Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg 511 D

Instalacja Aeg 511 D jest prosta i szybka. Wszystko, co musisz zrobić, to przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej instrukcjami. Po podłączeniu urządzenia do listwy zasilającej, należy je skonfigurować, aby wybrać odpowiednią sieć Wi-Fi. Po skonfigurowaniu urządzenia można szybko i łatwo uruchomić wszystkie funkcje, w tym wygodną obsługę za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Dzięki łatwej instalacji i szybkiemu startowi Aeg 511 D jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka wygodnego, bezpiecznego i skutecznego systemu alarmowego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg 511 D

Oto instrukcja.Instrukcja instalacji i szybkiego programowania, instrukcja menedżera.

Centrala ATS4018

Instrukcja instalacji
i szybkiego programowania
Wersja 1. 0

C4 DOOR MZD2000/3000/4000 Installation and Quick Programming Guide

1

Aritech jest częścią firmą interlogiX Company
(C) interlogix B. V. 2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przekazywana,
przechowywana w systemach umożliwiających dostęp ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób -- metodami elektronicznymi,
poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub inaczej -- bez uprzedniej pisemnej zgody firmy interlogiXBV. Firma interlogiX B.
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

SPIS TREŚCI
Instalacja........................................................................................................................................................... 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centrala......................................................................................................................................... 2
Uwagi dotyczące montażu............................................................................................................. 3
Diody LED...................................................................................................................................... 3
Okablowanie.................................................................................................................................. 4
Schemat zalecanego okablowania magistrali systemowej........................................................... 4
Podłączenie magistrali systemowej............................................................................................... 5
Uziemienie..................................................................................................................................... 5
Montaż........................................................................................................................................... 6
Montaż sprzętu -- adresowanie.................................................................................................... 6
Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach (ATS 1201)........................................................... 6
Wyjścia.......................................................................................................................................... 6
Wyjścia syreny............................................................................................................................... 7
Grupy sterowania wyjść................................................................................................................. 7
Numerowanie drzwi i wind............................................................................................................. 7

Dane techniczne............................................................................................................................................... 7
4.

Dane techniczne płyty głównej ATS4000 (bez akcesoriów).......................................................... 8
Dane techniczne zewnętrznych złączy.......................................................................................... 8
Wartości rezystorów zakończenia linii........................................................................................... 8
Schematy połączeń....................................................................................................................... 9

Podręcznik szybkiego programowania........................................................................................................ 10
6.

7.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali....................................................... 10
Włączanie zasilania centrali........................................................................................................ 10
Rozbrajanie systemu................................................................................................................... 10
Uzyskiwanie dostępu do menu ATS............................................................................................ 10
Uzyskiwanie dostępu do menu programowania w celu zaprogramowania systemu.................. 10
Zmiana parametrów w programowaniu (przykłady).................................................................... 11
Przywracanie w centrali ustawień domyślnych........................................................................... 11
Programowanie linii..................................................................................................................... 11
Programowanie użytkowników.................................................................................................... 11
Kolejność programowania........................................................................................................... 12

Mapa programowania.................................................................................................................................... 13

Centrala ATS4018 Instrukcja instalacji i szybkiego programowania

INSTALACJA
1. Centrala

B

J16

AX BX EA

L1

A

J14

S+ S- S+ S- +

&

J19

J20

J17
F5 F 4 F3 F2 F1

#
$
%

J18 12V RX TX 0V
X

"

Wtyczka uziemienia ekranów
przewodów danych
Pamięć Eprom (instalowana
fabrycznie)
Pamięć Flash
Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna)
TST1 -- przywracanie głównego
kodu użytkownika
TST2 -- tylko do użytku
fabrycznego

J15
TX
RX

TX1
RX1

K ILL

!

J13

EPROM

FLASH

-

RAM/IUM

J10

J11

ISP

9-16

!

J7 J8

J9
TST1

J6
1 C 2 C 3C

J5
4 C 5C 6 C

J4
7 C 8 C 9C

TST2

J3
10 C 11 C 12 C

J2
13 C 14 C 15 C16 C

+12V

NC C NO

J2 - J6 Linie
J7
Interfejs do ekspanderów wejść
ATS1202
J8
Interfejs do podłączenia kart
rozszerzeń wyjść
Wbudowane wyjście
przekaźnikowe.
J10
Magistrala systemowa RS485
i połączenia antysabotażowe
obudowy
J11
Złącze interfejsu drukarki
i komputera (ATS3000/4000)
J13
Złącza syreny i lampy
J14
Pomocnicze wyjście zasilania
Nie zainstalowane
J16
Złącze komutowanej linii
telefonicznej PSTN
Złącza zasilania
J18
Złącze szeregowe do PC (RS232)
J19
Złącze RJ11 PTT
J20
Złącze ISDN/Audio

Transformator
Gniazdo
zasilania
Akumulator 12 V

Podłączenie zasilania sieciowego

Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza sieciowego. Można w tym celu wykorzystać przewód montowany
na stałe lub elastyczny przewód sieciowy przeprowadzony do uziemionego gniazda sieciowego. W wypadku
zastosowania okablowania stałego, w tym obwodzie należy zainstalować dedykowany rozłącznik obwodu.
WAŻNE: Przed otwarciem obudowy należy odłączyć napięcie sieciowe! W tym celu należy:
o wyciągnąć wtyczkę sieciową ze ściennego gniazda sieciowego lub
o odłączyć napięcie za pomocą dedykowanego rozłącznika obwodu.

2

2. Uwagi dotyczące montażu

3. Diody LED

Minimalna odległość między obudowami urządzeń:
50 mm (między otworami wentylacyjnymi)

L1:

Błyska powoli, kiedy centrala pracuje (działa
mikroprocesor).

Minimalna odległość między obudową i ścianą boczną:
25 mm

Rx:

Żółta dioda LED błyska, kiedy urządzenia
wyniesione (ZAZ i MZD) odpowiadają na
odpytywanie.

Tx:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala
odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione.
Ta dioda musi być zawsze aktywna.

Rx1:

Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane
dane z urządzenia podłączonego do linii
telefonicznej (J15/J16/J19) (stacja
monitorowania alarmów lub modem
komunikatora telefonicznego) albo do złącza
J18 (port szeregowy (RS232 PC).

Tx1:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy są
nadawane dane z centrali do urządzenia
podłączonego do linii telefonicznej (J15/J16)
albo do złącza J18 (port szeregowy).

?

Urządzenia mogą być używane tylko
w czystym środowisku o niskiej
wilgotności powietrza.

3

4. Okablowanie
Schemat zalecanego okablowania magistrali systemowej

?

?

?
?

J18

!

J17

ATS3000/4000.

TH2

RX
TX

TH5

J15

RX1
TX1

TH3

COMMS

#

TH7

TH4

470Ohm

J10

!

J9

J4

J5

J6

J3

J8

J2

Rx
Tx

ATS1105
+12 0V D+ D- IN OUT

?

+ - D+ D-

?
?
?
?
?

Podłączone złącze TERM (pierwsze urządzenie
na lokalnej magistrali systemowej)
Podłączone złącze uziemienia
Centrala ATS4000
Złącze TERM nie podłączone
Stacja zazbrajania
Oddzielny zasilacz 12 V. Wymagany,
jeśli odległość stacji ZAZ od najbliższej
?
centrali lub modułu MZD jest większa niż
100 m. Przewód oznaczony znakiem,, -"
należy połączyć z przewodem,, -" magistrali
systemowej.
Złącze TERM podłączone
(ostatnie urządzenie na
?
+
lokalnej magistrali)
Dowolny moduł zbierania
danych, np. ATS1201
Zalecanym typem przewodów
danych jest Belden 8723 (2 pary skręcone).
Uziemienie systemowe.

"
?

RS

Złącze,, TERM" znajduje się na pierwszym i na
ostatnim urządzeniu magistrali systemowej.
Jeśli stosowane jest okablowanie typu,, gwiazda",
złącze,, TERM" jest podłączone tylko w urządzeniach
na końcach dwóch najdłuższych gałęzi magistrali
systemowej.

?

470Ohm
SW1

?
SW2

"!

0V D+ D-

?

ATS1201

?

+12345678-

Zobacz: Podłączenie magistrali systemowej i Uziemienie -- szczegóły na stronie 5

4

5. Podłączenie magistrali systemowej

W wypadkach, kiedy odległość między stacją
zazbrajania i najbliższym urządzeniem jest
większa niż 100 metrów, koniecznie jest
stosowanie oddzielnego zasilacza do zasilania
stacji zazbrajania.
Aby zasilać stację zazbrajania, nie należy
podłączać przewodu,, +" z magistrali systemowej.
Biegun,, +" lokalnego zasilacza należy podłączyć
do zacisku,, +" w stacji zazbrajania, a następnie
podłączyć przewód 0 wolt z zasilacza i 0 wolt
z magistrali systemowej do zacisku stacji
zazbrajania oznaczonego,, -".

Magistrala systemowa jest służy do połączenia
modułów zbierania danych MZD (przeznaczonych
do uzyskania dodatkowych linii) i stacji zabrajania
ZAZ z centralą ATS. Urządzenia wyniesione mogą
być oddalone od central ATS nawet o 1, 5 km.
Stacje zabrajania i moduły zbierania danych muszą
być połączone z magistralą systemową za pomocą
ekranowanych przewodów typu 2 pary skręcone
(zalecane są przewody typu Belden 8723).
Ekran przewodów danych powinien być połączony
z ziemią w centrali ATS, a na drugim końcu
powinien pozostać nie podłączony.

Zobacz Okablowanie na stronie 4.

6. Uziemienie
OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać
poprawnej procedury uziemienia.

o

Uziemianie central rozmieszczonych
w kilku budynkach
Jeśli okablowanie obejmuje kilka oddzielnych
budynków, będzie używanych kilka systemów
uziemienia. Do odizolowania magistrali
systemowej należy stosować izolatory/repetytory
ATS1740. W ten sposób system jest
zabezpieczany przed wahaniami potencjału ziemi.

Uziemianie obudowy zawierającej
kilka urządzeń
Wszystkie urządzenia zaprojektowane do pracy
w systemie mają połączenia uziemiające przez
metalowe kołki do metalowej obudowy.
Należy zwrócić uwagę, aby te metalowe kołki
miały dobry kontakt z obudową (należy
wystrzegać się farby).
Połączenia uziemienia w każdym elemencie
sprzętu mogą być wykorzystywane do
podłączenia ekranów przewodów ekranowanych.
Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie
plastikowej, zacisk uziemiający tego urządzenia
nie musi być podłączony.
o Uziemianie central w pojedynczym budynku
W pojedynczym budynku obudowy lub urządzenia
są uziemiane do uziemienia bezpieczeństwa.
Licencjonowany specjalista powinien sprawdzić
uziemienie bezpieczeństwa w tym budynku.

punkt
uziemienia
lokalnego

uziemienie

OBUDOWA
PLASTIKOWA

zasilanie

METALOWA

zasilanie
BUDYNEK 2

BUDYNEK 1

Ekranowanie
Ekrany wszystkich używanych w systemie
ekranowanych przewodów powinny być
podłączone tylko na JEDNYM z końców do
jednego wspólnego punktu uziemienia w budynku
(zobacz rysunek) Jeśli ekranowany przewód
magistrali systemowej jest prowadzony przez
kilka urządzeń w obudowach plastikowych,
należy połączyć ze sobą ekrany przewodu
przychodzącego i przewodu wychodzącego.

5

7. Montaż
Urządzenie jest montowane za pomocą wkrętów lub
kołków z wykorzystaniem czterech otworów montażowych w podstawie.
Należy zadbać, aby urządzenie było zamontowane na
płaskiej, solidnej, pionowej powierzchni, tak aby przy
dociąganiu wkrętów lub kołków podstawa urządzenia nie
była narażona na zginanie lub skręcanie.
Między obudowami kilku urządzeń montowanych obok
siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między
obudową i ścianą należy pozostawić odstęp 25 mm.

8. Montaż sprzętu -- adresowanie
Wszystkie moduły zbierania danych (MZD), linie oraz
wyjścia są numerowane zgodnie z ogólną zasadą. Jest
to
wykorzystywane
przy
ustalaniu
fizycznych
numerów/lokalizacji modułów MZD, wyjść etc. podczas
programowania.
Tabela 1: Linie i wyjścia przydzielone do każdego
modułu MZD
Centrala

1 - 16

MZD 8

129 - 144

MZD 1

17 - 32

MZD 9

145 - 160

MZD 2

33 - 48

MZD 10

161 - 176

MZD 3

49 - 64

MZD 11

177 - 192

MZD 4

65 - 80

MZD 12

193 - 208

MZD 5

81 - 96

MZD 13

209 - 224

MZD 6

97 - 112

MZD 14

225 - 240

MZD 7

113 - 128

MZD 15

241 - 255

Do centrali ATS może być podłączonych nie więcej niż
16 linii, które są numerowane od 1 do 16. Moduły MZD
od 1 do 16 mają numery linii przedstawione w tabeli 1.
Centrala może być rozszerzona do 24 lub 32 linii.
Do standardowego modułu MZD można podłączyć
osiem linii. Niektóre z nich mogą być rozszerzane
w krokach co 8, aż do 32 linii, a więc moduł MZD może
mieć 8, 16, 24 lub 32 linie.

Przykład
Moduł MZD1 ma 32 linie (w konsekwencji moduł
MZD2 nie może istnieć, ponieważ moduł MZD1
wykorzystał linie przydzielone do jego adresu.
Zatem modułu MZD2 nie wolno używać)
Moduł MZD3 jest zatem drugim urządzeniem
fizycznym. Moduł ten ma 24 lub 32 linie, a więc
moduł MZD4 nie może istnieć itd.

6

Przykład:
Urządzenie ATS1250 1 jest modułem MZD1 i ma
16 linii, które centrala ATS rozpoznaje jako linie
od 17 do 32.

Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach
(ATS 1201)
Każdy moduł MZD zaprogramowany do odpytywania
powinien być widziany przez centralę ATS jako 16 lub
32 linie, zależnie od ustawienia przełącznika DIP 5.
Jeśli do modułu MZD jest podłączonych tylko 8 lub
24 linie, nieużywane w systemie numery linii muszą być
zaprogramowane w bazie danych linii jako typ 0 (linia
wyłączona). To samo dotyczy centrali, do której są
podłączone tylko 24 linie.
Moduł MZD1 ma 24 linie (zainstalowane 2 ekspandery
linii i przełącznik DIP 5 w pozycji on). Dlatego linie
o numerach od 41 do 48 muszą być zaprogramowane
jako typ 0.

Wyjścia
Do rozszerzania liczby wyjść w module MZD lub
w centrali używane są kontrolery wyjść. Każdy kontroler
wyjść zwiększa liczbę wyjść o osiem.
Do modułu MZD można podłączyć dwa kontrolery wyjść,
co zwiększa liczbę wyjść o maksymalną liczbę 16 na
jeden moduł MZD.
Do centrali ATS można podłączyć do 32 kontrolerów
wyjść, co zwiększa liczbę wyjść do maksymalnej
liczby 255.

?

Linie

Rozszerzenie liczby linii podłączonych do centrali lub
do modułu MZD do liczby większej niż 16 za pomocą
urządzenia ATS 1202 jest równoważne skojarzeniu
dwóch adresów MZD. Dodatkowe linie są brane
z następnego modułu MZD. Następnego modułu
MZD nie wolno umieszczać na liście urządzeń
do odpytywania. Ten sposób pracy jest stosowany
w celu zachowania spójnej numeracji.

Urządzenia ATS1250 i ATS1260 są także modułami
MZD, a ich linie są zgodne ze standardową numeracją
linii.

Jeśli do głównej centrali ATS są podłączone
więcej niż dwa kontrolery wyjść, co daje więcej
niż 16 wyjść, numery wyjść są duplikowane
w module MZD. W takim wypadku można użyć
jednej z dwóch opcji:
-- nie używać wyjść w module MZD lub
-- oba wyjścia będą aktywowane razem.

Do centrali ATS są podłączone trzy kontrolery
wyjść, a moduł MZD1 ma podłączony jeden
kontroler wyjść. Kiedy jest aktywne wyjście 17,
pierwsze wyjście w trzecim kontrolerze wyjść
podłączonym do centrali ATS i pierwsze wyjście w
kontrolerze wyjść, który jest podłączony do modułu
MZD1, zostaną równocześnie uaktywnione.
Numery wyjść i linii są zawsze takie same, jak numery
pierwszych 16 linii modułu MZD, do którego są
podłączone. Jeśli moduł MZD nie istnieje, ponieważ
poprzedni moduł MZD ma rozszerzoną liczbę linii,
numery wyjść tego adresu modułu MZD nie mogą być
używane.
Numery wyjść mogą być używane, jeśli kontrolery wyjść
są podłączone do centrali ATS, która odpowiada tym
numerom wyjść.

Przykład

Kiedy grupa sterowania wyjść jest przypisana do stacji
zazbrajania, zacisk wyjścia typu OC (lub złącze,, OUT")
naśladuje PIERWSZE wyjście z grupy sterowania wyjść.

MZD1 ma 32 linie:
17 - 48
MZD1 wyjścia (maks. 16):
17 - 32
(MZD2 wyjścia 33 - 48 nie są używane)
MZD3 ma 32 linie:
49 - 80
MZD3 wyjścia:
49 - 64
(MZD4 wyjścia 65 - 80 nie są używane)

Więcej informacji można znaleźć w menu programowania 3 -- Baza danych ZAZ.

Numerowanie drzwi i wind
Numery drzwi są określone przez adres stacji
zazbrajania lub czytnika podłączonego do magistrali
systemowej ATS lub do lokalnej magistrali modułu MZD
dla 4 drzwi i przez adres modułu MZD dla 4 drzwi, jeśli
ma zastosowanie.

Wyjścia modułu MZD istnieją tylko wtedy, kiedy istnieje
moduł MZD.

Wyjścia syreny
Wyjścia wewnętrznej i zewnętrznej syreny w centrali
ATS są zawsze traktowane jako wyjście 16.

Drzwi o numerach od 1 do 16 są zarezerwowane dla
stacji zazbrajania od 1 do 16, które są podłączone do
magistrali systemowej ATS i są używane do funkcji
sterowania drzwi.

W modułach MZD z wyjściami syren, ostatnie spośród
16 numerów wyjść skojarzonych z tym adresem MZD
jest wyjściem syreny. Na przykład w module MZD3
wyjściem syreny jest wyjście 64 (zobacz tabela 2).

Drzwi o numerach od 17 do 64 są używane jako numery
drzwi lub wind, które są sterowane przez moduł MZD
dla 4 drzwi/4 wind (ATS1250 lub ATS1260). Zobacz
tabela 3.

Tabela 2: Numery wyjść syren
MZD nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Wyjście
syreny
nr
32
48
64
80
96
112
128
144

9
10
11
12
13
14
15

160
176
192
208
224
240
Tabela 3: Numery drzwi/wind przydzielone do każdego
modułu MZD

Jednostka

Numer drzwi

ZAZ 1 do 16
drzwi lub winda
MZD1
MZD2
MZD3
MZD4
MZD5
MZD6
MZD7
MZD8
MZD9
MZD10

MZD11
MZD12

Aby włączyć wyjście syreny, numer wyjścia, które
reprezentuje wyjście syreny musi być przypisany do
wymaganego,, Numeru flagi zdarzenia syreny".,, Numery
flag zdarzeń syreny" są programowane w menu
programowania 2 -- Baza danych obszarów.

Grupy sterowania wyjść
Numery grup sterowania wyjść są sposobem
identyfikacji grupy ośmiu wyjść sterowanych przez
centralę, panel MZD lub stację zazbrajania.

17
21
25
29
33
37
41
45
49
53

57
61

1 do 16 (tylko drzwi)
18
19
22
23
26
27
30
31
34
35
38
39
42
43
46
47
50
51
54
55

58
62

59
63

20
24
28
36
40
44
52
56

60
64

DANE TECHNICZNE
BEZPIECZNIKI
F1

1A, zwłoczny 20x5

F4

Zasilanie pomocnicze

2A, zwłoczny 20x5

F2

Wył. zasilanie
pomocnicze

F5

Akumulator

3A, zwłoczny 20x5

F3
Syrena zewnętrzna +
lampa

Magistrala systemowa

Bezpiecznik sieciowy*

630 mA, szybki 20x5

Bezpiecznik sieciowy jest częścią bloku terminala zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem tego bezpiecznika należy odłączyć napięcie sieciowe (zobacz strona 2)!
7

1. Dane techniczne płyty głównej ATS4000 (bez akcesoriów)
Opis:
Maks. prąd wyjściowy:

Maks. 2 A

Pobór prądu:

200 mA nominalnie

Rezystory końca linii:

4, 7 kOhm, 5%, 0, 25 W

Wymiary obudowy (D x S x G):

360 mm x 260 mm x 82 mm

Temperatura pracy:

0°C do + 50°C

Wilgotność:

95% bez kondensacji

2. Dane techniczne zewnętrznych złączy
Część
Złącze
AC

Opis
Dodatkowe złącze transformatora
sieciowego
Złącze akumulatora

AUX. POWER
EXT
STRB
INT

Wyjście zasilania pomocniczego
Syrena zewnętrzna i lampa

13, 6
13, 6

Typ
13, 8
16
13, 8

Syrena wewnętrzna

BELL

Styk NO lub NC niskie napięcie

BATT
Min.

Maks.

14, 0
VAC
VA
VDC
A
3. Wartości rezystorów zakończenia linii.
Na poniższej liście przedstawiono wartości rezystorów zakończenia linii. Podana jest zarówno rezystancja,
jak i napięcie na linii. Napięcie może być różne zależnie od używanych zasilaczy.
Aby zmierzyć rzeczywiste napięcie na linii, należy je zmierzyć, kiedy linia jest otwarta. Wartość używanego
rezystora zakończenia linii jest oparta na kodzie rezystora zakończenia linii zaprogramowanym w opcjach
systemu (zobacz podręcznik programowania ATS4000).

EOL 0 (rezystory 10 kOhm)
Stan
Obwód zwarty
Linia aktywna
Linia normalna
Obwód otwarty

Rezystancja linii (kOhm)
& lt; 2
2, 7 - 6, 4
7, 1 - 14, 2
18, 1 - 70
& gt; 170

Napięcie linii (V)
& lt; 4, 14
5, 07 - 8, 01
8, 34 - 10, 42
11, 01 - 13, 01
& gt; 13, 01

EOL 1 (rezystory 4, 7 kOhm)
rezystancja linii (kOhm)
& lt; 0, 6
1, 02 - 2, 4
3, 3 - 5, 2
7, 2 - 15
& gt; 25

napięcie linii (V)
& lt; 1, 8
2, 47 - 4, 69
5, 72 - 7, 28
8, 34 - 10, 56
& gt; 11, 71

4. Schematy połączeń

Interfejs ISDN/Audio
Złącze telefoniczne RJ45 (nie podłączone)

AX BX EA
B
&
K ILL

%

$

21

14

16

17

9-16
20

!

J7

18

19

TST1 TST2

C

2 C

3 C

C 5

C 6 C

7 C

8 C

9 C

13 C 14 C 15 C 16 C

23

Okablowanie linii
Rozszerzenie linii ATS1202
CLKOUT (wyjście zegara) (ATS1810/1820)
Wyjście przekaźnikowe
Okablowanie urządzeń komunikacyjnych
(magistrala) i sabotażu centrali
Rozszerzenie interfejsu drukarki i komputera
Złącze syrena/lampa
Zasilanie pomocnicze
Zasilanie
Złącze szeregowe do PC (RS 232)

13

T H4

J18

T H2

J2 - J6
TX 0V

T H5

(22)

NEG C POS

(19)
(20)
(21)

J18 12V RX

(18)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

22

T H3

(10)

T H1

(6)
(7)
(8)
(9)

Zacisk uziemienia
Uziemienie systemu (zob. szczegóły na str. 5)
Akumulator 12 V
Zewnętrzna syrena lub głośnik 8 Ohm
Jeśli nie jest podłączona zewn. syrena,
należy podłączyć rezystor 1K
Wewnętrzna syrena lub głośnik 8 Ohm
Lampa 12 V
Magistrala systemowa
Styk antysabotażowy panelu przedniego,
normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy panelu tylnego,
Styk alarmowy, normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy, normalnie zamknięty
Płyta wyjść +12V
Pamięć Eprom (instalowana w fabryce)
Złącze ISP programowania, używane do
programowania CPLD (w fabryce)
Test 1 -- do resetowania głównego kodu
instalatora
Test 2 -- tylko do użytku fabrycznego
Do użytku z ATS1202 (tylko z ATS3000)
Zwarcie styków KILL powoduje przywrócenie
w centrali ustawień fabrycznych
Złącze transformatora sieciowego

!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tymczasowe złącze serwisowe - port szeregowy (J18)
12

11

ATS3000/4000
12V
RX............................. TX
TX.............................. RX
0V.............................. GND

Złącze PC
DB25 DB9
Złącze komutowanej linii telefonicznej PSTN
Złącze telefoniczne RJ45

9

PODRĘCZNIK SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA
Po zakończeniu instalacji systemu ATS można przywrócić ustawienia fabryczne w centrali, włączyć zasilanie
i rozpocząć programowanie.

5. Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych w centrali
Po zainstalowaniu centrala wymaga przywrócenia
domyślnych ustawień fabrycznych. W tym celu należy
wykonać następujące czynności:
Odłączyć wszystkie źródła zasilania od centrali
(sieć elektryczna i akumulator)

2.

Zaczekać 30 sekund

Naciśnij klawisze 1 1 2 2 (kod PIN menedżera), [OFF],
następnie 0 (wybór wszystkich obszarów), a następnie
klawisz [ENTER].

Zewrzeć styki,, KILL"

3.

Rozewrzeć styki,, KILL"

W centrali zostały już przywrócone domyślne ustawienia
fabryczne.

Jeśli za pomocą kodu PIN menedżera i klawisza
[OFF] rozbrojenie systemu jest niemożliwe, może
być konieczne przywrócenie w centrali domyślnych
ustawień fabrycznych. Zobacz Przywracanie
domyślnych ustawień fabrycznych w centrali. Uzyskiwanie dostępu do menu ATS
Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie klawisz
[ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:

6. Włączanie zasilania centrali
Po pierwszym włączeniu zasilania:
Diody LED centrali powinny wskazywać:
L1 --
Błyska powoli
Tx1 -- Błyska szybko
Rx1 -- Błyska szybko (jeśli jest podłączona
i działa stacja ZAZ1)

Przed wykorzystaniem menu instalatora należy najpierw
rozbroić system.

Aby rozbroić system

1. Rozbrajanie systemu

0-Zakończ, ENTER- W dół, *- W górę
0-Zak., Menu:
W takim stanie można podać numer żądanego menu.

W głównej stacji zabrajania LCD (ZAZ1) wszystkie
diody LED obszarów powinny być zapalone, a na
wyświetlaczu LCD powinna być widoczna nazwa
,, Aritech Systems" oraz szczegóły dotyczące wersji
oprogramowania stacji zabrajania.

Na stacji ZAZ z wyświetlaczem LCD będzie także
widoczny monit o naciśnięcie klawisza [MENU*].
Naciśnij klawisz [MENU*], a po nim [ENTER]. Pojawi się
normalny komunikat LCD przedstawiony poniżej:
Nie ma alarmów w tym obszarze
Kod:

Zobacz podręcznik programowania i podręcznik
menedżera

9. Uzyskiwanie dostępu do menu
programowania w celu
zaprogramowania systemu
Aby wejść do menu programowania
1. Aby wejść do menu ATS, naciśnij klawisze
[MENU*] 1 2 7 8, a następnie [ENTER].
Jeśli występuje jakiś warunek systemowy, jest
wyświetlany w górnym wierszu.

Aby wejść do menu programowania, naciśnij
klawisze 19 i [ENTER]. Pojawi się następujący
komunikat:
Programowanie
0-Zak., Menu:

Jeśli po włączeniu zasilania, na głównej stacji ZAZ nie
świecą żadne diody LED, a na wyświetlaczu LCD brak
jest wyświetlania, oznacza to, że do stacji ZAZ nie jest
doprowadzone zasilanie. Jeśli po włączeniu zasilania,
w głównej stacji ZAZ wszystkie diody LED błyskają, na
wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat,, System
wymaga serwisu", a opisane powyżej warunki centrali
są poprawne, oznacza to, że:

Przed programowaniem systemu po raz pierwszy,
należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
W tym momencie można wybrać opcję przewidzianą
do programowania.

Okablowanie magistrali systemowej musi być
uszkodzone lub

Został błędnie ustawiony adres stacji zazbrajania
(ZAZ1 = wszystkie przełączniki DIP w pozycji OFF).

10

Tabela 4: Menu programowania
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Baza danych linii
Baza danych
obszarów
Baza danych ZAZ
Baza danych MZD
Grupy alarmowe
Zegary
Opcje systemu
Automatyczny reset
Opcje komunikacji
opisów
Numer wersji
Test diod LED
Okna czasowe
Reset do ustawień
fabrycznych
Restrykcje dla grup
alarmowych
Mapowanie zdarzeń
do wyjść
Automatyczne
zazbrajanie
/rozbrajanie
Obszary przydzielone
do skarbców
Łączenie obszarów

20. Kody systemowe
21. Blokowanie linii
22. Okno czasowe do
sterowania wyjściem
23. Błędy odpytywania
24. Pobieranie do
wyniesionego
urządzenia
25. Pokazywanie karty
26. Menu zarezerwowane
27. Menu zarezerwowane
28. Do wyniesionych
urządzeń
29. Przyłączenie
komputera
30. Drukarka
31. Testowanie
akumulatora
32. Własny komunikat
na LCD
33. Programuj następny
serwis
34. Programuj flagi
zdarzeń systemowych
35. Programuj logikę
makro
36. - 48. Menu
zarezerwowane
49. Baza danych klas
raportów
50. Połączenia testowe

Programowanie linii
Ta funkcja jest używana do programowania informacji
dotyczących pojedynczej linii.
Ten krok określa sposób funkcjonowania linii
w określonych okolicznościach.
Jest ponad 50 typów linii. Dalsze informacje można
znaleźć w części 1 podręcznika programowania.

Aby zaprogramować linie
1. Naciśnij klawisz [Menu*], a następnie podaj główny
kod instalatora. Naciśnij klawisz [ENTER]. Naciśnij klawisz [ENTER], aby wejść do menu
programowania
3. Naciśnij klawisze 1 [ENTER], aby wejść do menu
4. Naciśnij numer linii i klawisz [ENTER], aby uzyskać
dostęp do szczegółów linii, które mają być
zaprogramowane, a następnie ponownie naciśnij
klawisz [ENTER], aby przejść do wyświetlania
następnego ekranu bazy danych linii lub
Naciśnij klawisz [ENTER], aby wrócić do menu
programowania.

Programowanie użytkowników
Ta funkcja umożliwia dodanie, usunięcie lub utworzenie
użytkownika.

Aby zaprogramować użytkowników
10. Zmiana parametrów
w programowaniu (przykłady)

Przywracanie w centrali ustawień domyślnych

5.

99-ALL -- Ta opcja powoduje zresetowanie całego
programowania do domyślnych ustawień fabrycznych.
Całe programowanie zostanie skasowane, a wszystkie
opcje będą miały wartości standardowe.

Informacje na temat innych opcji można znaleźć
w podręczniku programowania ATS3000/4000

Aby przywrócić domyślne ustawienia
programowania centrali
1. Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie
klawisz [ENTER], aby wejść do menu ATS. Naciśnij klawisze 19 [ENTER], aby wejść do menu
3. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść do menu
Ustawienia domyślne
4. Naciśnij klawisze 99 [ENTER]. W ten sposób zostały
przywrócone ustawienia domyślne centrali.

Naciśnij klawisz [Menu*] i podaj kod PIN
menedżera.
Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść
do programowania użytkowników
Naciśnij klawisze 3 [ENTER] (Utwórz użytkownika).
Naciśnij klawisze 1 [ENTER] (Utwórz
użytkownika1).
Naciśnij klawisz [Menu*], aby wyświetlić listę
dostępnych grup alarmowych, które mogą być
przydzielone.
Naciśnij ponownie klawisz [Menu*], aby przewinąć
listę.
Naciśnij klawisz [ENTER] trzy razy, a następnie
naciśnij klawisz [MENU*].

Podaj nowy kod (o długości do 10 cyfr) i naciśnij
klawisz [ENTER]. Naciśnij klawisz [ENTER] trzy razy. Naciśnij klawisze 0 [ENTER], aby zakończyć. Kod
menedżera jest już zmieniony.

11. Kolejność programowania

Poniższe wykresy można wykorzystywać jako
przewodnik kolejności programowania rekordów
w czasie ustawiania podstawowego systemu.
Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie,
urządzenia, obszary etc. Skorzystaj z arkuszy
programowania do zanotowania wszystkich
informacji.
Przywróć domyślne ustawienia fabryczne w centrali,
zmień główny kod instalatora oraz ustaw godzinę
i datę.

Zaprogramuj specjalne słowa, których brak
w bibliotece. Zaprogramuj okna czasowe. Zaprogramuj obszary. Zaprogramuj grupy alarmowe. Zaprogramuj stacje ZAZ i moduły MZD. Zaprogramuj linie. Zaprogramuj komunikator telefoniczny. Zaprogramuj użytkowników. Zaprogramuj wyjścia.

MAPA PROGRAMOWANIA
1. Baza danych linii

1. Numer linii

1. Numer linii
2. Nazwa linii
3. Raportowanie o stanie linii
4. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów 1
5. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów 2
6. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów 3
7. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów 4
8. Włączanie odsłuchu obiektu dla tej linii
9. Włączanie reset instalatora dla alarmów
10. Włączanie resetu instalatora dla sabotażu
11. Blokowanie zawieszania linii
12. Wybór komunikatu głosowego
13. Przydzielanie obszaru/grupy alarmowej
14. Opcje testowania
15. Flaga zdarzenia linii
16. Program zdarzenia syreny w bazie danych obszarów
17. Brzęczyk klawiatury
18. Wszystkie zdarzenia całodobowe
19. Wyzwalanie flagi zdarzenia 2, alarm zazbrojony
20. Wyzwalanie flagi zdarzenia 3, alarm zazbrojony
21. Wyzwalanie flagi zdarzenia 4, alarm zazbrojony
22. Wyzwalanie flagi zdarzenia 5, alarm zazbrojony
23. Wyzwalanie flagi zdarzenia 6, alarm rozbrojony
24. Wyzwalanie flagi zdarzenia 7, alarm rozbrojony
25. Wyzwalanie flagi zdarzenia 8, alarm 24-godz.
26. Wyzwalanie flagi zdarzenia 9, alarm zazbrojony
27. Wyzwalanie flagi zdarzenia 10, alarm zazbrojony
28. Wyzwalanie flagi zdarzenia 11, alarm zazbrojony
29. Wyzwalanie flagi zdarzenia 13, alarm rozbrojony
30. Wyzwalanie flagi zdarzenia linii, gdy aktywna
31. Wyzwalanie zdarzenia kamery w bazie danych obszarów
32. Drukowanie linii, gdy aktywna

Typ linii
0. Typ nie jest zaprogramowany
1. Alarm rozbrojony
2. Alarm zazbrojony
3. Alarm wejścia/wyjścia
4. Linia typu dostęp
5. Alarm 24-godz. Stacja zazbrajania chwilowa
7. Linia obserwacji kamery
8. Rozbrojony alarm - opóźniony raport/
zazbrojony alarm ogólny
9. Reset linii opóźnionych
10. Nie używać!
11. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
12. Uruchom ponownie zegar wyjścia
13. We/wy bez kontroli zazbrojenia
14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia
15. Drzwi pożarowe
16. 24-godz. uszkodzenie zasilania AC
17. Nie używać!
18. uszkodzenie danych
lokalnych
19. Dioda LED uszkodzenie danych
20. flaga zdarzeń linii
21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika
22. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
z resetem / zazbrojony alarm ogólny

23. Kamera 1 licznik
24. Kamera 2 licznik
25. Kamera 3 licznik
26. Kamera 4 licznik
27. Techniczna z raportem
28. Alarm zazbrojony z resetem
29. z resetem
30. Drzwi pożarowe z resetem
31. Klucz z zatrzaskiem
32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia
33. i zawieszenie
34. Obszar rozbrojony / restrykcja
zazbrojenia grupy alarmowej
35. Restrykcja grupy alarmowej
tylko zazbrojenie obszaru
36. Kamera 5 licznik
37. Kamera 6 licznik
38. Kamera 7 licznik
39. Kamera 8 licznik
40. Rozbrojony alarm - opóźniony
raport + obserwacja / zazbrojony
alarm ogólny
41. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
42. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
z kodem
43. Linia rozbrojona do flagi zdarzenia

44. Drzwi pożarowe z restrykcjami grupy alarmowej
45. (Flaga zdarzenia/Alarm zazbrojony) restrykcje
grupy alarmowej
46. Alarm rozbrojony / zazbrojony alarm ogólny
47. Rozbrojony alarm + obserwacja / zazbrojony
48. Kamera 1 koniec filmu
49. Kamera 2 koniec filmu
50. Kamera 3 koniec filmu
51. Kamera 4 koniec filmu
52. Kamera 5 koniec filmu
53. Kamera 6 koniec filmu
54. Kamera 7 koniec filmu
55. Kamera 8 koniec filmu
56. Drzwi pożarowe, jeśli nie TZ41
57. Raport techniczny i ekran
58. Ekran techniczny
59. Alarm 24-godz., jeśli nie TZ41
60. Przycisk końca wyjścia
61. Wstrzymanie raportowania wejścia/wyjścia
62. Wstrzymanie raportowania dostępu
63. Zazbrojony alarm Wej/Wyj: wstrzymanie
raportowania bez sprawdzania zazbrojenia
64. Zazbrojony alarm dostępu: wstrzymanie
65. Przełącznik resetu instalatora

2. Baza danych obszarów

1. Wybierz obszar do programowania

1. Nazwa obszaru
2. Czas wyjścia
3. Czas wejścia
4. Flaga zdarzenia syreny
5. Flaga zdarzenia obszar rozbrojony
6. Flaga zdarzenia obszar aktywny
7. Flaga zdarzenia zawieszona
8. Flaga zdarzenia alarm zazbrojony
9. Flaga zdarzenia alarm rozbrojony
10. Flaga zdarzenia alarm lokalny
11. Flaga zdarzenia zegar wyjścia
12. Flaga zdarzenia zegar wejścia
13. Flaga zdarzenia zegar ostrzeżenia
14. Flaga zdarzenia kamera
15. Flaga zdarzenia zegar pre-alarmu
16. Okno czasowe poza godzinam
17. Czas rozbrojenia obszaru
18. Komunikat raportu głosowego
19. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów 1
20. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów 2
21. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów 3
22. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów 4
23. Włączanie odsłuchu obiektu
24. Włączanie raportowania błędów wyjścia
25. Raportowanie alarmu A i B (tylko ACPO)
26. Zapobieganie zazbrajaniu, jeśli wszystkie wejścia
zawieszone

3. Stacje zazbrajania

1. Stacja ZAZ do odpytywania
2. Szczegóły stacji ZAZ

1. Grupa alarmowa obszaru
2. Grupa alarmowa menu
3. Flaga zdarzenia drzwi
4. Kontroler wyjść
5. Stacja zazbrajania LCD
6. Kod Enter zmienia stan obszaru
7. Klawisz ENTER tylko otwiera drzwi
8. Flaga zdarzenia otwarcia drzwi dla kodów
9. Wyświetlanie zablokowanej linii
na wyświetlaczu LCD
10. Zazbrajanie/rozbrajanie jednym klawiszem
11. Rozbrajanie automatyczne kart
12. Karta zawsze zazbraja/rozbraja
13. Resetowanie z ZAZ bez kodu
14. Restrykcje grupy alarmowej tylko do rozbrajania
15. Włączanie brzęczykow wejścia/wyjścia
16. Czasowa blokada klawiatury

4. Moduły danych

1. MZD do odpytywania

1. Typ MZD

0. Standardowy
1. Kontroler drzwi
2. Kontroler wind

10. Programowanie opisów

1. Programowanie słów z biblioteki

11. Numer wersji

1. Wybór urządzenia, o którym są
potrzebne informacje

12. Test diod LED
13. Okna czasowe

1. Wybór okna czasowego

14. Ustawienia domyślne

1. Wybór opcji domyślnych

1. Programowanie czasu rozpoczęcia, godziny
2. Programowanie czasu rozpoczęcia, minuty
3. Programowanie czasu końca, godziny
4. Programowanie czasu końca, minuty
5. Dni

15. Restrykcje dla grup alarmowych

1. Numer restrykcji dla grup
alarmowych

1. Nazwa
2. Obszary czasowo rozbrojone
3. Obszary do zazbrojenia/resetowania
4. Pierwszy alternatywny obszar czasowo
rozbrojony
5. Pierwszy alternatywny obszar do
zazbrojenia/resetowania
6. Drugi alternatywny obszar czasowo
7. Drugi alternatywny obszar do
zazbrojenia/resetowania

16. Mapowanie zdarzeń do wyjścia

1. Numer wyjścia

1. Numer flagi zdarzenia
2. Okno czasowe do sterowania wyjściem
3. Aktywne lub nieaktywne w czasie okna
czasowego
4. Negacja wyjścia

17. Automatyczne
zazbrajanie/rozbrajanie

1. Programowanie automatycznego
zazbrajania/rozbrajania

1. Okno czasowe do zazbrajania/rozbrajania
2. Grupa alarmowa do automatycznego
18. Skarbce
19. Łączenie obszarów
20. Kody systemowe

1. Kod systemowy 1
2. Offset numeru karty 1
3. Kod systemowy 2
4. Offset numeru karty 2

21. Blokowanie linii

1. Zegary blokowania

1. Numer linii do blokowania
2. Numer wyjścia do rozpoczęcia blokowania
3. Czas blokowania
4. Czas ostrzegania przed blokowaniem
5. Flaga blokowania
6. Flaga ostrzeżenia o blokowaniu
7. Otwarcie drzwi rozpoczyna blokowanie
8. Blokowanie linii, gdy rozbrojony
9. Blokowanie linii, gdy zazbrojony
10. Anuluj flagę zdarzenia otwarcia drzwi
11. Linia utrzymuje flagę zdarzenia przez
2 sekundy
12. Zamknięcie linii wejścia/wyjścia
13. Rejestruj otwarcie/zamknięcie drzwi

7. Opcje systemu

1. Obszary wybrane do całkowitego rozbrojenia
2. Ustawienie licznika końca filmu
3. Ustawienie licznika braku filmu
4. Tryb testowy
5. Kontrolery wyjść
6. Tekst zdarzenia typu linia
7. Prefiks kodu alarmowego
8. Czas przed rozpoczęciem rotacji tekstu LCD
9. Szybkość rotacji tekstu LCD
10. Linia dualna włączona
11. Automatyczne odwieszanie
12. Wyświetlanie jednej linii naraz
13. Plik nazwy użytkownika
14. System aktywuje syrenę i lampę
15. Zatrzaskiwanie alarmów systemowych
16. Testowanie syreny
17. Blokada " 0 ENTER " do resetowania kamery
18. Blokada automatycznego wstawiania restrykcji grupy alarmowej
19. Blokada diod LED obszarów, które nie raportują
20. Blokada wyświetlania kodu
21. Blokada błyskających diod LED obszarów
22. Dwóch użytkowników przed programowaniem użytkowników
23. Natychmiastowe wyświetlanie alarmów na ekranie LCD
24. Syreny tylko po błędzie raportu
25. Opcje bankowe
26. Wyświetlanie flag użytkownika
27. Blokowanie klawiatury opóźnionego rozbrojonego alarmu
28. Zamontowany ekspaner linii
29. Zawieszanie linii włącznie z sabotażem
30. Raportowanie wielu alarmów na linii
31. Raport każdy reset alarmu (wielokrotnie)
32. Resetowanie instalatora alarmów systemowych
33. Reset instalatora sabotażu systemu
34. Zazbrajanie bez akumulatora
35. Offset numeru użytkownika
36. Kod rezystora końca linii
37. Tryb przymusu
38. Typ syreny

8. Kasowanie automatyczne

1. Czas automatycznego kasowania

9. Opcje komunikacji

1. Numer wyjściowy PABX

1. Reset-Grp-alm

1. Komunikator telefoniczny Tecom V1
(używany tylko w Australii)
2. Contact ID - mały
3. Contact ID - duży
4. SIA - mały
5. SIA - duży
6. XSIA - mały
7. XSIA - duży

2. Numer MSN
3. Wykrywanie sygnału telefonicznego

1. Wybór formatu raportowania

4. Wybór wybierania tonowego

2. Wpisywanie pierwszego numeru telefonu

5. Włączanie monitora uszkodzenia
linii PTSN
6. Monitorowanie tonów serwisowych
7. Użycie 3 cyfrowych rozszerzeń SIA

3. Wpisywanie drugiego numeru telefonu
4. Wpisywanie numeru konta systemowego
5. Wpisywanie numeru konta obszaru
6. Użycie tonów modemu BELL do SIA
7. Tel. dualny:raportowanie

8. ISDN Point to Point

8. Włączanie odsłuchu obiektu

9. Wybór stacji monitorowania alarmów
do programowania

9. Wyłączanie raportowania zawieszeń

10. Włącz monitor uszkodzenia
linii ISDN

11. Wybierz komunikator ISDN

10. Blokowanie zawieszenia raportu

12. Maks. liczba znaków XSIA

14. Resetowanie do ustawień
fabrycznych

18. Obszary przydzielane do skarbców
2. Offset karty 1
4. Offset karty 2

1. Numer zegara blokowania

4. Czas ostrzegania o blokowaniu
12. Blokowanie linii wejścia/wyjścia
22. Okno czasowe sterowane
wyjściem

23. Błędy odpytywania

1. Wybór typu urządzenia

24. Download do
wyniesionego urządzenia

1. Wybór opcji pobierania

1. Przydzielanie wyjścia
do sterowania

1. Wyświetlanie stanu
pobierania
2. Pobieranie wszystkiego

25. Wyświetl ostatnią kartę
28. Do wyniesionych urządzeń

1. Wybór typu urządzenia
2. Wybór urządzenia do programowania

29. Przyłączenie komputera

1. Włącz zdalny upload/download
2. Połącz, jeśli jakiś obszar zazbrojony
3. Włącz zdalne rozbrajanie
4. Up/download, jeśli jakiś obszar zazbrojony
5. U/D przez modem Hayesa
6. Raportuj alarmy do komputera
7. Raportuj zdarzenia dostępu do komputera
8. Numer telefonu do komputera
9. Numer telefonu oddzwaniania do U/D
10. Numer telefonu do serwisu
11. Adres komputera
12. Kod bezpieczeństwa
13. Liczba prób bezpieczeństwa
14. Liczba dzwonków przed odebraniem
15. Liczba wywołań przed odpowiedzią
16. Obejście automatatycznej sekretarki
17. Wybierz komunikator ISDN

30. Drukarka

1. Włącz wydruki na bieżąco
2. Drukuj zdarzenia alarmowe
3. Drukuj zdarzenia kontroli dostępu
4. Drukuj dane poza oknem czasowym
5. Okno czasowe drukarki
6. Typ drukarki

31. Testowanie akumulatora

1. Wybierz program testu akumulatora

Lub

1. Częstotliwość testowania akumulatora
2. Początek testu akumulatora
3. Uruchom test akumulatora

1. Wybierz test akumulatora

1. Ręczny test akumulatora
2. Raport z testu akumulatora
3. Wybierz numer MZD do testu akumulatora

32. Własny komunikat na LCD

33. Programuj następny serwis

1. Data serwisowania
2. Komunikat serwisowy

34. Flagi zdarzeń systemowych

1. Flaga zdarzenia uszkodzenie zasilania
2. Flaga zdarzenia wyładowany akumulator
3. Flaga zdarzenia uszkodzenie bezpiecznika
4. Flaga zdarzenia sabotaż
5. Flaga zdarzenia uszkodzenie syreny
6. Flaga zdarzenia zawieszone MZD
7. Flaga zdarzenia MZD offline
8. Flaga zdarzenia ZAZ offline
9. Flaga zdarzenia przymus
10. Flaga zdarzenia brak filmu
11. Flaga zdarzenia błąd raportu
12. Flaga zdarzenia tryb testowy
13. Flaga zdarzenia wszystkie zazbrojone
14. Flaga zdarzenia brzęczyk konsoli

35. Programuj logikę makro

1. Programuj numer

1. Funkcja wyjścia makro
2. Czas
3. Wyjście makro wyzwala flagę
zdarzenia lub linię
4. Wejścia makro

36. Zarezerwowane
5. Równanie makro
37. Zarezerwowane
38. Zarezerwowane
39. Zarezerwowane
40. Zarezerwowane
41. Linia bezpośrednia

1. Wyłączone
2. Adres sieciowy
3. Securitel
4. Klucz szyfrowania
5. Zawsze zakończ linię bezpośrednią
6. Włącz komendy sieciowe

42. Baza danych klas
raportowania

1. Wybierz klasę raportu

43. Połączenia testowe

1. Rozpocznij połączenie testowe

1. Wybierz warunek klasy

2. Częstość połączeń testowych
3. Przedłuż czas połączenia testowego

144 235 999 - 1

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

1 x Instrukcja szybkiego startu, 1 x Bezpieczeństwo i gwarancjaCo znajduje się w opakowaniu HEOS Amp HS2, przewód zasilający AC, kabel instalacyjny 3, 5 mm, kabel Ethernet, instrukcja szybkiego startu

Lieferumfang HEOS Amp HS2, Stromkabel, Setup-Kabel 3, 5 mm, Ethernetkabel, SchnellstartanleitungW zestawie: Iomega StorCenter ix2 Network Storage, 2-zatoki z 1 dyskiem 2 TB, przewód Ethernet, przewód zasilający, instrukcja szybkiego startu, oprogramowanie do pobrania: StorCenter Manager, program do backupu Iomega QuikProtect, dokumentacja dla użytkownikaWas ihr bekommt: Iomega StorCenter ix2 Network Storage, 2-bay mit 1 TB-Laufwerk, Ethernet-Kabel, Netzteil, gedruckte Quick Start Anleitung, Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen ab Kauf

Pozostałe wyniki

Asystent szybkiego startu Asystent szybkiego startu zapewnia zawsze gotowość. Kompletnie wyposażony i gotowy do podłączenia: Wbudowany system szybkiego startu, Uruchomienie filtra bez zasysania wody. Komplett ausgestattet und anschlussfertig: Eingebaute Schnellstart-Einrichtung, Filterstart ohne Wasseransaugen. Praktyczna funkcja szybkiego startu sprawia, że rozpoczęcie treningu nie mogłoby być łatwiejsze. Mit dem praktischen Schnellstart könnte es gar nicht einfacher sein, mit dem Training zu beginnen. DE-PL_7611354">Zintegrowany system baterii zapasowej dla ciągłej cichej pracy i szybkiego startu. Integrierte Ersatzbatterieanlage für ununterbrochene stille Operation und schnellen Anfang. DE-PL_5317754">W zależności od obciążenia pracą, czas realizacji dla daty szybkiego startu jest różny. Abhängig von der Arbeitsbelastung variiert die Vorlaufzeit für ein Schnellstartdatum. Ponadto istnieje wymierne zobowiązanie do tak zwanego "szybkiego startu". Darüber hinaus gibt es eine quantifizierte Verpflichtung zum so genannten Schnellstart. DE-PL_8952565">Anveo oferuje "Pakiet szybkiego startu" dla łatwego rozpoczęcia wdrażania aplikacji mobilnej dla Microsoft Dynamics. Anveo bietet das „Quick Start Package" für einen einfachen Einstieg in die Bereitstellung einer mobilen App-Lösung für Microsoft Dynamics. DE-PL_59950">Samplitude Music Studio poprzez asystenta szybkiego startu i MAGIX Audio Remote oferuje doskonałą pomoc, która zapewnia jeszcze lepszy przepływ pracy. Das Samplitude Music Studio bietet dir mit dem Schnellstart-Assistenten und dem MAGIX Audio Remote exzellente Hilfeleistungen, die für einen noch besseren Workflow sorgen. DE-PL_1470149">Wszystkie zwroty Laplink muszą być w dobrym stanie i zawierać oprogramowanie, kable (jeśli dotyczy) Przewodnik szybkiego startu i rejestrację produktu. Im Falle einer Rückgabe müssen sich alle Bestandteile der ursprünglichen Lieferung in einwandfreiem Zustand befinden, inklusive Software, Kabel und (falls zutreffend) Benutzeranleitung und Produktregistrierung. DE-PL_3952667">Podłącz się do naszego rozwiązania i zbuduj swoją platformę w mgnieniu oka dzięki naszemu przewodnikowi szybkiego startu. Die Verbindung unserer Lösung und Ihrer Plattform, nimmt dank unserer Schnellstart-Anleitung kaum Zeit in Anspruch. DE-PL_5507818">W przewodniku szybkiego startu omówiono przydatne narzędzia i opcje, co pomaga szybko rozpocząć pracę. In der Kurzanleitung werden zur Erleichterung des Einstiegs die wichtigsten Hilfsmittel und Funktionen vorgestellt. DE-PL_4288845">Znajdź instrukcje, przewodniki szybkiego startu, podręczniki i najlepsze praktyki, podzielone według rodzaju produktu i zadania. Hier finden Sie Anleitungen, Kurzanleitungen, Handbücher und Rechte vorbehalten. DE-PL_3286330">Dodatkowo, istnieje możliwość utworzenia przycisków metod szybkiego startu, aby uruchomić daną metodę jednym dotknięciem. Zusätzlich können Sie eine Verknüpfung zu Ihrer bevorzugten Methode über eine Schaltfläche erstellen. DE-PL_7970769">Przejdź do menu szybkiego startu, należy pobrać i zainstalować klienta i poprawki (specjalne programy, które pomogą Ci uniknąć różnego rodzaju błędów). Bitte gehen Sie auf der Schnellstartmenü, downloaden und installieren Sie die Client-und Patch (spezielle Programme, die Ihnen helfen, alle Arten von Fehlern zu vermeiden). DE-PL_7863467">2 Skonfiguruj aplikacje Nasze przewodniki szybkiego startu pozwalają z łatwością skonfigurować Gmail, Dysk, Kalendarz i Hangouts na potrzeby firmy. Mit unseren Kurzanleitungen können Sie ganz einfach Gmail, Google Drive, Google Kalender und Hangouts für Ihr Unternehmen einrichten. Sporządzono listę "szybkiego startu", która jest obecnie częścią priorytetów sieci transeuropejskich (TEN) zatwierdzonych przez Unię w kwietniu 2004 r. Es wurde ein Schnellstartprogramm festgelegt, das nun Teil der von der Union im April 2004 genehmigten TEN-Prioritäten ist. DE-PL_226618">Nasze narzędzia do dostrajania oczyszczają rejestr, usuwają niepotrzebne pliki i zwalniają miejsce na dysku, aby ponownie wprowadzić Cię do szybkiego startu oraz płynniejszego i szybszego surfowania. Unsere Tune-Up-Tools bereinigen Ihre Registrierung, entfernen Junk-Dateien und geben Speicherplatz auf Ihrer Festplatte frei, damit Sie wieder schnell starten und reibungsloser und schneller surfen können.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 3. Czas odpowiedzi: 108 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg 511 D

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg 511 D

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg 511 D