Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące właściwości i zagrożeń związanych z danym produktem, substancją lub mieszaniną. Karta charakterystyki zawiera ważne informacje, takie jak m.in. skład chemiczny, właściwości fizyczne, potencjalne skutki uboczne, zdrowotne i środowiskowe, środki ostrożności i przechowywania oraz postępowania w przypadku wycieku lub wypadku. Karta charakterystyki Brother Ce 8080prw zawiera informacje na temat substancji chemicznych, które znajdują się w drukarce Brother Ce 8080prw, jak również informacje na temat odpowiedniego postępowania w przypadku wycieku lub kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw

Karty Charakterystyki substancji chemicznych i mieszanin (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to wymagane przez prawo dokumenty zawierające precyzyjny opis:

 • zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna,
 • metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią,
 • sposobów postępowania w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej,
 • podstawowych danych fizykochemicznych na jej temat.

Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE Karta Charakterystyki substancji chemicznej jest głównym narzędziem przepływu informacji o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem pomiędzy producentem, dostawcą i dalszym użytkownikiem substancji lub mieszaniny w łańcuchu dostaw. Wymagania określone w rozporządzeniu REACH w dotyczące do Kart Charakterystyki podległy modyfikacji, celem uwzględnienia zasad ich dotyczących w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) oraz włączenia do prawodawstwa UE innych elementów GHS wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). W ramach świadczonych przez naszą firmę usług oferujemy przygotowanie w pełni profesjonalnych dokumentów związków chemicznych i mieszanin, które są zgodne z prawem – zarówno lokalnym, jak i regulacjami w wymiarze międzynarodowym. (zobacz tutaj).

Dla kogo przeznaczona jest Karta Charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej i kiedy należy ją dostarczyć?

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. To również dokument, z którego powinni korzystać wszyscy pracodawcy nadzorujący pracę wyżej wspomnianych użytkowników, celem bezpośredniego kolportażu i przekazania zawartych w niej przepisów oraz informacji. Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH: Kartę Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej bądź mieszaniny dostarcza się w nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji, lub mieszaniny w następujących przypadkach:

 • w przypadku, gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008,
 • w przypadku, gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,
 • w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 (tzw. ” Lista kandydacka”) z powodów innych niż określone wcześnie).

Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie Kartę Charakterystyki, jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z tytułami I i II rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ale zawiera:

 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz co najmniej 0, 2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska,
 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0, 1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią lub jest trwała,
 • wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 1 z powodów innych niż określone wcześniej substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Kto powinien sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski?

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne, które posiadają niezbędne oraz odpowiednie kwalifikacje (m. in. szczegółową wiedzę merytoryczną z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp. ). Powstały dokument musi uwzględniać konkretne potrzeby oraz poziom wiedzy jej użytkowników w takim stopniu, w jakim są one znane.

Czy Karta Charakterystyki substancji lub preparatu może być dosłownym tłumaczeniem z języka obcego?

Należy mieć na uwadze, że dokument będący opisem właściwości niebezpiecznych mieszanin chemicznych powinien mieć odpowiednią formę, szczególnie jeżeli dochodzi do tłumaczenia z innego języka. Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa, na którego terenie substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji na stanowiskach pracy do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów. Nomenklatura stosowana w celu opisów zagrożeń jest ściśle zdefiniowana i nawet dosłowne jej tłumaczenie nie stanowi gwarancji ich zgodności z ustawodawstwem. Dlatego też należy upewnić się, że powstałe opisy niebezpiecznych związków chemicznych są dopasowane do lokalnego prawa i nie kolidują z nim w żaden możliwy sposób. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 217/542 ujednolicone i zharmonizowane informacje zawarte w kartach charakterystyki mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej wymagają zgłoszenia w portalu PCN (ang. Poison Centre Notification) prowadzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA (ang. European Chemical Agency). Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się tutaj.

Kto odpowiada za prawidłowość przygotowania Karty Charakterystyki chemicznej?

Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu właściwej Karty Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej odpowiada producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu chemicznego.  Niebezpieczne związki chemiczne mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia oraz życia, dlatego też odpowiedni sposób przygotowania dokumentu jest ważny z punktu widzenia zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. 

Status prawny karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych

Karta Charakterystyki stanowi podstawowy dokument określający właściwości substancji chemicznej lub mieszaniny , dlatego z punktu widzenia prawa jest obowiązkowa w przypadkach opisanych powyżej. Unia Europejska, kraje NAFTA oraz wiele innych państw precyzyjnie określa parametry Kart Charakterystyk, które powinny mieć szczegółowe informacje na temat substancji mieszanin chemicznych. Karta Charakterystyki jest dokumentem obowiązkowym na każdym etapie kontaktu ze związkiem niebezpiecznym i powinna być dostępna wszystkim osobom, które w danym momencie mają z nią do czynienia.

Unia Europejska, a karta charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny jest dokumentem obowiązkowym w większości krajów na świecie, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę fakt, iż w zależności od państwa i obowiązujących na jego terenie przepisów oraz regulacji prawnych, może ona wyglądać nieco inaczej. Zawartość Kart Charakterystyk substancji chemicznych w krajach Unii Europejskiej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie sprzedaży chemikaliów. Na jego mocy, Karta Charakterystyki powinna zawierać 16 obowiązkowych sekcji:

 • Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa
 • Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń
 • Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach
 • Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
 • Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
 • Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
 • Sekcja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
 • Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
 • Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
 • Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
 • Sekcja 12: Informacje ekologiczne
 • Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
 • Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu
 • Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • Sekcja 16: Inne informacje

Opracowana zgodnie z powyższymi wymogami Karta Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej lub mieszaniny zapewnia kompleksową informację dotyczącą mieszaniny, jej składu i właściwości, a także postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Dzięki niej postępowanie z materiałami niebezpiecznymi wpływa na wzrost bezpieczeństwa.

W ramach naszej działalności oferujemy profesjonalne przygotowanie oraz tłumaczenie zgodnych z prawem dokumentów, które umożliwiają swobodną pracę z użyciem wyżej wspomnianych związków oraz mieszanin. Nie zwlekaj i zapoznaj się z naszą ofertą już teraz!

Uruchomiliśmy wyszukiwarkę kart charakterystyki oraz specyfikacji produktów. Wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukanie i pobranie w formie. PDF dostępnych kart charakterystyk oraz specyfikacji jakościowych produktów.

Czym jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (z ang. MSDS - Material Safety Data Sheet) – jest to dokument zawierający informacje na temat jej właściwości fizycznych i chemicznych, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania, utylizacji i transportu, jak również informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy, procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia. Format i zawartość karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH. Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i 16 sekcji. Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej należy przekazywać dalszym użytkownikom. Po otrzymaniu karty charakterystyki konkretnego odczynnika chemicznego dalsi użytkownicy powinni określić i zastosować właściwe środki, aby kontrolować dane ryzyko.

Wyszukiwarkę kart charakterystyki znajdziecie Państwo w dolnym menu Produkty lub pod linkiem:

https://pol-aura. html

Dla kogo są przeznaczone karty charakterystyki?

Karty charakterystyki mają zapewnić użytkownikom odczynników chemicznych dostęp do wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich bezpiecznego wykorzystania. Dokumenty są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, m. in. :

 • przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych,
 • osób fizycznych,
 • pracowników zatrudnionych na produkcji,
 • osób wykonujących prace analityczne w laboratoriach,
 • nauczycieli – na potrzeby edukacji i doświadczeń badawczych.

Format i struktura karty charakterystyki odczynnika chemicznego określone zostały w rozporządzeniu REACH.

W jakiej sytuacji należy dostarczyć kartę charakterystyki?

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki występuje w przypadku substancji:

 • zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT - Bioaccumulative and Toxic Substances),
 • umieszczonej na liście kandydackiej związków zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH.

  W sytuacji, kiedy odczynniki chemiczne i mieszaniny substancji, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale zawierają określone stężenia pewnych związków stwarzających zagrożenie – dokument charakterystyki jest dostarczany na żądanie odbiorcy.

  Działania odbiorców po otrzymaniu karty charakterystyki

  Po otrzymaniu karty charakterystyki należy podjąć odpowiednie środki służące wprowadzeniu właściwej kontroli ryzyka, w tym przeprowadzić kontrolę spójności i wiarygodności treści dokumentu. Działania te mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

  W szczególności odbiorca odczynników powinien dokonać analizy porównawczej treści sekcji dotyczącej identyfikacji chemicznej, składu, klasyfikacji oraz bezpiecznego korzystania – z posiadanymi przez siebie informacjami dotyczącymi danej substancji. W wyniku stwierdzenia rozbieżności należy podjąć działania korygujące

  W przypadku dysponowania nowymi informacjami na temat niebezpiecznych właściwości odczynnika albo w wyniku uznania informacji za nieodpowiednie – fakt ten trzeba koniecznie zgłosić dostawcy karty.

  Działania dostawców kart charakterystyki

  Treść poszczególnych sekcji dokumentów powinna być aktualizowana przed dostawcę w przypadku:

 • pojawienia się nowych informacji o zagrożeniach mogących mieć wpływ na skuteczność podejmowania środków zarządzania ryzykiem,
 • udzielenia zezwolenia na obrót lub nałożeniu ograniczeń.

  Zgodnie z rozporządzeniem REACH zaleca się dokonywanie przeglądu treści kart charakterystyki opisujących odczynniki chemiczne i mieszaniny substancji – w regularnych odstępach czasu.

  Dokument należy dostarczyć do odbiorcy najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu do obrotu prawno-gospodarczego. Dokument powinien być sporządzony w języku urzędowym kraju odbiorcy. Może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

  Czym jest specyfikacja produktu chemicznego?

  Specyfikacja odczynnika - to dokument określający minimalne parametry jakościowe, gwarantowane przez producenta. Określa kryteria, które musi spełnić dana substancja. Specyfikacja zawiera listę testów, badań, odniesienia do procedur analitycznych i odpowiednie kryteria akceptacji dla opisanych testów. Jednym z parametrów często występującym w specyfikacji odczynnika jest czystość substancji. Czystość chemiczną substancji zasadniczo zapewnia się poprzez badanie substancji pokrewnych, pozostałości rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich oraz ilościowe oznaczanie zawartości substancji głównej (zawartość). Innym przykładowym parametrem często oznaczanym jest zawartość wody. Oznaczanie zawartości wody jest bardzo ważne, gdy wiadomo, że substancja jest higroskopijna lub stanowi hydrat stechiometryczny. Specyfikacja wskazuje, czy produkt spełnia określone normy np. na zgodność z normami ACS, monografii farmakopealnych, normami branżowymi. Dokumentem potwierdzającym zgodność produktu ze specyfikacją jest świadectwo jakości, inaczej określane certyfikatem jakości odczynnika chemicznego.

  Wyszukiwarkę specyfikacji produktów znajdziecie Państwo w dolnym menu Produkty lub pod linkiem:

  Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

  Okresy przejściowe

  Najczęstszym powodem aktualizacji kart charakterystyki (przynajmniej w ostatnim czasie) były okresy przejściowe, określone w odpowiednich przepisach. Najsilniejszym impulsem do zmian w dokumentacji był termin 1 czerwca 2015 r. i związane z nim nieuchronne i niepodzielne (jak wydawało się przed tą datą) panowanie przepisów rozporządzenia CLP. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2015/830/UE, które wydłużyło okres stosowania kart zawierających elementy wynikające z dyrektywy preparatowej do 1 czerwca 2017 r. Szerzej o tym zagadnieniu wspominaliśmy w poprzednim numerze (2/2017) „Kwartalnika”.

  Więcej niż jeden powód

  Zmiany w systemie klasyfikacji mieszanin były bardzo istotnym czynnikiem, który wymuszał dokonanie aktualizacji kart, a także oznakowania produktów chemicznych. Nie oznacza to jednak, że obecnie, gdy nasz produkt został już oznakowany zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, nie musimy już czuwać nad naszą dokumentacją. Wręcz przeciwnie.

  Brak wyznaczonych punktów w czasie, które czerwonymi światłami i dźwiękiem syren przypominałyby o konieczności aktualizacji, może okazać się zdradliwy. Powodów do aktualizacji może być bowiem znacznie więcej.

  Bezzwłoczna aktualizacja

  Czytając artykuł 31 rozporządzenia REACH, dowiadujemy się, że kartę należy bezzwłocznie zaktualizować w określonych przypadkach:

  • gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Z tym przypadkiem mieliśmy do czynienia podczas wspomnianych wcześniej okresów przejściowych. Zmianie systemu klasyfikacji towarzyszyła zmiana oznakowania i sposobu informowania o zagrożeniach, była to więc podstawa do aktualizacji dokumentacji;
  • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
  • w przypadku zastosowania ograniczenia.

  Najczęstszym powodem aktualizacji pozostaje jednak pierwszy przypadek, bowiem informacje, które mają wpływ na środki kontroli ryzyka oraz rodzaje zagrożeń, mogą przybierać wiele legislacyjnych postaci.

  ATP, NDS i inne …

  Karta charakterystyki jest amalgamatem wymagań z szeregu różnych przepisów – od BHP przez gospodarkę odpadami po transport towarów niebezpiecznych. Ze względu na dynamikę zmian, która charakteryzuje ten dział legislacji, obraz karty i wynikających z niej informacji może wielokrotnie ulegać zmianie.

  Wykorzystując gromadzone na temat substancji dane oraz analizując coraz to nowe dossier rejestracyjne substancji, raz na jakiś czas Komisja Europejska, na mocy kolejnych rozporządzeń, serwuje nam odświeżoną listę substancji ze zmienionymi klasyfikacjami urzędowymi. Czasami na liście tej pojawiają się nowe substancje, dla których podana klasyfikacja staje się obligatoryjna. Wszystkie te (oraz więcej) zmiany gromadzone są w postaci tzw. ATP (Adaptation to Technical Progress) – poprawek dostosowujących do postępu technologicznego.

  Wejście w życie kolejnego ATP zawsze jest ważnym wydarzeniem w świecie legislacji, ponieważ zdarza się, że powoduje istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu wielu mieszanin chemicznych. W przypadku ostatniego ATP do rozporządzenia CLP zmianie uległa choćby klasyfikacja linalolu [CAS 78-70-6] (substancji szeroko stosowanej w kompozycjach zapachowych) oraz nikotyny [CAS 54-11-5] (co może skutkować istotnymi zmianami na rynku e-liquidów). Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć konieczność zaktualizowania karty charakterystyki.

  Podobnie sytuacja ma się z wartościami NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy). Tutaj jednak zmiany mają miejsce rzadziej i dotyczą węższego spektrum substancji chemicznych. Pamiętajmy jednak, że są to zmiany, które również będą wymagały w stosownych przypadkach aktualizacji karty.

  Również sekcja 14 karty nie pozostaje niezmienna. Umowa ADR aktualizowana jest w cyklach dwuletnich, co może mieć także bezpośrednie przełożenie na konieczność zmian w kartach charakterystyk. Co 24 miesiące, w latach nieparzystych, pojawia się nowa wersja Umowy, a wraz z nią m. in. nowe wartości LQ, nowe definicje, nowe nazwy przewozowe i szereg innych.

  Nie tylko KE zmienia karty

  Z powodów zewnętrznych, które mogą determinować obowiązek aktualizacji, można wspomnieć jeszcze o przepisach, dotyczących gospodarki odpadami czy zmianach w przepisach branżowych, dotyczących specyficznych grup produktów (kosmetyków, detergentów, farb czy lakierów).

  Dodatkowo jeśli dla któregoś z naszych surowców jego dostawca zmienił klasyfikację lub pojawił się dla niego numer rejestracji, ta zmiana także będzie musiała zostać uwzględniona w karcie. Podobnie może być, gdy zmienimy dostawcę surowca.

  Jednak nie tylko decyzje ustawodawców mogą zmusić nas do aktualizacji dokumentacji. Pamiętajmy również, że każdej zmianie receptury produktu, która będzie rzutowała na informacje w sekcji 2, 3 lub 8 karty, powinny towarzyszyć stosowne zmiany.

  Powodem czysto formalnym do aktualizacji dokumentu może być zmiana osobowości prawnej naszego przedsiębiorstwa czy zmiana adresu fizycznego lub numeru telefonu. Wszystkie te przypadki muszą zostać uwzględnione w karcie charakterystyki.

  A potem…?

  Kiedy mamy już zaktualizowany dokument, musimy pamiętać, że karta nie była aktualizowana do szuflady.

  Przede wszystkim zaktualizowaną kartę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawca dostarczył tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Należy więc prowadzić odpowiedni rejestr odbiorców, tak aby w przypadku koniecznej aktualizacji móc spełnić powyższy obowiązek.

  Oprócz odbiorców (za pomocą przesłanych kart) o dokonanej aktualizacji należy również poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych (przy użyciu systemu ELDIOM).

  Ręka na pulsie

  Podane powyżej przykłady nie wyczerpują listy powodów do aktualizacji karty. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba więc nieustannie trzymać rękę na pulsie, śledzić zmiany w legislacji i kontrolować dokumentację w łańcuchu dostaw. To czasami zadanie trudne, ale konieczne.

  Zespół THETA

 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Brother Ce 8080prw