Odniesienie do użytkownika Ge Jvm2165

Ge Jvm2165 jest jednym z najbardziej entuzjastycznych użytkowników naszego produktu. Używa on naszej platformy do tworzenia wirtualnych rzeczywistości w celu wspierania swoich projektów badawczych. Jvm2165 wykorzystuje swoje umiejętności programowania do tworzenia zaawansowanych aplikacji i narzędzi, które służą jako inspiracja dla innych. Jest zawsze gotowy do dzielenia się wiedzą i wspierać innych w ich wysiłkach. Jego działalność jest inspiracją dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje technologia.

Ostatnia aktualizacja: Odniesienie do użytkownika Ge Jvm2165

Pobierz Jak odniesienie do Ja wplywa na jawne i utajone postawy wobec niepożądanych zachowan? i więcej Eseje w PDF z Psychologia społeczna tylko na Docsity! Studia Psychologiczne, t. 42 (2004), z. 4, s. 83-93 PL ISSN OOSI-685X Norbert Maliszewski Wydzial Psychologii Uniwersytet Warszawski Jak odniesienie do Ja wplywa na jawne i utajone postawy wobec niepo2qdanych zachowan? Celem dw6ch eksperyment6w bylo zbadanie, jak komunikat perswazyjny odniesiony do Ja wplywa nie tylko najawne, ale i na utajone postawy odbiorcy wobec niepo24danych zachowari (np. ostrejjazdy). W eksperymen- cie I kierowcy zapoznawali sig z komunikatem, kt6rego haslo odnosilo sig do Ja poprzez u2ycie zaimka Twoja (,, Twoja ostra jazda... ") lub nie zawieralo tego zaimka (,, Ostra jazda... "; grupa kontrolna). Odniesienie do Ja obnizylo skuteczno5i wplywu komunikatu na jawn4 i utajon4 postawp wobec ostrej jazdy (mierzon4 Testem Utajonych Skojarzefi; Greenwald, McGhee i Schwartz 1998). W eksperymencie 2badani wyobraZali sobie z per- spektylvy aktora (odniesienie do Ja) lub obserwatorqiz spoZywaj4du2e iloSci alkoholu i wpadaj4pod samoch6d.,, Obserwatorzy" mieli bardziej negatywne jawne i utajone postawy wobec picia alkoholu ni2,, aktorzy". Wyniki badari sugerujq iz odniesienie do Ja zmniejsza skuteczno$C wplywu komunikatu na jawn4 i utajon4postawg wobec niepo2qdanych zachowari, takichjak ostrajazda i spozywanie nadmiernych iloSci alkoholu. JAWNA I UTAJONA POSTAWA WOBEC NIEPOZADANYCH ZACHOWAN Mele os6b ma pozytywne postawy wobec nie- poZ4danych zachowan, podczas gdy inni uwdajq te zachowania za niezdrowe. lub niemoralne. Na przyklad niekt6rzy mlodzi kierowcy lubi4 ostry styl jazdy, mimo 2e jest on czesto przycrynqwypadk6w Interesuj4ce jest to, w jaki spos6b osoby te radz4 so- bie z ni esp6jnoSciq m igdzy wlasnq po41tywn4 posta- w4wobec niepoZ4danego zachowania a wiedzq o jego negatywnych skutkach. Sposobem tym moZe byi rny5lenie jedynie o po- rytywnych aspektach zachowania i wypieranie nega- tywnych skojarzeri (Swanson, Rudman i Greenwald 2001). Na przykladmlodym kierowcom, kt6rry lubi4 ostry styl jazdy, kojarzy sig on z przyjemnoScia po- budzeniem, sil4 seksem; zaS wypadki s4- wedlug nich - malo prawdopodobne i zdarzaj4 sig innym(Maison i Bruin 2002). Wyparte negatywne skojarze- nia mog4 tworzyi utajon4 postawE (Mlson, Lindsay i Schooler 2000). Postawa jest utajona, gdyZ wptywa na zachowania, ucztrcia i mySli podmiotu poza jego SwiadomoSci4 (Greenwald i Banaji 1995; Greenwald i in. 1998). Reguluje zwlaszcza spontanicme, malo kontrolowane zachowania (Marsh, Johnson i Scott- Sheldon 2001), np. zautomalyzowane zachowania kierowcy p o dczas jazdy. Postawa wobec niepoZ4danych zachowari moZe miei wigc dwa r62ne przejawy: utajony i jawny. Jawna postawa jest porytywna, gdyljest wyrazem pozytywnego stosunku do niepoz4danego zacho- wania (np.,, lubiq jeZdzi( bardzo szybko"). Utajona postawa jest negatywna, gdyz jej firSdlem s4wyparte negatywne skojarzenia, np. :,, osha jazda prowadzi do Smierci". DLACZEGO NALEZY BADAC WPLYW NA UTAJONE POSTAWY? Zmiana postaw wobec niepo24danych zachowari jest przedmiotem licznych badan psychologicz- nych prowadzonych juz niemal od pigciu dekad (np:Bagozzi i Moore 1994; LaTour i Rotfeld 1997; Maison i Maliszewski 2002; Rippetoe i Rogers Norbert Maliszewski 1987). Na 096l w badanjach tych sprawdzano wplyrv komunikat6w perswazyjnych tylko na j awn 4 postawQ. Brak pomiaru oddzialywania komunikatu na utajon4 postawg m6gl jednak prowadzii do nieprawdziwych wniosk6w na temat jego skutecmoSci. Jawna postawa jest bowiem bardziej podatna na zrniany niZ utajona (Wilson i in. 2000). Wiqkszy wptyw ma na ni4 kon- tekst sytuacyjny, m. in. jest ona inferowana z akttal- nych mySli i uczui (Tesser 1978), nastroju (Schwarz i Clore 1983). Utajona postawa jest bardziej stabil- na, gdy| jest pamiqciowym zapisem do5wiadczeri (Greenwald i Banaji 1995; Greenwald i Nosek 2001). Ze wzglpduna wiqksz4 podatno6i jawnej niZ utajonej postawy komunikat moZe mrienii jawn4postawg, nie zmien iaj 4c utajonej postawy. Zaobserwowano m. in., iz prezentacja antynikotynowych argument6w (np. :,, palenie powoduje nieSwiezy oddech") wplyngla na jawn4postawg os6b pal4cych, zaS ich utajona posta- wa nie ulegla zmianie (Maliszewski 2002). Ilustracj4 polowicmoSci zmiany postawy je- dynie na poziomie deklaracji (jawnym) moze byc tak2e kampania przeciwko uprzedzeniom rasowym w Stanach Zjednoczonych. Badania sondazowe (mie- rz4ce deklarowane postawy) prowadzon e przez ostat- nie 50 lat sugeruj4 iz kampania ta odnosi zamierzony cel, gdy? obserwuje sip wyrazny spadek odsetka os6b uprzedzonych (Schuman, Steeh i Bobo 1997). Rezultaty w ie lu eksperyment6w pokazuj 4 j ednak, iz pomimo deklarowania pozytywnych postaw wobec Afroamerykan6w, biali Amerykanie mog4 przeja- wiat tprzedzenie na utajonym poziomie (np. Devine i Monteith 1999; Greenwald i in. Zatem istotne jest zbadanie, jak komunikat perswaryjny wplywa nie tylko na jawnq ale i na utajon4 postawg. PROBLEMAIYKABADAN Jedn4 z bardziej popularnych w komunikacji spo- leczrej technik persw azj i j e st odnies ienie komunikatu do Ja odbiorcy (Maison i Maliszewski2002), nP. Po przez firycie zaimka Twoja (,, Twoja nowa bryka po wypadku" zamiast,, Nowa bryka po wypadku"). Taki zabieg ma liczne zalety. Wyniki badari pokaztj4 iz odniesienie do Ja moze sprzyja(' lepszemu pamigtaniu informacji (np. Bellezza 1984; Greenwald i Banaji 1989; Rogers, Kuiper, Kirker 19771, vyjqtek: Lord 1980). Ponadto komunikaty osobiScie angaZuj4ce od- biorcq s4 glpb iej przetw zrzane i mog4 si ln iej wptywai na jego postawQ (Burnkrant i Unnava 1995; Gregory, Cialdini i Carpenter 1978; Meyers-Levy i Peracchio 1996; Sujan, Bettman i Baumgartner 1993). Jak dot4d badano wptyw odniesienia komunikatu do Ja tylko na postawy wobec r6znych produkt6w i uslug. Celem prezentowanych tu badafi bylo pozra- nie, jaki wptyw bgdzie mialo ono na jawne i utajone postawy wobec niepoZ4danych zachowaf. W prrypadku zmiany postawy wobec produkt6w komunikat na o96l zawiera argumenty zgodne z po- staw4 odbiorcy. ZachEca np. do zakupu samochodu marki X, by poczui siq prawdziwym mezczym+ Odniesienie tych argument6w do Ja odbiorcy mo2rc spowodowai, iZ glgbiej sig nad nimi zastanowi6 rozwazqje w kontekScie wlasnych cel6w i doSwiail czefi oraz lepiej oceni4 markg. Natomiast komunikat kt6ry sluzy zmianie niepoZ4danego zachowania, na o96l zawiera argumenty sprzeczne z jawnqpostawa odbiorcy, np. m6wi kierowcom, izszybkajazda, k16r4 lubiq prowadzi do. Smierci. W6wczas konsekwencj4 wzrostu zaangazowania Ja odbiorcy moZe byi obror na reinterpretacja argument6w reklamy i potwier- dzenie wlasnej, niepoZ4danej postawy (Greenwald i Pratkanis 1984), np. : kierowca jezdZ4cy brawurowo bEdzie twierdzid, iz, jeLdzi ostro tylko w bezpieca nych rniejscach" i bgdzie deklarowad pozytywny stosunek do ostrej jazdy. Odniesienie do Ja rnoZe r6wniez zmniejszad sl+ tecznoSi wplywu komunikatu na utajon4 postawE Konsekwencj4 obrony jawnej postawy moZe byt unikanie my5lenia o negatywnych skutkach dane go zachowan ia (np. : wypadku samochodowyn). Prawdopodobnie stanowi4 one treSi negatywnej jonej postawy. Zatem efektern ich unikania moze hamowanie aktywizacji utajonej postawy. EKSPERYMENT I W eksperymencie I jako niepoZ4dane nie wybrano ostry styljazdy. Sposobem odni komunikatu do Ja bylo urycie zaimka,, 7 np.,, Twoja ostra jazda... ". Grupie kontrolnej towano to samo haslo bez zaimka,, TWoja", np.,, jazda... Przewi dywano, i2 komunik at z zaimkiem,, bgdzie powodowal wiqksz4liczbE obronnych re Studia Psychologiczne, i. 42 (2004), 2. Jak odniesienie do Ja wplywa na jawne i utaione postawy... 87 wiednio rekodowane jako 3000 ms i 300 ms. Wyniki srowe zostaly poddane przeksztalceniom logaryt- micmym, w celu redukcji duZej wariancji rezultat6w i typowej skoSnoSci rozkladu zmiennych opartych na czasachreakcji. Kierowcy uzyskiwali w TeScie Utajonych Sko- jarzeri k6tszy czas odpowiedzi w wypadku kategory- acji <,, NIEPMYJEMNA niebezpiecma jazdt' i,, PMYJEMNA bezpiecma jazda"> niz <, NIE- PRZYJEMNA bezpieczna jazda" i,, PMYJEMNA niebezpieczna jazda"), co Swiadczylo o ich negatyw- nej utajonej postawie wobec ostrej jazdy, tQ1):15, 3; p < 0, 001. Odniesienie do Ja obnizylo takhe skuteczno5i wptywu na utajon4 postawg. Kierowcy ogl4daj4cy film z haslem z zaimkiem,, Twoja" mieli bardziej porytywnq utajon4 postawQ wobec ostrej jazdy niZ kierowcy ogl4daj4cy film z haslem nie odniesionym wprost do Ja, t(26):2, 3tp:0, 03. DYSKUSJAWYNIKOW Rezultaty uryskane w eksperymencie I s4zgodne z przew idyw aniami teorii s4d6w sp olecznych (Sheril Sherif iNebergall 1965, za: Wojciszke 2000). Wedlug niej, im wigksz4wagp ma dana kwestia dla odbiorcy, tym bardziej jest on sklonny bronii swojego stanowi- ska i odrzucaC argumenty sprzeczne z jego postaw4. Odniesienie hasla wprost do Ja (,, Twoja") moglo powodowai u kierowc6w wzrost maczenia postawy wobec ostrej jazdy. Broni4c istotnej dla siebie po- stawy, dokonywali reinterpretacj i przekazt reklamy i podwazali jego zasadnoSi, np.,, mozna j eLdzi(: szyb- ko, niekoniecznie stwarzajqc ryzyko". Deklarowali pozytywne postawQ wobec ostrej jazdy, pomimo iz wczeSniej ogl4dali jej ewidentne, negatywne skutki. Odniesienie do Ja ograniczalo skutecznoSi wpty- wu komunikatu takhe na utaj on4 postawg. Kierowcy ogl4daj4cy film z haslem,, TWoja.,. " prrywotyrvali po- zylywne aspekty ostrej jazdy i unikali negatywnych z ni4 skojarzefi, np. :, ja tez lubig srybk4 jazdg, ale kiedy nie ma innych pojazd6w". Skutkiem unikania awersyjnych skojarzeri moglo byi hamowanie nega- tywnej utajonej postawy wobec ostrej jazdy. Studia Psychologicz, ne, t. 42 (2004), 2 4, s. 83-93 EKSPERYMENT 2 Zastosowane w eksperymencie I haslo,, Twoja ostra jazda. 'lw6j zab6jczy styl" moglo byd odbierane jako oskarZenie:,, Ty prowadziszw zab6jczy spos6b". Zatem uzyskane wyniki mogly wywotywai efekt re- aktancji u odbiorc6w, a nie by6 rezultatem odwolania komunikatu do Ja. W eksperymencie 2 istotne bylo firycie takiego sposobu aktywacji Ja, kt6re nie mialo formy oskarZenia. Mialo nim byi wyobraZanie sobie zdarzeh z perspektywy aktora (Jones i Nisbett 1971, za: Lord 1980). Aktor wizualizuje sobie zdarzenia na podstawie wlasnych dodwiadczeri. Przeciwny punkt widzenia stanowi perspektywa obserwatora. Obserwator tworzy obraz innej osoby i wyobraZa sobie, i2 ta osobajest uczestnikiem zdarzen. Aktorzy mieli wyobrazai sobie, izpij4duze iloSci alkoholu i wpadaj4 pod samoch6d. Wizualizacja ta moZe byi dla nich zagrulajqca. Mog4jej wiEc unikai, W rezultacie wizualizacja w ograniczonym stopniu bgdzie aktywizowaC ich negatywne utajone postawy. Zatem przewidywano, i2 utajona postawa aktor6w wobec alkoholu nie bgdzie r62nii sig od postawy grupy konholnej (brak wizualizacji) i bgdzie bardziej pozytywna niZ postawa obserwator6w (aktorry bgd4 su ge stywn ie wy obr aiat sobi e n e gatyw ne zdarzenia, co mo2e zaktywizowai ich negatywn4 utajon4 po- stawQ). Podobnie jak w eksperymencie I spodziewano sig, 2e odniesienie do Ja bgdzie powodowac obrong jawnej postawy. Przewidywano wigc, iz aktorzy b9d4 miel i bardziej pozytywn4 j awn4 postawQ wobec alko- holu niz obserwatorzy. METODA OSOBY BADANE I SCHEMAT BADANIA W eksperymencie 2 uczestniczylo 49 student6w ll roku psychologii (39 dziewcz4t i l0 chlopc6w). Kahda osoba spoZywala alkohol co najmniej raz w ciqgu 30 dni poprzedzajqcych badanie. Jedna osoba nie zostala uwzglqdniona w analizach, gdy? popelnila ponad 30Yo bl9d6w w TeScie Utajonych Skojarzeri. Stworzono dwie grupy eksperymentalne:,, akto- r6w" (16 os6b) i,, obserwator6w" (16) oraz grupQ kontroln4 ( I 6), kt6ra nie wy obruZala sobie zdarzert. 88 Norbert Maliszewski NARZEDZIA I MATERIAI-Y BADAWCZE Komunikat perswazyjny. Badani mieli wyobra- zi6 sobie scenariusz reklamy spolecznej, w kt6rej spo{waj4 duZe iloSci alkoholu w pubie, wychodz4 zniego pijani, nagle wkraczaj4na jezdnig i wpadaj4 pod samoch6d. Zdarzeniate byly wizualizowane z: - perspektywy aktora:,, wy obnr| sobie, 2e jeste5 bohaterem zdarzen"; - perspektywy obserwatora:,, wyobraZ sobie zdarzenia tak, jakbyS byl operatorem kamery". Utajona postawa. Do pomiaru utajonej postawy sluZyl Test Utajonych Skojarzeri (Greenwald i in, 1998), Badane w teScie kategorie to: alkohol (w6dka, wino, piwo, rum, koniak) i niealkohol (sok, kawa, herbata, cola, woda). Jawne pomiary. Wskaznikiem jawnej postawy byty ustosunkowania do alkoholu natrzech skalach dyferencjalu semantycznego (nie lubig - lubiE, nie-prryjemne - przyjemne, zle - dobre; I - oznacza- la porytywny kaniec, 9 zaS negatywny). W podobny spos6b byla mierzona sila dwunastu emocji: pogardy, wrogo6ci, obrzy dzenia, wstydu, poczucia winy, smut- ku, zloSci, lEku, radoSci, zaskoczenia, onieSmieleni a, zainteresowan ia (skal e dyferencj alu semantycznego, I - bardzo slaba emocja, 9 - bardzo silna). Badani zapisywali tre5d swoich wyobra2erl. Sgdzia kompetentny, kt6ry nie byl wtajemniczony w cele badania, sprawdzal przyjgtqpnez osobE bada- n4 perspektyw pwizlualizacji zdarzefi. Ponadto identy- fi kowal obronne reinterpretacje scenariusza reklamy (np. unikanie winalizacji wypadku). PROCEDURA Badanie bylo przeprowadzone w grupach (7-9- osobowych), w pracowni komputerowej. Najpierw osoba miala wyobrazii sobie reklamg przestrze- gaiqcq przed piciem nadmiernej iloSci alkoholu. Eksperymentator odczytywal kolejne zdarzenia. Wjednej grupie badani wyobrazali je sobie zperspek- tywy alctora (,, wyobraz sobie, Ze jesteS bohaterem zdarzefi"), w drugiej zaS z perspektywy obserwatora (,, wyobraz sobie zdarzenia tak, jakby5 byl operatorem kamery"). Po zakofczeniu wizualizacji badani zapi- sywali swoje wyobrahenia. Potem wykonywali Test Utajonych Skojarzeri. Na koniec zaS wypelniali kwe- stionariusz do pomiaru emocji i jawnej postawy. WYNIKI Analiza spi sanych wy obr aZef ukazala, i2 zgo dnie z poleceniem wszyscy aktorzy mySleli o sobie i wla- snych doSwiadczeniach, zaS obserwatorzy tworzyli wizerunek innej osoby. W wyobra2eniach aktor6w zident5rfkowano wigcej obronnych reinterpretacji scenariusza reklamy (x: 0, 56) niZ u obserwator6w (x:0, 25), t(30)=1, 8; p: 0, 076. Niemal w kaZdym przypadku ich celem bylo unikanie wizualizacjt wy- padku, np. :,, sytuacj a, abym sama wychod zila z pubu, jest dla mnie nie do wyobruZenia; final mnie nie poru- sryl; wtedy to nie bylam Ja". Obserwatorom latwiej bylo wyobrazi6 sobie sce- nariusz reklamy (x:6, 7 na skali 9-stopniowej, gdzie Tabela2. Sila odczuwanych emocji przezaktor6w i obserwator6w (skala I -budzo slabe, 9 - bardzo silne) Emocie Obserwator Aktor t(31) p Pogarda 3'8 2, 1 2, 21 0, 03 WrosoSi 3, 7 2, 4 l-53 Obzvdzenie 4, 6 2, 2 2, 8 0. 01 Wstyd 3, 4 2, 9 0, 71 OnieSmielenie)') 2. 0 0, 35 Poczucie winy -t- I 2, 5 1, 45 Smutek 6, 8 3, 5 4, 03 0. 001 ZloS( 4_l 7) 0, 92 Lpk 4, 9 3, 3 1. 99 0. 055 Zainteresowanie 5, 4 5, 6 4, 32 RadoS6 1. 0 3'9 4, 75 0, 001 Zaskoczenie 2r8 4, 6 +, 44 0, 02 Studia Psychologiczne, I 42 (2004), z. 83-93 Jak odniesienie do Ja wptlu, a na jawne i utajone postawy....! gtp. k holn. aKor I obserwator Ryc. 2. Wptyw komunikatu perswazyjnego wizualizowanego z perspektywy aktora i obserwatora na: a) jawn4postawQ (l-poz. - 9 neg. ); b) utajon4postawg (wielko56 efektu IAT, cryli r6hnica w czasie odpowi edzi w przypadku kategoryzacj i <,, pr ry jemny alkohol" i,, nieprzyjemny niealkohol"> oraz <,, pr zy jemny niealkohol" i,, nieprzyj emny al kohol'); im wipkszy efekt IAI, tym bardziej negatywna utajona postawa) I - bardzo trudno sobie wyobrazie, 9 - bardzo la-two) niz aktorom (x = 3, 9), t(30):3, 32; p = 0, 002. Odczuwali oni bardziej intensywne negatywne emocje ni? aktorzy (patrz: tabela 2). DoSwiadczali silniejszego smutku, obrzydzenia, pogardy i lgku, Natomiast u aktor6w wizualizacja wywolywala wigksz4 rado St oraz zaskoczenie. Analiza wari ancj i uj awnila, Ze jaw na p o s taw a b a- danych zalezala od perspektywy wyobraZania sobie zAarzei, F1r, ou1: 3, 1; p: 0, 055. Jawna postawa obser- wator6w byta bardziej negatywna niZ os6b wyobraza- j4cych sobie scenariusz reklamy z perspektywy akto- ra, t(30):2, 3, p: 0, 03. R6mice pomigdzy postaw4 aktor6w i obserwator6w a grupQ kontroln4 nie byly jednak istotne statystycznie, p) 0, l, patrz: ryc. Wyniki u4rskane w TeScie Utajonych Skojarzeri mstaly rekodowane zgodnie z procedur4 stosowa- nq przez Greenwalda i wsp6lpracownik6w (1998). Osoby badane miaty kr6tszy czas odpowiedzi w przypadku kategoryzacji <,, przyjemny niealkohol, ' $udia Psychologiczne, t. 83-93 i,, nieprzyjemny alkohol') niz <,, przyjemny alko- hol" i,, nieprzyjemny niealkohol">, co Swiadczylo o ich negatywnej utajonej postawie wobec alkoholu, t(47):9, 2; p < 0, 001. Okazalo siq, iz obserwatorzy mieli bardziej ne- gatywne utajone postawy niz aktorzy, aczkolwiek wynik ten byl istotny jedynie na poziomie tendencji, (30): 1, 8;p:0, 08. Nieistotne byly r6znice pomigdzy sil4utajonej postawy grupy kontrolnej i dw6ch ekspe- rymentalnych (aktor6w i obserwator6w), p > 0, 1. DYSKUSJA W\I{IKOW Osoby wizualizuj4ce sobie scenariusz reklamy z perspektywy aktora (odniesienie do Ja) miaty bardziej pozytywne jawne i utajone postawy wobec alkoholu niz obsbrwatorzy. Wynik ten moZna inter- pretowai w duchu teorii utajonego poznania spolecz- nego (Unified Theory of Implicit Social Cognition; Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek i Mellott 2001). Zaklada ona, 2e wiedza spoleczna jest reprezentowanajako siei asocjacji pomiqdzy kon- ceptami, gdzie centralnq rolq stanowi Ja. Nalogowe zachowanie (np. : picie alkoholu) moheby( reprezen- towane j ako: I) siln a asocjacja z po4ftywne ewalu acj 4 izJa(, ja lubig pii alkohol");2) na utajonym poziomie zachowanie mohe by 6 skojarzone z negatywn4 ewalua- cj4 (,, picie bywa szkodliwe"). WlaSciwo$ci4 sieci jest op6r przed niesp6jnoSci4 kt6r4tworzytyby dwie silne, sprzeczne asocjacje z jednym obiektem. Najpierw badani mieli wyobraZai sobie picie al- koholu w pubie. Wiz:ualizacjata mogla aktywizowai u aktor6w asocjacjg,, Jz - lubig pic alkohol". Jejprzejawem bylo wzbudzenie pozytywnych emocji, m. radoSci. Nastqpnie badani wyobrazali sobie, ze bgd4c pod wplywem alkoholu, powoduj4 wypadek. Dla aktor6w bylo to trudne zadanie. Negatywne wyobraZenia zw iqzane z J a tvt or zylyby nie sp6j no S i w sieci asocjacji. Dlatego aktorzy unikali wyobra- Zenia sobie wypadku, W konsekwencji wizlalizacja aktywowala tylko ich pazrytywne skojarzenia z alko- holem. Z tego wzglgdu reagowali szybciej w TeScie Utajonych Skojarzeri niZ obserwatorzy, kiedy alkohol byl zestawiony ze slowami przyjemnymi (mieli bar- dziej pozylywn4 utajon4 postawg). R6znica pomigdzy sil4 utajonej postawy aktordw i obserwator6w byla istotna jedynie na poziomie / Norbert Maliszewski Blair I. V., Ma J. E. i Lenton A. P. (2001). Imagining Stereotypes Away: The Moderation of Implicit Stereo- types Through Mental Imagery. Journal of Personality and Social Psychologt, 8/, J, 828-841. Burnkrant R. i Unnava H. R. (1995). Effects of Self- Referencing on Persuasion. Journal ofConsumer Re- search, 22, l7-26. Bumkrant R. (1989). Self-Referencing: A Strategy for Increasing Processing ofMessage Con- tent. Personality and Social Psychologt Bullelin, 15, 897-906. Dasgupta N. i Greenwald A. G. (2000). On the Malleability of Automatic Attitudes: Combating Automatic Pre- judice With Images of Admired and Disliked Indivi- duals. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 5, 800-814. Devine P. iMonteith M. J. (1999). Automaticity and con- trol in stereotyping, [w:] S. Chaiken i Y. Trope (red. ), Dual processes theories in social psychology (s. 339- 360). New York: Guilford. Greenwald A. i Banaji M. Implicit social cog- nition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychol- ogical Review, 102, +27. The Self as a Me- mory System: Powerful, but Ordinary. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 4l-54. G., Banaji M. R., Rudman L. A., Farnham S. D., Nosek B. A. i Mellott D. S. A unified the- ory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. P sychological Review, I 09, 3_25. GreenwaldA. G., McGhee D. i SchwartzJ. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Jciurnal of Personality and Soc ial P sy c hologt, 7 4, I 464-1 480. i Nosek B. Health of the Implicit Association Test atAge 3. Zeitschriftfilr experimentelle Psychologie, 48, 2, 85-93. i PratkanisA. (1984). The self, [wl R. Wyer i T. Srull (red. ), Handbook of social cognition (s. 129-178). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Gzegolowska-Klarkowska H. (1986). Mec hanizmy o bro nne os obow oic i. Warszawa: Paf stwowe Wydawnictwo Nau- kowe. KarpinskiA. i Hilton J. Attitudes and the Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychologt, 8 l, 77 4J88. Kuhnen U., Schiesl M., Bauer N., Paulig N., Pohlmann C. i Schmidthals K. How Robust is the IAI? Measuring and Manipulating ImplicitAttitudes of East- and West-Germans. Zeitschrift fir experimentelle Psy- chologie, 48, 2, 135-144. LaTour M. i Rotfeld H. (1997). There are Threats and (Maybe) Fear-Caused Arousal: Theory and Confusions ofAppeals to Fear and Fear Arousal ltself. Journal of Advertising, 25, 3, 45-59. Lord Ch. (1980). Schemas and Images as MemoryAids: Two Modes of Processing Social Information. Journal of Personality and Social Psychologt, 38, 257-269. Lowery B. S., Hardin C. D., Sinclair S. Social Influence Effects on Automatic Racial Prejudice. Journal of Personality and Social Psychologt, 81, 5, 842-855. Maison D. Wplyw utajonych sygnal6w afekty- wnych na formulowanie ocen. Studia Psychologiczne, 35, t, 4t-56. i Bruin R. Test Utajonych Skojarzei (IAI) Greenwalda: metoda badania utajonych postaw. Studia P sychologiczne, 3T, l, 61-80. (2002). Wptyw badari na skutecmoSi spolecznej kampanii reklamowej, [w:] D. Maison (red. ), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie s polecznej G. I 48-l 7 I). Krak6w: Agencj a Wasilewski. i Maliszewski N. Co to jest reklama spoleczna? [w:] D. ), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie spolecznej (s. 9-43). Kra- k6w: Agencja Wasilewski. i Mikolajczyk T. (2003). Implicit Association Test - teoria, interpretacja i wqtpliwoSci wok6l me- tody. Studia Psychologiczne, 41, 2, 69-89. Maliszewski N. W jaki spos6b odniesienie do Ja w komunikacie wplywa na jawne i utajone postawy w obec s tygma tyz ow anych zachow a ri? Referat wyglo- szony podczas konferencji,, Procesy automatyczne i Swiadomy podmiot". M4dralin, 6-8 grudnia. Marsh K. L., Johnson B. T. i Scott-Sheldon L. Heart versus Reason in Condom Use: Implicit Versus Explicit Attitudinal Predictors of Sexual Behavior. Ze its c hr ift filr exper i m e nt e I I e P sy c hol o gie, 4 8, 85-93 - Meyers-Levy J. i Peracchio L. (1996). Moderators of the Impact of Self-Reference on Persuasion. Journal of Consumer Research, 22, 408423. Ohme R. The implicit conditioning of consumet attitudes: Logo substitution effect. P ol is h P sychol o gic al Bulletin, 32, 1, 71-78. Rogers T. B., Kuiper N. i Kirker W. (1977). Self-refer- ence and the encoding ofpersonal information. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 677488. Rippetoe P. i Rogers R. W (1987). Effects of Compotents of Protection-Motivation Theory on Adaptive and Mafadaptive Coping With a Health Threat. Journal of Personality and Social Psychologt, 52, 3, 59ffi04. Studia Psychologiczne, I 42 (2004), z. 4, s 83-93 Jak odniesienie do Ja wplywa na jawne i utajone postawy.... Rudman L. A., Ashmore R. D. i Gary M. "Unleaming" Automatic Biases: The Malleability of Implicit Prejudice and Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 5, 85G868. Shuman H., Steeh C. i Bobo L. Racial attitudes in America. Trends and interpretations. Cambridge, MA: Harvard University Press. Shwarz N. i Clore G. (1983). Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions ofaffective states. Journal ofPersonality and Social Psycholog, 45, 513-523. Sujan M., Bettman J. R, i Baumgarnter H. (1993). In- fl uencing Consumer Judgments Using Autobiographical Memories: A Self Referencing Perspective. Journal of Marleeting Research, 30, 42215. Swanson J. E., Rudman L. Using the Implicit Association Test to Investigate Attitude-Behavior Consistence for Stigmatized Be- haviol Cognition and Emotion, 15, 207130. Tesser A. (1978). Self generated attitude change, [w:] L. Berkowitz (red. ), Advances in experimental social psychologt (vol. I l, s. 289-338). New York: Academic Press. Wilson T. D., Lindsey S. i Schooler T. Y. A Model of Dual Attitudes. Psychological Review, 107, 1, 101- -126. Wojciszke B. Postawy i ich zmian4 [w:] J. Strelau (red. ), Psychologia (t. 3, s. 79-105). Gdarisk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. Norbert Maliszewski Faculty ofPsycholory University of Warsaw HOW SELF-REFERENCING INFLUENCES IMPLICIT AND EXPLICIT ATTITUDES TOWARDS STIGMATIZED BEHAVIORS? The two experiments examined how persuasive messages related to self influence not only implicit, but also explicit attitudes towards stigmatized behaviors (e. g. speeding). In the first experiment drivers were presented with a message that was written in second (e. "Your speeding... ", self-referencing) or third person ("Speeding", control group). Self-referencing decreased an influence ofthe message on explicit and implicit attitudes towards speeding (measured by Implicit Association Test, Greenwald, McGhee and Schwartz 1998). In the second experi- ment participants imagined getting run over by a car as a result of having drunk alcohol from the view point of an actor (self-referencing) and an observer. "Observers" reported more negative explicit and implicit attitudes towards drinking alcohol then "actors". The results suggest that self-referencing decreases an influence ofmessage on im- plicit and explicit attitudes towards stigmatized behaviors such as speeding and alcohol abuse. Studia Psychologicz, ne, l 42 (2004), z 4, s 83-93

funkcja jeżeli - odniesienie do kolumn i wersów

ciekawski
Posty: 1
Rejestracja: sob mar 23, 2013 1:40 pm

funkcja jeżeli - odniesienie do kolumn i wersów

witam chcę skonstruować funkcję jeżeli tak aby np wpisywała wartość 1 do wszystkich rekordów które leżą przykładowo w kolumnie C albo wersie numer 12 i nie mam pojęcia jak to zapisać, proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam

OpenOffice 3. 4. 1 na Windows 7

Minio
Posty: 323
Rejestracja: śr sie 01, 2012 1:48 am
Lokalizacja: (Poznań|Dziwnów), Polska
Re: funkcja jeżeli - odniesienie do kolumn i wersów

Postautor: Minio »

Teoretycznie możesz skorzystać z funkcji KOLUMNA i WIERSZ (bez żadnych argumentów zwracają odwołania dla bieżącej komórki), ale…
Formuły arkusza kalkulacyjnego nie potrafią modyfikować zawartości innych komórek. Oznacza to, że możesz napisać formułę pokroju =JEŻELI(KOLUMNA()=12;1;""), ale potem i tak musisz ją wkleić do pozostałych komórek.

A skoro tak, to dlaczego nie wkleić od razu 1, zamiast formuły która 1 pokaże?

Husar
Posty: 203
Rejestracja: śr mar 06, 2013 3:48 am
Re: funkcja jeżeli - odniesienie do kolumn i wersówautor: Husar »

a nie łatwiej, prościej i mniej obciążone jeżeli warunek sprawdzimy tylko w jednej komórce danego wiersza lub kolumny a w pozostałych komórkach wiersza lub kolumny wpisać, że ma równać się wartości komórki z warunkiem?

np.
w kolumnie C:
w C1:

w C2 i dalej:

Excel dla Microsoft 365 Word dla Microsoft 365 PowerPoint dla Microsoft 365 Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac Word dla Microsoft 365 dla komputerów Mac PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac Excel dla sieci Web Word dla sieci Web PowerPoint dla sieci Web Excel dla tabletu iPad Word dla tabletu iPad PowerPoint dla tabletu iPad Word Web App Excel dla telefonu iPhone Word dla telefonu iPhone PowerPoint dla telefonu iPhone Word dla tabletów z systemem Android Excel dla tabletów z systemem Android PowerPoint dla tabletów z systemem Android Excel dla telefonów z systemem Android PowerPoint dla telefonów z systemem Android Word dla telefonów z systemem Android Więcej... Mniej

Ulepszona funkcja @mention znacznie ułatwia komunikowanie się z określonymi współpracownikami i wymaga zasobów podczas współpracy nad tworzeniem dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Użycie znaku @może otworzyć natychmiastowy dostęp do multimediów kontekstowych, nawet przewidując potencjalne potrzeby zasobów.

Uwagi: 

 • Wyszukiwanie, wybieranie i tagowanie osób według imienia i nazwiska, aliasu lub identyfikatora e-mail

 • Szybkie, prawie błyskawiczne wyniki sugestii

  Zdjęcia prezentowane na kafelkach w celu łatwej identyfikacji

  Elementy sugerowane przed wpisaniem (zero zapytania)

  Zaloguj się do usługi Microsoft 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do dokumentu zapisanego w jednym z następujących miejsc: biblioteka programu SharePoint lub Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

  Uwaga: Aby ta funkcja zadziałała, musisz zalogować się do programu Outlook na swoim komputerze.

  Dodaj komentarz, używając menu kontekstowego lub pozycji Recenzja > Nowy komentarz.

  Wprowadź znak @ i kilka pierwszych liter nazwiska lub imienia wybranej osoby, a następnie wybierz odpowiednią osobę (jeżeli dana osoba nie ma jeszcze uprawnień do otwarcia dokumentu, konieczne będzie przydzielenie takich uprawnień).

Porada: Aby wiadomość była mniej formalna, ze @wzmianki możesz usunąć wszystkie elementy oprócz imienia danej osoby. Aby dodać więcej osób, wpisz @ ponownie i wspomnij o innej osobie.

Uwaga: Aby ta funkcja zadziałała, musisz zalogować się do programu Outlook dla komputerów Mac. net/pl-pl/media/f4b31494-e4c3-4192-a6c7-a15e6dbb5ce0. " loading="lazy"/>

Zaloguj się w witrynie Office. com za pomocą konta służbowego Microsoft 365 i przejdź do dokumentu zapisanego w jednym z następujących miejsc: biblioteka programu SharePoint lub Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole. net/pl-pl/media/c72112a7-88ba-4868-98fc-7771da8c3e4b. " loading="lazy"/>

Porada: Aby wiadomość była mniej formalna, ze @wzmianki możesz usunąć wszystkie elementy oprócz imienia danej osoby.

Przypisywanie zadań przy użyciu @wzmianek

Gdy publikujesz komentarz lub odpowiedź w aplikacjach Word i Excel dla sieci Web, możesz użyć @wzmianek, aby przypisać zadanie innemu użytkownikowi. Gdy stworzysz zadanie, jest ono śledzone podczas wszystkich interakcji i ponownych przypisań, dzięki czemu można wyświetlić jego historię. Ponieważ zadania są obecnie dostępne tylko w aplikacjach Word i Excel dla sieci web dla użytkowników w ramach przedsiębiorstw, nie można ponownie przypisać zadań w innych aplikacjach. Nadal możesz jednak odpowiedzieć na komentarz, rozwiązać zadanie przez rozstrzygnięcie komentarza i ponownie otworzyć zadanie przez ponowne otworzenie wątku komentarza. Możesz również wyświetlić historię komentarzy w tych aplikacjach — ale nie historię zadań. Jeśli na przykład przypiszesz zadanie w aplikacji Word dla sieci web, a później otworzysz dokument w aplikacji klasycznej Word, zobaczysz komentarz, ale nie zadanie. Jeśli ponownie otworzysz dokument w aplikacji Word dla sieci web, zadanie będzie znów widoczne i możesz wejść z nim w interakcję.

Aby utworzyć zadanie:

Dodaj nowy komentarz lub odpowiedz na istniejący komentarz.

Użyj @wzmianki w komentarzu. Zostanie wyświetlona opcja przypisania komentarza jako zadania do wspomnianej osoby.

Zaznacz pole wyboru Przypisz do.

Opublikuj komentarz lub odpowiedź. Osoba, do której przypisano zadanie, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o przypisaniu jej zadania. Zobaczy przypisane jej zadanie w komentarzu. net/pl-pl/media/06232b0b-a789-4b38-909b-76a54087c391. png" alt="Zadanie przypisane do innego użytkownika" loading="lazy"/>

Aby ponownie przypisać zadanie:

Użyj @wzmianki w polu odpowiedzi.

Zaznacz pole wyboru Przypisz ponownie do. net/pl-pl/media/e2c82133-75ed-4791-94a3-21c4362faba3. png" alt="Ponowne przypisywanie zadania" loading="lazy"/>

Opublikuj odpowiedź. Osoba, do której ponownie przypisano zadanie, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o przypisaniu jej zadania.

Aby rozwiązać przydzielone zadanie:

W górnej części komentarza umieść wskaźnik myszy na kółku obok pozycji Przypisane do Ciebie. W kółku pojawi się znacznik wyboru. net/pl-pl/media/0ef3e790-173a-4a57-ab9a-9e77dd7223a5. png" alt="Kliknij, aby rozwiązać zadanie" loading="lazy"/>

Kliknij kółko ze znacznikiem wyboru, aby rozwiązać zadanie.

Aby ponownie otworzyć rozwiązane zadanie:

Otwórz okienko komentarzy.

W górnej części rozstrzygniętego komentarza kliknij zielone kółko ze znacznikiem wyboru. net/pl-pl/media/ee5deffc-df22-4bf2-9f3f-a2d892956d07. png" alt="Kliknij, aby ponownie otworzyć zadanie" loading="lazy"/>

Uwaga: Dzierżawcy korzystający z dostępu warunkowego nie mogą tworzyć @wzmianek. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem IT.

Na swoim urządzeniu przejdź do dokumentu zapisanego w jednym z następujących miejsc: biblioteka programu SharePoint lub program Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

Zaznacz wyrazy w dokumencie, a następnie naciśnij pozycję Nowy komentarz. net/pl-pl/media/c814ab4d-493e-458e-8f69-f825e652a590. png" alt="Naciśnij pozycję Nowy komentarz po zaznaczeniu tekstu w programie Word. " loading="lazy"/>

Szybkie znajdowanie @wzmianek i odpowiadanie na nie

Gdy ktoś wspomni o Tobie w komentarzu w programie Word, Excel lub PowerPoint, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem zawierającą link, za pomocą którego możesz przejść do komentarza w pliku.

Dodatkowo w niektórych wersjach programów Word, Excel i PowerPoint wiadomość e-mail z powiadomieniem zawiera także podgląd tekstu i wątku komentarzy powiązanych z komentarzem (nazywany też podglądem kontekstu), a na komentarz możesz odpowiedzieć bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail (tzw. odpowiedzi wewnętrzne).

Jeśli pojawi się więcej dotyczących Ciebie wzmianek, wszystkie linki otrzymasz w jednej wiadomości e-mail.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna dla klientów usługi Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet.

Wymagania

Wiadomości e-mail z powiadomieniami będą zawierać podgląd kontekstu i odpowiedzi wewnętrzne, jeśli komentarz zostanie dodany przez osobę korzystającą z następujących wersji aplikacji Word, Excel i PowerPoint:

Windows

Mac

Internet

Urządzenia przenośne (Android/iOS)

Na razie nie

Tak

Excel

Tak (wersja 1911 lub nowsza)

Tak (wersja 16. 31 lub nowsza)

PowerPoint*

Word

*PowerPoint nie obsługuje jeszcze odpowiedzi wewnętrznych

Aby odpowiedzieć na komentarz z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem, musisz korzystać z aplikacji Program Outlook dla systemu Windows, Outlook w sieci Web lub Outlook Mobile. Już wkrótce aplikacja Program Outlook będzie obsługiwana dla komputerów Mac, a tryb ciemny będzie dostępny w aplikacji Outlook w sieci Web.

Jak wyłączyć podglądy kontekstu

Administratorzy mogą wyłączyć podglądy kontekstu za pomocą polecenia cmdlet programu SharePoint PowerShell:

Zainstaluj najnowszą wersję modułu usług SharePoint Online Services dla programu Windows PowerShell.

Połącz się z dzierżawą przy pomocy polecenia Connect-SPOService.

Uruchom następujące polecenie cmdlet: Set-SPOTenant -AllowCommentsTextOnEmailEnabled:$false

Uwaga: Wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi komentarzy, które wprowadzono w pliku chronionym prawami lub oznaczonym jako poufny przy użyciu reguł DLP, nie będą zawierać podglądu kontekstu ani odpowiedzi wewnętrznych, niezależnie od tego, czy funkcja jest włączona, czy wyłączona.

Jak wyłączyć powiadomienia o komentarzach w usłudze OneDrive

Domyślnie autor oryginalnego dokumentu i uczestnicy wątku komentarzy otrzymują powiadomienie za każdym razem, gdy ktoś utworzy lub zaktualizuje wątek komentarzy. Jeśli wątek jest długi i dotyczy wielu użytkowników, możesz wstrzymać powiadomienia i zapobiec przeciążeniu skrzynki odbiorczej.

Nie istnieje globalne ustawienie wyłączania powiadomień o komentarzach. Uczestnicy wątku muszą zrobić to sami w usłudze OneDrive. Aby wyłączyć powiadomienia o komentarzach, wykonaj następujące czynności:

Na nowej karcie w przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję OneDrive. net/pl-pl/media/c5c310cb-5779-43a6-be20-412593b74aee. jpg" alt="Otwórz aplikację OneDrive" loading="lazy"/>

Przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia usługi OneDrive. net/pl-pl/media/aa73548c-a042-4d54-a52a-29ec73efee25. jpg" alt="Wybierz ustawienia usługi OneDrive" loading="lazy"/>

W obszarze Ustawienia powiadomień wyłącz opcję Wiadomość e-mail z powiadomieniem, gdy inne osoby odpowiadają na Twoje komentarze oraz Wiadomość e-mail z powiadomieniem, gdy inne osoby komentują moje dokumenty. net/pl-pl/media/a479876e-e4ac-419f-8add-e964d7e6c8e0. jpg" alt="Zarządzanie ustawieniami powiadomień usługi OneDrive" loading="lazy"/>

Jak wyłączyć powiadomienia w programie Outlook

Ustawienie, które umożliwia wyłączenie powiadomień o kolejnych komentarzach lub aktualizacjach wątku komentarzy wprowadzonych w pliku przez autora oryginalnego dokumentu lub jednego z uczestników, znajduje się u dołu otrzymanej w programie Outlook wiadomości e-mail z powiadomieniem. net/pl-pl/media/a170baa5-19b1-486e-a6b7-320f8b6e7f7b. jpg" alt="Włączanie lub wyłączanie powiadomień" loading="lazy"/>

To ustawienie działa tylko dla jednego pliku. Jeśli otrzymujesz powiadomienia o komentarzach w wielu plikach, musisz wyłączyć ustawienie Powiadomienia dla tego pliku dla każdego z nich.

Zabezpieczenia danych komentarzy

Firma Microsoft nie przechowuje wewnętrznie żadnych danych dotyczących komentarzy. Wszystkie komentarze wymieniane pomiędzy uczestnikami wątku są przechowywane wyłącznie po ich stronie. Firma Microsoft nie ma dostępu do komentarzy.

Odniesienie do użytkownika Ge Jvm2165

Bezpośredni link do pobrania Odniesienie do użytkownika Ge Jvm2165

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Odniesienie do użytkownika Ge Jvm2165