Obsługa skanera sieciowego Epson Eb 710ui

Skaner sieciowy Epson Eb 710ui jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które łączy w sobie skaner i drukarkę. Urządzenie to jest wyposażone w duży, kolorowy wyświetlacz LCD, który pozwala na łatwe skanowanie dokumentów i obrazów. Użytkownicy mogą wybierać między skanowaniem jednostronnym i dwustronnym. Skaner sieciowy Epson Eb 710ui jest łatwy w użyciu, a jego funkcje są łatwe do skonfigurowania. Urządzenie to umożliwia łatwe tworzenie skanów o dużej jakości i może być używane do wielu zadań skanowania.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa skanera sieciowego Epson Eb 710ui

Wszystkie lampki migają

W przypadku wystąpienia błędu skaner przerywa działanie, a lampki błędu i gotowości wskazują typ błędu.

Miga

Wyłączone

Wystąpił błąd.

Upewnij się, że blokada transportu jest odblokowana.

Upewnij się, że skaner jest właściwie podłączony do komputera. Informacje na temat podłączania skanera do komputera zawiera arkusz Rozpocznij tutaj.

Upewnij się, że oprogramowanie skanera jest w pełni zainstalowane. Informacje na temat instalowania oprogramowania skanera zawiera arkusz Rozpocznij tutaj.

Wyłącz skaner i włącz go ponownie. Jeśli lampka błędu lub gotowości wciąż miga, skaner mógł ulec awarii lub konieczna może być wymiana lampy skanera. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Kontakt z obsługą klienta.

Lampka błędu (pomarańczowa)

Lampka gotowości (zielona)

Znaczenie

Skaner się nie włącza

Upewnij się, że zasilacz został poprawnie podłączony do skanera i działającego gniazdka elektrycznego.

Upewnij się, że gniazdo elektryczne działa prawidłowo. W razie potrzeby przetestuj gniazdo podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.

Skaner się nie wyłącza

Upewnij się, że oprogramowanie skanera nie jest uruchomione.

Nie można uruchomić programu Epson Scan

Upewnij się, czy skaner jest włączony.

Wyłącz skaner i komputer, a następnie sprawdź, czy łączący je przewód interfejsu jest prawidłowo podłączony.

Użyj kabla USB dostarczonego ze skanerem lub wyszczególnionego w rozdziale Interfejs USB.

Uwaga:

Kabel USB nie jest dostarczany ze skanerem w niektórych regionach.

Podłącz skaner bezpośrednio do portu USB komputera lub tylko przez jeden koncentrator USB. Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli jest podłączony do komputera przez więcej niż jeden koncentrator USB.

W przypadku korzystania z programu zgodnego ze standardem TWAIN, takiego jak Adobe Photoshop Elements, upewnij się, że w ustawieniu Scanner (Skaner) lub Source (Źródło) wybrano właściwy skaner.

W przypadku aktualizacji systemu operacyjnego skanera należy ponownie zainstalować program Epson Scan. Odinstaluj program Epson Scan w sposób opisany w rozdziale Odinstalowywanie oprogramowania do skanowania, a następnie zainstaluj go ponownie w sposób opisany na arkuszu Rozpocznij tutaj.

Tylko system Windows:

Upewnij się, że nazwa skanera wyświetlana jest na liście urządzeń do obrazowania bez znaku zapytania (? ) i wykrzyknika (! ) w oknie Device Manager (Menedżer urządzeń). Jeśli nazwa skanera wyświetlana jest z jednym z tych symboli lub jako urządzenie Unknown (Nieznane), odinstaluj program Epson Scan w sposób opisany w rozdziale

Sprawdzanie obsługi USB w systemie Windows

Epson

Połączenie Wi-Fi

Sposoby rozwiązywania problemów dotyczących stanu sieci lub połączenia

 1. Zapoznaj się z wydrukowanym raportem z kontroli połączenia sieciowego. Sprawdzić elementy w obszarze A (Sprawdź połączenie sieciowe), dla których stan jest określony jako BŁĄD.
 2. Na liście Elementy kontrolne kliknij elementy ze stanem BŁĄD, aby wyświetlić rozwiązanie.
 3. Zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym w obszarze B i znajdź go na liście przy określonym elemencie kontrolnym. Następnie należy postępować zgodnie z opisanym rozwiązaniem.

W przypadku wystąpienia komunikatów oznaczonych znakiem * w obszarze B, więcej informacji można znaleźć w punkcie „Informacje o środowisku sieciowym”.


Elementy kontrolne

Kliknij poniższe elementy, aby przejść do komunikatów i rozwiązań.

 1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))
 2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)
 3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)
 4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)
 5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)
 6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)
 7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)
  • Informacje o środowisku sieciowym


Komunikaty i rozwiązania do elementów kontrolnych


1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))

Wykonaj następujące czynności.

Windows Vista: kliknij ikonę przycisku Start i wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).

Windows XP: Kliknij Start i wybierz Control Panel (Panel sterowania).

Windows 2000: Kliknij Start, wybierz Settings (Ustawienia), a następnie Control Panel (Panel sterowania).

Kliknij System and Maintenance (System i konserwacja), a następnie System (Windows Vista) lub kliknij dwukrotnie ikonę System (Windows XP i 2000). com/onlineguides/pl/gt1500/html/files/step_3. gif"/>

Windows Vista: Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń), następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) w oknie User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Windows XP i 2000: Kliknij kartę Hardware (Sprzęt), a następnie przycisk Device Manager (Menedżer urządzeń). com/onlineguides/pl/gt1500/html/files/step_4. gif"/>

Przewiń listę w dół i kliknij dwa razy pozycję Universal Serial Bus controllers (Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej). com/onlineguides/pl/gt1500/html/images/ca311034. gif"/>

Jeśli na liście wymienione są pozycje USB Universal Host Controllers (Uniwersalne kontrolery hosta USB) i USB Root Hub (Główny koncentrator USB), oznacza to, że system Windows obsługuje standard USB. com/onlineguides/pl/gt1500/html/files/step_5. gif"/>

Spróbuj zeskanować dokument ponownie. Jeśli skaner nadal nie zostaje rozpoznany, zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego przedstawiciela serwisu.

Naciśnięcie przycisku Start nie uruchamia właściwego programu

Upewnij się, że program Epson Scan jest prawidłowo zainstalowany.

Windows Vista i XP: Kliknij kartę Events (Zdarzenia) w oknie Properties (Właściwości) skanera i upewnij się, że opcja Take no action (Nie podejmuj żadnej akcji) nie jest wybrana. Ponadto, upewnij się, że opcja Start Button jest wybrana na liście Select an event (Wybierz zdarzenie) i wybrana jest opcja Start this program (Uruchom ten program). Szczegółowe informacje na ten temat zawierają rozdziały Przypisywanie programu w systemie Windows Vista i Przypisywanie programu w systemie Windows XP.

Windows 2000: Kliknij kartę Events (Zdarzenia) w oknie Properties (Właściwości) skanera i upewnij się, że pole wyboru Disable device events (Wyłącz zdarzenia urządzenia) nie jest zaznaczone. Ponadto, upewnij się że opcja Start Button jest wybrana na liście Scanner events (Zdarzenia skanera) i żądana aplikacja jest wybrana na liście Send to this application (Wyślij do tej aplikacji). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Przypisywanie programu w systemie Windows 2000.

Mac OS X: Upewnij się, że zalogowany jest użytkownik, z konta którego instalowano oprogramowanie skanera. W przypadku innych użytkowników należy najpierw uruchomić program Epson Scanner Monitor z teczki Applications (Aplikacje), a następnie nacisnąć przycisk Start w celu skanowania.

 • Sprawdź, czy komputer, z którym chcesz się połączyć, jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową drukarki.
 • Umieść drukarkę w pobliżu komputera, z którym ma się połączyć.
 • NrKomunikatyRozwiązania
  1Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź, że router/punkt dostępowy są włączone oraz że bezprzewodowa sieć (SSID) działa prawidłowo. Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieci.
  • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
  • Jeżeli nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) została wprowadzona ręcznie, należy potwierdzić, czy jest prawidłowa. Jeżeli jest nieprawidłowa, należy wprowadzić ją ponownie. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest wyświetlona w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji (Nazwa sieci (SSID)).
  • Jeżeli sieć została skonfigurowana przy użyciu protokołu WPS, należy sprawdzić, czy punkt dostępowy obsługuje ten standard.
  • W celu skonfigurowania połączenia Ad Hoc, należy najpierw skonfigurować ustawienia Ad Hoc komputera. Należy przeprowadzić konfigurację Ad Hoc komputera, a następnie ponownie uruchomić konfigurację sieciową drukarki.
  2Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź konfigurację dla nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) komputera, z którym chcesz się połączyć.

  Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy wybrana lub wprowadzona nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) nie została odnaleziona podczas konfiguracji sieci.
  SSID to nazwa sieci bezprzewodowej. Jeżeli używany jest punkt dostępowy, oznacza to, że sieć posiadała już nazwę w momencie jego konfiguracji.
  W celu bezpośredniego połączenia drukarki z komputerem bez użycia punktu dostępowego (połączenie Ad Hoc), należy przeprowadzić konfigurację sieci Ad Hoc na komputerze. W takim przypadku należy utworzyć nazwę SSID na komputerze.
  Jeżeli nazwa SSID nie jest znana, zalecamy skontaktowanie się z osobą lub firmą, która skonfigurowała sieć.
  Podczas konfiguracji należy również umieścić drukarkę w pobliżu punktu dostępowego (lub komputera), aby urządzenie odbierało wyraźny sygnał.

  Do góry


  2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)

  3Tryb komunikacji Wi-Fi (IEEE802. 11*) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Ustaw ten sam tryb łączności w drukarce, routerze/punkcie dostępowym i komputerze.

  *Wyświetlany komunikat zależy od lokalizacji.

 • Sprawdź, czy tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym jest obsługiwany przez drukarkę.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym i na komputerze nie jest obsługiwany przez drukarkę.

  3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)

  4Tryb zabezpieczeń (np. WEP, WPA) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Potwierdź tryb zabezpieczeń. Należy potwierdzić, że punkt dostępowy korzysta z jednego z następujących trybów zabezpieczeń. Jeżeli tak nie jest, należy ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową i zmienić ustawienia na obsługiwany tryb zabezpieczeń.
 • WEP - 64 bity (40 bitów)
 • WEP - 128 bitów (104 bity)
 • WPA PSK (TKIP)
 • WPA2 PSK (TKIP)
 • WPA PSK (AES)
 • WPA2 PSK (AES)
 • WPA (TKIP/AES)
 • WPA2 (TKIP/AES)
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryby zabezpieczeń ustawione w urządzeniach sieciowych nie są obsługiwane przez drukarkę lub nie odpowiadają trybowi zabezpieczeń drukarki.
  Istnieją różne typy zabezpieczeń urządzeń sieciowych uzależnione od ich siły lub metody szyfrowania.
  Obsługiwane tryby zabezpieczeń mogą być różne w zależności od urządzenia sieciowego. W celu umożliwienia komunikacji ten sam tryb zabezpieczeń musi być ustawiony na urządzeniu sieciowym i drukarce.

  4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)

  5Adres MAC drukarki może być filtrowany. Sprawdź, czy w Twoim routerze/punkcie dostępowym nie ma ograniczeń, takich jak filtrowanie adresów MAC.
  Zapoznaj się z dokumentacją routera/punktu dostępowego lub poproś o pomoc administratora sieci.
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące funkcji filtrowania adresów MAC. Jeżeli funkcja filtrowania jest włączona, należy zarejestrować adres MAC drukarki, aby zapobiec filtrowaniu połączeń drukarki.
 • Jeżeli w punkcie dostępowym używany jest tryb zabezpieczeń WEP w celu umożliwienia uwierzytelniania klucza wspólnego, należy potwierdzić, że klucz uwierzytelniający i indeks są prawidłowe.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli włączone jest filtrowanie adresów MAC i gdy adres MAC drukarki nie został zarejestrowany w punkcie dostępowym.
  Adres MAC jest numerem identyfikacyjnym używanym do identyfikacji poszczególnych urządzeń sieciowych.
  Punkt dostępowy posiada funkcję, która umożliwia lub blokuje dostęp do sieci w oparciu o adres MAC.
  Jeżeli ta funkcja jest włączona, tylko urządzenia sieciowe z zarejestrowanymi adresami MAC mogą łączyć się z siecią.

  5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)

  6Wprowadzony klucz zabezpieczeń/hasło nie odpowiada temu, które wprowadzono w routerze/punkcie dostępowym. Potwierdź klucz zabezpieczeń/hasło. Klucz zabezpieczeń ustawiony w punkcie dostępowym i wprowadzony klucz zabezpieczeń nie są identyczne. Należy ponownie skonfigurować sieć używając prawidłowego klucza zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli wprowadzony klucz zabezpieczeń i klucz określony w punkcie dostępowym nie są takie same.
  Klucz zabezpieczeń (hasło) jest niezbędne do połączenia z siecią.
  Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Jeżeli wprowadzony klucz nie jest dokładnie taki sam, jak zarejestrowany klucz, połączenie nie powiedzie się.

  6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)

  7Nieprawidłowy adres IP przypisany do drukarki. Potwierdź konfigurację adresu IP urządzenia sieciowego (koncentratora, routera lub punktu dostępowego). Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy włączona jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeżeli funkcja jest wyłączona, należy ją włączyć.
  • Jeżeli adres IP został ustawiony ręcznie, adres IP wykracza poza obsługiwany zakres (jest nieprawidłowy). Wprowadź prawidłowy adres IP.

  7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)

  8Potwierdź połączenie i konfigurację sieci w komputerze lub innym urządzeniu.
  Dostępne jest połączenie za pomocą programu EpsonNet Setup.
  Poproś o pomoc administratora sieci.
  1. Należy sprawdzić następujące elementy:
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają zostać użyte, takie jak np. komputer, są włączone.
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają używać drukarki, takie jak np. komputer, są w tej samej sieci.
  2. Po sprawdzeniu powyższych punktów skonfiguruj sieć za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  9Potwierdź konfigurację adresu IP, maski podsieci i domyślnej bramy.
  • Inne urządzenia w sieci są włączone.
  • Ustawiony ręcznie adres sieciowy drukarki jest prawidłowy.
  • Adres sieciowy drukarki jest taki sam, jak dla innych urządzeń.
 • Jeżeli adres sieciowy jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Jeżeli nie można zmienić ustawień za pomocą drukarki, należy skonfigurować ustawienia za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  Bieżący adres IP, maska podsieci oraz brama domyślna są wyświetlone w obszarze C (Network Status (Stan sieci)).
 • 10Konfiguracja nie została zakończona. Potwierdź konfigurację domyślnej bramy.
  • Ustawiony ręcznie adres bramy domyślnej drukarki jest prawidłowy.
  • Urządzenie określone jako brama domyślna jest włączone.
 • Jeżeli adres bramy domyślnej jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Bieżący adres bramy domyślnej jest wyświetlony w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji Default Gateway (Brama domyślna).
 • 11Potwierdź następujące elementy:
  -Klucz zabezpieczeń/hasło wprowadzono prawidłowo.
  -Indeks klucza zabezpieczeń/hasła jest ustawiony na pierwszą cyfrę.
  -Konfiguracja adresu IP, maski podsieci lub domyślnej bramy jest prawidłowa.
 • Po zweryfikowaniu powyższych punktów należy spróbować przeprowadzić następujące rozwiązanie:
  • Uruchomić aplikację EpsonNet Setup na komputerze używającym tej samej sieci co drukarka.
   Jeżeli drukarka jest wymieniona na liście drukarek, należy określić adres IP drukarki na ekranie konfiguracji adresu IP. Jeżeli drukarka nie jest wymieniona, klucz zabezpieczeń może być nieprawidłowy. Należy przeprowadzić konfigurację sieci za pomocą panelu LCD drukarki i wprowadzić prawidłowy klucz zabezpieczeń.
  • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego. Jeżeli zarejestrowano wiele kluczy, należy sprawdzić, czy został wprowadzony pierwszy zarejestrowany klucz.
 • 12-Konfiguracja połączenia i sieciowa komputera lub innego urządzenia jest prawidłowa.
  • Urządzenia sieciowe, takie jak modem, koncentrator i router są włączone.
  • Adres IP dla urządzeń sieciowych innych niż drukarka jest ustawiony ręcznie (jeżeli adres IP drukarki jest przydzielany automatycznie, a innych urządzeń ręcznie, ustawienia sieciowe drukarki mogą być inne niż innych urządzeń sieciowych).
 • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego.
 • Sprawdzić adres IP drukarki i zweryfikować, czy drukarka sieciowa ma dostęp do innych urządzeń w sieci. W niektórych przypadkach nie można określić błędu. Zalecamy skonfigurowanie sieci za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.

  Informacje o adresach sieciowych:

  Adres IP nie tylko określa urządzenia podłączone do sieci, takie jak komputer, koncentrator i router, ale również określa zakres sieci, do którego należą. Urządzenia w tej samej sieci mogą komunikować się ze sobą. Jeżeli wymagana jest komunikacja z urządzeniami w innej sieci, niezbędny jest router. Adres IP składa się z dwóch części. Pierwsza część nazywana jest „adresem sieciowym” i określa zakres sieci. Druga część nazywana jest „adresem hosta” i określa urządzenie sieciowe. Podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta różni się w zależności od skali (klasy) sieci. Można jednak zdefiniować podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta za pomocą maski podsieci.
  Jeżeli drukarka jest używana w sieci domowej, należy dla adresu IP drukarki wybrać ustawienie „Auto”, gdy wykorzystywana jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeśli chcesz użyć trybu „Manual” (Ręcznie) do określenia adresu IP drukarki, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby podać adres IP i maskę podsieci.

  1. Sprawdź adres IP routera (lub punktu dostępowego) podłączonego do komputera. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi routera (lub punktu dostępowego).
  2. Wszystkie adresy IP są zapisane w segmentach czterech wartości liczbowych (w przypadku IPv4). W ostatnim segmencie ustaw niepowtarzalną wartość liczbową z zakresu od 1 do 254. (Kiedy router jest serwerem DHCP lub kiedy istnieje inny serwer DHCP w sieci domowej, ustaw wartość, która nie koliduje z adresem IP przydzielonym przez serwer DHCP).

   Przykład ustawień:
   Adres IP routera (lub punktu dostępowego): 192. 168. 1. 1
   Przykład ustawień w drukarce: 192. 3
   Jeżeli drukarka jest używana w małej sieci, wartość 255. 255. 0 jest ustawiona dla wszystkich urządzeń sieciowych jako maska podsieci. Dodatkowo, brama używa tej samej wartości, co adres IP punktu dostępowego.


   Informacje o środowisku sieciowym

   Oprócz raportu Network Status/Check Network Connection (Stan sieci/Sprawdź połączenie sieciowe) wyświetlane są następujące komunikaty informujące o innych czynnikach w środowisku sieciowym, które wymagają poprawy.*Siła sygnału jest niska. W przypadku problemów z drukowaniem lub skanowaniem wprowadź ulepszenia w sieci bezprzewodowej. Z powodu niskiej siły sygnału prędkość drukowania może być niska lub drukowanie może zostać przerwane.
   W celu poprawy środowiska pracy należy wykonać następujące czynności:
   • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
   • Usuń jakiekolwiek przeszkody pomiędzy punktem dostępowym i drukarką.
   *Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach. Umieszczenie drukarki w pobliżu punktu dostępowego może poprawić połączenie. *Siła sygnału jest niska. Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach.
   *Wykryto wiele nazw sieci (SSID) pasujących do wprowadzonej nazwy sieci (SSID). Potwierdź nazwę sieci (SSID). Zostaje nawiązane połączenie z innym punktem dostępowym.
   Spróbuj wykonać następującą czynność:
   Zmień nazwę SSID punktu dostępowego, z którym chcesz się połączyć, a następnie ponownie przeprowadź konfigurację sieci drukarki.*Nie można podłączyć więcej urządzeń. Aby dodać inne, odłącz jedno z podłączonych urządzeń. Jeśli chcesz dodać nowe urządzenie, odłącz jedno z bieżących urządzeń, wykorzystując jego ustawienia sieci Wi-Fi lub odłącz wszystkie urządzenia, zmieniając hasło z poziomu drukarki.

   Model wycofany. Ta strona nie jest już aktualizowana.

   Mogę drukować, ale nie mogę skanować za pośrednictwem sieci. (Windows)

   Prawdopodobnie ustawienie sieci dla sterownika skanera jest nieprawidłowe.
   Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności:

   Aby skorzystać z funkcji skanowania za pośrednictwem sieci, należy skonfigurować urządzenie Brother do pracy w środowisku sieciowym peer-to-peer. Funkcja skanowania sieciowego nie działa we współdzielonym środowisku sieciowym.

   Krok 1: Sprawdź adres IP Twojego urządzenia Brother

   1. Naciśnij przycisk Menu lub Menu/Set na Twoim urządzeniu Brother i wybierz opcję Sieć lub LAN.
   2. Wybierz kolejno TCP/IP => Adres IP
    (W przypadku urządzenia bezprzewodowego: wybierz opcję Sieć lub LAN => WLAN lub Wired LAN (Przewodowa sieć LAN) => TCP/IP => Adres IP)

   Krok 2: Ustaw adres IP w sterowniku skanera

   UWAGA: Kroki mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

  3. Użytkownicy systemu Windows XP:
   Kliknij Start => Panel sterowania => Drukarki i inny sprzęt => Skanery i aparaty fotograficzne. Użytkownicy systemu Windows Vista:
   Kliknij Start => Panel sterowania => Sprzęt i dźwięk => Skanery i aparaty fotograficzne. Użytkownicy systemu Windows 7:
   Kliknij Start i w polu wyszukiwania wpisz „skan”. Następnie kliknij opcję Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skanera dla Twojego urządzenia i wybierz opcję Właściwości.
   (Użytkownicy systemu Windows 7: Wybierz skaner i kliknij Właściwości. Jeśli pojawi się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak. )

   Jeśli nie możesz odnaleźć ikony skanera, sterownik skanera nie został zainstalowany. Przejdź do działu Pliki do pobrania i pobierz oraz zainstaluj najnowszy sterownik skanera.

   Użytkownicy systemu Windows 7:

  5. Kliknij kartę Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Określ urządzenie według adresu.
  6. Wprowadź adres IP, który potwierdzono w Kroku 1 i kliknij OK.


  Jeśli wystąpi konflikt adresu IP, skonsultuj się z administratorem sieci, aby uzyskać poprawny adres IP.

  Krok 3: Sprawdź ustawienia zapory

  Sprawdź ustawienia zapory w komputerze. Jeśli w Twoim komputerze aktywna jest zapora ogniowa, może ona odrzucać połączenia sieciowe, które są konieczne do poprawnego działania oprogramowania do skanowania w sieci. Wyłącz zaporę w komputerze i ponownie użyj funkcji skanowania sieciowego.
  Jeśli funkcja działa poprawnie po wyłączeniu zapory, oznacza to, że zapora w komputerze odrzuca niezbędne połączenia sieciowe. W takim przypadku firma Brother zaleca wyłączenie zapory ogniowej w komputerze za każdym razem, gdy chcesz użyć funkcji skanowania sieciowego za pomocą przycisku skanowania, lub pozostawienie jej aktywnej i wprowadzenie dodatkowych ustawień.

  > Informacje na temat wyłączania zapory lub pozostawienia jej aktywnej znajdują się w pytaniu FAQ: Jak zmienić ustawienia zapory ogniowej (system Windows)

  Powiązane modele

  DCP-7010, DCP-7025, DCP-8040, DCP-8045D, MFC-3240C, MFC-3320CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N, MFC-8220, MFC-8420, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN, MFC-9420CN

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Obsługa skanera sieciowego Epson Eb 710ui

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa skanera sieciowego Epson Eb 710ui

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa skanera sieciowego Epson Eb 710ui