Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012 są ważnymi dokumentami pomagającymi w utrzymaniu wydajności i bezpieczeństwa sieci. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, działania, utrzymania i naprawy urządzeń Dell Networking X4012. Instrukcja obsługi także zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, takie jak utrzymywanie aktualnych aktualizacji oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych i ustawianie silnych haseł. Wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012 są dostępne w instrukcji obsługi i omawiają zagadnienia związane z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w tym monitorowanie ruchu sieciowego, wykrywanie i reagowanie na incydenty i stosowanie zasad bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012

1.

Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.

Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja

produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do

zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie

zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej

firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym

za utylizację odpadów.

Dziękujemy za wybór produktu firmy Perel! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją

obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało

uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz symbolami

bezpieczeństwa.

Uwaga: Aby uniknąć przegrzewania, nie należy zakrywać urządzenia

Wyłącznie do użytku pomieszczeń.

UWAGA - Niektóre elementy urządzenia mogą się mocno nagrzewać i powodować oparzenia.

Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, w których obecne są dzieci i osoby

szczególnie narażone.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat musza znajdować się w bezpiecznej odległości, chyba że znajdują

się pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że

zostało umiejscowione i zamontowane w normalnej, przewidywanej pozycji roboczej, a dzieci

znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu

użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci w wieku od 3

do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani przeprowadzać czynności

konserwacyjnych.

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające

doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub

jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie

sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace

związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione

bez nadzoru.

Jeśli zewnętrzny, elastyczny kabel lub przewód urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać

wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przed wykwalifikowaną osobę,

aby uniknąć zagrożenia.

V. 03 – 14/06/2018

TC78011N

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZEJNIK OLEJOWY

23

©Velleman nv

iii

Monitor szerokoekranowy z płaskim panelem

- Instrukcja obsług

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki, które są pomocne w zakresie bezpiecznego użytkowania komputera, dostępne są
na stronie internetowej:
http://www. lenovo. com/safety

Przed rozpoczęciem instalacji tego produktu, należy przeczytać rozdział "Informacje
dotyczące bezpieczeństwa".

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy postępować zgodnie z poniższymi
zasadami.

Nie wolno otwierać obudowy.

Nie wolno użytkować produktu bez przymocowanej podstawy.

Nie wolno podłączać lub odłączać tego produktu podczas wyładowań atmosferycznych.

Kabel zasilający należy podłączyć do prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazdka
elektrycznego.

Sprzęt, do którego produkt ten zostanie podłączony, także należy podłączyć do
prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazdka elektrycznego.

Aby odłączyć monitor od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Należy zapewnić łatwy dostęp do gniazdka elektrycznego.

Aby zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji podczas
użytkowania, instalacji, serwisowania, transportu lub przechowywania sprzętu, należy
udostępnić niezbędne instrukcje.
Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych
napraw, innych niż opisane są instrukcji obsługi, bez posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Obsługa:

Jeżeli monitor wazy ponad 18 kg, zalecane jest, aby był on przenoszony lub podnoszony
przez dwie osoby.

W przypadku używania zestawu montażowego VESA należy upewnić się, że listwa świetlna
znajduje się u dołu.

LI232 s

3

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Dell Networking X4012