Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b jest szczegółowym przewodnikiem po zaletach tego urządzenia oraz jego funkcjach i możliwościach. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego i skutecznego montażu, obsługi i konserwacji urządzenia, w tym wskazówki dotyczące użytkowania i czynności konserwacyjnych, które należy wykonać, aby zapewnić długi okres niezawodnej pracy. Instrukcja zawiera również informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji. Instrukcja jest ważna dla każdego, kto chce bezpiecznie i skutecznie korzystać z Hitachi 13vr8b.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b

Potwierdzeniem operacji gospodarczej jest otrzymany bądź wystawiony dokument księgowy, który stanowi podstawę zapisów księgowych.

Przed zaksięgowaniem dokumentu należy go zweryfikować pod względem merytorycznym (potwierdzenie rzeczywistego wystąpienia operacji), formalnym (potwierdzenie, że dowód zawiera wszystkie elementy zgodnie z obowiązującym prawem) i rachunkowym (sprawdzenie poprawności obliczeń).

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną zasady tworzenia dekretów oraz schematy księgowań dla podstawowych operacji gospodarczych.

Zanim rozpoczniesz księgowanie, dostosuj plan kont do swoich potrzeb.

Bezpośrednio po dodaniu podmiotu, tworzony jest dla niego plan kont, dopasowany do ogólnego charakteru jego działalności. Jest to nasza propozycja wyjściowa, swoisty szkielet gotowy do dalszych modyfikacji.

Przejrzyj plan kont, usuń zbędne konta i dodaj własne. Pamiętaj, że UoR nie narzuca układu zakładowego planu kont, więc przy jego tworzeniu uwzględnij przede wszystkim potrzeby informacyjne jednostki. Zapisy na poszczególnych kontach służą:

 • Przygotowaniu deklaracji CIT (do VAT dane pobierane są bezpośrednio z dokumentów)
 • Przygotowaniu sprawozdań finansowych i statystycznych
 • Gromadzeniu danych umożliwiających sprawowanie kontroli wewnętrznej i zarządzaniu

W tym miejscu znajdziesz artykuł oraz film, pokazujący jak edytować plan kont

Podstawowa zasada – strona Wn równa się Ma

Proces księgowania dokumentu odbywa się na podstawie utworzonego dekretu. Opisuje on ujęcie dowodu w księgach rachunkowych. Każdy element dekretu określa konto księgowe, stronę (Wn lub Ma) oraz kwotę.

Dekret może składać się z dowolnej liczby elementów, które sumarycznie, nie mogą naruszać zasady równowagi stron. Suma kwot strony Wn musi równać się sumie kwot po stronie Ma. Program księgowy Krawiec nie pozwoli na zaksięgowanie wadliwego dekretu.

Zaksięgowanie dokumentu będzie możliwe, gdy suma kwot strony Wn oraz Ma będzie taka sama.

Program Krawiec posiada kilkadziesiąt gotowych szablonów księgowań. Możesz również tworzyć i zapisywać własne.

Poniżej znajdziesz schematy księgowe dla popularnych zdarzeń, występujących w każdej firmie. Na tej podstawie możesz zbudować poprawny dekret i zaksięgować dokument.

Numery kont stanowią jedynie podpowiedź lokalizacji i należy je zastąpić właściwymi kontami końcowymi

Jak zaksięgować utworzenie kapitału zakładowego

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK) przed rejestracją i wpisem do KRS.

Kasa jednostki w przypadku wkładu pieniężnego. Dla aportu mogą być to inne konta, w zależności od rodzaju wnoszonego składnika np. 010-x dla środków trwałych, 330-x dla towarów itd.

Rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)

Jak zaksięgować wniesienie kapitału zakładowego

Księgowanie odbywa się na podstawie polecenia księgowania (PK) po rejestracji i wpisie do KRS.

Rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)

Jak zaksięgować opłatę za wpis do KRS

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK).

Opłaty Skarbowe i Administracyjne

Jak zaksięgować wpłatę gotówki z kasy na rachunek bankowy

To zdarzenie gospodarcze, będzie miało dwa etapy.

Etap 1. Pobranie pieniędzy z kasy i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy jednostki.
Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK).

Środki pieniężne w drodze

Etap 2. Fizyczny wpływ środków na rachunek bankowy.
Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB).

Środki pieniężne w drodze

Jak zaksięgować podjęcie gotówki z rachunku bankowego do kasy

To zdarzenie gospodarcze, będzie miało dwa etapy. Wypłata pieniędzy z banku. Przekazanie gotówki do kasy.

Środki pieniężne w drodze

Jak zaksięgować fakturę zakupu usługi bez VAT (zwolnienie podmiotowe)

Księgowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku prowadzenia przez jednostkę jednorodnej działalności, kiedy ich księgowanie odbywa się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”.

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Księgowanie kosztów według rodzajów i równocześnie według typu działalności, na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu 5 „Koszty według typów działalności”

Konto kosztowe określonego typu działalności

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Jak zaksięgować fakturę zakupu usługi z VAT

Księgowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury.

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Księgowanie kosztów według rodzajów i równocześnie według typu działalności, na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu 5 „Koszty według typów działalności”

Konto kosztowe określonego typu działalności

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Jak zaksięgować zapłatę za otrzymaną fakturę – gotówką

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK)

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Jak zaksięgować zapłatę za otrzymaną fakturę – przelewem

Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB)

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

Powyższe schematy nie wyczerpują tematu, proszę je traktować jako wprowadzenie do zasad ujmowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych.

A jak zaksięgować np. umowę o dzieło? Gdzie szukać schematu księgowania?

Zazwyczaj wpisanie do wyszukiwarki Google frazy np. „księgowanie umowy o dzieło wn ma” zwraca strony z artykułami omawiającymi dane zagadnienie. Jest to podstawowa metoda pozyskiwania szablonów księgowań, a często również wskazówek praktycznych dotyczących interesującego Cię tematu.

Dariusz2021-10-19T16:12:14+02:00

Użycie SQL Oracle opiera się na skonfigurowaniu serwera bazodanowego1 to zostało już za nas zrobione przez służby techniczne UŚ. Utworzenia połączenia pomiędzy serwerem, a naszą aplikacją narzędziową 2zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle. Wysłaniu do serwera sekwencji rozkazów charakteryzujących nasze potrzeby i otrzymaniu odpowiedzi serwera 3zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle.

Jest rzeczą logiczną, że aby pracować na bazie danych… musimy wpierw ją stworzyć. Ta czynność opiera się na poleceniu należącym do kategorii DDL4Data Definition language czyli CREATE.

Ćwiczenie 1: Utwórz tabelę o nazwie FIRMA zawierającą kolumny: ID_PRACOWNIKA klucz główny typ numeric, IMIE char(30), NAZWISKO char(60), STANOWISKO char(60), ZAROBEK numeric, DZIAL char(30)

Mając już stworzoną tabelę w naszej bazie danych dodajmy pierwsze wpisy używając polecenia kategorii DML5Data Modification Language

Ćwiczenie 2: Wypełnij pierwszy wiersz tabeli korzystając z danych: id:7369 prezes Stanisław Kowalski 10800 nie wstawiając żadnej wartości w pole DZIAL.

Zdając sobie sprawę z faktu, że nie umieściliśmy wszystkich koniecznych kolumn w naszej tabeli wróćmy do jej definicji i ją zmodyfikujmy dodając kolumnę za pomocą polecenia z kategorii DDL.

Ćwiczenie 3: Dodaj do tabeli FIRMA kolumnę MIASTO char(30)

Wiedząc, że wpisaliśmy już nasze pierwsze dane do tablicy wyświetlmy je korzystając z polecenia kategorii DQL6Data Query Language.

Ćwiczenie 4: Wyświetl zawartość tabeli FIRMA.

Ćwiczenie 5: Wypełnij wartość w kolumnie DZIAL wstawiając KADRY dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 6. Zmień nazwę kolumny MIASTO na LOKALIZACJA

Ćwiczenie 7. Zmień typ danych w kolumnie ZAROBEK z integer na float

Ćwiczenie 8. Usuń kolumny LOKALIZACJA i DZIAL

Ćwiczenie 9. Do tabeli FIRMA wstaw kolumnę NR_DZIALU integer

Ćwiczenie 10. Wstaw wartość 20 w kolumnie NR_DZIALU, dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 11. Utwórz tabelę DZIAL zawierającą kolumny: NR_DZIALU – klucz główny integer, oraz NAZWA_DZIALU char(50), LOKALIZACJA char(50)

Ćwiczenie 12. Usuń wszystkie wiersze z tabeli FIRMA

Ćwiczenie 13. Zmień nazwę tabeli FIRMA na PRACOWNICY

Ćwiczenie 14. Dodaj do tabeli Pracownicy powiązanie z tabelą DZIAL w postaci klucza obcego

Ćwiczenie 15. Wypełnij tabele DZIAL

Ćwiczenie 16. Wyświetl zawartość tabeli DZIAL

Ćwiczenie 17. Wypełnij tabele PRACOWNICY

Ćwiczenie 18. Wyświetl zawartość tabeli PRACOWNICY

Uzupełnienie danych: Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych ćwiczeń utrwalmy je realizując zadanie utworzenia struktur analogicznych do przedstawionych poniżej danych.

Urządzenie posiada trzy tryby oszczędzania energii: Oszczędzanie energii, Uśpienie, Głębokie uśpienie

Jeśli nie używasz urządzenia przez pewien okres czasu, urządzenie automatyczne przejdzie w tryb oszczędzania energii, oszczędzając zużywaną energię. Alternatywnie, możesz przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii wciskając klawisz (Oszczędzanie energii).

 • Ustawienia trybu oszczędzania energii

 • Ustawienia trybu uśpienia

  O ograniczeniach w trybie uśpienia oraz w trybie głębokiego uśpienia

Procedury przełączania urządzenia w każdy z trybów oraz warunki dla wyjścia z każdego z trybów opisano w tabeli poniżej.

Procedura przełączania urządzenia w każdy z trybów

Warunek przełączenia do każdego z trybów

Status urządzenia

Warunek wyjścia z każdego z trybów

Po upływie określonego czasu *1, lub naciskając klawisz (Oszczędzanie energii)

-

Wyłącza się podświetlenie panelu operatora. Zapala się na zielono przycisk (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Naciśnij przycisk na panelu operatora. Odebrane są dane do druku, faks lub inne dane.

Ustaw dokument w ADF.

Otwórz lub zamknij pokrywę szyby dokumentów.

Tryb uśpienia

Po upłynięciu pewnego okresu czasu*2

Pewna funkcja*3 jest aktywna.

Wyłącza się ekran panelu operatora. Co 3 sek. miga na zielono przycisk (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Naciśnij przycisk [Oszczędzanie energii].

Ustaw dokument w ADF.

Otwórz lub zamknij pokrywę szyby dokumentów.

Tryb głębokiego uśpienia

Po upłynięciu pewnego okresu czasu*2

Pewna funkcja*3 jest nieaktywna.

Wyłącza się ekran panelu operatora. Co 6 sek. png" data-key="_ju9y7eudgi_5" alt=""/> (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Obowiązują te same warunki co w trybie uśpienia lub istnieją ograniczenia dla wyjścia z głębokiego uśpienia*4.

Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii

  Jeśli urządzenie nie pracuje przez pewien okres czasu (ustawienie fabryczne to 1 min. ), automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii. Aby zmienić czas przejścia do trybu oszczędzania energii, odwołaj się do "Ustawienia trybu oszczędzania energii".

  Jeżeli urządzenie jest bezczynne przez pewien okres czasu (domyślnie 15 minut) w trybie Oszczędzania Energii, wchodzi ono automatycznie w tryb Uspania lub tryb Głębokiego Uspania. Aby zmienić czas trybu Uspania lub trybu Głębokiego Uspania, odnieś się do "Ustawienia trybu uśpienia".

  Aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedniej funkcji, odwołaj się do "

  Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń, odwołaj się do "O ograniczeniach w trybie uśpienia oraz w trybie głębokiego uśpienia".

Używanie Panelu Operatora

Tryb oszczędzania energii możesz ustawić z poziomu panelu operatora.

Przed przejściem do trybu oszczędzania energii ustaw długość czasu bezczynności.

  Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

  Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

  Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "aaaaaa".

  Naciśnij [Oszczędzanie energii]. com/printing/online-manuals-26/459925/img/EN_ILL/MC873_LEn_OAdSe008. png" data-key="_jua34hnvp9_3" alt=""/>

  Naciśnij [Czas przejścia do trybu oszczędzania energii]. com/printing/online-manuals-26/459925/img/EN_ILL/MC873_LEn_OAdSe009. png" data-key="_jua34hnvp9_4" alt=""/>

  Wybierz czas przejścia.

  Ustawienie domyślne to 1 minuta.

  * 60 minut to opcja niedostępna w urządzeniach z serii MC853/ES8453 MFP.

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Hitachi 13vr8b