Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Canon Varioprint 6000 Series

Instrukcja montażu i obsługi Canon Varioprint 6000 Series oraz wskazówki dotyczące suszenia są niezwykle przydatne dla użytkowników drukarek z serii Canon Varioprint 6000. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i skutecznego instalowania, użytkowania i konserwacji drukarki oraz wskazówki dotyczące suszenia wydruków. Instrukcja montażu i obsługi pomoże użytkownikom w dokonaniu właściwego wyboru materiału do druku, odpowiedniego ustawienia drukarki i optymalizacji jej funkcji. Ponadto, wskazówki dotyczące suszenia pomogą użytkownikom uzyskać optymalne wyniki drukowania i zmniejszyć możliwość rozmazywania się tuszu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Canon Varioprint 6000 Series

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Pobieranie sterowników, oprogramowania i instrukcji obsługi

Aby uzyskać dostęp do zasobów wymienionych powyżej (i nie tylko), w tym do aplikacji, oprogramowania układowego, sekcji często zadawanych pytań i kodów błędów, wyszukaj swój produkt poniżej lub wybierz jedną z naszych popularnych grup produktów.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

W celu uzyskania wsparcia możesz również przejrzeć nasze strony dotyczące pomocy technicznej dla firm.

Oprogramowanie EOS Webcam Utility firmy Canon

Używaj swojego aparatu Canon jako wysokiej jakości kamery internetowej – wystarczy, że zainstalujesz nasze oprogramowanie EOS Webcam Utility.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury naprawlub

1 R12/17... L80/11 Wersja: C SE+ K8 pl Instrukcja montażu i obsługi Napędy rurowe do osłon przeciwsłonecznych z automatycznym odciążeniem materiału Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję b Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße Sinn/Germany

2 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gwarancja... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 4 Wskazówki dla użytkownika... 4 Wskazówki dotyczące montażu i rozruchu... 4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 6 Montaż i demontaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką... 6 Montaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką... 6 Demontaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką do napędów rurowych Ø45 / Ø Montaż... 8 Montaż napędu... 8 Zwolnienie czopu wtykowego... 8 Zabezpieczenie zabieraka... 8 Montaż zabieraka z zabezpieczeniem do wału biernego... 8 Demontaż zabieraka z zabezpieczeniem z wału biernego... 9 Montaż i demontaż zabieraka z oddzielnym zabezpieczeniem... 9 Montaż i demontaż zabieraka z połączeniem śrubowym... 9 Montaż napędu w wale... 9 Ustawianie położeń krańcowych za pomocą przełącznika obrotowego lub blokowanego przycisku Kasowanie ustawień końcowych za pomocą przełącznika obrotowego lub innego dowolnego przełącznika roletowego Ustawianie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego Usuwanie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego Automatyczna regulacja kierunku obrotu Aktywacja/dezaktywacja funkcji odciążenia materiału za pomocą zestawu nastawczego Wskazówki dla elektryka Utylizacja Konserwacja Dane techniczne Ø Dane techniczne Ø Co robić, gdy...? Przykład przyłączenia Deklaracja zgodności

3 Informacje ogólne Napędy rurowe są produktami wysokiej jakości o następującej charakterystyce: Zoptymalizowane do zastosowania z markizami z ramionami przegubowymi, markizami kasetowymi, markizami o ramionach opadających, screenami i zacienieniami ogrodów zimowych Łatwe ustawianie i kasowanie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego Automatyczne wyrównywanie długości materiału: Wyrównywanie odkształceń materiału (powstałych wskutek działania temperatury, starzenia, wilgotności) Optymalne dopasowanie obciążenia rozciągającego do mechanicznych wymagań ochrony przeciwsłonecznej Automatyczne odciążenie materiału w celu ochrony materiału Automatyczne wykrywanie wsuniętego położenia krańcowego Łatwe ustawianie wysuniętego położenia krańcowego poprzez naciśnięcie guzika w zestawie nastawczym Możliwość wbudowania z prawej lub lewej strony Możliwość równoległego elektrycznego podłączenia kilku napędów Możliwość zastosowania szerokiej gamy układów sterowania producenta napędu Kompatybilne z dotychczas produkowanymi napędami z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym (4-żył. przewód przyłączeniowy) Przystosowane do przewodu przyłączeniowego z wtyczką Automatyczne wykrywanie położeń krańcowych dzięki inteligentnej elektronice i zastosowaniu systemów ograniczników Brak konieczności ręcznej korekty położeń krańcowych: zmiany pancerza/poszycia są automatycznie wyrównywane przy zastosowaniu systemów ograniczników. Oszczędne używanie urządzenia i napędu wydłuża ich żywotność Podczas instalacji i ustawiania urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Datę produkcji można odczytać z czterech pierwszych cyfr numeru seryjnego. Liczby 1 i 2 oznaczają rok, natomiast liczby 3 i 4 tydzień kalendarzowy. Przykład: 24 tydzień kalendarzowy roku 2012 Nr ser. : 1224XXXXX Objaśnienie piktogramów ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ UWAGA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ oznacza zagrożenie, którego zignorowanie może prowadzić do obrażeń. UWAGA oznacza środki zapobiegające szkodom materialnym. Oznacza wskazówki dotyczące eksploatacji oraz inne użyteczne informacje. Gwarancja Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instrukcją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z nami i za naszą zgodą, a wszelkie wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolone. Wytwórca produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwagę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzymywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwłaszcza w zakresie produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa, w tym odnośne aktualne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. 3

4 Wskazówki bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą do zapobiegania zagrożeniom oraz unikania obrażeń ciała i szkód materialnych. Wskazówki dla użytkownika Ogólne wskazówki Podczas czyszczenia, konserwacji oraz wymiany części, napęd musi być odłączony od źródła zasilania. Prace i pozostałe czynności przy instalacjach elektrycznych oraz samym urządzeniu, w tym prace związane z konserwacją i czyszczeniem, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, a zwłaszcza przez elektryków. Niniejsze urządzenia mogą być używane przez dzieci od 8 oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź niedostatecznym doświadczeniu lub wiedzy, o ile obsługują one urządzenia pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie ich bezpiecznego użytkowania i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. Nie należy pozwalać, by dzieci bawiły się urządzeniem. Urządzenia muszą być regularnie sprawdzane przez wykwalifikowany personel pod kątem zużycia i uszkodzeń. Uszkodzone urządzenia należy bezwzględnie wyłączyć z eksploatacji aż do ich naprawienia przez specjalistę. Urządzeń nie należy używać, jeśli w strefie zagrożenia znajdują się osoby lub przedmioty. Podczas obsługi urządzenia należy obserwować strefę zagrożenia. Należy zapewnić wystarczający odstęp (min. 40 cm) między ruchomymi częściami a sąsiednimi przedmiotami. Zachować ostrożność Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące unikania poważnych obrażeń. Należy unikać miejsc, w których może dojść do zgniecenia lub ucięcia, lub odpowiednio je zabezpieczyć. Wskazówki dotyczące montażu i rozruchu Ogólne wskazówki Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w normie EN Powyższe wskazówki bezpieczeństwa nie są zamkniętym wykazem, gdyż wyżej wymienione normy mogą nie uwzględniać wszystkich źródeł zagrożenia. Nieuwzględnione mogą zostać np. konstrukcja napędzanego produktu, sposób pracy napędu w konkretnej sytuacji montażowej lub umieszczenie produktu końcowego w przestrzeni komunikacyjnej użytkownika końcowego przez producenta napędu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wskazówek bezpieczeństwa zawartych w normie należy zwrócić się do producenta danej części lub produktu końcowego. Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznej. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie części zamiennych, narzędzi i urządzeń dodatkowych dopuszczonych przez producenta napędu. Stosując niedopuszczone produkty innych firm lub modyfikując urządzenie i jego akcesoria stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i osób trzecich, dlatego też stosowanie niedopuszczonych produktów innych firm oraz wprowadzanie nieuzgodnionych z nami lub niezatwierdzonych przez nas zmian jest niedozwolone. Za powstałe wskutek tego szkody nie ponosimy odpowiedzialności. 4

5 Przełącznik z ustawieniem domyślnym WYSUŃ należy umieścić na wysokości 1, 5 m w odległości umożliwiającej kontakt wzrokowy z produktem, lecz z dala od elementów ruchomych. Nie powinien on być ogólnie dostępny. Zamontowane na stałe urządzenia sterujące muszą być widoczne. Moment znamionowy i czas włączenia muszą być dopasowane do wymogów napędzanego produktu. Dane techniczne moment znamionowy i czas pracy są podane na tabliczce znamionowej napędu rurowego. Elementy napędu, których ruch stwarza zagrożenie, muszą być zamontowane ponad 2, 5 m nad podłogą lub inną płaszczyzną, z której zapewniony jest dostęp do napędu. Dla bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia po rozruchu, położenia krańcowe muszą być prawidłowo ustawione/zaprogramowane. Napędy z przewodem przyłączeniowym H05VV-F mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. Napędy z przewodem przyłączeniowym H05RR-F, S05RN-F lub 05RN-F mogą być używane zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Do łączenia napędu z napędzanym elementem mogą być stosowane wyłącznie części z aktualnego katalogu akcesoriów mechanicznych producenta napędu. Ich montaż musi odbyć się zgodnie z wytycznymi producenta. Jeżeli napęd do pancerzy/poszyć stosowany jest w specjalnie oznaczonej strefie (np. drogi ewakuacyjne, strefy zagrożone, strefy bezpieczeństwa), należy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie. Podczas eksploatacji elektrycznych lub elektronicznych urządzeń i aparatów, określone elementy, jak np. zasilacz, znajdują się pod niebezpiecznym napięciem elektrycznym. W przypadku ingerencji osób niewykwalifikowanych lub nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych może dojść do obrażeń ciała lub szkód materialnych. Dotykając napędu rurowego należy zachować ostrożność, ponieważ z przyczyn technologicznych ulega on rozgrzaniu podczas eksploatacji. Przed instalacją należy wyłączyć wszystkie przewody i urządzenia sterujące, które nie są bezwzględnie konieczne do pracy urządzenia. Podczas instalacji napędu należy przewidzieć wielobiegunowe odcięcie od sieci, przy czym styki winny otwierać się na szerokość 3 mm dla każdego bieguna (EN 60335). W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego, jego wymiany może dokonać wyłącznie producent. W przypadku napędów wyposażonych w przewód przyłączeniowy z wtyczką, należy wymienić przewód przyłączeniowy na przewód tego samego typu, dostępny u producenta napędu. Uwaga Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące unikania szkód rzeczowych. Należy zapewnić wystarczający odstęp między ruchomymi częściami a sąsiednimi przedmiotami. Napędu nie wolno transportować chwytając za przewód przyłączeniowy. Wszystkie połączenia zatrzaskowe i śruby mocujące uchwyt należy sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia. Upewnić się, że nic nie trze o napęd rurowy, np. zaczepy pancerza, śruby. 5

6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Typ napędu rurowego opisany w niniejszej instrukcji przeznaczony jest wyłącznie do markiz z ramionami przegubowymi, markiz kasetowych, markiz z ramionami opadającymi, ekranów oraz zacienień ogrodów zimowych. Ten typ napędu rurowego wymaga do prawidłowego działania stałego ogranicznika we wsuniętym położeniu krańcowym (np. wsunięta markiza). Zastosowanie w instalacjach sprzężonych jest możliwe jedynie wówczas, gdy poszczególne urządzenia składowe pracują dokładnie synchronicznie i w tym samym momencie osiągają położenia krańcowe. W przypadku rolet należy stosować wyłącznie napędy przewidziane dla tych zastosowań. Ten typ napędu rurowego jest przeznaczony do zastosowania w pojedynczych instalacjach (jeden napęd na jeden wał nawijający). Napęd rurowy tego typu nie może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem. Przewód przyłączeniowy nie jest przeznaczony do transportowania urządzenia. Dlatego też napęd należy zawsze transportować chwytając za rurę obudowy. Wszelkie inne zastosowania, sposoby użycia i modyfikacje są niedozwolone ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i osób trzecich, gdyż mogą one mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia i stanowić tym samym zagrożenie dla osób i rzeczy. W takich przypadkach producent napędu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody. Podczas eksploatacji i naprawy urządzenia należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Producent napędu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Montaż i demontaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką Montaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką Odłączony od napięcia przewód przyłączeniowy wsunąć w głowicę napędu, aż wypustka zatrzasku słyszalnie się zatrzaśnie. W razie potrzeby należy użyć odpowiedniego płaskiego śrubokrętu do dopchnięcia zatrzasku. W tym celu należy włożyć go do jednego z dwóch przeznaczonych do tego rowków na wtyczce. Skontrolować prawidłowe zamknięcie zatrzasku. 1 = wypustka zatrzasku 6

7 Demontaż przewodu przyłączeniowego z wtyczką do napędów rurowych Ø45 / Ø58 Zachować ostrożność Przed demontażem należy odłączyć przewód przyłączeniowy od napięcia. Wsuń odpowiedni płaski śrubokręt pośrodku do oporu w wyżłobienie zapadki zatrzasku, tak by zapadka zwolniła wypustkę zatrzasku wtyczki. Teraz można wysunąć przewód przyłączeniowy razem z płaskim śrubokrętem. Ø45 / Ø58 1. A A = zapadka zatrzasku 2. 7

8 Montaż Montaż napędu Uwaga Do łączenia napędu z napędzanym elementem mogą być stosowane wyłącznie części z aktualnego katalogu akcesoriów mechanicznych producenta napędu. Przed rozpoczęciem pracy monter winien upewnić się, że mur, wzgl. rozbudowywany system są wystarczająco mocne (moment obrotowy napędu plus ciężar pancerza/poszycia). Zachować ostrożność Przyłącza elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Przed montażem należy odłączyć przewód przyłączeniowy od napięcia zabezpieczać. Dołączone informacje dot. przyłączenia należy przekazać elektrykowi dokonującemu przyłączenia. Ustalić, ile miejsca (M) potrzebne jest z boku głowicy poprzez pomiar głowicy napędu (1) i uchwytu (2). Wymiar długości obudowy (X) minus wymiar przestrzeni bocznej (M) i obsadki (G) daje długość (L) wału nawijającego: L=X-M-G. Wymiar przestrzeni bocznej (M) może się różnić w zależności od kombinacji napędu i uchwytu. Zamocować uchwyt i obsadkę. Zwrócić uwagę, by wał nawijający był ustawiony pod kątem prostym w stosunku do ściany i aby istniał dostateczny luz osiowy zamontowanego systemu. Zwolnienie czopu wtykowego Czop wtykowy (2) zatrzaskuje się automatycznie podczas wsuwania. W celu zwolnienia czopu wtykowego (2) przesunąć blachę zabezpieczającą (1) do góry i wyjąć czop wtykowy (2). Zabezpieczenie zabieraka Montaż zabieraka z zabezpieczeniem do wału biernego 8

9 Demontaż zabieraka z zabezpieczeniem z wału biernego Demontaż za pomocą narzędzia do demontażu, nr art Demontaż za pomocą szczypiec precyzyjnych Montaż i demontaż zabieraka z oddzielnym zabezpieczeniem Montaż i demontaż zabieraka z połączeniem śrubowym Montaż napędu w wale W przypadku wałów profilowanych: W przypadku niektórych zabieraków tolerancje szerokości rowków na różnych wałach nawijających można wyrównać poprzez obrócenie zabieraka w inne żłobienie rowka. Żłobienia rowków mają różne wymiary i umożliwiają dokładny montaż napędu. 9

10 X Y -10 mm W przypadku wałów okrągłych: Zmierzyć krzywkę adaptera (X, Y). Następnie przyciąć rurę po stronie silnika, tak aby można było wsunąć krzywkę adaptera do wału. Krzywka adaptera nie może wykazywać żadnego luzu w stosunku do wału. W celu zapewnienia pewnego przeniesienia momentu obrotowego w przypadku wałów okrągłych, zalecamy skręcenie zabieraka z wałem (patrz poniższa tabela). Uwaga! Podczas wiercenia otworu w wale nawijającym nigdy nie wiercić w obszarze napędu rurowego! Rozmiar napędu [mm] Zabierak Moment obrotowy maks. [Nm] Śruby mocujące (4 szt. ) Ø 35-Ø 45 Wszystkie do 50 Wkręt do blachy Ø 4, 8 x 9, 5 mm Ø 58 Zabierak aluminiowy do 120 Śruba z łbem płaskim M8 x 16 mm Ø 58 Zabierak z odlewu ciśnieniowego do 120 Wkręt do blachy Zalecamy, aby również obsadkę skręcić z wałem nawijającym. Ø 6, 3 x 13 mm Uwaga Podczas wsuwania do wału napęd rurowy nie może być uderzany ani upuszczany do wnętrza wału nawijającego! Zamontować napęd rurowy z odpowiednim adapterem (1) i zabierakiem (2). Jeżeli adapter posiada wiele rowków, wybrać pasujący rowek i wsunąć pierścień (1) na adapter. Następnie wsunąć napęd rurowy z zamontowanym adapterem (1) i zabierakiem (2) do wału tak, aby nie wystawał. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie adaptera i zabieraka w wale. Założyć zmontowany podzespół składający się z wału, napędu rurowego i obsadki do obudowy rolety oraz zabezpieczyć napęd odpowiednio do sposobu zamocowania uchwytu za pomocą zawleczki lub przetyczki. Ułożenie przewodu przyłączeniowego Przewód przyłączeniowy ułożyć od dołu napędu rurowego i zamocować. Przewód przyłączeniowy i ew. antenka nie mogą wystawać do strefy nawijania. Osłonić ostre krawędzie. 10

11 Ustawianie położeń krańcowych za pomocą przełącznika obrotowego lub blokowanego przycisku Inteligentne zarządzanie instalacją Wskaźnik statusu położeń końcowych (ESI) Krótkie zatrzymanie i wznowienie przesuwania sygnalizuje, iż jeszcze nie ustawiono położenia krańcowego dla danego kierunku przesuwu. Zakończenie instalacji po automatycznym ustawieniu położeń krańcowych Ogranicznik Po 3-krotnym najechaniu położenia krańcowego, napęd trwale zapamiętuje ustawione położenia krańcowe Ogranicznik. Instalacja jest wówczas zakończona. Jeśli podczas wysuwania/wsuwania napęd przedwcześnie wyłącza się ze względu na przeszkodę, należy odsunąć osłonę od przeszkody poprzez jej wysunięcie/wsunięcie, a następnie usunąć przeszkodę i ustawić wybrane położenie krańcowe poprzez ponowne wysunięcie/wsunięcie osłony. Punkt wysunięcia do ogranicznika wsunięcia Ustawić pancerz/poszycie w wybranym wysuniętym położeniu krańcowym. Przeprowadzić sekwencję bez przerw pomiędzy poszczególnymi poleceniami ruchu. Napęd rurowy potwierdza tę czynność poprzez klak. 1 s 1 s do STOP i przytrzymać do Położenia krańcowe są ustawione. Następnie wsunąć pancerz/poszycie aż do górnego, umieszczonego na stałe ogranicznika. Podczas tego przesuwu, przed osiągnięciem położenia krańcowego musi pokazać się wskaźnik statusu położeń krańcowych (WSPK). Napęd rurowy wyłącza się automatycznie. Kasowanie ustawień końcowych za pomocą przełącznika obrotowego lub innego dowolnego przełącznika roletowego Kolejne polecenia przełączania powinny następować nieprzerwanie bezpośrednio po sobie. Ewentualnie ustawione wartości pozostają zachowane. Przeprowadzić przedstawioną niżej sekwencję kasowania bez przerw pomiędzy poszczególnymi poleceniami ruchu: 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s do STOP Napęd rurowy potwierdza. Oba położenia krańcowe zostały skasowane. 11

12 Ustawianie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego Inteligentne zarządzanie instalacją Wskaźnik statusu położeń końcowych (ESI) Krótkie zatrzymanie i wznowienie przesuwania sygnalizuje, iż jeszcze nie ustawiono położenia krańcowego dla danego kierunku przesuwu. Te napędy rurowe są przeznaczone do pracy w krótkich odcinkach czasu (tryb pracy; zob. Dane techniczne). Liczba cykli pracy markizy wynika ze średnicy wału nawijającego i długości wysuwania markizy. Czas pracy napędu skraca się, jeżeli napęd jeszcze całkowicie nie ostygł po poprzednim użyciu. Przycisk programowania Przycisk przesuwu Wsuwanie Wysuwanie Punkt wysunięcia do ogranicznika wsunięcia Przesunąć osłonę przeciwsłoneczną za pomocą przycisku przesuwu zestawu nastawczego do wybranego położenia krańcowego wysuwu. Musi być ono oddalone o co najmniej 2 obroty wału nawijającego od wsuniętego położenia krańcowego. Na chwilę zwolnić przycisk przesuwu, aby wyłączyć napęd rurowy. Wcisnąć przycisk programowania (na 3 sekundy), aby zapisać wybraną pozycję. Napęd rurowy potwierdza zapamiętanie punktu zewnętrznego poprzez słyszalne "klak". Można teraz zwolnić przycisk programowania, wybrana pozycja została zapisana. Następnie wsuwać osłonę przeciwsłoneczną za pomocą przycisku przesuwu bez przerw do momentu, aż napęd rurowy samoczynnie się wyłączy. Po 3-krotnym najechaniu położenia krańcowego, napęd trwale zapamiętuje ustawione położenia krańcowe Ogranicznik. W celu końcowej kontroli ustawić jeszcze raz w obu położeniach krańcowych. Aby zapewnić, że położenie krańcowe zostanie rozpoznane a osłona przeciwsłoneczna zostanie całkowicie dosunięta, napęd rurowy podczas instalacji ciągnie materiał z nieco większą siłą. Podczas kolejnych przesuwów napęd rurowy w celu odciążenia materiału wykonuje automatycznie we wsuniętym położeniu krańcowym krótkie cofnięcie. 12

13 Usuwanie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego Przewody przyłączeniowe napędu rurowego należy podłączyć do zestawu nastawczego zgodnie z kolorami i włączyć zasilanie. Po ostatnim poleceniu przesuwu należy poczekać 1 s przed rozpoczęciem sekwencji kasującej. Również pomiędzy poszczególnymi krokami sekwencji kasującej należy odczekać 1 s. Kasowanie położenia krańcowego przy zaprogramowanych 2 położeniach krańcowych Ewentualnie ustawione wartości pozostają zachowane. Przycisk programowania Przycisk przesuwu czarny czarny brązowy brązowy niebieski niebieski zielono-żółty zielono-żółty Ustawić pancerz/poszycie w położeniu krańcowym przeznaczonym do skasowania. Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania. Dodatkowo nacisnąć przycisk przesuwu w dół i przytrzymać. Następnie zwolnić przycisk programowania i nadal trzymać wciśnięty przycisk przesuwu. Dodatkowo ponownie nacisnąć przycisk programowania. Napęd rurowy potwierdza. Położenie krańcowe zostało skasowane. 13

14 Kasowanie obu położeń krańcowych Wszelkie ewentualnie ustawione funkcje dodatkowe są kasowane razem z położeniami krańcowymi bądź przywracane do ustawień fabrycznych. Ustawić pancerz/poszycie między położeniami krańcowymi. Automatyczna regulacja kierunku obrotu Po ustawieniu położeń krańcowych napęd automatycznie dopasowuje się do kierunku obrotu, dzięki czemu po włączeniu zasilania dla czarnego przewodu przyłączeniowego napęd zawsze przesuwa się do pozycji OTW. Aktywacja/dezaktywacja funkcji odciążenia materiału za pomocą zestawu nastawczego Przy funkcji odciążenia materiału musi być ustawione położenie krańcowe "do ogranicznika wsunięcia". W stanie fabrycznym funkcja odciążenia materiału jest aktywna. W celu dezaktywacji, przesunąć roletę do wsuniętego położenia krańcowego. Nacisnąć przycisk programowania przez ok. 5 sekund. Napęd wysunie się lekko poza położenie krańcowe, a następnie wsunie się ponownie. Funkcja odciążenia materiału jest teraz nieaktywna. W celu aktywacji powtórzyć opisane czynności. 14

15 Wskazówki dla elektryka Napędy rurowe z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym mogą być podłączane równolegle. Należy przy tym zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie styków urządzenia przełączającego (zegar sterujący, przekaźniki sterujące, przełączniki itp. ). Do sterowania napędów z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym należy używać wyłącznie przełączników (zegarów sterujących), które nie pobierają potencjału N za pośrednictwem napędu. Wyjścia przełączników w pozycji spoczynku muszą być bezpotencjałowe. Do sterowania ruchem Góra i Dół należy używać przewodu zewnętrznego L1. Pozostałe urządzenia i odbiorniki (lampy, przekaźniki itp. ) nie mogą być podłączane bezpośrednio do przewodów przyłączeniowych napędów. W takim przypadku należy rozłączyć napędy i dodatkowe urządzenia za pomocą przekaźników sterujących. Podczas instalacji napędu należy przewidzieć wielobiegunowe odcięcie od sieci, przy czym styki winny otwierać się na szerokość 3 mm dla każdego bieguna. Uwaga Należy używać wyłącznie mechanicznie lub elektrycznie blokowanych przełączników z wyznaczonym położeniem zerowym! Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy w jednej instalacji użyto napędów z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym oraz napędów z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym. Czas przełączenia podczas zmiany kierunku przesuwu musi wynosić przynajmniej 0, 5 sek. Przełączniki i układ sterowania nie mogą równocześnie wykonywać polecenia GÓRA i DÓŁ. Przyłącza elektryczne należy chronić przed wilgocią. Po podłączeniu przewodów do układu sterowania należy ZAWSZE skontrolować właściwe przyporządkowanie kierunków ruchu napędu do przycisków obsługowych GÓRA i DÓŁ, wzgl. WSUWANIE i WYSUWANIE. Jeśli napęd ma współpracować z urządzeniami zawierającymi źródła zakłóceń, elektryk instalujący urządzenia winien zapewnić odpowiednie zneutralizowanie zakłóceń emitowanych przez dane urządzenia. Utylizacja Produkt składa się z różnych tworzyw, które muszą zostać prawidłowo zutylizowane. Należy zapoznać się z obowiązującymi dla tego produktu krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji. Opakowanie należy prawidłowo zutylizować zgodnie z tymi przepisami. Napędy nie wymagają konserwacji. Konserwacja Typ R12/17 C SE+ K8 Dane techniczne Ø45 R20/17 C SE+ K8 R30/17 C SE+ K8 R40/17 C SE+ K8 R50/11 C SE+ K8 Moment znamionowy [N m] Liczba obrotów napędu [min -1] Zakres wyłącznika krańcowego Napięcie przyłączeniowe 64 obroty 230 V AC / 50 Hz Moc przyłączeniowa [W] Pobór prądu [A] 0, 50 0, 75 0, 90 1, 15 1, 10 Tryb pracy S2 4 min. Stopień ochrony IP 44 Min. Ø wewn. rury [mm] 47 Poziom ciśnienia akustycznego emisji [db(a)] 70 15

16 Dane techniczne Ø58 Typ L60/11 C SE+ K8 L80/11 C SE+ K8 Moment znamionowy [N m] Liczba obrotów napędu [min -1] 11 Zakres wyłącznika krańcowego Napięcie przyłączeniowe 64 obroty 230 V AC / 50 Hz Moc przyłączeniowa [W] Pobór prądu [A] 1, 20 1, 40 Tryb pracy S2 4 min. rury [mm] 60 Poziom ciśnienia akustycznego emisji [db(a)] 70 Co robić, gdy...? Problem Napęd rurowy przechodzi przez położenie krańcowe lub nie dochodzi do ustawionego położenia krańcowego. Środki zaradcze Naprawić instalację elektryczną, ponownie ustawić położenia krańcowe. Sprawdzić instalację elektryczną, usunąć zewnętrzne odbiorniki, ponownie ustawić położenia krańcowe. Zerwane ograniczniki lub złamany jeden lub kilka zaczepów. Naprawić urządzenie; zresetować napęd rurowy, następnie ponownie ustawić położenia krańcowe. Po ustawieniu wysuniętego położenia krańcowego napęd rurowy nie wsuwa się. Napęd rurowy zatrzymuje się w przypadkowym miejscu, dalsze przesuwanie w tym samym kierunku nie jest możliwe. Skasować położenia krańcowe, ustawić na nowo zewnętrzne położenie krańcowe i wsunąć osłonę. Użyć silniejszego napędu rurowego. Przywrócić płynność przesuwu. Skasować położenia krańcowe, a następnie ponownie je ustawić. Napęd rurowy nie pracuje w zadanym kierunku. Napęd rurowy jest przegrzany. Po kilku minutach napęd rurowy jest znów gotowy do pracy. Napęd rurowy jest niesprawny (nie pracuje również po dłuższym przestoju). Wymienić napęd rurowy. Skontrolować przyłącze elektryczne. Napęd rurowy pracuje zawsze tylko przez ok. 1 sekundę. Ustawianie położeń krańcowych za pomocą zestawu nastawczego nie działa prawidłowo. Napęd rurowy jest uszkodzony. Uszkodzony zestaw nastawczy. Wymienić zestaw nastawczy. 16

17 Przykład przyłączenia Przyporządkowanie czarnych i brązowych żył do kierunku ruchu zależne jest od pozycji montażowej napędu (montaż lewo- lub prawostronny). Sterowanie jednym (kilkoma) napędem (napędami) za pomocą przełącznika/przycisku czarny br ą zowy niebieski zielono- ż ó ł ty Elektronika Elektronika 17

18 18 Deklaracja zgodności

19 19

20

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Canon Varioprint 6000 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Canon Varioprint 6000 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Canon Varioprint 6000 Series