Instrukcja instalacji i konserwacji Aeg Scb51811ls

Instalacja i konserwacji Aeg Scb51811ls jest łatwa i prosta. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją instalacji i konserwacji, która zawiera wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące bezpiecznego podłączenia urządzenia. Następnie należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi konserwacji, aby zapewnić, że urządzenie będzie działać prawidłowo. Instrukcja konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także informacje na temat wymiany części. Wszystkie te informacje są ważne, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konserwacji Aeg Scb51811ls

5 min pracy z 25 min przerwy - to efekt domyślnie włączonej funkcji Eco (kodowanie D. 018), czyli oszczędzania energii. To takie coś jak autostop w nowszych samochodach, co gasi silnik na światłach. Przyzwyczaić się i pokochać:D, albo przekodować na comfort.Załączam Ci instrukcję instalacji i konserwacji, gdzie na stronie 27 masz to opisane.

Instrukcja instalacji i konserwacji

Dla instalatora

Instrukcja instalacji i konserwacji

ecoTEC plus
VC, VCW

PL

Wydawca / producent
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant. de www. vaillant. de

Pojemność
Pojemność

7. 12

Napełnianie i odpowietrzanie systemu ciepłej
wody użytkowej.................................................... 24

1

Bezpieczeństwo.................................................. 4

7. 13

Napełnianie syfonu kondensatu.......................... 24

1. 1

Ostrzeżenia związane z wykonywanymi
czynnościami......................................................... 14

Ustawienie gazu.................................................. 24

7. 15

Sprawdzenie działania i szczelności produktu.... 26

1. 2

Wymagane kwalifikacje pracowników................... 4

8

Dopasowanie do instalacji grzewczej............... 3

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa...................... 4

8. 1

Wywoływanie kodów diagnostycznych................ 27

1. 4

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............... 6

8. 2

Ustawianie mocy częściowej ogrzewania............ 5

Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy).................... 7

8. 3

1. 6

Znak CE................................................................. 8

Ustawianie czasu wybiegu pompy i rodzaju
wybiegu pompy.................................................... 27

2

Wskazówki dotyczące dokumentacji................... 9

8. 4

2. 1

Przestrzegać dokumentacji dodatkowej................ 9

Ustawianie maksymalnej temperatury
zasilania............................................................... 27

2. 2

Przechowywanie dokumentów.............................. 5

Ustawianie regulacji temperatury powrotu........... 3

Zakres stosowalności instrukcji............................. 6

Czas blokady palnika........................................... 27

3

Opis produktu...................................................... 7

Ustawianie cykli konserwacji............................... 28

3. 1

Numer seryjny........................................................ 8

Ustawianie wydajności pompy............................. 2

Dane na tabliczce znamionowej............................ 9

Ustawianie zaworu przelewowego...................... 29

3. 3

Budowa produktu................................................. 10

8. 10

4

Montaż.............................................................. 10

Ustawianie solarnego dogrzewania wody
użytkowej............................................................. 29

4. 1

Rozpakowanie produktu...................................... 11

Przekazanie produktu użytkownikowi.................. 2

Sprawdzanie zakresu dostawy............................ 11

9

Przegląd i konserwacja..................................... 30

4. 3

Wymiary produktu i wymiary przyłączy................ 11

9. 1

Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji....... 4

Minimalne odstępy i wolna przestrzeń
montażowa.......................................................... 12

9. 2

Zamawianie części zamiennych.......................... 30

9. 3

Korzystanie z menu funkcyjnego......................... 4

Przeprowadzanie autotestu układu
elektronicznego.................................................... 5

Demontaż termicznego modułu
kompaktowego..................................................... 5

Odstępy od części palnych.................................. 12

4. 6

Użycie szablonu montażowego........................... 7

Zawieszanie produktu.......................................... 8

Demontaż / montaż osłony przedniej.................. 13

9. 6

Czyszczenie wymiennika ciepła.......................... 31

4. 9

Demontaż / montaż osłony bocznej (w razie
potrzeby).............................................................. 7

Sprawdzenie palnika............................................ 32

5

Instalacja........................................................... 14

9. 8

Czyszczenie syfonu kondensatu......................... 32

5. 1

Podłączanie gazu................................................ 9

Czyszczenie filtra dopływu zimnej wody.............. 2

Podłączenie hydrauliczne.................................... 15

9. 10

Montaż termicznego modułu kompaktowego...... 33

5. 3

Instalacja odprowadzania spalin.......................... 16

9. 11

Opróżnianie produktu.......................................... 4

Podłączenie elektryczne...................................... 17

9. 12

Sprawdzanie ciśnienia wstępnego naczynia
przeponowego..................................................... 33

9. 13

Zakończenie prac przeglądowych i
konserwacyjnych................................................. 33

6

Obsługa............................................................. 19

6. 1

Zasada obsługi produktu..................................... 2

Monitoring (kody stanu)....................................... 20

10

Usuwanie usterek............................................. 33

6. 3

Programy testowe................................................ 20

10. 1

Kontakt z partnerem serwisowym........................ 33

7

Uruchomienie.................................................... 2

Wywoływanie komunikatów serwisowych........... 33

7. 1

Pomocnicze przyrządy serwisowe....................... 3

Odczytywanie kodów usterek.............................. 34

7. 2

Włączanie produktu............................................. 4

Sprawdzanie historii usterek................................ 3

Przejście przez asystenta instalacji..................... 5

Zerowanie historii usterek.................................... 4

Ponowne uruchomienie asystenta instalacji........ 6

Przeprowadzanie diagnostyki.............................. 5

Wywoływanie ustawień i menu diagnostyki......... 21

10. 7

Korzystanie z programów kontrolnych................. 6

Wykonanie kontroli grupy gazów......................... 8

7. 21

Przywracanie nastaw fabrycznych
parametrów.......................................................... 8

Uzdatnianie wody grzewczej............................... 22

10. 9

Przygotowanie do naprawy................................. 9

Odczyt ciśnienia napełnienia............................... 23

10. 10

Wymiana uszkodzonych części........................... 10

Zapobieganie zbyt niskiemu ciśnieniu wody........ 23

7. 11

Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
grzewczej............................................................. 11

Zakończenie naprawy.......................................... 38

11

Wyłączenie z eksploatacji................................. 39

11. 1

Wyłączenie produktu z eksploatacji..................... 39

Instrukcja instalacji i konserwacji ecoTEC plus 0020152365_01

12

Recykling i usuwanie odpadów......................... 39

12. 1

Recykling i/lub utylizacja opakowania i
produktu............................................................... 39

13

Serwis fabryczny............................................... 39

13. 1

Serwis techniczny................................................ 39

Załącznik.......................................................................... 40
A

Struktura menu poziomu instalatora przegląd............................................................ 40

B

Fabryczne wartości nastawcze gazu................ 42

C

Kody diagnostyczne - przegląd......................... 42

D

Prace przeglądowo-konserwacyjne przegląd............................................................ 46

E

Kody stanu - przegląd....................................... 47

F

Przegląd kodów usterek.................................... 49

G

Schematy połączeń........................................... 53

G. 1

Schemat połączeń VC......................................... 2

Schemat połączeń VCW...................................... 54

H

Dane techniczne............................................... 55

Indeks............................................................................... 62

0020152365_01 ecoTEC plus Instrukcja instalacji i konserwacji

1 Bezpieczeństwo
1
Bezpieczeństwo
Ostrzeżenia związane z
wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności
Ostrzeżenia dotyczące czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:
Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
życia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała
Zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym
Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
Ostrożnie!
Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Wymagane kwalifikacje pracowników

1. 3. 2 Zagrożenie życia wskutek ulatniania
się gazu
W przypadku zapachu gazu w budynkach:
? Natychmiast opuścić pomieszczenia, w
których wyczuwalny jest zapach gazu.
? Jeżeli jest to możliwe, otworzyć szeroko
drzwi i okna i wytworzyć przeciąg.
? Nie używać otwartego płomienia (np. zapalniczek, zapałek).
? Nie palić.
? Nie używać przełączników elektrycznych,
gniazdek elektrycznych, dzwonków, telefonów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych w budynku.
? Zamknąć zawór odcinający przy liczniku
gazu lub zawór główny.
? Jeżeli jest to możliwe, zamknąć zawór
odcinający gazu przy produkcie.
? Ostrzec mieszkańców krzykiem lub stukaniem.
? Niezwłocznie opuścić budynek i uniemożliwić dostęp osobom trzecim.
? Spoza budynku wezwać policję i straż pożarną.
? Powiadomić pogotowie gazownicze korzystając z telefonu znajdującego się poza
budynkiem.

Niefachowo przeprowadzone prace przy produkcie mogą spowodować szkody materialne
całej instalacji, a nawet obrażenia ciała.

1. 3 Zagrożenie życia wskutek
zablokowanych lub nieszczelnych
kanałów gazów spalinowych

? Prace przy produkcie mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych
instalatorów.

Z powodu błędów instalowania, uszkodzenia
i manipulacji, niewłaściwego miejsca ustawienia itp. może dojść do ulatniania się spalin i
do zatrucia.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1. 1 Niebezpieczeństwo związane z
niewłaściwą obsługą
Niefachowa obsługa może spowodować powstawanie nieprzewidywalnych, niebezpiecznych sytuacji.
? Starannie przeczytać niniejszą instrukcję.
? Podczas wszystkich czynności wykonywanych przy produkcie, przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa oraz
ostrzeżeń.
? Podczas pracy z produktem przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów.

W przypadku zapachu spalin w budynkach:
? Otworzyć szeroko wszystkie dostępne
drzwi i okna i zapewnić przeciąg.
? Wyłączyć produkt.
? Sprawdzić kanały gazów spalinowych w
produkcie oraz odprowadzenie spalin.
1. 4 Niebezpieczeństwo zatrucia i
oparzenia przez wydostające się
gorące spaliny!
? Prosimy użytkować produkt wyłącznie z
kompletnie zamontowanym układem powietrzno-spalinowym.

Bezpieczeństwo 1
? Prosimy użytkować produkt - za wyjątkiem
krótkotrwałych kontroli - wyłącznie z zamontowaną i zamkniętą osłoną przednią.

? Zewrzeć fazę w przewodem zerowym.
? Zakryć lub ogrodzić sąsiednie elementy
będące pod napięciem. 5 Zagrożenie życia wskutek
obudowania ze wszystkich stron

1. 9 Niebezpieczeństwo oparzenia
wskutek kontaktu z gorącymi
częściami lub oparzenia parą!

Dodatkowe obudowanie produktu z poborem
powietrza z wewnątrz może prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
? Podczas obudowywania produktu przestrzegać przepisów wykonawczych.
? Zadbać, aby produkt był zasilany powietrzem do spalania. 6 Zagrożenie życia spowodowane
substancjami wybuchowymi i
łatwopalnymi
? Nie stosować ani nie przechowywać substancji wybuchowych lub łatwopalnych (np.
benzyny, papieru, farb) w kotłowni, w której zamontowany jest produkt. 7 Zagrożenie życia wskutek braku
urządzeń zabezpieczających
Schematy zawarte w niniejszym dokumencie
nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji.
? Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające.
? Przestrzegać obowiązujących krajowych
i międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw. 8 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:
? Wyjąć wtyczkę sieciową. Alternatywnie,
prosimy odłączyć produkt od napięcia (wyłącznik z otworem stykowym minimum 3
mm, np. bezpiecznik lub wyłącznik mocy).
? Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
? Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory.
? Sprawdzić skuteczność odłączenia od
napięcia.
? Połączyć fazę z ziemią.
Dotknięcie termicznego modułu kompaktowego i części przewodzących wodę grozi
oparzeniem gorącymi powierzchniami lub
parą.
? Prace na tych częściach instalacji można
przeprowadzać dopiero po ich przestygnięciu. 10 Zagrożenie życia w wyniku
wydostających się spalin
Jeżeli produkt działa z pustym syfonem kondensatu, spaliny mogą wydostawać się do
kotłowni.
? Zadbać, aby syfon kondensatu był stale
napełniony podczas eksploatacji produktu. 11 Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą
wodą użytkową
W miejscach poboru ciepłej wody użytkowej,
przy temperaturach ciepłej wody użytkowej
przekraczających 60 °C istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Małe dzieci lub osoby
starsze mogą być zagrożone nawet przy niższych temperaturach.
? Należy dobrać odpowiednią temperaturę
zadaną. 12 Ryzyko szkód materialnych przez
stosowanie niewłaściwego narzędzia
? W celu dokręcenia lub odkręcenia śrubunków prosimy stosować specjalistyczne narzędzie. 13 Ryzyko szkód materialnych wskutek
mrozu
? Instalować produkt w pomieszczeniach w
których zawsze panują dodatnie temperatury. 14 Ryzyko uszkodzenia
spowodowanego korozją wskutek
nieodpowiedniego powietrza
do spalania oraz powietrza w
pomieszczeniu
Aerozole, rozpuszczalniki, środki czyszczące
zawierające chlor, farby, kleje, związki amoniaku, pyły itp. mogą w przypadku niekorzystnych spowodować korozję produktu oraz
układu powietrzno-spalinowego.
? Należy zadbać, aby doprowadzenie powietrza do spalania nie zawierało fluoru,
chloru, siarki, pyłu itp.
? Zadbać, aby w miejscu ustawienia nie były
przechowywane żadne substancje chemiczne.
? Zadbać, aby powietrze do spalania nie
było doprowadzane przez kominy, do których były podłączone kotły olejowe.
? Jeśli instaluje się produkt w salonach fryzjerskich, warsztatach lakierniczych lub
stolarskich, w pralniach chemicznych itp.,
wtedy prosimy wybrać osobne miejsce
ustawienia w którym doprowadzenie powietrza do spalania będzie wolne od substancji chemicznych. 15 Ryzyko szkód materialnych
spowodowane stosowaniem sprayu
do wykrywania wycieków
Spray do wykrywania wycieków zapycha filtr
czujnika przepływu masowego przy zwężce
oraz powoduje jego zniszczenie.
? Podczas prac naprawczych prosimy na
kołpaku kryjącym filtra Venturiego nie stosować sprayu do wykrywania wycieku. 16 Ryzyko uszkodzenia falistej rury
gazowej
Falista rura gazowa może ulec uszkodzeniu
wskutek obciążenia jej ciężarem.
? Termicznego modułu kompaktowego prosimy w celach np. konserwacyjnych, nie
wieszać na giętkiej, falistej rurze gazowej.

Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania produktu,
mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia
użytkownika lub osób trzecich lub zakłócenia
działania produktu i inne szkody materialne.
Produkt jest urządzeniem grzewczym przeznaczonym do zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Produkty wymienione w
niniejszej instrukcji mogą być instalowane i
eksploatowane wyłącznie w połączeniu z wyposażeniem opisanym we właściwej instrukcji
montażu układu powietrzno-spalinowego.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:
- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu
Vaillant oraz innych podzespołów i części instalacji
- instalację i montaż w sposób zgodny z
dopuszczeniem do eksploatacji produktu
i systemu
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji podanych w instrukcjach.
Zastosowanie produktu w pojazdach,
np. przyczepach lub samochodach kempingowych, jest niezgodne z przeznaczeniem.
Za pojazdy nie są uznawane obiekty zainstalowane w sposób trwały w określonym
miejscu i niewyposażone w koła (tzw. montaż
stacjonarny).
Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem.
Niezgodne z przeznaczeniem jest również
każde bezpośrednie zastosowanie w celach
komercyjnych lub przemysłowych.
Za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem producent /
dostawca nie odpowiada. Ryzyko spoczywa
wyłącznie na użytkowniku.
UWAGA! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo 1
Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75/02,
poz. 690)
C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 56/09, poz. 461)
D. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku -
Prawo Energetyczne (Dz. Nr 54, poz.
348) z późniejszymi zmianami

1. 6 PN-EN12752-1:2002U Urządzenia
zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz Wymagania ogólne.
2. Instalacje grzewcze - informacje ogólne
2. 1 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 2 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody
2. 3 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe
przewodowe dla mediów palnych.
Rury o klasie wymagań A
2. 4 PN-EN 1057:1999 Rury miedziane
okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

E. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwali3. Zasobniki ciepłej wody - informacje
fikacji przez osoby zajmujące się eksploataogólne
cją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. Nr 89,
poz. 828)
3. 1 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie
urządzeń ciepłej wody użytkowej. Kotły centralnego ogrzewania - informaWymagania
cje ogólne
3. 2 Dyrektywa 97/23/WE Dyrektywa Par1. 1 PN-EN 297:2002 Kotły centralnego
lamentu Europejskiego i Rady z dn.
ogrzewania opalane gazem - Kotły
29 maja 1997 r. w sprawie ujednotypu B11 i B11BS, z palnikami atlicenia przepisów prawnych krajów
mosferycznymi, o nominalnym obciączłonkowskich dotyczących urzążeniu cieplnym nieprzekraczającym
dzeń ciśnieniowych.
70 kW
3. 3 PN-EN 12897:2006 Wodociągi 1. 2 PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze
Specyfikacja dla ogrzewanych po- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa
średnio, nie odpowietrzonych (zagazowe - Konstrukcje zespolone mkniętych) pojemnościowych podKocioł i palnik
grzewaczy wody. 3 PN-EN 303-3:2002/A2:2005 Dotyczy
3. 4 PN-EN 806-1:2004 Wymagania doPN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze.
tyczące wewnętrznych instalacji woCzęść 3: Kotły grzewcze na paliwa
dociągowych do przesyłu wody przegazowe. Konstrukcje zespolone.
znaczonej do spożycia przez ludzi Kocioł i palnik
Część 1: postanowienia ogólne. 4 PN-EN 483:2002U Kotły centralnego
3. 5 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed
wtórnym zanieczyszczeniem wody w
typu C o nominalnym obciążeniu
instalacjach wodociągowych i ogólne
cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
wymagania dotyczące urządzeń
1. 5 PN-EN 625:2002U Kotły gazowe
zapobiegających zanieczyszczeniu
centralnego ogrzewania - Szczeprzez przepływ zwrotny.
gólne wymagania dotyczące domo3. 6 EN 60335-2-21 Bezpieczeństwo
wych kotłów dwufunkcyjnych o oburządzeń elektrycznych do użytku
ciążeniu cieplnym nieprzekraczajądomowego i innych podobnych zacym 70 kW
stosowań, część 2: Wymogi szczególne dotyczące podgrzewaczy wody
(zasobniki ciepłej wody i termy) (IEC
335-2-21: 1989 0raz uzupełnienia1;
1990 i 2; 1990, poprawione)
4. Instalacje spalinowe i wentylacyjne - informacje ogólne
4. 1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
4. 2 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą
PN-83/B-03430/Az3:2000
5. Instalacje elektryczne - informacje ogólne
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacj lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne
Znak CE

Znak CE dokumentuje, że produkty zgodne z
tabliczką znamionową spełniają podstawowe
wymagania wszystkich właściwych dyrektyw.
Deklaracja zgodności jest dostępna do
wglądu u producenta.

Wskazówki dotyczące dokumentacji 2
Wskazówki dotyczące dokumentacji

2. 1

?

Przestrzegać dokumentacji dodatkowej
Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i
instalacji dołączonych do podzespołów układu.

2. 2

?

Przechowywanie dokumentów
Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie
dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących urządzeń grzewczych, zwanych poniżej,, produktem":

Dane na tabliczce
znamionowej

Znaczenie

PMS (np. 3 bar (0, 3
MPa))

Dopuszczalne nadciśnienie całkowite w
trybie ogrzewania

PMW (np. 10 bar
(1 MPa))

Dopuszczalne nadciśnienie całkowite
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Tmax. (np. 85 °C)

Maks. temperatura zasilania

ED 92/42

Spełniona jest aktualna dyrektywa dot.
sprawności, 4*

230 V 50 Hz

Przyłącze elektryczne

(np. 100) W

Maks. pobór mocy elektrycznej

IP (np. X4D)

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Typy i numery katalogowe ecoTEC plus
VC PL 146/5-5

0010011711

VC PL 206/5-5

0010011712

VC PL 246/5-5

0010011713

VC PL 306/5-5

0010011714

VC PL 376/5-5

0010011715

VCW PL 296/5-5

0010011716

VCW PL 346/5-5

Stopień ochrony
Tryb ogrzewania

P

Zakres znamionowej mocy cieplnej

Q

Zakres obciążenia cieplnego

Ilość znamionowa poboru ciepłej wody
użytkowej

Produkt spełnia europejskie normy i
dyrektywy

0010011717

Numer katalogowy produktu znajduje się na tabliczce znamionowej (-> strona 9).

Opis produktu

Prawidłowa utylizacja produktu

Wskazówka
Należy produkt jest zgodny z grupą gazów w miejscu ustawienia.

Numer seryjny

Numer seryjny znajduje się również na tabliczce, która jest
umieszczona za plastikową wypustką za klapą przednią na
spodzie produktu oraz na tabliczce znamionowej.
Numer seryjny można wyświetlić również na wyświetlaczu produktu (zob. instrukcja obsługi).

Dane na tabliczce znamionowej

Tabliczka znamionowa jest zamontowana fabrycznie od
spodu produktu.
dla celów identyfikacyjnych; cyfry od 7
do 16 = numer katalogowy produktu

VC...

Gazowy kocioł wiszący Vaillant dla
ogrzewania

VCW...

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
ecoTEC plus

Nazwa produktu

2ELwLs, G20 - 20
mbar (2 kPa)

Fabryczna grupa gazów i ciśnienie przyłącza gazowego

Kat. II2ELwLs3P)

Dopuszczona kategoria gazu

Typ (np. C13)

Dopuszczone przyłącza spalin

4 Montaż
Budowa produktu

3. 2

3. 1

Elementy funkcyjne VC

Elementy funkcyjne VCW

5
6
7
8
9
11
13
14

15

15
19
18
16
17

Armatura gazowa

10 Wentylator

Czujnik ciśnienia wody
Zwężka Venturi z czujnikiem przepływu masowego
Wymiennik ciepła

11 Automatyczny odpowietrznik
12 Manometr

Czujnik ciśnienia wody

14 Zawór przelewowy

Przyłącze układu powietrzno-spalinowego
Naczynie przeponowe

Rura zasysania powietrza

Termiczny moduł kompaktowy

4
Elektroda zapłonowa

16

15 Zawór bezpieczeństwa

16 3-drogowy zawór przełączający z obejściem.
17 Skrzynka elektroniczna

Termiczny moduł kompaktowy
17 3-drogowy zawór przełączający
18 Czujnik przepływu (ciepła
woda użytkowa)
19 Dodatkowy wymiennik
ciepła

4. 1
1.

13 Pompa wewnętrzna

16 Skrzynka elektroniczna

Montaż
Rozpakowanie produktu
Wyjąć produkt z opakowania kartonowego.
Usunąć folie ochronne ze wszystkich części produktu.

Montaż 4
4. 2

?

Sprawdzanie zakresu dostawy

Wymiary produktu i wymiary przyłączy

Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona.

4. 2. 1

Zakres dostawy

4*

6*

Urządzenie grzewcze

180

125

Nazwa
80

Ilość

Obowiązuje dla: VC

Zestaw montażowy o następującej zawartości:

- Uchwyt kotła

- Rura przyłączeniowa zaworu bezpieczeństwa

- Złącze zaciskowe gazu (15 mm)

- Zawór odcinający

- Rura przyłączeniowa 15 mm (gaz)

- Rura przyłączeniowa 22 mm (zasilanie i powrót ogrzewania)

- Torebka z małymi elementami

Szablon montażowy

Wąż odpływowy kondensatu

Torebka z przepustami kablowymi

Dolna osłona

Dodatkowe opakowanie z dokumentacją

12**

624

Obowiązuje dla: VCW

3
4*
6*
Nazwa

440

720

4. 2

55 55

13**

Urządzenie grzewcze
- Zawór (przyłącze zimnej wody)

- Dodatkowe opakowanie - uchwyt

- Rura przyłączeniowa 15 mm (1 x przyłącze gazowe, 2
x przyłącze wody użytkowej

35

100

100
188

160

20

Przepust ścienny układu
powietrzno-spalinowego
Uchwyt kotła
Zasilanie instalacji grzewczej (? 22 × 1, 5)
Przyłącze ciepłej wody
użytkowej (? 15 × 1, 5)
Przyłącze gazowe (? 15 ×
1, 5)
Przyłącze zimnej wody (?
15 × 1, 5)

Powrót instalacji grzewczej (? 22 × 1, 5)
8 Przyłącze syfonu odpływowego / syfonu kondensatu
R1
9 Przyłącze układu powietrzno-spalinowego
10 Przyłącze odpływu kondensatu? 19 mm
11 Syfon kondensatu
12 Powrót zasobnika
? 15 mm

13 Zasilanie zasobnika
? 15 mm
14 Przyłącze przewodu odpływowego zaworu bezpieczeństwa? 15 mm

*

tylko VCW

** tylko VC

1.

Odczytać wymiar A z dołączonego szablonu montażowego.

Głębokość montażowa, wymiar B
338 mm

406 mm

4.
5.
6.
3.

372 mm

Ustawić szablon montażowy pionowo w miejscu montażu.
Zamocować szablon do ściany.
Zaznaczyć na ścianie wszystkie miejsca potrzebne do
instalacji.
Zdjąć szablon montażowy ze ściany.
Wywiercić wszystkie niezbędne otwory.
W razie potrzeby wykonać wszystkie niezbędne przełomy.

Zawieszanie produktu
Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającym zamocowaniem
Stosowane materiały montażowe muszą być
dostosowane do konstrukcji ściany. W przeciwnym wypadku, produkt może zerwać się
ze ściany i spaść. W przypadku nieszczelności przyłączy występuje zagrożenie życia.

montażowa

?

Użycie szablonu montażowego

?
C

?

Zadbać, aby ściana była przystosowana
do utrzymania ciężaru roboczego produktu.
Zastosować materiały montażowe dostosowane do konstrukcji ściany.
W razie potrzeby zastosować indywidualne stelaże.

A 165 mm (układ powietrzno-spalinowy?
60/100 mm)
275 mm (układ powietrzno-spalinowy?
80/125 mm)

?

B 180 mm; optymalnie ok.
250 mm
C 5 mm; optymalnie ok. 50
mm

Przy zastosowaniu wyposażenia zwrócić uwagę na minimalne odstępy / wolną przestrzeń montażową.
W przypadku wystarczającego odstępu bocznego (min. 50 mm) dla ułatwienia konserwacji lub napraw można również wymontować
osłony boczne.

Zamontować uchwyt kotła (1) do ściany.
Zawiesić produkt od góry na uchwycie kotła przy pomocy wieszaka.

Odstępy od części palnych

Warunek zachowania odpowiedniego odstępu między produktem a częściami wykonanymi z materiałów palnych nie
jest wymagany, ponieważ przy znamionowej mocy cieplnej
produktu nie występują temperatury przekraczające maks.
85 °C.

Demontaż / montaż osłony przedniej

4. 8. 1

Demontaż osłony przedniej

potrzeby)

4. 9. 1

Demontaż osłony bocznej

2x

3.

Odkręcić śrubę (1).
Nacisnąć obie klamry przytrzymujące (2) tak, aby odłączyły się od osłony przedniej.
Pociągnąć osłonę przednią przy dolnej krawędzi do
przodu.
Wyjąć osłonę przednią do góry z uchwytu. 2
Montaż osłony przedniej

Ryzyko strat materialnych wskutek odkształceń mechanicznych!

Nasadzić osłonę przednią na górne uchwyty.
Docisnąć osłonę przednią do produktu w taki sposób,
aby obie klamry przytrzymujące (2) zablokowały się w
osłonie przedniej.
Zamocować osłonę przednią, dokręcając śrubę (1).

W przypadku demontażu obu osłon bocznych, mogą wystąpić naprężenia mechaniczne produktu, powodujące np. uszkodzenie orurowania, co z kolei może być przyczyną nieszczelności.

?

Zawsze wymontowywać tylko jedną
osłonę boczną, a nie obie osłony boczne
w tym samym czasie.

Odchylić skrzynkę elektroniczną do przodu.

Przytrzymać osłonę boczną, aby nie mogła spaść i wykręcić obie śruby na górze i na dole.
Obrócić osłonę boczną na zewnątrz i wyjąć ją do dołu. 2
Montaż osłony bocznej

Założyć osłonę boczną na otwory w ścianie tylnej.
Przesunąć osłonę boczną do góry, przytrzymać ją i
obrócić ją w stronę produktu.
Wkręcić obie śruby na górze i na dole do osłony bocznej.
Podnieść skrzynkę elektroniczną do góry.

5 Instalacja
Instalacja
Niebezpieczeństwo wybuchu lub oparzenia
wskutek niefachowej instalacji!
Naprężenia przewodu przyłączeniowego
mogą powodować nieszczelności.

?

Zwrócić uwagę, aby przewody przyłączeniowe były montowane bez naprężeń.

Ryzyko strat materialnych wskutek zabrudzenia przewodów!
Ciała obce takie jak pozostałości po spawaniu, resztki uszczelek lub brud w przewodach przyłączeniowych, mogą spowodować
uszkodzenia produktu.

?

Przed instalacją dokładnie przepłukać lub
przedmuchać przewody przyłączeniowe.

5. 1. 2 Wyłączenie z powodu usterki w wyniku
niewystarczającego odpowietrzenia zbiornika
gazu płynnego
Nieprawidłowo odpowietrzony zbiornik może spowodować
problemy z zapłonem.
W przypadku instalacji nowego układu, przestrzegać następujących zaleceń:

?
?

Przed instalacją produktu upewnić się, że zbiornik gazu
jest odpowietrzony.
Zwrócić się do firmy napełniającej lub dostawcy gazu
płynnego. 3 Wyłączenie z powodu usterki w wyniku
niewłaściwego gatunku gazu płynnego
Zastosowanie niewłaściwego rodzaju gazu może spowodować wyłączenie produktu z powodu usterki. Ponadto w produkcie mogą powstawać hałasy podczas zapłonu i spalania.

?

Stosować wyłącznie propan G 31. 2

Ryzyko strat materialnych podczas próby
szczelności gazu!

Uszczelki z materiałów gumopodobnych mogą odkształcać
się plastycznie i powodować straty ciśnienia. Dlatego zalecamy stosowanie uszczelek z materiałów włóknistych, podobnych do tektury.

Próby szczelności gazu przy ciśnieniu kontrolnym & gt; 1, 1 kPa (110 mbar) mogą spowodować uszkodzenie armatury gazowej.

Podłączanie gazu

5. 1

Wykonanie podłączenia gazu

Ważne wskazówki dotyczące eksploatacji z
propanem

?

Produkt w stanie przy dostawie jest ustawiony na eksploatację z grupą gazów podaną na tabliczce znamionowej. Jeżeli
produkt jest ustawiony na gaz ziemny, należy przestawić go
na eksploatację z propanem. W tym celu potrzebny jest zestaw do przebudowy.

?

5. 1 Instalacja poniżej poziomu gruntu

?

Zagrożenie życia wskutek nieszczelności
przy instalacji poniżej poziomu gruntu!
Jeżeli produkt jest instalowany poniżej poziomu gruntu, w przypadku nieszczelności przy ziemi może się gromadzić propan.
Wiąże się to z niebezpieczeństwem wybuchu.

?

?

Zadbać, aby propan w żadnym wypadku
nie mógł ulatniać się z produktu oraz przewodu gazowego. Zainstalować np. zewnętrzny zawór elektromagnetyczny.

W przypadku instalacji produktu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, należy przestrzegać krajowych
ustaw i dyrektyw.

1

?
?

Jeżeli próbie szczelności gazu ciśnieniu
są poddawane również przewody gazowe
oraz armatura gazowa w produkcie, należy zastosować maks. ciśnienie kontrolne 1, 1 kPa (110 mbar).
Jeżeli nie można ograniczyć ciśnienia
kontrolnego do 1, 1 kPa (110 mbar), należy przed próbą szczelności gazu podłączyć zawór odcinający gazu zainstalowany przed produktem.
Jeżeli podczas prób szczelności gazu zamknięto zawór odcinający gazu zainstalowany przed produktem, należy rozładować ciśnienie w instalacji gazowej przed
otwarciem zaworu go gazu.

Zamontować przewód gazowy bez naprężeń zgodnie z
uznanymi zasadami techniki.
Usunąć pozostałości z przewodu gazowego, przedmuchując przewód gazowy.

Instalacja 5
?

?
?
Podłączyć produkt do przewodu gazowego zgodnie z
uznanymi zasadami techniki. Zastosować w tym celu
dostarczone w komplecie złącza zaciskowe oraz rurę
przyłączeniową gazu i dopuszczony zawór odcinający
gazu (1). 1

Instalacja przyłącza zimnej wody i ciepłej
wody użytkowej

Obowiązuje dla: Polska

Odpowietrzyć przewód gazowy przed uruchomieniem.
Sprawdzić, czy przewód gazowy jest szczelny
(-> strona 26).

Podłączenie hydrauliczne
Ryzyko strat materialnych wskutek korozji!
Niedyfuzoszczelne rury z tworzywa sztucznego w instalacji grzewczej powodują przedostawanie się powietrza do wody grzewczej
oraz korozję obiegu urządzenia grzewczego i
produktu.

?

W przypadku zastosowania niedyfuzoszczelnych rur z tworzywa sztucznego w instalacji grzewczej należy oddzielić oba
obiegi, montując zewnętrzny wymiennik ciepła między produktem a instalacją
grzewczą.

1

?

Wykonać przyłącza wody (1) w sposób zgodny z normami, wykorzystując rury przyłączeniowe i zawór z dodatkowego opakowania. 2

Instalacja przyłączy zasobnika

Ryzyko strat materialnych wskutek przenoszenia ciepła podczas lutowania!
Przenoszenie ciepła podczas lutowania może
spowodować uszkodzenie uszczelek w zaworach konserwacyjnych.

?

?
?

Nie lutować elementów przyłączeniowych,
jeżeli są one przykręcone do zaworów
konserwacyjnych.

Sprawdzić, czy objętość zamontowanego naczynia przeponowego jest wystarczająca dla systemu grzewczego.
Jeżeli objętość naczynia przeponowego jest niewystarczająca, należy zainstalować dodatkowe naczynie przeponowe w powrocie instalacji grzewczej jak najbliżej produktu.

Połączyć przyłącza zasobnika (1) z zasobnikiem ciepłej
wody użytkowej.
- W tym celu można użyć opcjonalnego zestawu przyłączeniowego zasobnika. 3

Podłączenie zasilania i powrotu instalacji
grzewczej

Warunki: Obowiązuje dla: VCW

?

W przypadku montażu zewnętrznego naczynia przeponowego, należy zamontować zawór zwrotny w wylocie produktu (zasilanie ogrzewania) lub odłączyć wewnętrzne
naczynie przeponowe. W przeciwnym wypadku, wskutek
wstecznego przepływu funkcja ciepłego startu wody użytkowej może aktywować się zbyt często, co spowoduje
niepotrzebne straty energii.

Wykonać przyłącza ogrzewania (1) w sposób zgodny z
normami, wykorzystując rury przyłączeniowe i zawory
odcinające z dodatkowego opakowania. 4

Podłączanie przewodu odpływowego
kondensatu
Zagrożenie życia wskutek wydostawania się
spalin!
Przewód odpływowy kondensatu z syfonu
nie może być połączony szczelnie z przewodem odpływowym, ponieważ w przeciwnym
wypadku może zostać wyssana cała woda z
wewnętrznego syfonu kondensatu, co spowoduje ulatnianie się spalin.

?

Nie łączyć przewodu odpływowego kondensatu w sposób szczelny z przewodem
kanalizacyjnym.

Zamontować rurę odpływową zgodnie z rysunkiem (nie
skracać! ).

Ułożyć przewód odpływowy w sposób możliwie jak najkrótszy oraz ze spadkiem od syfonu odpływowego.
Przewód musi kończyć się w takim miejscu, aby wydostająca się woda lub para nie spowodowała obrażeń u
osób ani nie uszkodziła części elektrycznych.
Zadbać, aby koniec przewodu był widoczny.

min.
Instalacja odprowadzania spalin

5. 1

Zamontowanie i podłączenie układu
powietrzno-spalinowego.

O możliwych do zastosowaniach układach powietrznospalinowych należy dowiedzieć się z załączonych instrukcji montażu systemu powietrzno-spalinowego.

Warunki: Instalowanie w wilgotnych powieszczeniach

Podczas spalania, w produkcie powstaje kondensat. Przewód odpływowy kondensatu odprowadza kondensat przez
syfon odpływowy do przyłącza kanalizacji.

?
?
?

Jako przewód odpływowy kondensatu, należy stosować
wyłącznie rury z materiału odpornego na kwasy (np. tworzywa sztucznego).
Pod syfonem kondensatu pozostawić przestrzeń montażową wynoszącą minimalnie 180 mm.
Zawiesić przewód odpływowy kondensatu (1) nad zainstalowanym syfonem odpływowym (2). 5

Koniecznie podłączyć produkt do systemu powietrznospalinowego z poborem powietrza z zewnątrz. Powietrza
do spalania nie wolno pobierać z pomieszczenia, gdzie
pracuje instalacja.

Niebezpieczeństwo zatrucia w wyniku wydostających się spalin!
Smary na bazie olejów mineralnych mogą
uszkodzić uszczelki.

Podłączanie rury odpływowej do zaworu
bezpieczeństwa produktu
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Woda grzewcza wydostająca się przez rurę
odpływową zaworu bezpieczeństwa może
spowodować poważne oparzenia.

?
?
1.

?

Zamontować odpływ zaworu bezpieczeństwa w sposób fachowy.
Stosować rurę odpływową wchodzącą w
zakres dostawy.

Zainstalować rurę odpływową zaworu bezpieczeństwa
w taki sposób, aby nie przeszkadzała ona przy zdejmowaniu i zakładaniu dolnej części syfonu kotła.

?

Zamontować układ powietrzno-spalinowy, korzystając z
instrukcji montażu. 2
W razie potrzeby zmienić przyłącze układu
powietrzno-spalinowego

W razie potrzeby zmienić przyłącze układu powietrznospalinowego. Właściwe dla produktu wyposażenie
standardowe można znaleźć w Dane techniczne
(-> strona 55).
Zdemontować przyłącze układu-powietrzno-spalinowego. (-> strona 17)

Alternatywnie 1 / 2

?

Aby ułatwić montaż, zamiast smaru należy używać wyłącznie wody lub mydła
szarego dostępnego w handlu.

W razie potrzeby zamontować przyłącze dla układu
powietrzno-spalinowego? 80/125 mm. (-> strona 17)

Instalacja 5
Alternatywnie 2 / 2

?

Podłączenie elektryczne

W razie potrzeby zamontować przyłącze z rozstawem dla ukladu powietrzno-spalinowego?
60/100 mm. (-> strona 17)

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku niefachowego wykonania przyłącza elektrycznego!

5. 1 Demontaż przyłącza układu powietrznospalinowego

Niefachowo wykonane przyłącze elektryczne
może spowodować, że eksploatacja produktu
będzie niebezpieczna i spowoduje obrażenia
ciała oraz straty materialne.

3.

?
2.

?
?
Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Włożyć wkrętak w szczelinę między króćcami pomiarowymi.
Wcisnąć wkrętak ostrożnie w dół (1. )
Przekręcić króciec przyłączeniowy do oporu w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara (2. ) i wyciągnąć go
do góry (3. )

Zetknięcie z przyłączami pod napięciem
może spowodować poważne obrażenia ciała.
Zaciski sieciowe L i N nawet przy wyłączonym włączniku / wyłączniku są stale pod napięciem:

5. 2 Montaż przyłącza do układu powietrznospalinowego? 80/125 mm
Zdemontować przyłącze układu-powietrzno-spalinowego. (-> strona 17)
Zastosować alternatywne przyłącze. Zwrócić przy tym
uwagę na zatrzaski.
Obrócić króciec przyłączeniowy w kierunku ruchu wskazówek zegara, do zatrzaśnięcia. 3 Montaż przyłącza z rozstawem dla układu
powietrzno-spalinowego? 60/100 mm.
Podłączenie elektryczne mogą wykonywać wyłącznie instalatorzy legitymujący
się odpowiednim wykształceniem oraz
osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania tych prac.
Przestrzegać wszystkich właściwych
ustaw, norm i dyrektyw.
Uziemić produkt.

?
?
5. 4. 1

Odłączyć zasilanie elektryczne.
Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed
ponownym włączeniem.

Otwieranie / zamykanie skrzynki
elektronicznej

5. 1 Otwieranie skrzynki elektronicznej
Zdjąć przednią. (-> strona 13)
65 mm

Umieścić na przedzie alternatywne przyłącze z rozstawem.
Przymocowanie przyłącze dwoma śrubami (1) na produkcie.

Odchylić skrzynkę elektroniczną (1) do przodu.

Uwolnić cztery zaciski (3) po lewej i prawej stronie z
uchwytów.
Podnieść pokrywę (2). 2 Zamykanie skrzynki elektronicznej
Zamknąć pokrywę (2) dociskając ją w dół do skrzynki
elektronicznej (1).
Uważać, aby wszystkie cztery zaciski (3) zatrzasnęły
się w sposób słyszalny w uchwytach.
Odchylić skrzynkę elektroniczną do góry. 2

Podłączanie zasilania elektrycznego
Ryzyko strat materialnych wskutek zbyt
wysokiego napięcia przyłącza!
Napięcia sieciowe powyżej 253 V mogą
zniszczyć podzespoły elektroniczne.

?
7.
8.

Zadbać, aby napięcie znamionowe sieci
wynosiło 230 V.

Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.
Otworzyć skrzynkę elektroniczną. (-> strona 17)
Podłączyć produkt przez przyłącze stałe oraz wyłącznik
o rozwarciu styków co najmniej 3 mm (np. bezpieczniki
lub wyłącznik mocy).
Jako kabel sieciowy, który podłączany jest do urządzenia przez przepust kablowy, należy wykorzystać przewód elastyczny.
Wykonać okablowanie. (-> strona 18)
Przykręcić dostarczoną w komplecie wtyczkę ProE do
odpowiedniego, odpowiadającego normom trójżyłowego kabla sieciowego.
Zamknąć skrzynkę elektroniczną. (-> strona 18)
Zadbać, aby w każdym momencie zapewniony był dostęp do przyłącza sieciowego, oraz aby nie było ono
zakrywane ani zamykane.

Aby unikać zwarć w razie przypadkowego rozłączenia
się żyły, zdjąć izolację z zewnętrznej powłoki przewodów elastycznych na długości maksymalnie 30 mm. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa
uszkodzeniu podczas zdejmowania zewnętrznego
płaszcza. Odizolować żyły wewnętrzne tylko na odległości wymaganej do uzyskania dobrego, stabilnego połączenia.
7. Aby zapobiec zwarciom spowodowanym poluzowaniem
się pojedynczych drutów, założyć końcówki na końce
żył, z których zdjęto izolację. Przykręcić odpowiednią wtyczkę ProE do przewodu
przyłączeniowego.
9. Sprawdzić, czy wszystkie żyły są dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach wtykowych wtyczki ProE. W
razie potrzeby skorygować zamocowanie.
10. Podłączyć wtyczkę ProE do odpowiedniego gniazda
płyty elektronicznej. 4

Instalowanie produktu w wilgotnym
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie instalowania produktu w pomieszczeniach w ktorych występuje wilgoć, np. w
łazienkach, należy w takim układzie przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju w branży elektroinstalacyjnej. W
przypadku stosowania fabrycznie zamontowanego kabla przyłączeniowego z wtyczką
posiadającą styk ochronny występuje niebezpieczeńśtwo groźnego dla życia porażenia
elektrycznego.

?

Warunki: Instalowanie w wilgotnych powieszczeniach

?

Należy mieć na względzie wymagane przyłącze
spalinowe do systemu powietrzno-spalinowego
(-> strona 16)pobierającego powietrze z zewnątrz. 3

?

Wykonanie okablowania
Ryzyko strat materialnych wskutek niefachowej instalacji!

?

Napięcie sieciowe podłączone do niewłaściwych zacisków systemu ProE może zniszczyć układ elektroniczny.

?

?
?
18

Nie podłączać do zacisków eBUS (+/-)
napięcia sieciowego.
Podłączyć kabel sieciowy wyłącznie do
odpowiednio oznaczonych zacisków!

Przeprowadzić przewody przyłączeniowe do podłączanych podzespołów przez przepust kablowy z lewej
strony na spodzie produktu.
Stosować uchwyty odciążające.
Odpowiednio skrócić przewody przyłączeniowe.

W pomieszczeniach w których występuje
wilgoć nie należy pod żadnym pozorem
stosować fabrycznie zamontowanego kabla przyłączeniowego z wtyczką posiadającą styk ochronny.
Podłączyć produkt przez przyłącze stałe
oraz wyłącznik o rozwarciu styków co najmniej 3 mm (np. bezpieczniki lub wyłącznik mocy).
Jako kabel sieciowy, który podłączany jest
do urządzenia przez przepust kablowy,
należy wykorzystać przewód elastyczny.
Przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów.

Wyciągnąć wtyczkę ProE w gnieździe płyty elektronicznej dla przyłącza sieciowego (X1).
Odkręcić wtyczkę ProE kabla sieciowego.
Zamiast standardowego kabla użyć odpowiedniego
trójżyłowego kabla sieciowego przyłącza stałego. (-> strona 18)

Obsługa 6
5. 5

?

W razie potrzeby zamontować regulator. 6
6.

Montaż regulatora

Podłączenie regulatora do układu
elektronicznego

Jeżeli do produktu podłączany jest regulator pogodowy
lub pokojowy przez eBUS, należy założyć zworkę na
wejściu 24 V = RT (X100 lub X106), jeżeli jeszcze nie
jest założona.
W przypadku zastosowania regulatora niskonapięciowego (24 V), podłączyć go zamiast zworki wtyczką
ProE 24 V = RT (X100 lub X106).
W przypadku podłączenia termostatu ograniczającego
temperaturę (termostatu przylgowego) dla ogrzewania podłogowego, należy podłączyć go zamiast zworki
wtyczką ProE (Burner off).
Aby aktywować rodzaj wybiegu pompy komfort
(pompa pracująca ciągle) w przypadku regulatorów dla
wielu obiegów, przestawić D. 018 Tryb pracy pompy
(-> strona 27) z eco (pompa w trybie przerywanym) na
komfort. 7

Podłączanie podzespołów dodatkowych

Przy pomocy wbudowanego przekaźnika dodatkowego
można sterować dodatkowym podzespołem, a z modułem
wielofunkcyjnym jeszcze dwoma kolejnymi.
Można wybrać następujące podzespoły:
-
-

5. 7. 2 Stosowanie VR 40 (moduł wielofunkcyjny 2 z
7)
Zamontować podzespoły zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
Dla wysterowania przekaźnika 1 na module wielofunkcyjnym wybrać D. 027 (-> strona 27).
Dla wysterowania przekaźnika 2 na module wielofunkcyjnym wybrać D. 028 (-> strona 27). 8
Sterowanie pompą cyrkulacyjną na życzenie

Wykonać okablowanie analogicznie do,, Podłączanie
regulatora do układu elektronicznego (-> strona 19)".
Połączyć przewód od zewnętrznego włącznika (przycisku) z zaciskami 1 (0) i 6 (FB) wtyczki krawędziowej
X41, którą dołączono do regulatora.
Podłączyć wtyczkę krawędziową do gniazda X41 płyty
elektronicznej.

Obsługa

Zasada obsługi produktu

Zasada obsługi oraz możliwości odczytu i obsługi na poziomie użytkownika zostały opisane w instrukcji obsługi.
Przegląd możliwości odczytu i ustawień na poziomie instalatora można znaleźć w punkcie,, Przegląd struktury menu
poziomu instalatora" (-> strona 40).

6. 1

Ryzyko strat materialnych niefachowej obsługi!

Pompa cyrkulacyjna
Pompa zewnętrzna
Pompa ładowania zasobnika
Wentylator wyciągowy
Zewnętrzny zawór elektromagnetyczny
Zewnętrzny komunikat usterki
Pompa solarna (nieaktywna)
Zdalne sterow. eBUS (nieaktywny)
Pompa ochrony przed bakteriami Legionella (nieaktywny)
Zawór solarny (nieaktywny).

Niefachowe ustawienia w poziomie instalatora mogą spowodować szkody i zakłócenia
działania instalacji grzewczej.

?

Podłączyć dodatkowy podzespół przez szarą wtyczkę
na płycie elektronicznej bezpośrednio do zintegrowanego przekaźnika dodatkowego.
Wykonać okablowanie analogicznie do punktu,, Montaż
regulatora (-> strona 19)".
Aby uruchomić podłączony podzespół, wybrać podzespół poprzez D. 026, patrz Wywoływanie kodów diagnostycznych (-> strona 27).

Nacisnąć jednocześnie

?
i

(,, i")..

Na wyświetlaczu pojawia się menu.

Przewijać tak długo za pomocą
lub
pozycja menu Poziom instalatora.
Potwierdzić przyciskiem (OK).

?

, aż pojawi się

Na wyświetlaczu pojawia się tekst Wprowadź kod i
wartość 00.

Ustawić przy pomocy
Potwierdzić przyciskiem (OK).

?

Z dostępu do poziomu instalatora wolno
korzystać wyłącznie autoryzowanym instalatorom.

Poziom instalatora jest zabezpieczony hasłem
przed dostępem osób nieupoważnionych. 1 Korzystanie z przekaźnika dodatkowego
Wywoływanie poziomu instalatora

wartość 17 (kod).

Pojawia się poziom instalatora wraz z wyborem
pozycji menu.

19

7 Uruchomienie
Monitoring (kody stanu)

Menu -> Monitoring
Kody stanu na wyświetlaczu informują o aktualnym stanie
eksploatacyjnym produktu.
Kody stanu - przegląd (-> strona 47)

Programy testowe

Dodatkowo oprócz asystenta instalacji przy uruchomieniu,
konserwacji i usuwaniu usterek można wywołać również
programy testowe.
Menu -> Poziom instalatora -> Programy testowe
Oprócz Menu funkcyjne, można znaleźć tam pozycje Autotest układu elektronicznego i Kontrola grupy gazów, jak
również Programy kontrolne (-> strona 21).

Uruchomienie

Pomocnicze przyrządy serwisowe

Podczas uruchomienia potrzebne są następujące przyrządy
kontrolne i pomiarowe:
Analizator spalin (pomiar CO2
Manometr cyfrowy lub U-rurkowy.
Wkrętak do śrub z rowkiem, mały
Klucz imbusowy 2, 5 mm

7. 2

?

Włączanie produktu
Nacisnąć włącznik / wyłącznik produktu.

?
Na wyświetlaczu pojawia się ekran podstawowy.

Przejście przez asystenta instalacji

Asystent instalacji wyświetla się przy każdym włączeniu produktu, dopóki nie zostanie prawidłowo zakończony. Zapewnia on bezpośredni dostęp do najważniejszych programów
kontrolnych oraz ustawień konfiguracyjnych podczas uruchomienia produktu.
Potwierdzić uruchomienie asystenta instalacji. Dopóki asystent instalacji jest aktywny, wszystkie sygnały zapotrzebowania ogrzewania i ciepłej wody są zablokowane.
Aby przejść do następnego punktu, potwierdzić za pomocą
Dalej.
Jeżeli uruchomienie asystenta instalacji nie zostanie potwierdzone, zamyka się on 10 sekund po włączeniu i pojawia się
ekran podstawowy.

7. 1

?
?

Język

Ustawić żądany język.
Aby potwierdzić ustawiony język i uniknąć przypadkowej
zmiany języka, wybrać dwukrotnie OK.

?
?

Wybrać żądany język.
Potwierdzić dwukrotnie zmianę, wybierając (OK). 2

Tryb napełniania

Tryb napełniania (program kontrolny P. 06) aktywuje się automatycznie w asystencie instalacji, dopóki tryb napełniania
jest wskazywany na wyświetlaczu. 3
Aby odpowietrzyć system, uruchomić program kontrolny
P. 00, naciskając, niezależnie od sposobu obsługi, w
menu programów kontrolnych,
lub
.
Aby w razie potrzeby zmienić odpowietrzany obieg,
nacisnąć
. 4
Odpowietrzanie

Zadana temperatura zasilania, temperatura
ciepłej wody użytkowej, tryb komfortu

Aby ustawić zadaną temperaturę zasilania, temperaturę
ciepłej wody użytkowej i tryb komfortu, należy użyć
i
.
Potwierdzić ustawienie przy pomocy (OK). 5

Moc częściowa ogrzewania

Moc częściową ogrzewania produktu ustawiono fabrycznie
na auto. Oznacza to, że produkt samoczynnie dostarcza
optymalnej mocy grzewczej w zależności od optymalnego
zapotrzebowania układu na ciepło. Można zmienić to ustawienie również później poprzez parametr D. 000. 6

Przekaźnik dodatkowy i moduł wielofunkcyjny

Można tutaj dokonać ustawień podzespołów podłączonych
dodatkowo do produktu. To ustawienie można zmieniać za
pomocą D. 026, D. 027 i D. 028. 7

Numer telefoniczny instalatora

Można zapisać swój numer telefoniczny w menu urządzenia.
Użytkownik może wyświetlić ten numer telefoniczny. Numer
telefoniczny może mieć długość maks. 16 cyfr i nie może
zawierać spacji. 8

Zakończenie asystenta instalacji

Po pomyślnym przejściu przez asystenta instalacji i potwierdzeniu go, nie uruchamia się on automatycznie przy następnym włączeniu.

Ponowne uruchomienie asystenta instalacji

Asystenta instalacji można uruchomić w dowolnym momencie, korzystając z menu.
Menu -> Poziom instalatora -> Start asystenta inst.

Jeżeli przypadkowo został ustawiony język niezrozumiały dla
użytkownika, należy zmienić go w następujący sposób:

?
?
?

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie
i
przytrzymać je.
Następnie nacisnąć krótko przycisk Reset.
Trzymać wciśnięty przycisk
i
, aż na wyświetlaczu
pojawi się możliwość zmiany języka.

Uruchomienie 7
Wywoływanie ustawień i menu diagnostyki

Rezultat

Czynność

,, Ostrzeżenie"

Niewystarczająca jakość spalania.
Stężenie CO?
jest nieprawidłowe.

Uruchomić program
kontrolny P. 01 i ustawić
stężenie CO? na zwężce
przy pomocy śruby
nastawczej.
Jeżeli nie można ustawić prawidłowego stężenia CO? : sprawdzić
prawidłowe ustawienie
dyszy gazowej (żółta:
gaz ziemny G20, pomarańczowa: gaz ziemny
G27, fioletowa: gaz
ziemny G2. 350, szara:
gaz płynny) i sprawdzić,
czy nie jest ona uszkodzona.
Ponowne wykonanie
kontroli grupy gazów.

F. 93
Usterka
grupy gazów

Aby jeszcze raz sprawdzić i ustawić najważniejsze parametry układu, wywołać Ustawienia.

Jakość spalania
poza dopuszczalnym zakresem

Uszkodzenie lub zamontowanie nieprawidłowej
gaz płynny), grupa gazów, zapchanie wewnętrznego punktu pomiaru w zwężce (nie
używać smarów do
o-ringu zwężki! ), powrót spalin, uszkodzona
uszczelka.
Usunąć usterki produktu.
Ustawić stężenie CO?
z użyciem programu
kontrolnego P. 01 (śruba
nastawcza na zwężce).
Menu -> Poziom instalatora -> Ustawienia
Możliwości ustawień dla bardziej skomplikowanych układów
znajdują się w Funkcje diagnost..
Menu -> Poziom instalatora -> Funkcje diagnost.

Wykonanie kontroli grupy gazów
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Nieodpowiednia jakość spalania (CO), wskazywana przez F. 92/93, wiąże się ze zwiększonym niebezpieczeństwem zatrucia.

?

Usterkę tę koniecznie usunąć przed uruchomieniem produktu na stałe.

Menu -> Poziom instalatora -> Programy testowe -> Kontrola
grupy gazów
Kontrola grupy gazów sprawdza ustawienie produktu w odniesieniu do jakości spalania.
Jeżeli w instalacji grzewczej do tego samego
przewodu spalinowego podłączone są inne kotły
kondensacyjne, należy zadbać, aby podczas całego przebiegu programu testowego żaden z tych
kotłów kondensacyjnych nie był włączony ani nie
włączył się, aby nie zafałszować wyniku pomiaru.

?

Należy przeprowadzać kontrolę grupy gazów w ramach
regularnej konserwacji produktu, po wymianie części,
po wykonaniu prac przy przewodach gazowych lub po
przestawieniu gazu.
Czynność

F. 92
opornika
kodującego

Opornik kodujący na płycie
elektronicznej nie
pasuje do podanej grupy gazów

Sprawdzić opornik kodujący, wykonać ponowną
kontrolę grupy gazów i
wprowadzić prawidłową
grupę gazów.

,, Pomyślna"

jest dobra.
Konfiguracja
urządzenia odpowiada podanej
grupie gazów.

brak

Podczas kontroli grupy gazów nie ma możliwości pomiaru CO?!

Korzystanie z programów kontrolnych

Menu -> Poziom instalatora -> Programy testowe -> Programy kontrolne
Aktywując różne programy kontrolne można wywoływać
funkcje specjalne produktu.

21

Wskaźnik

P. 00

Program kontrolny - odpowietrzanie
Pompa wewnętrzna jest taktowana.
Obieg grzewczy oraz obieg ciepłej wody użytkowej
są odpowietrzane przez automatyczny odpowietrznik
(nakrętka automatycznego odpowietrznika musi być
odkręcona).

Ryzyko szkód materialnych wskutek wzbogacenia wody grzewczej za pomocą niewłaściwych środków zapobiegających zamarzaniu i antykorozyjnych!
Środki chroniące przed mrozem i korozją
mogą powodować zmiany w uszczelkach,
hałasy podczas pracy centralnego ogrzewania oraz ew. inne szkody następcze.

1x
: Początek odpowietrzania obiegu grzewczego
2x
( ->
): Początek start odpowietrzania
obiegu ciepłej wody użytkowej

?

3x
(
->): Ponowny start odpowietrzania
obiegu grzewczego
1x
(Przerwij): Koniec programu odpowietrzania
Program odpowietrzania pracuje po 7, 5 min na
obieg, a następnie zostaje zakończony.
Odpowietrzanie obiegu grzewczego:
Przełączający zawór 3-drogowy w pozycji trybu
ogrzewania, włączenie pompy zewnętrznej na 9
cykli: 30 s włącz., 20 s wyłącz. Wskaźnik aktywny
obieg grzewczy.
Odpowietrzanie obiegu ciepłej wody użytkowej:
Po upływie powyższych cykli lub po ponownym naciśnięciu prawego przycisku wyboru: 3-drogowy zawór
przełączający w pozycji ciepłej wody użytkowej, wysterowanie pompy wewnętrznej jak powyżej. Wskaźnik aktywny obieg ciepłej wody użytkowej.
P. 01

Program kontrolny obciążenia maksymalnego:
Produkt po prawidłowym zapłonie pracuje z maksymalnym obciążeniem cieplnym..

P. 02

Program kontrolny obciążenia minimalnego:
Produkt po prawidłowym zapłonie pracuje z minimalnym obciążeniem cieplnym. 06

Program kontrolny trybu napełniania:
3-drogowy zawór przełączający przemieszcza się do
pozycji środkowej. Palnik i pompa zostają wyłączone
(w celu napełnienia lub opróżnienia produktu). 00 Odpowietrz.
obieg grzewczy
1, 0 bar
Przerwij
Jeżeli produkt jest w stanie usterki, nie można
uruchomić programów kontrolnych. Stan usterki
można poznać po symbolu usterki na dole na
wyświetlaczu. Najpierw należy wykonać reset.

Nie używać nieodpowiednich środków do
ochrony przed mrozem i korozją.

Wzbogacanie wody grzewczej w dodatki może spowodować
straty materialne. W przypadku prawidłowego zastosowania
poniższych produktów w urządzeniach Vaillant dotychczas
nie stwierdzono jednak żadnych niezgodności.

?

Przy zastosowaniu koniecznie przestrzegać instrukcji
producenta dodatku.
Firma Vaillant nie odpowiada za zgodność
ewentualnych dodatków z pozostałą częścią
systemu grzewczego oraz za ich skuteczność.

Dodatki ułatwiające czyszczenie (konieczne późniejsze przepłukanie)
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Dodatki pozostające na stałe w instalacji
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Dodatki zapewniające ochronę przed zamarzaniem,
pozostające na stałe w instalacji
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

?

W przypadku zastosowania tych dodatków poinformować
użytkownika o niezbędnych działaniach.
Poinformować użytkownika o obowiązkowych procedurach związanych z zapewnieniem ochrony przed zamarzaniem.
Przy uzdatnianiu wody używanej do napełniania i uzupełniania, przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i zasad technicznych.

?
?

Jeżeli krajowe przepisy i zasady techniczne nie stawiają
surowszych wymogów, obowiązują następujące zasady:
Wodę grzewczą należy uzdatnić,
Aby zakończyć programy kontroli, można w każdym momencie wybrać (Przerwij).
22

Uzdatnianie wody grzewczej

jeżeli całkowita ilość wody napełniającej lub uzupełniającej podczas trwania eksploatacji instalacji przekroczy
trzykrotność objętości znamionowej instalacji grzewczej
jeżeli nie są spełnione wartości graniczne podane w poniższych tabelach.

Dopuszczalna twardość wody
Łączna moc
grzewcza

Twardość całkowita przy minimalnej

Aby zapobiec uszkodzeniu instalacji grzewczej wskutek zbyt
niskiego ciśnienia napełnienia, produkt jest wyposażony w
czujnik ciśnienia wody. Produkt w przypadku przekroczenia
w dół ciśnienia napełnienia 0, 08 MPa (0, 8 bar) sygnalizuje
niedobór ciśnienia miganiem wartości ciśnienia na wyświetlaczu. Jeżeli ciśnienie napełnienia spada poniżej wartości
0, 05 MPa (0, 5 bar), produkt wyłącza się. Wyświetlacz wskazuje F. 22.

1)

powierzchni grzewczej kotła
20 l/kW

& gt; 20 l/kW
& lt; 50 l/kW

& gt; 50 l/kW

kW

mol/m?

& lt; 50

Brak wymagań

0, 02

1, 5

& lt; 3
&amp; gt; 50 - <= 200

2)

?

Zapobieganie zbyt niskiemu ciśnieniu wody

1) w przypadku instalacji z obiegowymi ogrzewaczami wody
oraz z elektrycznymi systemami grzewczymi.
2) pojemności właściwej instalacji (ilość litrów pojemności znamionowej/moc grzewcza; w przypadku instalacji z wieloma kotłami przyjąć najmniejszą indywidualną moc grzewczą).
Dane te odnoszą się tylko do maks. 3-krotnej pojemności instalacji (woda grzewcza i woda do uzupełniania). Po przekroczeniu 3-krotnej pojemności instalacji, należy uzdatnić wodę
dokładnie tak, jak w przypadku przekroczenia parametrów granicznych podanych w tabeli, zgodnie z wytycznymi VDI (odkamienienie, odsolenie, stabilizacja twardości lub odszlamienie).

Uzupełnić wodę grzewczą, aby ponownie uruchomić
produkt.

Wyświetlacz wskazuje wartość ciśnienia migająco przez tak
długi czas, aż zostanie osiągnięte ciśnienie 0, 11 MPa (1, 1
bar) lub wyższe.

?

W przypadku zaobserwowania częstszych spadków ciśnienia, należy ustalić i usunąć przyczynę.

grzewczej
Dopuszczalna zawartość soli
Cechy wody grzewczej

Jednostka

niska zawartość soli

Przewodność elektryczna przy 25 °C

? S/cm

Wygląd

--

Brak osadów

Odczyn pH przy 25
°C

8, 2... 10, 0

Tlen

mg/l

&amp; lt; 100

100... 1 500

&amp; lt; 0, 1

średnia zawartość soli

8, 2... 10, 0
&amp; lt; 0, 02

1) w przypadku aluminium lub stopów aluminium, zakres odczynu pH jest ograniczony do 6, 5 - 8, 5.

Przed napełnieniem instalacji grzewczej, dokładnie ją
przepłukać.

Odkręcić nakrętkę automatycznego odpowietrznika (1)
o jeden lub dwa obroty i pozostawić ją otwartą, ponieważ nawet podczas pracy ciągłej produkt odpowietrza
się samoczynnie przez automatyczny odpowietrznik.
Wybrać program kontrolny P. 06.

Odczyt ciśnienia napełnienia

Produkt jest wyposażony w manometr analogowy, symboliczny wskaźnik słupkowy oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia.

?

3.

?

Aby odczytać wartość cyfrową ciśnienia napełnienia,
nacisnąć dwukrotnie
.

Gdy instalacja grzewcza jest napełniona, wskaźnik manometru przy zimnej instalacji grzewczej musi znajdować się
w górnej połowie szarego zakresu lub w średnim obszarze wskaźnika słupkowego na wyświetlaczu (zaznaczony
kreskowanymi wartościami granicznymi). Odpowiada to ciśnieniu napełnienia między 0, 1 MPa a 0, 2 MPa (1, 0 bar i 2, 0
bar).
Jeżeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pięter, mogą być
wymagane wyższe wartości ciśnienia napełnienia, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do instalacji grzewczej.

Przy uzdatnianiu (-> strona 22) wody grzewczej należy
mieć na uwadze pewne prace.

Połączyć zawór do napełniania i opróżniania instalacji grzewczej w sposób zgodny z normami z zaworem
uzupełniania wody grzewczej, w miarę możliwości z zaworem zimnej wody.
Otworzyć zawór uzupełniania wody grzewczej.
Otworzyć wszystkie zawory termostatyczne grzejników.
W razie potrzeby sprawdzić, czy oba zawory odcinające
produktu są otwarte.
Otworzyć powoli zawór do napełniania i opróżniania,
aby woda dopływała do instalacji grzewczej.
Odpowietrzyć najniższy grzejnik, aż z zaworu odpowietrzającego zacznie wypływać woda bez pęcherzyków.
Odpowietrzyć wszystkie inne grzejniki, aż system
grzewczy będzie całkowicie napełniony wodą.
Zamknąć wszystkie zawory odpowietrzające.
Obserwować rosnące ciśnienie napełnienia instalacji
grzewczej.

8.
11.
12.
13.

3-drogowy zawór przełączający przesuwa się do
pozycji środkowej, pompy nie pracują i produkt nie
przechodzi w tryb ogrzewania.

23

14. Dolewać wody, aż zostanie osiągnięte wymagane ciśnienie napełnienia.
15. Zamknąć zawór do napełniania i opróżniania oraz zawór zimnej wody.
16. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy oraz całego systemu.
17. Aby odpowietrzyć instalację grzewczą, wybrać program
kontrolny P. 00.

?

Produkt nie uruchamia się, pompa wewnętrzna pracuje w cyklu przerywanym i odpowietrza albo obieg
grzewczy, albo obieg ciepłej wody użytkowej. Wyświetlacz wskazuje ciśnienie napełnienia instalacji
18. Aby można było w sposób prawidłowy przeprowadzić
proces odpowietrzania, należy zwrócić uwagę, aby
ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej nie spadło
poniżej minimalnego ciśnienia napełnienia.
- Minimalne ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej: 0, 08 MPa (0, 80 bar)
Program kontrolny P. 00 trwa 7, 5 minut na
obieg.
Po zakończeniu procedury napełniania, ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej musi
przekraczać o co najmniej 0, 02 MPa (0, 2
bar) ciśnienie wstępne naczynia przeponowego (ADG) (Pukładu >= PADG + 0, 02 MPa (0, 2
bar)).

Zdjąć dolną część syfonu (1) obracając ją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.

Napełnić dolną część syfonu wodą do poziomu 10 mm
poniżej krawędzi górnej.
Zamocować dolną część syfonu ponownie prawidłowo
do syfonu kondensatu.

Ustawienie gazu

7. 14. 1 Sprawdzanie ustawienia fabrycznego
Ryzyko szkód materialnych wskutek niedopuszczalnego ustawienia!
Zmiany w regulatorze ciśnienia gazu armatury gazowej mogą spowodować zniszczenie
armatury gazowej.

?
19. Jeżeli po zakończeniu programu kontrolnego P. 00 w
instalacji grzewczej jest nadal za dużo powietrza, ponownie uruchomić program kontrolny.
20. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy.

Pod żadnym pozorem nie zmieniać ustawienia fabrycznego regulatora ciśnienia
gazu w armaturze gazowej.

Otworzyć zawór odcinający zimnej wody przy produkcie.
Napełnić system ciepłej wody użytkowej, otwierając
wszystkie zawory ciepłej wody użytkowej, aż zacznie
wypływać woda.

?

Gdy ze wszystkich zaworów ciepłej wody użytkowej
wypływa woda, obieg ciepłej wody użytkowej jest
całkowicie napełniony i odpowietrzony.

Napełnianie syfonu kondensatu
Przez pusty lub niewystarczająco napełniony
syfon kondensatu, do kotłowni mogą przedostać się spaliny.

?

24

Przed uruchomieniem produktu napełnić
syfon kondensatu wodą.

W niektórych produktach zamontowane są armatury gazowe bez regulatora ciśnienia gazu.

Zakłócenia działania lub skrócona żywotność produktu wskutek nieprawidłowo ustawionej grupy gazowej!
Jeżeli wersja produktu nie odpowiada lokalnej grupie gazowej, mogą wystąpić zakłócenia działania lub może być konieczna wcześniejsza wymiana podzespołów produktu.

?

Przed uruchomieniem produktu porównać
dane grupy gazowej na tabliczce znamionowej z grupą gazową dostępną w miejscu ustawienia.

Spalanie w produkcie zostało fabrycznie sprawdzone i ustawione do pracy z grupą gazową podaną na tabliczce znamionowej. W niektórych krajach konieczne jest dostosowanie produktu do miejscowej sieci zasilania gazem.
Warunki: Wersja produktu jest niezgodna z lokalną grupą gazów

W celu przestawienia na inny rodzaj gazu potrzebny jest
zestaw do przebudowy Vaillant, zawierający również niezbędną instrukcję przestawienia.

?

Przestawić produkt na inny gaz zgodnie z instrukcją przestawiania.

Warunki: Wersja produktu odpowiada lokalnej grupie gazów

?

Dopuszczalne ciśnienie przyłącza gazowego przy
zasilaniu gazem ziemnym G27: 1, 6... 2, 3 kPa
(16, 0... 23, 0 mbar)
- Dopuszczalne ciśnienie przyłącza gazowego przy
zasilaniu gazem płynnym G31: 2, 5... 4, 5 kPa
(25, 0... 45, 0 mbar)
7. Wyłączyć produkt z eksploatacji. Zamknąć zawór odcinający gazu. Zdjąć manometr. Przykręcić śrubę złącza pomiarowego (1). Otworzyć zawór odcinający gazu. Sprawdzić, czy złącze pomiarowe jest gazoszczelne.
Warunki: Ciśnienie przyłącza gazowego nie jest w dopuszczalnym zakre-

Postępować zgodnie z poniższym opisem.

sie

7. 2 Sprawdzanie ciśnienia przyłącza gazowego
(ciśnienia ruchowe gazu)
Ryzyko szkód materialnych oraz zakłóceń
eksploatacji wskutek niewłaściwego ciśnienia przyłącza gazowego!
Jeżeli ciśnienie przyłącza gazowego znajduje się poza dopuszczalnym zakresem,
może to doprowadzić do usterek podczas
pracy produktu.
? Nie dokonywać żadnych ustawień w produkcie.
? Nie uruchamiać produktu.

Zamknąć zawór odcinający gazu.

Jeżeli nie można usunąć usterki, należy powiadomić
zakład gazowniczy. 3 Sprawdzić i ew. ustawić zawartość CO?
(ustawianie współczynnika nadmiaru
powietrza)
Uruchomić produkt z programem kontrolnym P. 01.
Odczekać co najmniej 5 minut, dopóki produkt nie osiągnie temperatury roboczej.

Odkręcić śrubę uszczelniającą złącza pomiarowego
(1) (śruba dolna) przy armaturze gazowej za pomocą
wkrętaka.

Podłączyć manometr (2) do złącza pomiarowego (1).
Otworzyć zawór odcinający gazu.
Zmierzyć ciśnienie przyłącza gazowego w odniesieniu
do ciśnienia atmosferycznego.
zasilaniu gazem ziemnym G20: 1, 7... 2, 5 kPa
(17, 0... 25, 0 mbar)
zasilaniu gazem ziemnym G2. 350: 1, 0... 1, 6 kPa
(10, 0... 16, 0 mbar)

Zmierzyć zawartość CO? przy króćcu pomiarowym spalin (1).
Porównać wartość pomiarową z odpowiednią wartością
w tabeli.
Fabryczne wartości nastawcze gazu (-> strona 42)

25

8 Dopasowanie do instalacji grzewczej
Warunki: Wymagane jest ustawienie zawartości CO?

Sprawdzenie działania i szczelności produktu
Przed przekazaniem produktu użytkownikowi, sprawdzić jego działanie i szczelność.
Uruchomić produkt.
Sprawdzić, czy przewód dopływu gazu, układ spalinowy, instalacja grzewcza i przewody ciepłej wody użytkowej są szczelne.
Sprawdzić, czy układ powietrzno-spalinowy i przewody
kondensatu są prawidłowo zainstalowane i stabilnie
zamocowane.
Zadbać, aby osłona przednia była prawidłowo zamontowana. 15. 1 Sprawdzanie trybu ogrzewania
Sprawdzić, czy występuje zapotrzebowanie ciepła.
Wywołać Monitoring.
- Menu -> Monitoring

?

Jeżeli produkt działa prawidłowo, na wyświetlaczu
pojawia się S. 04. 2 Sprawdzanie przygotowania ciepłej wody
użytkowej
Obowiązuje dla: VCW

?
Przekłuć osłonę (1) przy pomocy małego wkrętaka do
śrub z rowkiem w oznaczonym miejscu i wykręcić ją.
Ustawić zawartość CO? (wartość ze zdjętą osłoną
przednią), obracając śrubą (2).
Obrót w lewo: wyższa zawartość CO?
Obrót w prawo: niższa zawartość CO?

Tylko w przypadku gazu ziemnego: zmieniać ustawienie tylko w krokach co 1 obrót i odczekać po każdym
przestawieniu ok. 1 minuty, aż wartość się ustabilizuje. Tylko w przypadku gazu płynnego: zmieniać ustawienie
tylko w małych krokach (co ok. 1/2 obrotu) i odczekać
po każdym przestawieniu ok. 1 minuty, aż wartość się
ustabilizuje. Po dokonaniu ustawień, wybrać (Przerwij). Jeżeli ustawienie nie mieści się w zadanym zakresie,
nie wolno uruchamiać produktu. W takim przypadku należy powiadomić serwis
fabryczny.

Całkowicie odkręcić zawór ciepłej wody użytkowej.
Jeżeli przygotowanie ciepłej wody użytkowej działa
prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się S. 3 Sprawdzanie przygotowania ciepłej wody
Warunki: Zasobnik podłączony

?
Zadbać, aby czujnik zasobnika wysyłał sygnał zapotrzebowania ciepła.
- Menu -> Monitoring

?
11. Ponownie wkręcić osłonę. Zamontować osłonę przednią. (-> strona 13)
Jeżeli podłączony jest regulator, na którym można ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej, należy ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej w urządzeniu
grzewczym na maksymalną możliwą temperaturę.
Ustawić temperaturę zadaną podłączonego zasobnika
ciepłej wody użytkowej na regulatorze.

?

Jeżeli zasobnik jest ładowany prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się S. 24.

Urządzenie grzewcze przejmuje temperaturę zadaną ustawioną na regulatorze (automatyczna synchronizacja w przypadku nowszych regulatorów).

Dopasowanie do instalacji grzewczej

Aby jeszcze raz ustawić najważniejsze parametry układu,
należy skorzystać z pozycji menu Ustawienia.
Menu -> Poziom instalatora -> Ustawienia

26

Dopasowanie do instalacji grzewczej 8
Można też jeszcze raz ręcznie uruchomić asystenta instalacji.

Pod D. 071 można ustawić maksymalną temperaturę zasilania trybu ogrzewania (nastawa fabryczna 75 °C).

Wywoływanie kodów diagnostycznych

Menu -> Poziom instalatora -> Funkcje diagnost.
Kody diagnostyczne - przegląd (-> strona 42)
Przy pomocy parametrów, które w przeglądzie kodów diagnostycznych są oznaczone jako ustawiane, można dopasować produkt do instalacji grzewczej oraz wymagań klienta.

?
?
?
?
Aby zmienić kod diagnostyczny, nacisnąć
Aby wybrać parametry do zmiany, nacisnąć
bierz).
Aby zmienić aktualne ustawienie, nacisnąć
Potwierdzić przyciskiem (Ok).

lub

.

Ustawianie regulacji temperatury powrotu

W przypadku podłączenia produktu do ogrzewania podłogowego, regulację temperatury pod D. 017 można przełączyć z
regulacji temperatury zasilania (nastawa fabryczna) na regulację temperatury powrotu. Jeżeli pod D. 017 aktywowano regulację temperatury powrotu, funkcja automatycznego ustalania mocy grzewczej jest nieaktywna. Jeżeli D. 000 mimo
to zostanie ustawione na auto, wówczas produkt pracuje z
maks. możliwą mocą częściową ogrzewania.

(Wylub

zasilania

.

Ustawianie mocy częściowej ogrzewania

na auto. Jeżeli pomimo to ma zostać ustawiona maksymalna
stała moc częściowa ogrzewania, w punkcie diagnostycznym D. 000 można ustawić wartość odpowiadającą mocy
produktu w kW.
Jeśli nastąpiło przezbrojenie na gaz płynny, wtedy
podawana jest minimalnie wyższa moc w trybie
c. o. niż podana na wyświetlaczu. Prawidłowe wartości są podane w Danych technicznych.

Czas blokady palnika

8. 6. 1

Ustawianie czasu blokady palnika

Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania się palnika,
czemu towarzyszą straty energii, po każdym wyłączeniu palnika na pewien czas zostaje uaktywniona elektroniczna blokada ponownego włączenia. Czas blokady palnika można
dostosować do warunków panujących w instalacji grzewczej.
Czas blokady palnika jest uaktywniany tylko dla trybu ogrzewania. Tryb przygotowania wody użytkowej podczas trwania
czasu blokady palnika nie ma wpływu na przekaźnik czasowy. Pod D. 002 można ustawić maksymalny czas blokady
palnika (nastawa fabryczna 20 min. ). Efektywne czasy blokady palnika, zależne od zadanej temperatury zasilania oraz
maksymalnego ustawionego czasu blokady palnika, można
odczytać z poniższej tabeli:
Tzasilania
(zad. )
[°C]

Nastawiany maks. czas blokady palnika [min]
30

wybiegu pompy

2, 0

4, 0

8, 5

12, 5

16, 5

20, 5

25, 0

7, 5

11, 0

15, 0

18, 5

22, 0

Pod D. 001 można ustawić czas wybiegu pompy (nastawa
fabryczna 5 min.

40

3, 5

6, 5

10, 0

13, 0

19, 5

45

3, 0

6, 0

11, 5

14, 0

17, 0

Pod D. 018 można ustawić rodzaje wybiegu pompy eco lub
50

5, 0

9, 5

12, 0

55

2, 5

4, 5

8, 0

W przypadku komfort pompa wewnętrzna jest włączona, gdy
temperatura zasilania instalacji grzewczej nie jest ustawiona
na Ogrzewanie wyłącz. (-> Instrukcja obsługi) i zapotrzebowanie ciepła jest sygnalizowane przez zewnętrzny regulator.

60

9, 0

65

5, 5

70

75

1, 0

Eco (nastawa fabryczna) służy do tego, aby przy bardzo niewielkim zapotrzebowaniu ciepła i dużych różnicach temperatur między wartością zadaną przygotowania ciepłej wody
użytkowej i wartością zadaną trybu ogrzewania, ciepło pozostałe po przygotowaniu ciepłej wody użytkowej było odprowadzane do instalacji grzewczej. W ten sposób można zapobiec wychłodzeniu pomieszczeń mieszkalnych. Gdy zgłaszane jest zapotrzebowanie ciepła, pompa po upływie czasu
wybiegu jest włączana co 25 minut na 5 minut.

29, 0

33, 0

37, 0

41, 0

45, 0

49, 5

25, 5

29, 5

36, 5

40, 5

44, 0

22, 5

26, 0

32, 0

35, 5

38, 5

27, 5

30, 5

21, 0

23, 5

28, 0

13, 5

19, 0

10, 5

14, 5

15, 5

7, 0

27

40
Pozostały czas blokady palnika po wyłączeniu
przez regulator w trybie ogrzewania można wyświetlić pod D. 067.

Produkt jest wyposażony w pompę wysokiej mocy o regulowanej prędkości obrotowej.
W razie potrzeby można ustawić wydajność pompy ręcznie
na jeden z pięciu możliwych stopni, w odniesieniu do maksymalnej możliwej wydajności. Regulacja prędkości obrotowej
zostaje w ten sposób wyłączona.
Tryb pracy pompy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem EnEV jest ustawiony na,, auto".

?
8. 2

Zerowanie pozostałego czasu blokady
palnika

Ustawianie wydajności pompy

Aby przestawić wydajność pompy, należy zmienić D. 014
na żądaną wartość.
Jeżeli w instalacji grzewczej zostało zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, zalecamy wyłączenie regulacji prędkości obrotowej oraz
ustawienie stałej wartości wydajności pompy.

Możliwość 1
Menu -> Reset blokady palnika
Na wyświetlaczu pojawia się aktualny czas blokady palnika.

Możliwość 2
Nacisnąć przycisk Reset.

Ustawianie cykli konserwacji

Jeśli ustawiono cykl konserwacji, wówczas po ustawianej
liczbie godzin eksploatacji palnika pojawia się komunikat na
wyświetlaczu informujący, że wymagana jest konserwacja
produktu, wraz z symbolem konserwacji. Na wyświetlaczach regulatorów eBUS wyświetla się informacja Konserwacja MAIN.

?

5, 0 kW
10, 0 kW
15, 0 kW
20, 0 kW
25, 0 kW
&amp; gt; 27, 0 kW

Liczba
osób

Liczba godzin eksploatacji palnika
do następnego przeglądu / konserwacji (w zależności od typu układu)

1-2

1 050 h

2-3

1 150 h

1 500 h

1 600 h

1 800 h

3-4

1 900 h

2 800 h

4-6

2 900 h

3 000 h

150
50
0

Podane wartości odpowiadają przeciętnemu czasowi pracy
w ciągu roku.
Jeżeli nie zostanie ustawiona żadna wartość liczbowa, lecz
symbol,, -", wówczas funkcja Wskaźnik konserwacji jest
nieaktywna.

400

600

800

1000 1200 1400

8. 2 Charakterystyka pompy VC 246, VCW 296
400
100% PWM
85%
70%
60%
53%

350
300
250
200
0
200

1000 1200 1400 1600

Wydajność [l/h]

8. 3 Charakterystyka pompy VC 306, VCW 346
Po upływie ustawionej liczby godzin eksploatacji
można ponownie ustawić cykl konserwacji.

28

2 700 h

300

2 600 h

4-5

Ustawić godziny eksploatacji do następnej konserwacji
pod D. 084. Wartości orientacyjne są podane w poniższej
tabeli.

Zapotrzebowanie
Wysokość tłoczenia pompy

8. 1 Charakterystyka pompy VC 146, VC 206

Wysokość tłoczenia [hPa]

?

8. 1

Wysokość tłoczenia [hPa]

Potwierdzić wyzerowanie czasu blokady palnika za pomocą (Wybierz). 4 Charakterystyka pompy VC 376
Pozycja śruby
nastawczej

1800

?

0, 025
(250)

Nastawa fabryczna

Z pozycji środkowej kolejnych 5
obrotów w lewo

350

Komentarz / zastosowanie

Pozycja środkowa
(5 obrotów w
lewo)

Ciśnienie w
MPa
(mbar)

0, 017
(170)

Jeżeli w grzejnikach lub
zaworach termostatycznych
powstaje hałas

Zamontować osłonę przednią. (-> strona 13)

Ustawianie zaworu przelewowego

Ciśnienie można ustawić w zakresie między 0, 017 MPa
(170 mbar) i 0, 035 MPa (350 mbar). Wstępnie ustawiono
ok. 0, 025 MPa (250 mbar) (pozycja środkowa). Na każdy obrót śruby nastawczej, ciśnienie zmienia się o ok. 0, 001 MPa
(10 mbar). Obracanie w prawo zwiększa ciśnienie, a obracanie w lewo zmniejsza je.

Produkt może dogrzewać wodę użytkową podgrzaną solarnie.

Ryzyko szkód materialnych wskutek wypływającej gorącej wody!
Jeżeli temperatura na przyłączu zimnej wody
produktu lub wylotu ciepłej wody użytkowej zasobnika solarnego przekracza 70 °C,
istnieje ryzyko uszkodzenia zespołów produktu, wskutek czego mogą się one stać nieszczelne.

Ryzyko szkód materialnych wskutek nieprawidłowej regulacji pompy wysokiej mocy
W przypadku zwiększenia ciśnienia na zaworze przelewowym (obrót w prawo), przy
ustawieniu mocy pompy poniżej 100% mogą
nastąpić zakłócenia pracy urządzenia.

?

?

W takim wypadku ustawić moc pompy w
punkcie diagnostycznym D. 014 na 5 =
100%.

?

?

Zdjąć przednią. (-> strona 13)

Aby aktywować dogrzewanie wody użytkowej podgrzanej
solarnie, wybrać D. 58 = 3.

?

Regulować ciśnienie śrubą nastawczą (1).
Do oporu w
prawo (całkowicie wkręcona)

0, 035
(350)

Jeżeli grzejniki przy nastawie fabrycznej nie nagrzewają się wystarczająco.
W tym przypadku należy
ustawić pompę na stopień
maks.

Minimalna ustawiana wartość zadana ciepłej wody
użytkowej zostaje ograniczona do 60 °C, co zapewnia
ochronę przed bakteriami Legionella.

Aby zapewnić ochronę przed oparzeniem i zminimalizować wahania temperatury wyjściowej ciepłej wody użytkowej, zainstalować termostatyczny zawór mieszający
między produktem a punktem poboru. 11
Zadbać, aby temperatura przyłącza zimnej wody w produkcie nie przekraczała 70
°C.

Przekazanie produktu użytkownikowi
Po zakończeniu instalacji nakleić z przodu urządzenia
dołączoną naklejkę 835593 w języku użytkownika.
Objaśnić użytkownikowi położenie i działanie urządzeń
zabezpieczających.
Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi produktu.
Odpowiedzieć na wszystkie jego pytania. Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki
bezpieczeństwa, których musi przestrzegać.
Poinformować użytkownika o konieczności konserwacji
produktu zgodnie z podaną częstotliwością.
Przekazać użytkownikowi wszystkie instrukcje i dokumenty produktu do zachowania na później.
Przeszkolić użytkownika w zakresie czynności związanych z doprowadzeniem powietrza do spalania oraz
układem spalinowym i poinformować go, że nie wolno
mu wprowadzać żadnych zmian.

29

9 Przegląd i konserwacja
Przegląd i konserwacja

Program testowy

Operacja

T. 01

Sprawdzić
pompę
wewnętrzną

Włączyć i wyłączyć pompę
wewnętrzną.

T. 02

Sprawdzić zawór
3-drogowy

Przestawić wewnętrzny 3drogowy zawór przełączający do pozycji ogrzewania
lub ciepłej wody użytkowej.

Dla bezawaryjnej eksploatacji i długiej trwałości produktu
decydujące znaczenie mają fachowo przeprowadzane, regularne przeglądy (1 × w roku, czyli co roku) i konserwacje
(w zależności od wyniku przeglądu, jednak przynajmniej co
2 lata), oraz stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 03

Sprawdzenie
wentylatora

Włączyć i wyłączyć wentylator. Wentylator pracuje na
maksymalnych obrotach. 04

pompy ładowania zasobnika

ładowania zasobnika.

Zalecamy zawarcie umowy przeglądowej lub konserwacyjnej. 05

pompy cyrkulacyjnej

cyrkulacyjną. 06

pompy zewnętrznej

zewnętrzną. 08

Produkt uruchamia się i
przechodzi na minimalną
moc cieplną. Na wyświetlaczu wskazywana jest temperatura zasilania.

?

Wszystkie prace przeglądowo-konserwacyjne należy wykonywać w kolejności określonej wg tabeli prac przeglądowo-konserwacyjnych.
Prace przeglądowo-konserwacyjne - przegląd
(-> strona 46)

Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji

Przeglądy
Przegląd służy temu, aby określić rzeczywisty stan produktu
i porównać go ze stanem, jaki powinien mieć. Przeprowadza
się to przez pomiary, kontrolę, obserwacje.

Konserwacja
Przeprowadzanie prac konserwacyjnych jest niezbędne dla
usuwania różnic między stanem aktualnym produktu i stanem określonym jego warunkami technicznymi. Uzyskuje
się to poprzez czyszczenie, regulacje lub - jeśli konieczne wymianę pojedynczych podzespołów, ulegających zużyciu
eksploatacyjnemu.
Według naszego doświadczenia, w normalnych warunkach
eksploatacji nie ma potrzeby przeprowadzania czyszczenia
wymiennika ciepła np. co roku. Te cykle konserwacji i ich
zakres instalator musi ustalić na podstawie stanu produktu
stwierdzonego podczas przeglądu, jednak konserwacja jest
niezbędna co najmniej co 2 lata.

Zamawianie części zamiennych

Oryginalne części produktu zostały uwzględnione podczas
certyfikacji przy badaniu zgodności CE. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy nie są stosowane przebadane oryginalne części zamienne Vaillant, wówczas wygasa zgodność
produktu z wymaganiami CE. Dlatego bardzo ważne jest,
aby były stosowane oryginalne części zamienne Vaillant. Informacje na temat dostępnych oryginalnych części zamiennych Vaillant można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym na ostatniej stronie.

?

Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są
części zamienne, należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne Vaillant.

Korzystanie z menu funkcyjnego

Przy pomocy menu funkcyjnego można wysterowywać i testować poszczególne podzespoły instalacji grzewczej.
Menu -> Poziom instalatora -> Programy testowe -> Menu
funkcyjne

?
?

Wybrać podzespół instalacji grzewczej.
Potwierdzić przyciskiem (Wybierz).

Zakończenie menu funkcyjnego

?
Aby zakończyć menu funkcyjne, wybrać (Przerwij).

Menu -> Poziom instalatora -> Programy testowe -> Autotest
elektroniki
Przy pomocy autotestu układu elektronicznego można przeprowadzić wstępną kontrolę płyty elektronicznej.

kompaktowego
Zespół termicznego modułu kompaktowego
składa się z pięciu głównych podzespołów:
- wentylator z regulacją obrotów,
- armatura gazowa z uchwytem blaszanym,
- zwężka Venturi z czujnikiem przepływu masowego i gazową rurą połączeniową,
- pokrywa palnika,
- palnik z mieszaniem wstępnym.

Zagrożenie życia i ryzyko szkód materialnych związanych z gorącymi spalinami!
Uszczelka, mata izolacyjna oraz nakrętki
samozabezpieczające przy pokrywie palnika
nie mogą być uszkodzone. W przeciwnym
wypadku, istnieje ryzyko wypływu gorących
spalin, które mogą spowodować obrażenia i
szkody materialne.

Przegląd i konserwacja 9
?
?
?

Wymienić uszczelkę pokrywy palnika po
każdym otwarciu.
Wymienić nakrętki samozabezpieczające
pokrywy palnika po każdym otwarciu.
Jeżeli mata izolacyjna na pokrywie palnika lub na tylnej ścianie wymiennika ciepła nosi ślady uszkodzeń, wymienić matę
izolacyjną.

Wyłączyć produkt włącznikiem / wyłącznikiem.
Zamknąć zawór odcinający gazu.
Odchylić skrzynkę elektroniczną do przodu. Wyciągnąć wtyczkę ze zwężki (3), wciskając zatrzask. Odłączyć wiązkę kablową od zacisku na uchwycie armatury gazowej. Odkręcić cztery nakrętki (8). Wyciągnąć cały termiczny moduł kompaktowy (2) z
wymiennika ciepła (1).
14. Sprawdzić palnik i wymiennik ciepła pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczenia. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić części zgodnie
z dalszymi punktami. Zamontować nową uszczelkę pokrywy palnika. Sprawdzić matę izolacyjną pokrywy palnika oraz z na
ścianie tylnej wymiennika ciepła. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń, wymienić odpowiednią matę
9. 6
Czyszczenie wymiennika ciepła
Chronić skrzynkę elektroniczną przed pryskającą wodą.
2
Wykręcić śrubę przytrzymującą (2) i wyjąć rurę zasysania powietrza (1) z króćca ssącego.
Zdjąć nakrętkę złączkową do armatury gazowej (3) lub
nakrętkę złączkową (4) między falistą rurą gazową a
stałą rurą gazową.

Pod żadnym pozorem nie odkręcać czterech nakrętek
sworzni (1) i pod żadnym pozorem nie dokręcać ich.
Wyczyścić wężownicę (3) wymiennika ciepła (4) wodą
lub w razie potrzeby octem (zawartość kwasu do maks.
5%). Ocet musi działać przynajmniej przez 20 minut na
wymiennik ciepła.
Spłukać uwalniające się zanieczyszczenia silnym strumieniem wody lub użyć szczotki z tworzywa sztucznego. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na
matę izolacyjną (2) z tyłu wymiennika ciepła.

?

Woda wypływa z wymiennika ciepła przez syfon
kondensatu.

9.

Wyciągnąć wtyczkę przewodu zapłonowego (7) oraz
przewodu uziemiającego (6) elektrod zapłonowych.
Wyciągnąć wtyczkę (4) i na silniku wentylatora, wciskając zatrzask.
Wyciągnąć trzy wtyczki z armatury gazowej (5).

31

Sprawdzenie palnika

Czyszczenie filtra dopływu zimnej wody

Sprawdzić, czy powierzchnia palnika (1) nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić
palnik.
Zamontować nową uszczelkę pokrywy palnika (3).
Sprawdzić matę izolacyjną (2) na pokrywie palnika. W
przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń, wymienić
matę izolacyjną.

Zamknąć zawór odcinający zimnej wody.
Opróżnić produkt po stronie ciepłej wody użytkowej.
Odkręcić nakrętkę złączkową (2) i przeciwnakrętkę(1) z
obudowy produktu.

Czyszczenie syfonu kondensatu

Przepłukać dolną część syfonu wodą.
Napełnić dolną część syfonu wodą do poziomu ok. 10
mm poniżej krawędzi górnej.
Zamocować dolną część syfonu do syfonu kondensatu.

32

Wyciągnąć klamrę (2).
Zdjąć rurę (1) z produktu.
Przepłukać filtr pod strumieniem wody w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. Jeżeli sito jest uszkodzone lub nie można go wystarczająco wyczyścić, należy je wymienić. Założyć z powrotem rurę. Założyć z powrotem klamrę. Zawsze używać nowych uszczelek i dokręcać nakrętki
złączkowe i przeciwnakrętki. Otworzyć zawór odcinający zimnej wody.

Usuwanie usterek 10
Montaż termicznego modułu kompaktowego

konserwacyjnych

Po zakończeniu wszystkich prac konserwacyjnych:

?

Napełnić i odpowietrzyć instalację grzewczą.
(-> strona 23)

?
?

Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego (ciśnienie ruchowe gazu). (-> strona 25)
Sprawdzić zawartość CO? i w razie potrzeby ustawić
ją (ustawianie współczynnika nadmiaru powietrza).
(-> strona 25)
W razie potrzeby ustawić cykle konserwacji (-> strona 28)
na nowo.

10 Usuwanie usterek
Przegląd kodów usterek znajduje się w załączniku.
Przegląd kodów usterek (-> strona 49)

Założyć termiczny moduł kompaktowy (2) na wymiennik
ciepła (1). Dokręcić na krzyż cztery nowe nakrętki (8), aż pokrywa
palnika będzie równomiernie przylegała do powierzchni
mocowania.
- Moment dokręcania: 6 Nm
3. Podłączyć ponownie wtyczki od (3) do (7). Podłączyć przewód gazowy z nową uszczelką. Zabezpieczyć przy tym rurę gazową przed przekręceniem. Zadbać, aby nie występowały żadne nieszczelności. Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający przy rurze zasysania powietrza jest dobrze osadzony w gnieździe. Podłączyć rurę zasysania powietrza do króćca ssącego. Zamocować rurę zasysania powietrza śrubą przytrzymującą. Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego (ciśnienie
ruchowe gazu). (-> strona 25)

Produkt pracuje w trybie komfortu. Produkt pracuje dalej w
trybie ograniczonego komfortu po rozpoznaniu usterki. 12
Opróżnianie produktu
Zamknąć zawory odcinające produktu.
Rozpocząć program kontrolny P. 06 (pozycja środkowa
3-drogowego zaworu przełączającego).
Otworzyć zawory do opróżniania.
Zadbać, aby nakrętka automatycznego odpowietrznika
pompy wewnętrznej była otwarta, aby można było kompletnie opróżnić produkt.

Kontakt z partnerem serwisowym

Zwracając się do partnera serwisowego Vaillant, w miarę
możliwości podać
wyświetlany kod usterki (F. xx),
wyświetlany stan produktu (S. xx) w funkcji Monitoring
(-> strona 20).

Wywoływanie komunikatów serwisowych

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się symbol konserwacji
oznacza to, że wystąpił komunikat serwisowy.

,

Symbol konserwacji pojawia się, jeżeli np. ustawiono cykl
konserwacji, który właśnie upłynął. Produkt nie jest w trybie
usterki.

?

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatu serwisowego, wywołać Monitoring (-> strona 20).

Warunki: Wyświetlane jest S. 40

?

Aby stwierdzić, czy któryś z podzespołów nie jest uszkodzony, odczytać pozycję Historia usterek (-> strona 34).
Jeżeli nie występuje komunikat usterki, produkt po określonym czasie przełączy się automatycznie na tryb normalny.

przeponowego
Zamknąć zawory odcinające i opróżnić produkt.
Zmierzyć ciśnienie wstępne naczynia przeponowego
przy zaworze naczynia.
Napełnić naczynie przeponowe przy ciśnieniu wstępnym poniżej 0, 75 bar odpowiednio do wysokości statycznej instalacji grzewczej. Zaleca się napełnianie azotem, ew. można użyć powietrza. Zadbać, aby zawór do
opróżniania podczas uzupełniania był otwarty.
Jeżeli przy zaworze naczynia przeponowego wypływa
woda, należy przeprowadzić procedurę Wymiana naczynia przeponowego (-> strona 37).

33

10 Usuwanie usterek
Odczytywanie kodów usterek

Gdy w produkcie występuje usterka, wyświetlacz wskazuje
odpowiedni kod usterki F. xx.

10. 10 Wymiana uszkodzonych części
10. 10. 1 Wymiana palnika

Kody usterek mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi
wyświetlanymi wskaźnikami.

Jeżeli jednocześnie występuje kilka usterek, na wyświetlaczu
odpowiednie kody usterek wyświetlają się naprzemiennie
przez dwie sekundy.

?
?
?

Stosować wyłącznie nowe uszczelki.

Wymontować termiczny moduł kompaktowy.
(-> strona 30)

Usunąć usterkę.
Aby uruchomić ponownie produkt, nacisnąć przycisk
Reset (-> instrukcja obsługi).
Jeżeli dana usterka nie daje się usunąć i pozostaje pomimo wielu prób jej zresetowania, należy skontaktować
się z serwisem fabrycznym Vaillant.

Sprawdzanie historii usterek

Menu -> Poziom instalatora -> Lista usterek
Produkt jest wyposażony w historię usterek. Można tam odczytać dziesięć ostatnich usterek w chronologicznej kolejności.

Na wyświetlaczu pojawia się:
liczba usterek, które wystąpiły
aktualnie wywołana usterka z numerem usterki F. xx
wskaźnik tekstowy objaśniający usterkę.

?

Aby wyświetlić ostatnich 10 usterek, nacisnąć
10. 5

?

.

Zerowanie historii usterek

Aby usunąć kompletną listę usterek, nacisnąć dwukrotnie
(Usuń, OK). 6

?

lub

10. 2 Wymiana wentylatora
Przeprowadzanie diagnostyki
Przy pomocy Menu funkcyjne (-> strona 30) podczas
diagnostyki usterek można wysterowywać i testować
poszczególne podzespoły produktu.

Odkręcić cztery śruby (1) przy palniku.
Zdjąć palnik.
Zamontować nowy palnik z nową uszczelką (2).
Zadbać, aby otwory w uszczelce i palniku znajdowały
się ponad wziernikiem pokrywy palnika.
Zamontować termiczny moduł kompaktowy.
(-> strona 33)

W celu usunięcia usterek, można też skorzystać z funkcji
Programy kontrolne (-> strona 21).

4

?

Aby przywrócić jednocześnie nastawy fabryczne wszystkich parametrów, ustawić D. 096 na 1. 9
34

parametrów

Przygotowanie do naprawy
Wyłączyć produkt z eksploatacji.
Odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
Zdjąć osłonę przednią.
Zamknąć zawory odcinające zasilania i powrotu instalacji grzewczej.
Zamknąć zawór odcinający w przewodzie zimnej wody.
Jeżeli mają być montowane części produktu prowadzące wodę, należy opróżnić produkt.
Zadbać, aby woda nie kapała na części przewodzące
prąd (np. skrzynkę elektroniczną).

Zdjąć rurę zasysania powietrza.
Wyciągnąć wtyczkę czujnika zwężki (3), wciskając zatrzask.
Wyciągnąć wtyczkę / wtyczki (w zależności od wersji
urządzenia) (4) z silnika wentylatora, wciskając zatrzaski.
Odkręcić obie nakrętki złączkowe (7) i (6) przy armaturze gazowej. Przy odkręcaniu przytrzymać armaturę
gazową z drugiej strony kluczem płaskim.
Wykręcić trzy śruby (2) między rurą mieszanki (1) a
kołnierzem wentylatora.

13. Zamontować podzespoły z powrotem w odwrotnej kolejności. Użyć przy tym koniecznie nowych uszczelek
(4) i (5). Przestrzegać kolejności przykręcania trzech
śrub między wentylatorem a rurą mieszanki, zgodnie z
numeracją (1), (2) i (3).

Wyjąć z produktu całą jednostkę składającą się z wentylatora, zwężki i armatury gazowej. Wykręcić śrubę mocującą (2) armaturę gazową w
uchwycie. Wyjąć armaturę gazową z uchwytu. Wyjąć zwężkę (3) z gazową rurą połączeniową (1) z
wentylatora, obracając złącze bagnetowe zwężki do
oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i wyciągając ją prosto z wentylatora.

14. Przykręcić elastyczny przewód gazowy do armatury
gazowej. Zastosować przy tym nowe uszczelki. Przy dokręcaniu nakrętki złączkowej przytrzymać armaturę gazową po drugiej stronie przy pomoc klucza
płaskiego. Po montażu nowego wentylatora przeprowadzić procedurę Kontrola grupy gazów (-> strona 21). 3 Wymiana armatury gazowej
armatury gazowej.

?

W niektórych produktach zamontowane są armatury gazowe bez regulatora ciśnienia gazu. Wymontować uchwyt (1) armatury gazowej z wentylatora, wykręcając trzy śruby (2). Wymienić uszkodzony wentylator.

Do wymiany armatury gazowej potrzebny jest
klucz Torx T20. Do bezpośredniego demontażu
armatury gazowej od przodu potrzebny jest klucz
lub bit Torx T20. Jeżeli nie dysponują Państwo
takim kluczem, należy najpierw wymontować całą
jednostkę wentylatora z armaturą gazową przed
demontażem armatury gazowej z uchwytu. 4 Wymiana zwężki
Zdjąć rurę zasysania powietrza.

Wyciągnąć trzy wtyczki z armatury gazowej (2).
Wyciągnąć wtyczkę czujnika zwężki (1), wciskając zatrzask.
Odkręcić obie nakrętki złączkowe (5) i (4) przy armaturze gazowej. Przy odkręcaniu przytrzymać armaturę
gazową z drugiej strony kluczem płaskim w miejscu (4)
/ (5).

Wymontować jednostkę wentylatora z armaturą gazową
(Wymiana wentylatora (-> strona 34)) lub przy użyciu
śrubokręta kątowego lub nasadki Torx T20 wykręcić
śrubę mocującą armatury gazowej (3) z uchwytu.

Odkręcić nakrętkę złączkową (3) gazowej rury połączeniowej (2) przy armaturze gazowej.
Wyjąć zwężkę z gazową rurą połączeniową z wentylatora, obracając złącze bagnetowe zwężki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając
ją prosto z wentylatora.

Śruba na uchwycie armatury gazowej zabezpiecza ją przed przekręceniem i po wymianie
armatury gazowej należy ją koniecznie zamontować z powrotem.
Wyjąć armaturę gazową z uchwytu.
Zamontować nową armaturę gazową z powrotem
w odwrotnej kolejności. Zastosować przy tym nowe
uszczelki.
Podczas przykręcania nakrętek złączkowych armatury
gazowej przytrzymać ją z drugiej strony kluczem płaskim w miejscu (4) lub (5).
Po montażu nowej armatury gazowej przeprowadzić
próbę szczelności (Próba szczelności (-> strona 26)
oraz procedurę o nazwie Kontrola grupy gazów
(-> strona 21) oraz Ustawienie gazu (-> strona 24).

Wymontować gazową rurę połączeniową (1) ze zwężki
(3) wyciągając klamrę (4) i gazową rurę połączeniową.
Zutylizować uszczelkę (7).
Wyciągnąć dyszę gazową (6) i zachować ją do ponownego wykorzystania.
Sprawdzić, czy zwężka Venturi po stronie wlotu gazu
jest wolna od zanieczyszczeń.

Niebezpieczeństwo zatrucia wskutek podwyższonych wartości CO!
Nieprawidłowy rozmiar dyszy gazowej może
prowadzić do podwyższonych wartości CO.

?

36

Podczas wymiany zwężki uważać, aby
była używana właściwa dysza gazowa
(kolorowe oznaczenie i pozycja trzpieni na
spodzie dyszy gazowej).

Ryzyko szkód materialnych w produkcie!
Smary mogą zapchać istotne dla działania
kanały w zwężce.

?
Podczas montażu dyszy gazowej nie używać żadnych smarów.

Włożyć do nowej zwężki dyszę gazową odpowiadającą
grupie gazów (żółta: gaz ziemny G20, pomarańczowa:
gaz ziemny G27, fioletowa: gaz ziemny G2. 350, szara:
gaz płynny).
Uważać, aby kolor dyszy gazowej był zgodny
z kolorem opornika kodującego na płycie
elektronicznej.
Podczas zakładania dyszy gazowej uważać,
aby oznaczenia pozycji dyszy gazowej na
górze zwężki oraz trzpienie pozycjonujące
(5) na spodzie dyszy gazowej były prawidłowo wyrównane.
Zamontować podzespoły z powrotem w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu nowej zwężki dokonać ustawienia
gazu (-> strona 24). Jeżeli nie można ustawić stężenia CO?, to oznacza to,
że dysza gazowa została uszkodzona przy montażu.
W tym wypadku należy wymienić dyszę gazową na
odpowiednią część zamienną. Przeprowadzić procedurę Kontrola grupy gazów
(-> strona 21).

Niebezpieczeństwo zatrucia w wyniku wydostających się spalin!

10. 5 Wymiana wymiennika ciepła
Rozłączyć połączenie wtykowe (2) bezpiecznika termicznego.
Wykręcić dolne trzy śruby (3) z tylnej części uchwytu.
Obrócić uchwyt na bok wokół najwyższej śruby (1).
Wyciągnąć wymiennik ciepła w dół i w prawo i wyjąć go
z produktu.
Zamontować nowy wymiennik ciepła w odwrotnej kolejności.
Przy montażu nowego wymiennika ciepła uważać, aby
zastosować kabel z opornikiem kodującym oraz prawidłową wtyczką.

Opróżnić produkt.
(-> strona 30)
Ściągnąć wąż odpływowy kondensatu z wymiennika
ciepła.

?

14. Wymienić uszczelki. Wetknąć przyłącze zasilania i powrotu do oporu do
wymiennika ciepła. Uważać, aby klamry przyłącza zasilania i powrotu były
prawidłowo zamocowane. Zamontować termiczny moduł kompaktowy.
18. Napełnić i odpowietrzyć produkt i razie potrzeby również instalację grzewczą (-> strona 23). 6 Wymiana naczynia przeponowego
Ściągnąć klamry (2) i (3) z przyłącza zasilania oraz
przyłącza powrotu. (-> strona 33)

Odłączyć przyłącze zasilania.
Odłączyć przyłącze powrotu.
Wykręcić każdorazowo po dwie śruby (1) z obu uchwytów.

37

10 Usuwanie usterek

X31

X12

Odkręcić połączenie śrubowe (4).
Wykręcić obie śruby (1) uchwytu blaszanego (2).
Zdjąć uchwyt blaszany (2).
Wyciągnąć naczynie przeponowe (3) do przodu.
Założyć nowe naczynie przeponowe w produkcie.
Przykręcić nowe naczynie przeponowe do przyłącza
wody. Zastosować przy tym nową uszczelkę.
Zamocować uchwyt blaszany obiema śrubami (1).
Napełnić i odpowietrzyć produkt, a jeśli to konieczne,
również instalację grzewczą (-> strona 23). 7 Wymiana płyty elektronicznej i / lub
wyświetlacza

?

Podczas wymiany płyty elektronicznej, wyciągnąć opornik kodujący (1) (wtyczka X24) ze starej płyty elektronicznej i wetknąć wtyczkę do nowej płyty elektronicznej.

Warunki: Jednoczesna wymiana płyty elektronicznej i wyświetlacza

?

Wyciągnąć opornik kodujący (1) (wtyczka X24) ze starej
płyty elektronicznej i wetknąć wtyczkę do nowej płyty
elektronicznej.

?

?
?

Potwierdzić ustawienie przyciskiem (OK).

?
?

Ryzyko strat materialnych wskutek niefachowej naprawy!

?

Przed wymianą sprawdzić, czy dostępny
jest właściwy wyświetlacz zamienny.
Przy wymianie pod żadnym pozorem nie
używać innego wyświetlacza zamiennego.

Warianty kotła dla różnych typów produktów
Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.

Potwierdzić ustawienie.

?
?

VC PL 246/5-5

?

VC PL 206/5-5

?
Jeżeli wymieniany jest tylko jeden podzespół,
ustawione parametry zostają przejęte automatycznie. Nowy podzespół przy włączeniu produktu
przejmuje poprzednio nastawione parametry od
podzespołu, który nie został wymieniony.

Następuje automatyczne przejście do ustawień wariantu kotła D. 093.

Ustawić zgodnie z poniższą tabelą prawidłową wartość
dla danego typu produktu.

Zastosowanie nieprawidłowego wyświetlacza
zamiennego może uszkodzić układ elektroniczny.

?

Jeżeli oba podzespoły są wymieniane jednocześnie,
produkt po włączeniu przełącza się bezpośrednio do
menu ustawiania języka. Fabrycznie jest tam ustawiony język angielski.

Układ elektroniczny jest teraz ustawiony odpowiednio do danego typu produktu, zaś parametry wszystkich kodów diagnostycznych odpowiadają nastawom
fabrycznym.
Wyświetlacz uruchamia się samoczynnie od nowa
wraz z asystentem instalacji.

Dokonać ustawień specyficznych dla układu. 11 Zakończenie naprawy

?

Sprawdzić działanie i szczelność produktu. (-> strona 26)

Warunki: Wymiana wyświetlacza lub płyty elektronicznej

?

38

Wymienić płytę elektroniczną lub wyświetlacz wyłącznie
zgodnie z dołączoną instrukcją montażu i instrukcją instalacji.

Wyłączenie z eksploatacji 11
11 Wyłączenie z eksploatacji
11. 1

?
?
?
?
?

Wyłączenie produktu z eksploatacji

Wyłączyć produkt.
12 Recykling i usuwanie odpadów
12. 1

?
?

produktu

Zutylizować opakowanie tekturowe, oddając je do punktu
zbiórki makulatury.
Usunąć elementy opakowania z folii z tworzywa sztucznego oraz materiały wypełniające z tworzywa sztucznego
poprzez odpowiedni system recyklingu tworzyw sztucznych.

Produkt oraz całej jego wyposażenie, części zużywalne i
uszkodzone części nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi.

?
?

Zadbać, aby zużyty produkt i ewentualne wyposażenie,
części zużywalne i uszkodzone części zostały oddane do
prawidłowej utylizacji.
Przestrzegać obowiązujących przepisów.

13 Serwis fabryczny
Serwis techniczny

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant.
Infolinia: 08 01 80 44 44

39

Załącznik
Załącznik

Struktura menu poziomu instalatora - przegląd

Menu
Informacja
Reset blokady palnika
Poziom instalatora
Powrót

Wybierz
Lista usterek
Programy testowe
Ustawienia

Podaj kod
17
OK

Auswahl

Ustawienia
Wybierz

F. 00
F. 75
Przerwa
czujnikFehler
zasilania
Pumpe/Wassermangel

Kontrola grupy gazów
Programy kontrolne
Menu funkcyjne
Autotest elektroniki
Powrót
Funkcje diagnost. 00 Entlüftung
Pompa pracuje
Pumpe wird
okresowo
taktend
angesteuert
T. 01
Wewnętrzna pompa
interne Pumpe
Autotest
Autodiagnoza
Przerwij

Temp. zadana c.

41

Język
Temp.
Temp. w. u.
01 polski

rodzaj gazu
Propan

Temp.

Załącznik

Komfort c.
Przekaźnik wewn.
Przekaźnik dodatk. 1
Przekaźnik dodatk. 2
Moc w trybie c.
Dane kontaktowe
Nastawy fabryczne
Start asystenta inst.
Komfort c. załącz.

D. 026
Zusatzrelais
externe Pumpe
OK
D. 027
Zubehörrelais 1
D. 028
Zubehörrelais 2
D. 000
Numer telefonu

D. 096
Przywrócić
nastawy fabryczne?
nie
D. 001 w trybie c.
Moc
Pumpennachlauf
Heizung
auto
W celu włączenia
asystenta instalacji
naciśnij OK
Fabryczne wartości nastawcze gazu

Wartości nastawcze

Gaz ziemny G20

Gaz ziemny
G2. 350

Gaz ziemny G27

Propan G31

Zawartość CO? po 5 min pracy z pełną mocą
przy zamkniętej osłonie przedniej

% obj.

9, 2? 1, 0

8, 8? 1, 0

9, 0? 1, 0

10, 4? 0, 5

Zawartość CO? po 5 minutach pracy z pełną
mocą przy zdjętej osłonie przedniej

% obj.

8, 6? 1, 0

10, 2? 0, 5

kWh/m?

14, 09

9, 23

10, 85

21, 34

% obj.

4, 5? 1, 8

5, 1? 0, 8

Ustawienie dla liczby Wobbego W?
Zawartość O? po 5 min pracy z pełną mocą
przy zamkniętej osłonie przedniej

C Kody diagnostyczne - przegląd
Kod

Parametr

Nastawa
fabryczna

Wartości lub objaśnienia

własna

D. 000 Moc częściowa ogrzewania

Ustawiana moc częściowa ogrzewania w kW
auto: produkt automatycznie dopasowuje maks. moc
częściową ogrzewania do aktualnego zapotrzebowania
układu

auto

D. 001 Czas wybiegu wewnętrznej pompy
dla trybu ogrzewania

1... 60 min

5 min

D. 002 Maks. czas blokady palnika dla
ogrzewania przy temperaturze zasilania 20 °C

2... 60 min

20 min

D. 003 Temperatura ciepłej wody rzeczywista

w °C

nie można
zmieniać

D. 004 Temperatura zasobnika ciepłej wody
nie dotyczy

D. 005 Wartość zadana temperatury zasilania (lub wartość zadana temperatury
powrotu)

w °C, maksimum do wartości ustawionej w D. 071, ograniczona przez regulator eBUS, jeżeli został zamontowany

D. 006 Temp. zadana ciepłej wody użytkowej (tylko VCW)

35... 65?

D. 007 Temp. zadana ciepłego startu (tylko
VCW)
Temp. zasobnika zadana (tylko VC)

35... 65?
15 °C - ochrona przed zamarzaniem, potem od 40 do 70
°C (maks. temperaturę można ustawić pod D. 020)

D. 008 Termostat pokojowy na zaciskach
RT

Termostat pokojowy otwarty (brak zapotrzebowania
ciepła)
Termostat pokojowy zamknięty (zapotrzebowanie ciepła)

D. 009 Wartość zadana zewnętrznego regulatora eBus

D. 010 Stan pompy wewnętrznej

załącz., wyłącz. 011 Stan zewnętrznej pompy ogrzewania

D. 012 Stan pompy ładowania zasobnika

D. 013 Stan pompy cyrkulacyjnej ciepłej
D. 014 Obroty pompy wartość zadana
(pompa wysokiej wydajności)

Wartość zadana wewnętrznej pompy wysokiej wydajności w%. Możliwe ustawienia:
0 = auto
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100

42

0 = auto

D. 015 Obroty pompy wartość rzeczywista
Wartość rzeczywista wewnętrznej pompy wysokiej wydajności w%

D. 016 Termostat pokojowy 24 V DC
otwarty / zamknięty

Tryb ogrzewania wyłącz. / włącz. 017 Przełączanie między regulacją temperatury zasilania / powrotu ogrzewania

Sposób regulacji:
0 = zasilanie, 1 = powrót

0 = zasilanie

D. 018 Ustawianie rodzaju wybiegu pompy

1 = komfort (pompa pracująca ciągle)
3 = eco (pompa w trybie przerywanym)

3 = eco

D. 019 Tryb pracy pompy 2-stopniowej

D. 020 Maks. wartość nastawcza temperatury zadanej zasobnika

Zakres ustawień: 50 - 70 °C (actoSTOR 65 °C)

D. 022 Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej przez C1/C2 lub czujnik przepływu

D. 023 Tryb letni / zimowy (ogrzewanie
wyłącz. )

Ogrzewanie włącz., ogrzewanie wyłącz. (tryb letni)

D. 025 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej, odblokowane przez regulator
eBUS

D. 026 Funkcja przekaźnika dodatkowego
(szara wtyczka ProE)

1 = pompa cyrkulacyjna
2 = pompa zewnętrzna
3 = pompa ładująca
4 = wentylator wyciągowy
5 = zewnętrzny zawór elektromagnetyczny
6 = zewnętrzny komunikat usterki
7 = pompa solarna (nieaktywny)
8 = zdalne sterow. eBUS (nieaktywny)
9 = pompa ochrony przed bakteriami Legionella (nieaktywny)
10 = zawór solarny (nieaktywny)

2 = pompa
zewnętrzna

D. 027 Funkcja przekaźnika 1 w module
wielofunkcyjnym,, 2 z 7 &quot; VR 40

D. 028 Funkcja przekaźnika 2 w module
wielofunkcyjnym VR 40,, 2 z 7"

D. 033 Obroty wentylatora wartość zadana

w obr. /min

D. 034 Wartość rzeczywista obrotów wentylatora

zmieniać
65 °C

43

D. 035 Pozycja zaworu przełączającego

Tryb ogrzewania
Praca równoległa (pozycja środkowa)
Tryb ciepłej wody

D. 036 Przepływ ciepłej wody użytkowej
(czujnik przepływu)

w l/min

D. 039 Temperatura dopływu układu solarnego

Wartość rzeczywista w °C

D. 040 Temperatura zasilania

D. 041 Temperatura powrotu

D. 044 Cyfrowa wartość jonizacji

Zakres wskazań od 0 do 1020
&amp; gt; 800 brak płomienia
&amp; lt; 400 dobry płomień

D. 046 Typ pompy

0 = wyłączenie poprzez przekaźnik
1 = wyłączenie poprzez PWM (modulacja szerokości
impulsu)

D. 047 Temperatura zewnętrzna (z regulatorem pogodowym firmy Vaillant)

D. 050 Względne przesunięcie dla min.
obrotów

w obr. na minutę, zakres ustawień: od 0 do 3000

Wartość
znamionowa
ustawiona
fabrycznie

D. 051 Względne przesunięcie dla maks.
w obr. na minutę, zakres ustawień: od -990 do 0

D. 058 Aktywacja dogrzewania solarnego
dla VCW;

0 = solarne dogrzewanie c. wyłączone
3 = aktywacja ciepłej wody użytkowej, min. wartość
zadana 60 °C

0 = solarne
dogrzewanie
c. wyłączone

D. 060 Liczba wyłączeń przez ogranicznik
temperatury

Liczba wyłączeń

D. 061 Liczba wyłączeń automatu zapłonowego

Liczba nieudanych zapłonów w ostatniej próbie

D. 064 Średni czas zapłonu

w sekundach

D. 065 Maksymalny czas zapłonu

D. 067 Pozostały czas blokady palnika

w minutach

D. 068 Nieudane zapłony przy 1 próbie

Liczba nieudanych zapłonów

D. 069 Nieudane zapłony przy 2 próbie

D. 070 Ustawianie pozycji 3-drogowego
zaworu przełączającego

0 = normalna praca
1 = pozycja środkowa (praca równoległa)
2 = pozycja tylko tryb ogrzewania

0 = normalna
praca

D. 071 Maksymalna wartość zadana temperatury zasilania ogrzewania

40... 80?

75?

D. 072 Czas wybiegu pompy wewnętrznej
po ładowaniu zasobnika

Możliwość ustawienia na 0 - 10 minut w krokach co 1
minutę

2 min

D. 073 Offset ciepłego startu w.

Możliwość ustawienia od -15 K do 5 K

D. 074 Funkcja ochrony przed bakteriami
Legionella actoSTOR

0 = wyłącz.
1 = załącz. 075 Maks. czas ładowania zasobnika
ciepłej wody użytkowej bez własnej
regulacji

20 - 90 min

45 min

44

0 = wyłączenie poprzez
przekaźnik
Wartości lub objaśnienia
=
=

VC PL 146/5-5
VC PL 206/5-5
VC PL 246/5-5
VC PL 306/5-5
VC PL 376/5-5
VCW PL 296/5-5
D. 076 Wyświetlanie wariantu kotła (Device
specific number = DSN)

28
D. 077 Ograniczenie mocy ładowania zasobnika w kW

Ustawiana moc ładowania zasobnika w kW

D. 078 Ograniczenie temperatury zasilania
przy ładowaniu zasobnika w °C

55 °C - 80 °C
Wybrana wartość musi wynosić co najmniej 15 K lub 15
°C powyżej ustawionej wartości zadanej zasobnika.

75 °C

D. 080 Godziny pracy tryb ogrzewania

wh

D. 081 Godziny pracy przygotowania ciepłej
D. 082 Liczba rozruchów palnika w trybie
Liczba rozruchów palnika

D. 083 Liczba rozruchów palnika w trybie
ciepłej wody

D. 084 Wskaźnik konserwacji: liczba godzin
do następnej konserwacji

Zakres ustawień: od 0 do 3000 h i,, ---", aby wyłączyć

,, ---"

D. 088 Opóźnienie rozpoznawania poboru
wody za pomocą czujnika przepływu
(tylko VCW)

0 = 1, 5 l/min i brak opóźnienia,
1 = 3, 7 l/min i 2 s opóźnienia

1, 5 l/min i
brak opóźnienia

D. 090 Stan regulatora cyfrowego

rozpoznany, nierozpoznany

D. 091 Stan DCF przy podłączonym czujniku temperatury zewnętrznej

brak odbioru
odbiór
synchronizacja
funkcjonuje

D. 092 Wykrywanie modułu actoSTOR

0 = brak zasobnika
1 = brak komunikacji: brak komunikacji przez eBus,
moduł actoSTOR został rozpoznany wcześniej
2 = komunikacja OK

D. 093 Ustawienie wariantu urządzenia
(Device Specific Number = DSN)

Zakres ustawień: od 0 do 99

D. 094 Usunąć listę usterek

Usuwanie listy usterek
0 = nie
1 = tak

D. 095 Wersja oprogramowania - podzespoły eBUS

Płyta elektroniczna (BMU)
Wyświetlacz (AI)
actoSTOR (APC)
HBI/VR34

D. 096 Nastawa fabryczna

Wyzerowanie wszystkich ustawianych parametrów do
nastaw fabrycznych
D. 098 Wartość oporników kodujących dla
grupy gazów i wielkości mocy

Wskaźnik xx. yy
xx = opornik kodujący 1 w wiązce kablowej dla wielkości
mocy:
8 = VC PL 146/5-5, VC PL 206/5-5
8 = VC PL 246/5-5, VC PL 306/5-5
9 = VCW PL 296/5-5
10 = VC PL 376/5-5
11 = VCW PL 346/5-5
yy = opornik kodujący 2 na płycie elektronicznej dla
grupy gazów:
02 = gaz płynny
03 = gaz ziemny G20
08 = gaz ziemny G27
09 = gaz ziemny G2. 350

własna
D Prace przeglądowo-konserwacyjne - przegląd
Poniższa tabela zawiera wymagania producenta dotyczące minimalnych cykli przeglądów i konserwacji. Jeżeli
przepisy i dyrektywy krajowe wymagają krótszych cykli przeglądów i konserwacji, należy stosować się do nich.

kat.

(co roku)

Praca

(co najmniej
co 2 lata)

Sprawdzić szczelność układu powietrzno-spalinowego oraz jego prawidłowe zamocowanie. Zadbać, aby nie był zapchany lub uszkodzony oraz sprawdzić, czy został prawidłowo zamontowany
zgodnie z odpowiednią instrukcją montażu.

X

Sprawdzić ogólny stan produktu. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z produktu oraz z komory
niskiego ciśnienia.

Skontrolować ogólny stan całego modułu grzewczego, zwracając szczególną uwagę na oznaki
korozji, sadzę i inne uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzeń wykonać konserwację.

Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego przy maksymalnym obciążeniu cieplnym. Jeżeli ciśnienie przyłącza gazowego nie mieści się w prawidłowym zakresie, wykonać konserwację.

Sprawdzić zawartość CO? (współczynnik nadmiaru powietrza) w produkcie i ew. ustawić go
ponownie. Zaprotokołować ustawioną wartość.

Odłączyć produkt od sieci elektrycznej. Sprawdzić prawidłowe zamocowanie elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy i w razie potrzeby skorygować.

Zamknąć zawór odcinający gazu oraz zawory odcinające.

Opróżnić produkt z wody (obserwować manometr). Sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu
przeponowym i ew. uzupełnić je (ok. 0, 03 MPa/0, 3 bar poniżej ciśnienia napełnienia instalacji).

Tylko VCW z actoSTOR: Sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym zasobnika
warstwowego. W razie potrzeby skorygować ciśnienie.

Sprawdzić maty izolacyjne w strefie spalania. W przypadku wykrycia uszkodzeń, wymienić maty
izolacyjne. Wymienić uszczelkę pokrywy palnika przy każdym otworze i przy każdej konserwacji.

Oczyścić wymiennik ciepła.

Sprawdzić, czy palnik nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić go.

Sprawdzić syfon kondensatu w produkcie, oczyścić i w razie potrzeby napełnić.

Zamontować termiczny moduł kompaktowy. Uwaga: wymienić uszczelki!

Tylko VCW: Jeżeli ilość ciepłej wody jest niewystarczająca lub temperatura nie jest osiągana,
należy ew. wymienić płytkowy wymiennik ciepła.

Tylko VCW: Oczyścić filtr dopływu zimnej wody. Jeżeli nie można usunąć uszkodzeń lub filtr
jest uszkodzony, należy je wymienić. W tym przypadku sprawdzić również czujnik przepływu
pod kątem zabrudzenia i uszkodzeń oraz wyczyścić go (nie używając sprężonego powietrza! ) i
wymienić go w razie uszkodzenia.

46

Otworzyć zawór odcinający gazu, podłączyć produkt ponownie do sieci elektrycznej i włączyć
Wykonać próbę pracy produktu i instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i w
razie potrzeby odpowietrzyć układ po raz kolejny.

Otworzyć zawory odcinające, napełnić produkt / instalację grzewczą z ciśnieniem 0, 1 - 0, 2
MPa/1, 0 - 2, 0 bar (w zależności od wysokości statycznej instalacji grzewczej) I uruchomić program odpowietrzania P.

Przeprowadzić kontrolę grupy gazów.

X
Sprawdzić wzrokowo proces zapłonu oraz pracę palnika.

Ponownie sprawdzić stężenie CO? (współczynnik nadmiaru powietrza) produktu.

Sprawdzić, czy w produkcie nie ma nieszczelności po stronie gazu, spalin, ciepłej wody lub
kondensatu i w razie potrzeby usunąć je.

Zaprotokołować wykonany przegląd / konserwację.

Kody stanu - przegląd

Kod stanu

S. 00

Ogrzewanie brak zapotrzebowania

S. 01

Tryb ogrzewania rozruch wentylatora

S. 02

Tryb ogrzewania praca pompy

S. 03

Tryb ogrzewania zapłon

S. 04

Tryb ogrzewania palnik włączony

S. 05

Tryb ogrzewania - wybieg pompy / wentylatora

S. 06

Tryb ogrzewania wybieg wentylatora

S. 07

Tryb ogrzewania wybieg pompy

S. 08

Tryb ogrzewania - czas blokady

Tryb przygotowania ciepłej wody użytkowej (VCW)
S. 10

Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej przez
czujnik przepływu

S. 11

Tryb ciepłej wody rozruch wentylatora

S. 13

Tryb ciepłej wody zapłon

S. 14

Tryb ciepłej wody użytkowej, palnik włączony

S. 15

Tryb ciepłej wody wybieg pompy / wentylatora

S. 16

Tryb ciepłej wody wybieg wentylatora

S. 17

Tryb ciepłej wody wybieg pompy

Tryb komfortu - ciepły start lub tryb przygotowania ciepłej wody
użytkowej z actoSTOR (VCW) lub tryb ładowania zasobnika
(VC)
S. 20

Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej

S. 21

S. 22

Tryb ciepłej wody praca pompy

S. 23

S. 24

S. 25

S. 26

S. 27

S. 28

Ciepła woda użytkowa czas blokady palnika

Przypadki specjalne

47

S. 30

Termostat pokojowy (RT) blokuje tryb ogrzewania

S. 31
S. 32
S. 34
S. 39

Aktywny tryb letni instalacji lub brak sygnału zapotrzebowania ciepła z regulatora eBUS
Czas blokady z powodu odchylenia prędkości
obrotowej wentylatora
Aktywna funkcja ochrony instalacji przed mrozem
"burner off contact" zadziałał (np. termostat przylgowy lub pompa kondensatu)

S. 40

Tryb komfortu aktywny: produkt zapewnia ograniczony komfort ogrzewania

S. 41

Ciśnienie wody &amp; gt; 2, 8 bar

S. 42

Komunikat zwrotny z klapy spalin blokuje pracę
palnika (tylko w połączeniu z wyposażeniem
VR40) lub uszkodzona pompa kondensatu, zapotrzebowanie ciepła zostaje zablokowane

S. 46

Tryb komfortu - utrata płomienia, minimalna moc

S. 53

W produkcie trwa czas blokady modulacji / blokady pracy z powodu niedoboru wody (za duża
różnica temperatur między zasilaniem a powrotem)

S. 54

Produkt znajduje się w stanie blokady pracy ze
względu na niedobór wody (gradient temperaturowy)

S. 57

Blokada w trybie komfortu

S. 58

Ograniczenie modulacji z powodu hałasu / wiatru

S. 61

Kontrola grupy gazów zakończona niepowodzeniem: opornik kodujący na płycie elektronicznej
nie pasuje do wprowadzonej grupy gazów (zob.
też F. 92).

S. 62

Kontrola grupy gazów zakończona niepowodzeniem: graniczne wartości CO/CO?. Sprawdzić
spalanie. 63

Negatywna kontrola grupy gazów: jakość spalania poza dopuszczalnym zakresem (zob. F. 93).
Sprawdzić spalanie. 76

Za niskie ciśnienie w instalacji. Uzupełnić wodę. 96

Odbywa się test czujnika powrotu, sygnały zapotrzebowania ciepła są zablokowane. 97

Odbywa się test czujnika ciśnienia wody, sygnały
zapotrzebowania ciepła są zablokowane. 98

Odbywa się test czujników zasilania / powrotu,
sygnały zapotrzebowania ciepła są zablokowane.

48

Przegląd kodów usterek

Przyczyna

F. 00

Przerwa czujnika temperatury zasilania

Wtyczka NTC nie jest podłączona lub jest poluzowana, wtyk nieprawidłowo podłączony do płyty elektronicznej, przerwany przewód w wiązce
kablowej, uszkodzony czujnik NTC

F. 01

Przerwa czujnika temperatury powrotu

F. 02

Przerwa czujnika ładowania zasobnika
actoSTOR (NTC), tylko w połączeniu z F. 91

Usterka NTC, usterka kabla NTC, usterka połączenia wtykowego przy
NTC, usterka połączenia wtykowego przy układzie elektronicznym
actoSTOR

F. 03

Przerwa czujnika zasobnika actoSTOR (NTC),
tylko w połączeniu z F. 91

F. 10

Zwarcie czujnika temperatury zasilania

Usterka NTC, zwarcie w wiązce kablowej, lub do obudowy

F. 11

Zwarcie czujnika temperatury powrotu

F. 12

Zwarcie czujnika ładowania zasobnika
F. 13

VCW: Zwarcie czujnika ciepłego startu/czujnika
zasobnika
VCW z actoSTOR: Zwarcie czujnika zasobnika,
F. 20

Wyłączenie awaryjne przez ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

Podłączenie wiązki kablowej do produktu nieprawidłowe, NTC zasilania
lub powrotu uszkodzony (chwiejny styk), wyładowanie przez kabel zapłonowy, wtyczkę zapłonową lub elektrodę zapłonową

F. 22

Wyłączenie awaryjne: niedobór wody

Brak lub za mało wody w produkcie, usterka czujnika ciśnienia wody,
poluzowany / niepodłączony / uszkodzony kabel do pompy lub czujnika
ciśnienia wody

F. 23

Wyłączenie bezpieczeństwa: zbyt duże różnica
temperatur

Pompa zablokowana, zbyt mała wydajność pompy, powietrze w produkcie, zamiana czujników NTC zasilania i powrotu

F. 24

Wyłączenie bezpieczeństwa: za szybki wzrost
Pompa zablokowana, zbyt mała wydajność pompy, powietrze w produkcie, za niskie ciśnienie w instalacji, zablokowany / źle zamontowany
zawór zwrotny

F. 25

Wyłączenie bezpieczeństwa: za wysoka temperatura spalin

Uszkodzone złącze wtykowe ogranicznika temperatury bezpieczeństwa
(STB) spalin, przerwany przewód w wiązce kablowej

F. 26

Usterka: Armatura gazowa nie działa

Silnik krokowy armatury gazowej niepodłączony, wtyczka zespolona
na płycie elektronicznej nieprawidłowo wetknięta, przerwana wiązka
kablowa, usterka silnika krokowego armatury gazowej, usterka układu
F. 27

Wyłączenie bezpieczeństwa: błędne wykrycie
płomienia

Zawilgocony układ elektroniczny, uszkodzony układ elektroniczny (kontrola płomienia), nieszczelny zawór elektromagnetyczny gazu

F. 28

Awaria przy rozruchu: zapłon nieudany

Usterka licznika gazu lub zadziałał czujnik ciśnienia gazu, powietrze w
gazie, za niskie ciśnienie ruchowe gazu, zadziałała blokada termiczna
(TAE), zapchany odpływ kondensatu, nieprawidłowa dysza gazowa, nieprawidłowa armatura gazowa przy wymianie, usterka armatury gazowej,
wtyk na płycie elektronicznej jest nieprawidłowo podłączony, przerwany
przewód w wiązce kablowej, usterka układu zapłonowego (transformator
zapłonowy, kabel zapłonowy, wtyczka zapłonowa, elektroda zapłonowa),
przerwany obwód jonizacji (kabel, elektroda), niewłaściwe uziemienie
produktu, usterka układu elektronicznego

F. 29

Awaria w trakcie pracy: nieudany ponowny zapłon

Okresowe przerwanie dopływu gazu, cofanie się spalin, niedrożność
odpływu kondensatu, nieprawidłowe uziemienie produktu, okresowy brak
iskry w transformatorze zapłonowym

F. 32

Usterka wentylator

Wtyczka wentylatora nieprawidłowo wetknięta, nieprawidłowo wetknięty
wtyk w płycie elektronicznej, przerwany przewód w wiązce kablowej,
zablokowany wentylator, uszkodzony czujnik Halla, usterka układu elektronicznego

F. 42

Usterka opornika kodującego (ew. w połączeniu
z F. 70)

Zwarcie / przerwanie opornika kodującego wielkości mocy (w wiązce
kablowej przy wymienniku ciepła) lub opornika grupy gazów (na płycie
elektronicznej)

49

F. 49

Usterka eBUS

Zwarcie w magistrali eBUS, przeciążenie w magistrali eBus lub dwa
źródła napięcia o różnej biegunowości na magistrali eBUS

F. 52

Błąd styku czujnika przepływu masoweg/zwężka
Venturi

Brak połączenia elektrycznego czujnika przepływu masoweg/zwężka
Venturi
F. 53

Błąd regulatora spalania

Wtyczka nie jest prawidłowo wetknięta
Wtyczka nie jest wetknięta
Wtyczka jest uszkodzona
Uszkodzone miejsce wtyku (styk niestabilny)
Uszkodzony czujnik przepływu masowego/zwężka Venturi

Regulator spalania wykrył błąd
Za niskie ciśnienie ruchowe gazu
Opornik kodowania gazu płynnego zastosowano w trybie gazu ziemnego
Jeśli usterka po naprawie ciągle się powtarza:
F. 54

F. 56

Usterka zasilania gazem (w powiązaniu z
F. 28/F. 29)

Brak wystarczającego zasilania gazem do pracy urządzenia

Błąd kompenentu-spalanie

Uszkodzenie komponentu w regulatorze spalania

F. 57

Przerwanie trybu komfortu
Błąd sterowania armaturą gazową

Opóźnienie wyłączania armatury gazowej

Błąd styku w armaturze gazowej (błędna wtyczka lub niewetknięta,
uszkodzona wtyczka, uszkodzone miejsce wtyku (nistabilny styk))
Opornik kodujący dla gazu ziemnego zastosowano w trybie gazu
płynnego)
Jeśli po naprawie usterka się ciągle się pojawia: uszkodzona armatura gazowa
Silnie skorodowana elektroda zapłonowa

Brak możliwości sterowania armaturą gazową
F. 62

Zamknięty zawór/zawory odcinające gaz
za niskie ciśnienie ruchowe gazu
Uszkodzona armatura gazowa

Aktywny tryb komfortu rozpoznał błąd regulatora
F. 61

Uszkodzona armatura gazowa
Uszkodzony czujnik przepływu masowego, mokry lub zatkany
(jeśli usterka po naprawie ciągle się powtarza): nie zwilżać czujnika, nie stosować żadnych samrów na o-ring zwężki Venturi!

Uszkodzona wiązka kablowa do armatury gazowej (zwarcie na
masę, zwarcie)
Uszkodzona płytka elektroniczna

Wykryto opóźnione wyłączanie armatury gazowej
Obce źródło światła (elektroda zapłonowa i elektroda kontrolna
wskazuje na opóźnione gaśnięcie płomienia)
F. 63

Usterka EEPROM (programowalnej pamięci
stałej)

Uszkodzenie układu elektronicznego

F. 64

Usterka układu elektronicznego / NTC

Zwarcie w czujniku NTC zasilania lub powrotu, uszkodzony układ elektroniczny

F. 65

Usterka temp. elektroniki

Zbyt wysoka temperatura układu elektronicznego wskutek oddziaływania
zewnętrznych źródeł ciepła, uszkodzenie układu elektronicznego

F. 67

Usterka elektronika / płomień

Nieprawidłowy sygnał płomienia, uszkodzony układ elektroniczny

F. 68

Usterka, niestabilny sygnał płomienia

Powietrze w gazie, za niskie ciśnienie ruchowe gazu, niewłaściwy współczynnik nadmiaru powietrza, nieprawidłowa dysza gazowa, przerwanie
strumienia jonizacji (kabel, elektroda), cofanie się spalin, przewód kondensatu

F. 70

Niewłaściwy wariant kotła (DSN)

Jeżeli zamontowano części zamienne: wymieniono jednocześnie wyświetlacz i płytę elektroniczną i nie ustawiono nowego wariantu kotła,
błędny lub brakujący opornik kodujący wielkości mocy

F. 71

Usterka czujnika temperatury zasilania

Czujnik temperatury zasilania zgłasza stałą wartość:
Czujnik temperatury zasilania nie jest prawidłowo podłączony do rury
F. 72

Usterka czujnika temperatury zasilania i/lub
czujnika temperatury powrotu

Za duża różnica temperatury zasilania / powrotu NTC -> Usterka czujnika
temperatury zasilania lub czujnika temperatury powrotu

F. 73

Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w
niewłaściwym zakresie (za niska)

Przerwa / zwarcie czujnika ciśnienia wody, przerwa / zwarcie do masy w
przewodzie czujnika ciśnienia wody lub usterka czujnika ciśnienia wody

F. 74

Sygnał czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym
zakresie (za wysoki)

Przewód do czujnika ciśnienia wody wykazuje zwarcie do napięcia
5V/24V lub usterka wewnętrzna w czujniku ciśnienia wody

F. 75

Usterka - brak wykrycia zmiany ciśnienia przy
uruchomieniu pompy

Usterka czujnika ciśnienia wody i/lub pompy, powietrze w instalacji
grzewczej, za mało wody w produkcie; sprawdzić zawór nadmiarowy,
podłączyć zewnętrzne naczynie przeponowe na powrocie

F. 76

Zadziałała ochrona przed przegrzaniem głównego wymiennika ciepła

Usterka kabli lub przyłączy kabli bezpiecznika topikowego w głównym
wymienniku ciepła, usterka głównego wymiennika ciepła

F. 77

Usterka klapy spalin / pompy kondensatu

Brak komunikatu zwrotnego klapy spalin lub usterka pompy kondensatu

F. 78

Przerwanie czujnika ciepłej wody użytkowej na
zewnętrznym regulatorze

UK link box jest podłączony, ale NTC ciepłej wody użytkowej nie jest
zmostkowany zworką

F. 80

Przerwanie lub zwarcie czujnika przed wymiennikiem płytowym: tylko w połączeniu z F. 91

actoSTOR
Wtyczka przy czujniku jest zwarta do masy obudowy, zwarcie w wiązce
kablowej, usterka czujnika

F. 81

Usterka pompy ładowania actoSTOR, tylko w
połączeniu z F. 91

Zasobnik po pewnym czasie nie jest w pełni naładowany.

Usterka zmiany temperatury czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu

Przy rozruchu palnika nie jest rejestrowana żadna zmiana temperatury
na czujniku temperatury zasilania lub powrotu, lub jest ona za mała. 83

F. 84

Usterka różnica temperatur czujnika temperatury
zasilania / powrotu niewłaściwa

Sprawdzić czujnik ładowania zasobnika i czujnik zasobnika
Powietrze w pompie actoSTOR
Sprawdzić wiązkę kablową do pompy
Sprawdzić czujnik przepływu i/lub ogranicznik w produkcie
Usterka priorytetowego zaworu przełączającego
Zapchany dodatkowy wymiennik ciepła
Usterka pompy

za mało wody w produkcie
Czujnik temperatury zasilania lub powrotu nie przylega prawidłowo
do rury

Czujnik temperatury zasilania / czujnik temperatury powrotu zgłaszają
niewłaściwe wartości.
Zamienione czujniki temperatury zasilania i temperatury powrotu
Czujniki temperatury zasilania i powrotu są nieprawidłowo zamontowane

F. 85

Nieprawidłowo zamontowany czujnik temperatury
zasilania lub czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury zasilania i/lub czujnik temperatury powrotu są zamontowane na tej samej / niewłaściwej rurze

F. 90

Przerwana komunikacja z modułem actoSTOR

Sprawdzić wiązkę kablową między produktem a modułem actoSTOR
(eBus).
Jeżeli produkt ma pracować bez modułu actoSTOR, ustawić D. 092 = 0. 91

Usterka czujnika / elementu wykonawczego przy
module actoSTOR

F. 92

Usterka opornika kodującego

Opornik kodujący na płycie elektronicznej nie pasuje do podanej grupy
gazów: sprawdzić opornik, wykonać ponowną kontrolę grupy gazów i
wprowadzić prawidłową grupę gazów. 93

Zła jakość spalania

Regulator spalania wykrył złą jakość spalania
Zamontowano błędną dyszę do tego rodzaju gazu (występuje inny
rodzaj gazu)
Recyrkulacja
Czujnik przepływu masoweg/zwężka Venturi (mokra, zatkana): nie
zwilżać czujnika, nie stosować żadnych smarów na o-ringu zwężki
Venturi!

51

LED
Stan elektroniki actoSTOR
LED włącz. : komunikacja OK
LED miga: komunikacja nie OK
LED wyłącz. : brak zasilania napięciem

Błąd komunikacji

Błąd komunikacji między wyświetlaczem a płytą elektroniczną w
skrzynce elektronicznej

52

Brak komunikacji z płytą elektroniczną

G Schematy połączeń
Schemat połączeń VC
X40

X51
Przyłącze
wyświetlacza

X22

X25 11
biały 10

+

Magnes przytrzymujący

X2

Sygnał pompy PWM
Zawór gazu

12
14
Silnik krokowy

+
Czujnik przepływu
masowego
Priorytetowy zawór
przełączający *

M
Czujnik
niebieski

X20 13
różowy 2
X24 3
biały
biały

?

Czujnik powrotu

Opornik kodujący - moc

Opornik kodujący - grupa gazów

DCF

X16

L
N

X11

Zdalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania (opcja, zewnętrzny)
Przyłącze DCF
Masa
Masa

Termostat przylgowy/ Burner off

szary

X18

1 2

Termostat pokojowy 24V DC
Przyłącze magistrali
(regulator/temp. pokoj. cyfr. )

4 5

PWM
6FB
AF
RF

Bus

różowy

Czujnik zasilania

Bezpiecznik topikowy

biały

24 V
230 V~

?

Burner RT
off
X100

Zestyk zasobnika &quot; C1-C2 &quot;

czerwony

niebieski

? Czujnik zasobnika (opcja)

+ 24 V
Sygnał Halla

X41

Wtyczka
krawędziowa

Wentylator

Przekaźnik dodatkowy *
(wybór poprzez D. 026)

N L

*
Pompa wewnętrzna *

zielony

Transformator
zapłonowy

X1

turkusowy

RT
bez przypisanej funkcji *
Termostat pokojowy 230V AC *

Elektroda
zapłonowa

Przyłącze sieciowe
Masa urządzenia

*... zależnie od typu urządzenia

53

Schemat połączeń VCW
X51

Sygnał pompy PWM

X2 11
niebieski3
turkusowy

?

Czujnik ciepłego startu

fioletowy

?

Czujnik ciepłej wody

czerwony

?

niebieski

?

6FB

1 2
Termostat pokojowy 24V DC

54

Czujnik przepływu

X18
pomarańczowy

M

masowego

230 V~

H Dane techniczne
Dane techniczne - moc / obciążenie G20
VC PL
146/5-5

206/5-5

246/5-5

306/5-5

376/5-5

VCW PL
296/5-5

Zakres znamionowej mocy
cieplnej P przy 50/30 °C

3, 3
... 14, 9 kW

4, 2
... 21, 2 kW

5, 7
... 26, 5 kW

6, 4
... 31, 8 kW

7, 1
... 37, 1 kW

cieplnej P przy 80/60 °C

3, 0
... 14, 0 kW

3, 8
... 20, 0 kW

5, 2
... 25, 0 kW

5, 8
... 30, 0 kW

6, 4
... 35, 0 kW

Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu
ciepłej wody użytkowej

16, 0 kW

24, 0 kW

30, 0 kW

34, 0 kW

38, 0 kW

Maksymalne obciążenie
cieplne przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej

16, 3 kW

24, 5 kW

30, 6 kW

34, 7 kW

38, 8 kW

cieplne ogrzewania

14, 3 kW

20, 4 kW

25, 5 kW

35, 7 kW

Minimalne obciążenie
cieplne

3, 2 kW

4, 0 kW

5, 5 kW

6, 2 kW

6, 8 kW

Zakres ustawień mocy
3... 14 kW

4... 20 kW

5... 25 kW

6... 30 kW

6... 35 kW

346/5-5
Dane techniczne - moc / obciążenie G2. 350
Dane techniczne - moc / obciążenie G27
Dane techniczne - moc / obciążenie G31
5, 5
... 14, 9 kW

5, 5
... 21, 2 kW

6, 7
... 26, 5 kW

9, 4
... 31, 8 kW

9, 4
... 37, 1 kW

5, 3
... 14, 3 kW

5, 3
... 20, 4 kW

6, 4
... 25, 5 kW

9, 0
... 30, 6 kW

9, 0
... 35, 7 kW

56

5, 3 kW

6, 4 kW

9, 0 kW

Maksymalna temperatura
zasilania

85?

Zakres ustawień, maks.
temperatura zasilania (nastawa fabryczna: 75 °C)

30... 80?

Dopuszczalne nadciśnienie całkowite

0, 3 MPa
(3, 0 bar)

Ilość wody w obiegu (w
odniesieniu do? T= 20 K)

602 l/h

860 l/h

1 075 l/h

1 290 l/h

1 505 l/h

Ilość kondensatu ok. (odczyn pH 3, 5... 4, 0) w trybie ogrzewania 50/30 °C

1, 4 l/h

2, 0 l/h

2, 6 l/h

3, 1 l/h

3, 6 l/h

Wysokość tłoczenia
pompy (przy znamionowej
ilości wody w obiegu)

0, 025 MPa
(0, 250 bar)

Dane techniczne - ogrzewanie

57

Dane techniczne - tryb ciepłej wody
346/5-5

Minimalna ilość wody

1, 5 l/min

Ilość wody (przy? T = 30
K)

14, 4 l/min

16, 3 l/min

Dopuszczalne nadciśnienie

1, 0 MPa
(10, 0 bar)

Wymagane ciśnienie przyłącza

0, 035 MPa
(0, 350 bar)

Zakres temperatur wylotu
Dane techniczne - informacje ogólne
Kraj przeznaczenia (nazwa według ISO 3166)

PL (Polska)

Dopuszczone kategorie
urządzeń

II2ELwLs3P

Przyłącze gazu po stronie
urządzenia

15 mm

Przyłącza ogrzewania zasilanie i powrót po stronie urządzenia

22 mm

Przyłącze zimnej wody i
ciepłej wody użytkowej po
stronie urządzenia

G 3/4 cala

Rura przyłączeniowa zaworu bezpieczeństwa
(min. )

Przewód odpływowy kondensatu (min. )

19 mm

Ciśnienie ruchowe gazu,
gaz ziemny G20

2, 0 kPa
(20, 0 mbar)

gaz ziemny G2. 350

1, 3 kPa
(13, 0 mbar)

gaz ziemny G27

propan G31

3, 7 kPa
(37, 0 mbar)

Zużycie gazu przy 15 °C i
1013 mbar (ew. w odniesieniu do przygotowania
ciepłej wody użytkowej),
G20

1, 7 m? /h

2, 6 m? /h

3, 2 m? /h

3, 7 m? /h

4, 1 m? /h

Zużycie gazu 15 °C i 1013
mbar (ew. w odniesieniu
do przygotowania ciepłej
wody użytkowej), G2. 350

2, 4 m? /h

4, 6 m? /h

5, 1 m? /h

58

wody użytkowej), G27

2, 1 m? /h

3, 9 m? /h

4, 5 m? /h

5, 0 m? /h

G31

1, 3 kg/h

1, 9 kg/h

2, 4 kg/h

2, 7 kg/h

3, 0 kg/h

Min. przepływ masowy
spalin (G20)

1, 44 g/s

1, 80 g/s

2, 47 g/s

2, 78 g/s

3, 05 g/s

spalin (G2. 350)

1, 48 g/s

1, 85 g/s

2, 64 g/s

2, 98 g/s

3, 27 g/s

spalin (G27)

1, 46 g/s

1, 83 g/s

2, 51 g/s

2, 83 g/s

3, 11 g/s

spalin (G31)

2, 40 g/s

2, 90 g/s

4, 08 g/s

Maks. przepływ masowy
spalin.

7, 4 g/s

11, 1 g/s

13, 9 g/s

15, 7 g/s

17, 6 g/s

Min. temperatura spalin

40?

Temperatura spalin maks.

70?

74?

79?

80?

Dopuszczone rodzaje
C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B33(P),
B53(P)

Sprawność przy 30%

108%

Klasa NOx

Wymiary urządzenia, szerokość

440 mm

Wymiary urządzenia, wysokość

720 mm

Wymiary urządzenia, głębokość

Ciężar netto ok.

33, 5 kg

39, 5 kg

41 kg

36, 5 kg

59

Dane techniczne - instalacja elektryczna
230 V / 50 Hz

Dopuszczalne napięcie
przyłączeniowe

190... 253 V

Wbudowany bezpiecznik
(zwłoczny)

2A

Min. pobór mocy elektrycznej

35 W

45 W

50 W

70 W

80 W

95 W

115 W

Pobór mocy elektrycznej w
trybie czuwania

&amp; lt; 2W

&amp; lt; 3, 3 W

Stopień ochrony

IP X4 D

Znak kontroli / nr rejestracji

CE-
0085CM0321

61

Indeks
Indeks
- uruchomienie
Asystent instalacji.......................................................... 20
- wywoływanie
Monitoring...................................................................... 20
A
Armatura gazowa.............................................................. 34
- wymiana...................................................................... 35
Asystent instalacji.............................................................. 20
- ponowne uruchomienie.............................................. 20
Automatyczny odpowietrznik............................................... 23
Autotest............................................................................... 30
Autotest układu elektronicznego
- wykonanie.................................................................... 30
C
Ciśnienie napełnienia
- odczyt.......................................................................... 23
Ciśnienie wstępne naczynia przeponowego
- sprawdzanie................................................................ 33
Cykle konserwacji
- ustawianie.................................................................... 28
Czas blokady palnika
- ustawianie.................................................................... 27
Czas wybiegu pompy
Części zamienne................................................................. 30
Czujnik przepływu masowego
- wymiana...................................................................... 36
D
Demontaż
Termiczny moduł kompaktowy...................................... 30
Diagnostyka
- wykonanie.................................................................... 34
Dogrzewanie wody użytkowej
- solarne......................................................................... 29
Dokumenty............................................................................ 9
Doprowadzenie powietrza do spalania.................................. 5
Dysza gazowa..................................................................... 36
E
Element przyłącza do urządzenia dla układu powietrznospalinowego........................................................................ 17
Element przyłącza do urządzenia układu powietrznospalinowego? 80/125 mm.................................................. 17
Element przyłącza z rozstawem? 60/100 mm dla układu
powietrzno-spalinowego..................................................... 17
F
Filtr dopływu zimnej wody
- czyszczenie................................................................. 32
G
Gazowa rura falista............................................................... 6
H
Historia usterek
- przywracanie............................................................... 34
- sprawdzanie................................................................ 34
I
Instalacja grzewcza
- napełnianie.................................................................. 23
- odpowietrzanie............................................................ 23

62

J
Język................................................................................... 20
K
Kody diagnostyczne.......................................................... 42
- wywoływanie................................................................ 27
Kody stanu.................................................................... 20, 47
Kody usterek..................................................................... 49
- odczyt.......................................................................... 34
Komunikat serwisowy.......................................................... 33
- wykonanie.................................................................... 21
Korozja.................................................................................. 6
Korzystanie
Programy kontrolne....................................................... 21
Króciec przyłączeniowy urządzenia układu powietrznospalinowego........................................................................ 16
- usuwanie..................................................................... 34
Manometr............................................................................ 10
Menu funkcji........................................................................ 30
Miejsce ustawienia............................................................ 5-6
Minimalne odstępy.............................................................. 12
Moc częściowa ogrzewania............................................... 20
Moduł wielofunkcyjny.......................................................... 20
Monitoring
- wywoływanie................................................................ 20
Mróz...................................................................................... 5
N
Naczynie przeponowe
- wymiana...................................................................... 37
Napełnianie
Instalacja grzewcza....................................................... 23
Naprawa
- przygotowanie............................................................. 34
- zakończenie................................................................. 38
Narzędzia.............................................................................. 5
Numer katalogowy................................................................. 9
Numer seryjny....................................................................... 9
Numer telefoniczny instalatora............................................ 20
O
Odczyt
Kody usterek.................................................................. 34
Odpowietrzanie
Opakowanie
- utylizacja...................................................................... 39
Osłona boczna
- demontaż..................................................................... 13
- montaż......................................................................... 13
Osłona przednia.................................................................. 4
P
Palnik
- sprawdzanie................................................................ 32
- wymiana...................................................................... 34
Parametr
Partner serwisowy............................................................... 33

Płyta elektroniczna
- wymiana...................................................................... 38
Pompa cyrkulacyjna............................................................ 19
Powietrze do spalania........................................................... 6
Powrót instalacji grzewczej................................................. 15
- wywoływanie................................................................ 19
Pozostały czas blokady palnika
- przywracanie............................................................... 28
Prace konserwacyjne........................................................ 46
- zakończenie................................................................. 33
Prace przeglądowe............................................................ 46
Produkt
- opróżnianie.................................................................. 33
- przekazanie użytkownikowi......................................... 29
- włączanie..................................................................... 20
- wyłączenie z eksploatacji............................................ 39
- zawieszanie................................................................. 12
Program kontrolny
P. 06............................................................................... 20
Programy kontrolne........................................................... 20
- korzystanie.................................................................. 21
Programy testowe............................................................... 20
Przekaźnik dodatkowy......................................................... 20
Przepisy................................................................................. 7
Przestawienie gazu............................................................. 24
Przewód odpływowy kondensatu........................................ 16
Przygotowanie
Naprawa........................................................................ 34
Przyłącze ciepłej wody użytkowej....................................... 15
Przyłącze gazowe............................................................... 14
Przyłącze sieciowe.............................................................. 18
Przyłącze zimnej wody........................................................ 15
Przywracanie
Wszystkie parametry..................................................... 34
R
Regulacja temperatury powrotu
Regulator
- podłączanie................................................................. 19
Rura odpływowa, zawór bezpieczeństwa............................ 16
S
Schemat................................................................................ 5
Spray do wykrywania wycieków............................................ 6
Syfon kondensatu
- napełnianie.................................................................. 24
Symbol usterki..................................................................... 21
T
Tabliczka znamionowa.......................................................... 9
Temperatura ciepłej wody użytkowej
- ustawianie.................................................................... 20
Niebezpieczeństwo oparzenia......................................... 5
Temperatura zasilania, maksymalna
Termiczny moduł kompaktowy............................................ 6
- demontaż..................................................................... 30

- montaż......................................................................... 33
Test podzespołów............................................................... 30
Tryb komfortu.................................................................... 33
Tryb napełniania.................................................................. 20
Tryb pracy pompy
U
Układ powietrzno-spalinowy................................................ 4
Demontaż elementu przyłącza do urządzenia............... 17
Montaż elementu przyłącza do urządzenia?
80/125 mmn................................................................... 17
Montaż elementu przyłącza z rozstawem?
60/100 mm..................................................................... 17
Montaż i podłączenie..................................................... 16
Wymiana króćca przyłączeniowego urządzenia............ 16
Urządzenie zabepieczające.................................................. 5
Ustawianie współczynnika nadmiaru powietrza.................. 25
Ustawianie wydajności pompy............................................ 28
- wywoływanie................................................................ 21
Ustawienie gazu.................................................................. 24
Usuwanie gazów spalinowych............................................... 4
Utylizacja
Opakowanie................................................................... 39
Produkt.......................................................................... 39
W
Wentylator
Woda grzewcza
- uzdatnianie.................................................................. 22
Wolna przestrzeń montażowa............................................. 12
Wykonanie
Autotest układu elektronicznego.................................... 30
Kontrola grupy gazów.................................................... 21
Wyłączenie z eksploatacji................................................... 39
Wymiana
Armatura gazowa........................................................... 35
Czujnik przepływu masowego....................................... 36
Naczynie przeponowe................................................... 37
Palnik............................................................................. 34
Płyta elektroniczna......................................................... 38
Wentylator...................................................................... 34
Wymiennik ciepła........................................................... 37
Wyświetlacz................................................................... 38
Zwężka Venturi.............................................................. 36
Wymiary produktu............................................................... 11
Wymiary przyłączy.............................................................. 11
Wymiennik ciepła
- czyszczenie................................................................. 31
Wysokość tłoczenia, pompa................................................ 28
Wyświetlacz
Z
Zadana temperatura zasilania
Zakończenie
Naprawa........................................................................ 38
Zakres dostawy................................................................... 11
Zapach gazu.......................................................................... 4

63

Zasada obsługi.................................................................... 19
Zasilanie elektryczne........................................................... 18
Zasilanie instalacji grzewczej.............................................. 15
Zawartość CO?
- sprawdzanie................................................................ 25
- ustawianie.................................................................... 25
Zawór przelewowy
- ustawianie.................................................................... 29
Znak CE................................................................................ 8
Zwężka Venturi.................................................................. 36

64

0020152365_01 12. 11. 2013
Vaillant Saunier Duval Sp. z.
Al. Krakowska 106 02-256 Warszawa
Tel. 022 323 01 00 Fax 022 323 01 13
Infolinia 08 01 80 44 44
vaillant@vaillant. pl www. pl
(C) Niniejsze instrukcje oraz ich części są chronione prawami autorskimi i wolno je powielać lub rozpowszechniać
wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Problem

 • Na zmywarce zapala się wskaźnik automatycznego czyszczenia („Machine Care”)
 • Do czego służy program automatycznego czyszczenia?
 • Dlaczego świeci się kontrolka automatycznego czyszczenia?

Dotyczy

 • Zmywarki z funkcją automatycznego czyszczenia (program MACHINE CARE)

Rozwiązanie

Twoje urządzenie jest wyposażone w program samoczyszczący („MACHINE CARE”). 

Machine Care to program, który zapewnia optymalne efekty czyszczenia wnętrza urządzenia. Usuwa osady z kamienia i tłuszczu.

Przed uruchomieniem programu Machine Care należy oczyścić filtry i ramiona spryskujące

Przypomnienie o tym programie czyszczenia jest określane automatycznie przez zmywarkę.

Gdy urządzenie wykryje potrzebę czyszczenia, wyświetli się wskaźnik  

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Najpierw wyczyść filtry i ramiona spryskujące. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na poniższym filmie instruktażowym

2. Użyj środka do usuwania kamienia lub czyszczenia Clean & Care przeznaczonego specjalnie do zmywarek. Możesz znaleźć polecane produkty w naszym sklepie internetowym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu. NIE UMIESZCZAJ NACZYŃ W KOSZACH

3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj i  przez około 3 sekundy: zaczną migać i .

Czas trwania programu pojawi się na panelu sterowania.

4. Zamknij drzwi urządzenia, aby uruchomić program

Po zakończeniu programu wskaźnik zgaśnie.


Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania ze zmywarki

Przy gwałtownie rosnących cenach energii nigdy nie było lepszego czasu, aby zastanowić się, w jaki sposób używasz urządzeń w domu, aby oszczędzać energię i pieniądze. Oprócz wsparcia budżetu domowego, przyniesie to również korzyści naszej planecie, zmniejszając emisję CO2. 

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania ze zmywarki

 • Używaj programu ECO podczas zmywania naczyń. Trwa to trochę dłużej, ale zmywarka pracuje mniej intensywnie, co oznacza, że zużywa mniej energii. Porównaj to do biegu lub marszu na 1 km. Bieganie jest szybsze, ale zużywasz dużo więcej energii. Jeśli zamiast tego chodzisz, trwa to dłużej, ale zużywasz znacznie mniej energii. Ta sama logika dotyczy programu ECO.
 • Jeśli masz stawkę godzinową za energię elektryczną, zmywaj naczynia, gdy cena jest najniższa.
 • Jeśli posiadasz starą zmywarkę, najczęściej będzie się ona charakteryzować niską klasą energetyczną – możesz zaoszczędzić energię, wymieniając ją na nową, oszczędniejszą.

Zobacz inne przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Skuteczne wskazówki dotyczące oszczędzania energii w Twoim domu

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących instrukcji eksploatacji, taki jak?

 1. Co to jest instrukcja eksploatacji?
 2. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?
 3. Jak napisać instrukcję eksploatacji rozdzielnicy niskiego napięcia?
Instrukcja eksploatacji

– jest to dokument, który zawiera określone procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Instrukcję eksploatacji opracowuje się na podstawie rozporządzenia [1], dokumentacji techniczno-ruchowych producenta oraz przepisów i norm.

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać, zgodnie z rozporządzeniem [1]:

 • charakterystykę urządzeń energetycznych
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów
 •  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego
 •  organizację prac eksploatacyjnych
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej środkami ochronnymi.
 • Oprócz wymagań rozporządzenia instrukcja może zawierać dodatkowe obostrzenia, które np. związane są z miejscem instalacji danego urządzenia. Różnić się będą instrukcje eksploatacji silników elektrycznych przemysłu chemicznego od instrukcji dla przemysłu, w którym nie występują zagrożenia wybuchowe.

  Jak napisać instrukcję eksploatacji?

  Aby napisać wartościową instrukcję należy:

 • dobrze zapoznać się z zakresem prac eksploatacyjnych wykonywanych na danym urządzeniu technicznym,
 • zgromadzić DTR producentów, schematy instalacji,
 • wykonać inspekcję miejsca zainstalowania danego urządzenia wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • zidentyfikować zagrożenia w miejscu zainstalowania urządzenia,
 • znać normy i przepisy pod które podlega dane urządzenie,
 • dokonać wywiadu z personelem i obsługą techniczną.
 • Kary za brak instrukcji eksploatacji

  PIP przedstawiła wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć za rok 2014. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

  Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

  • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
  • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
  • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

  Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?
  Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.

 • [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28. 03. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
  [2] https://www. html

  Instrukcja instalacji i konserwacji Aeg Scb51811ls

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konserwacji Aeg Scb51811ls

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konserwacji Aeg Scb51811ls