2602I konfoguracja przez console.

  (at)sewer29A to nie jest czasem potrzebny sprzętowy kontroler?To AIR-SAP2602I-E-K9: SAP to samodzielny punkt dostępowy, czy AIR-CAP2602I-E-K9: CAP to punkt dostępowy typu capwap, który wymaga WLC (Wireless LAN Controler).AIR-CAP2602I-E-K9

  04 Paź 2020 20:46Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 423

  [Kupię] Cisco aironet 1100

  Sprzedam Cisco Aironet 1100 model: AIR-AP1121G-E-K9 sprawny w 100% z zasilaczem oryginalnym Cisco z najnowszym softem ze strony www. cisco. comkarolek2k

  Ogłoszenia Elektronika 11 Cze 2007 20:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1062

  CISCO AIRONET 340

  Nabyłem niedawno karte radiową AIR-LMC342 (z seri CISCO AIRONET 340) zainstalowałem ją na laptopie, odpaliłem program Network Stumbler v0. 4. 0 i już miałem zabierać się za pomiary radiowe a tu program stwierdził że "No APs active". Nie wiem co jest grane czy potrzeba jakiegoś softu do kart który pozwoli...

  05 Paź 2004 08:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1332

  Cisco epc3208 - Brak połączenia wifi z linksysem

  Niestety nie dało to nic, a może jest w stanie ktoś mi polecić router, który współpracował by bez problemu z modemem cisco?Dodano po 1Dodam jeszcze jak laptop jest podłączony przewodem dioda w modemie miga na zielona, a jak podłączę router zaczyna migać na pomarańczowo. Zamiast Linksysa...

  10 Mar 2015 13:29Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1374

  Cisco EPC3925 - zrywanie połączenia WIFI ze smartphonem

  Jestem użytkownikiem modemu Cisco EPC3925 w sieci UPC pakiet 250 mb/s. W domu użytkowanych jest 5 urządzeń pod wifi. Trzy z nich: Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Alpha oraz Ipad Air mają problem z WIFI Niestety wifi nie jest stabilne. Wszystkie urządzenia mają problem z utrzymaniem ciągłości...

  20 Lis 2016 08:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 714

  Firmware do Cisco AIRONET AP3700 seria

  Witam,Poszukuję firmwaru ap3g2-k9w7-tar. JJ1. tar do CISCO AIRONET air-cap3702i-e-k9Chodzi aby przekształcić go z kontrolera do autonomicznego AP.Szukałem po necie ale bez kontraktu serwisowego nie mogę pobrać tego firmware.Ktoś pomoże?

  14 Lip 2019 11:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3342

  Vectra konfiguracja AP WL5760 lub air g. duo

  Witam, nie jestem początkujący w sieciach, ale ostatanio zwątpiłem.jestem użytkownikiem internetu od dostawcy Vectra i posiadam modem CISCO EPC 3010, airlive - ap WL5760 lub air g. duo.Problem mam następujący: nie działa internetpo podłączeniu jednego lub drugiego routera i restarcie wszystkich...

  20 Sty 2012 22:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1916

  cisco aironet 350 series

  witam mam acces pointa air-ap350 seriesno i mam z nim taki problemzasilanie jego to 48v 125mama dwa gniazda serial i rj45i teraz pytanie gdzie mam podłączyć zasilaniejeśli ktoś wie prosze o odpowiedź

  26 Mar 2006 21:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1971

  Dobór zasilacza - Access Point Cisco Aironet 1602I

  Zresztą to jest kpina z tymi notami technicznymi, że ich brak,Po co Ci nota - masz kupić co zaleca producent i jest przewidziane w/do zestawu, a nie wydziwiać i próbować uniknąć wydania 200 czy 300 zł na zasilacz:twisted:Za używany AP 100 zł za zasilacz 200 zł - hahahahaPowering Options●...

  19 Wrz 2021 14:53Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 672

  Jak przekierować porty na routerze Air Live WL-5470AP?

  Jak cisco pracuje jako router (czyli NAT-uje) to Ustaw airlive jako APek - będzie o jeden NAT mniejairlive:- od cisco kabel do portu LAN, port wan pusty- wyłącz DHCP server- zmien LAN IP na zgodny z cisco

  07 Paź 2012 20:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1539

  sterowniki do cisco airnet 350series model air-pcm-352

  mam taki problem, gdyż kupiłem sobie na allegro kartę sieci bezprzewodowej cisco air-pcm352 i jest ona bez sterowników.na win-xp wykrywa ja bez sterowników a ja mam na laptopie win me (przez wielu znienawidzony) i jakiś programik do niej tylko tam niema nic do wyboru i łączenia się z siecią...

  13 Mar 2008 00:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1290

  [Sprzedam] Cisco Aironet AIR CAP3702i-e-k9 zarządzany przez www

  Edit: zmiana cenyWitam, jak w temacie, sprzedam uzywany, sprawny AP firmy Cisco air-cap3702i-e-k9 Acces point ma wgrany soft pozwalający na pełne zarządzanie przez www - bez kontrolera WLC, specyfikacja tutaj:

  Sieci Bazar 23 Lis 2017 19:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1311

  Air-lap1142n-e-k9 Cisco konfiguracja

  (at)adamjur1Znalezione gdzieś za Googlem:"Cisco Aironet 802. 11agn LWAPP Fixed Unified AP, Integrated Antennas AIR-LAP1142N-E-K9 Architektura sieci LAN: Wireless IEEE 802. 11a; Wireless IEEE 802. 11g; Wireless IEEE 802. 11n; Typ urządzenia: punkt dostępowy; Przeznaczenie. : Sieci bezprzewodowe; Port...

  21 Wrz 2020 15:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 978

  Pomoc przy wyborze serwerów

  Dobrze, dziękuje za pomoc. A co powiecie na taką listę zakupów? ok 156 hostów:Router Cisco 2921 - rozumiem, że ten router zawiera wbudowany firewall?Serwer HP DL180 - specyfikacja tak jak mówiliśmy wyżejSerwer HP DL120 dla voip - specyfikacja jak mówiliśmy wyżejSwitch Cisco SF300 48 portów...

  Sieci Co Kupić 29 Sie 2015 11:04Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 1314

  prblem ze sterownikiem do VIFI

  dostałerm ciekawą kartę VIFI CISco AIR-CB21AG-E-K9 ale nie mam do niej sterowników.. na stronie producenta są ale niedostepne... może mi ktoś pomoże?? szukałem w sieci ale wszystkie linki kierują na stronę cisco i lipa:(pozdrawiam wszystkichskarabeusz

  06 Gru 2007 11:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 971

  Jaka antena do TP-Link Archer T6e

  Przenosząc kompa złamałem antenę oryginalną z karty sieciowej TP-Link Archer T6Ei teraz moje pytanie karta działa na 2, 5 i 5 GHz jaką antenę dokupić? A może od razu obie zmienić na lepsiejsze? np:[url=]ANTENA CISCO AIR-ANT2524DW-R DUALBAND 2, 4GHz 5GHztylko tu cenowo dwie anteny przekraczają...

  14 Lut 2020 18:35Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1110

  Jaki Acces Point wybrać pod Nokia Beacon 2 / TP-Link TP LS1005G? Do 200 zł.

  Wiec w tym nie ma nic dziwnego. Napisz dokladnie jaki masz model.Zestaw ODU + IDU.ODU - Nokia FastMile 5G Receiver 5G14-BIDU - Nokia Wifi Beacon 2 - chipset MTK7561DU.Maksymalna osiągnięta na nim prędkość to ~280 Mb/s w nocy. Antena powieszona na wysokości górnej krawędzi okna na 2-gim...

  29 Wrz 2022 22:18Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 867

  ktos poleci mi jakis silny i stabilny AP??

  Tylko jaka? mam teraz CISCO AIR-CB21AG-E-K9 i nie wiem czy nie wymienic na jakas lebsza z wyjsciem na antene.

  27 Wrz 2006 08:17Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2061

  Wybór routera/routerów dla sieci WiFi dla ~500 klientów

  Mam problem - potrzebuję postawić sieć WiFi, dla około 500 urządzeń.Pomieszczenie to sala wykładowa o pojemności 250 osób. Zakładam sytuację że każdy ma laptopa/tablet/telefon i chociaż jedno z tych urządzeń wepnie do sieci.Zakładam najgorszy wariant, czyli 500 urządzeń. Podejrzewam ze będzie ich...

  28 Gru 2013 02:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1698

  Jakie AccessPointy do firmy, ~20 końcówek, duża utylizacja

  2x Cisco AIR-CAP2702I-E-K9 + kontroler o panie! droga zabawka:-)Kable są wszędzie pociągnięte, ale ludzie się do WiFi przyzwyczaili. No i nie ma się co oszukiwać, że jest to wygodne. Do tej pory jechaliśmy na TimeCapsule'ach od Apple'a i narzekań nie słyszałem. Dlatego chyba sobie odpuszczę to...

  26 Mar 2019 13:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 345

  Alcatel wm40 dodanie punktu dostępu

  Witam, pilnie potrzebuję rozszerzyć swoją sieć WiFi w domu. Posiadam modem alcatel wm40 i po mimo bardzo złych opinii, padniętej baterii, sprawdza się wyśmienicie w moim regionie i osiąga wystarczające 45 Mbps i 20 ping. Posiadam również 2 routery tp link tl-wr740n i td-w8951nd oraz cisco air-ap1230b....

  20 Gru 2020 15:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 252

  Najczęściej poszukiwane sterowniki, bios, firmware.

  Sterowniki kart WIFI.W ramce lista kart, ich identyfikatory i folder w którym się znajdują.[syntax=text]Identyfikator Folder Nazwa kartyVID_0586&PID_3410 D\W\Z4\ ZyXEL G-202 Wireless USB AdapterVID_0ACE&PID_1211 D\W\Z\ (ZD12... 802. 11b+g USB AdapterVID_0ACE&PID_1215 D\W\Z\ (ZD12...

  Sterowniki i BIOS 16 Mar 2020 07:37Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 63744

  prośba o sprawdzenie loga hijackthis

  extras. txtOTL Extras logfile created on: 2010-11-01 21:29:26 - Run 1OTL by OldTimer - Version 3. 2. 17. 2 Folder = C:\Users\Albert\Downloads64bit- Ultimate Edition (Version = 6. 7600) - Type = NTWorkstationInternet Explorer (Version = 8. 0. 7600. 16385)Locale: 00000415 | Country: Polska |...

  Pogotowie Antywirusowe 01 Lis 2010 22:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2302

  Intel, AMD - wybór procesora

  Mi to trzeba kawa na ławę u góry macie cennik tam... jest kupa firm... i nie wiem która wybrać;( czekam:DDodano po 2a i od razu jakiś dysk tylko 500gb+...Dodano po 56 Cisco 1TB 6Gb SATA 7. 2K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mountedCisco 500GB SATA 7. 2K RPM SFF HDD/hot plug/C-Series...

  Komputery Co kupić? 14 Sie 2011 08:13Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 4574

  Pytanie o numery portów

  MAsz tu liste portów i odpowiadające im usługi (w sieci znalezione)0 Niedostępny1 TCPMUX Multiplekser obsługi portów TCP2 compressnet Management Utility3 compressnet Compression Process5 RJE Zgłoszenie pracy zdajnej7 ECHO TCP/UDP Echo9 DISCARD TCP/UDP Odrzucenie11 USERS? SYSTAT? TCP...

  21 Lis 2005 22:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 20819

  Podręczna baza schematów retro

  Radio Diagrams - pokaźna baza schematów retroZeszyty z lat 1926-1969 zawierają schematy odbiorników radiowych retro takich marek jak:ABC Radio LaboratoriesAC DaytonAceAcme ApparatusAcratestAdaptolAdmiralA... EquipmentAero ProductsAero-MetalAetnaAffiliated....

  Elektronika Retro 30 Maj 2020 16:54Odpowiedzi: 120 Wyświetleń: 213010

  Politechnika Poznańska - informacje, opinie, rekrutacja.

  Pytania do wszystkich:1. Ogółem powiedzcie mi czy dużo wykładów jest z prof. Wesołowskim?jak juz bylo wspomniane na I semestrze prowadzi on Algorytmy obliczeniowe na podstawie matlaba, później spotkanie z nim dopiero na VII+ semestrze, przedmioty zwiazane z radiokomunikacja i teoria kodow. Teraz...

  Nauka Szkolnictwo 07 Lip 2018 15:38Odpowiedzi: 8319 Wyświetleń: 1268797

  Jaka antene kupic - Laptop Toshiba L-40 series

  Zestaw to air live plus antena 20dpi na balkonie. Najgorzej bylo przebic sie przez mur;Raport;Adres MAC Vendor SSID Kanał RSSI Rodzaj Zabezpieczenia Typ Sieci Prędkość Widziany po raz pierwszy Widziany ostatni raz Location00:1C:DF:B1:82:65 Belkin International Inc. R0BERTO 1 -58 WEP Access...

  23 Lip 2010 13:09Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 3218

  Laptop Toshiba + Windows XP + Atheros na PCMCIA - nie działa

  Laptop:Toshiba Sattelite S1800, pracuje pod systemem Windows XP (obecnie bez SP, przed "profilaktycznym" fomatem z SP2).Karty WiFi:TP-Link TL-WN510G (Atheros AR2413)Cisco Aironet AIR CB21AG-E-K9 (Atheros 5001+ - jeśli dobrze pamiętam).Sieć:Router Dlink DI-624, WPA PSK TKIP w standardzie...

  27 Paź 2010 22:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2134

  Sieć bezprzewodowa na dużym magazynie

  W firmie w której pracuję stosujemy sprzęt Cisco 1702i (AIR-CAP1702I-A-K9, dla podobnej hali co ta którą podałeś zastosowaliśmy dwa AP (w sumie w całej firmie mamy ich 32).Jednakże wiąże się to z zakupem WLC (Wireless LAN Controller). Niestety budżet na to Ci nie pozwala, więc na tej hali należy zastosować...

  31 Mar 2017 09:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1221

  NetStumbler - jaka karta do pomiaru WLAN (sygnał+szumy)?

  Odnośnie karty Cisco Aironet AIR-LMC352 dostałem taką wiadomość:"Mierzy w netstumblerze tylko tzw. RSSI o czym pisze zresztą w helpie Netstumblera.natomiast samo Utility pozwala zmierzyć moc i szumy do swojego AP-kaPokazuje to zamieszczony zrzut ektranu. "

  28 Kwi 2005 07:05Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1839

  20 ludzi na raz na AP - godzina 16 i ping po 1000ms

  Od tygodnia mam taki problem, w jedym punkcie mojej sieci zbudowanym z ap TONZE WAP1950H 100mW, anteny CYBERBAJT ExtraEter 15dBi oraz konektora 2m z INETLINE nigdy nic sie nie dzialo (siec dziala juz ponad dwa lata). Ludzi jest praktycznie tyle samo od roku...Niestety od tygodnia zaczelo...

  04 Gru 2007 22:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1569

  podłączenie anteny do karty siecowej wifi [hirose ms156]

  otóż mam poważny problem z podłączeniem anteny do karty sieciowej Cisco Aironet AIR-CB21AG-A-K9 ponieważ mam dwa wyjścia typu hirose ms 156. Złącze męskie takiego typu kosztuje kosmiczne 50 euro. Po googlowałem trochę znalazłem parę opisów jak obejść taki problem, tylko z innymi urządzeniami...

  25 Lis 2008 18:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3035

  Pomoc w wyborze zawodu. Elektryk, Elektronik, Informatyk

  Drogie koleżanki, Mili koledzy!Przeraża mnie to co piszecie w tym temacie. W żaden sposób nie pomagacie młodemu wybrać kierunku nauki, podkreślacie tylko, że mu się nie chce uczyć, że jest leniwy. Przypuszczam, że nie jest to prawda. Gdyby był leniwy poszedłby do pierwszego lepszego liceum. Świetnie...

  29 Gru 2009 10:26Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 7477

  Skacząca sieć wifi i zapchane łącze

  Witam. Jakiś czas temu zaobserwowałem gubienie pakietów w mojej domowej sieci. Łącze 6mb/s 4 ip zewnętrzne na lokal. Całość chodziła na routerze Dlink DI-524 a karta w moim komputerze to Gigabyte Air Cruiser G desktop adapter. Łącze zamulało, filmy z youtube nie możliwe do oglądania itd. Na komputerze...

  20 Sty 2011 00:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2355

  Przemysłowy Access Point, praca przy kondensacji wilgotności.

  Budżet w granicach 1tys zl.Mówiłem o serii Cisco Aironet AIR-AP12xx (AP1260, AP1261, AP1262), jeżeli potrzebujesz tylko 2, 4GHz to AP1261N. Ważna rzecz przy zakupie czy pracują autonomicznie. Choć w 1000 raczej się nie zmieścisz.Co jeszcze często montujemy na chłodniach ale też w skrzynkach i...

  17 Kwi 2013 14:51Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 4941

  Dostęp zdalny do mojego routera i do urządzeń do niego podpiętych z pracy

  Nie chodzi o dostęp do PC czy lapka, ale do dysku sieciowego podpiętego przez RJ45 i dostęp do ustawień serwera OSCAM na dekoderze z Linuxem.JA w domu mam AP Air live WL(nie pamiętam numeru) i potem wpięty router D-link dir 300. Po drodze do domu mam: 2 mosty Wifi a przed nimi router brzegowy dostawcy.....W...

  22 Kwi 2014 15:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3102

  Punkt wifi dla pracowników i gości - 2, 4 i 5GHz

  Cisco AP AIR-CAP2702I-E-K9A koncentrator też zamówiłeś?Te sprzedawane na Allegro, w 99, 99% przypadków, wymagają koncentratora.Już pomijam, że oryginalnego softu do tych AP nigdzie nie dostaniesz.A na jednej z aukcji na Allegro, o tym AP:"Szybkość transferu danych: 450 Mbps"Poważnie, z...

  27 Lip 2022 10:55Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 477

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

ajuztam 23 Mar 2010 01:14 1348 0

Ogólna instrukcja instalacji Cisco Aironet Air Rm1252a C K9

Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Cisco Aironet Air Rm1252a C K9

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Cisco Aironet Air Rm1252a C K9