Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15 jest ważna dla bezpieczeństwa użytkowników. Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć urządzenie od zasilania i odłączyć wszystkie połączenia zewnętrzne. Następnie zdejmij obudowę urządzenia, odłączając wszystkie złącza, przewody i inne elementy. Usuń wszystkie części i akcesoria, które zostały wcześniej montowane w urządzeniu. Na koniec upewnij się, że usunięte części i akcesoria zostały prawidłowo zutylizowane. Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15 jest ważna, aby zapobiec uszkodzeniom i zagrożeniom dla użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15

Automatyczne drukowanie po obu stronach papieru (automatyczne drukowanie dwustronne) (Windows®)

 • Upewnij się, że pokrywa do usuwania zaciętego papieru jest poprawnie zamknięta.

 • Jeśli papier jest pofałdowany, należy go wyprostować i ponownie umieścić w tacy papieru.

 • Należy używać standardowego lub cienkiego papieru. NIE należy używać papieru dokumentowego bond.

 • Jeśli papier jest zbyt cienki, może się pomarszczyć.

 1. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.

 2. Wybierz pozycję Brother MFC-XXXX Printer (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu), a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukowania.

  Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.

 3. Kliknij kartę Ustawienia Podstawowe .

 4. W polu Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma, aby ustawić orientację wydruku.

  Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji za pomocą aplikacji.

 5. Kliknij listę rozwijaną Druk dwustronny / Broszura, a następnie wybierz opcję Druk dwustronny.

 6. Kliknij przycisk Ustawienia druku dwustronnego.

 7. Wybierz jedną z opcji z menu Rodzaj druku dwustronnego.

  W przypadku wybrania opcji druku dwustronnego, dla każdej orientacji dostępne są cztery typy oprawy druku dwustronnego.

  Opcje w przypadku orientacji pionowej

  Opis

  Długa krawędź (lewa strona)

  Długa krawędź (prawa strona)

  Krótka krawędź (góra)

  Krótka krawędź (dół)

  Opcje w przypadku orientacji poziomej

  Opis

  Długa krawędź (góra)

  Długa krawędź (dół)

  Krótka krawędź (prawa strona)

  Krótka krawędź (lewa strona)

 8. Zaznacz pole wyboru Obszar nie do drukowania, aby określić przesunięcie dla oprawy w calach lub milimetrach.

 9. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna sterownika drukarki.

 10. W razie potrzeby zmień inne ustawienia drukarki.

  W przypadku korzystania z tej opcji funkcja Bez obramowania jest niedostępna.

 11. Kliknij ponownie opcję OK, a następnie zakończ operację wydruku.

Powiązane modele

MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J6935DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko wystąpienia szkód materialnych lub poważnych obrażeń ciała.

Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, szkody materialne i/lub poważne obrażenia ciała.

 • Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz różnymi częściami systemu.

 • Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące instalowania, obsługi i konserwacji różnych części systemu.

 • Należy przeczytać wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemu i jego części.

 • Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

W tej sekcji

 • Słowa sygnalizujące zagrożenia
 • Gwarancja
 • ServAid
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS/SDS
 • Kraj pochodzenia
 • Rysunki wymiarowe

Zwroty ważne ze względu na bezpieczeństwo to Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Mają one następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO opisuje niebezpieczną sytuację, która powoduje śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE opisuje niebezpieczną sytuację, która może powodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA jest stosowana wraz z symbolem ostrzeżenia o zagrożeniu i oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki.

UWAGA

UWAGA służy do opisywania praktyk nie związanych z zagrożeniem obrażeniami osób.

 • Gwarancja udzielona na produkt wygasa po upływie 12 miesięcy od daty pierwszego użycia produktu, ale w każdym przypadku najpóźniej po upływie 13 miesięcy od daty dostawy.

 • Gwarancją nie jest objęte normalne zużycie eksploatacyjne części.

  • Normalnym zużyciem eksploatacyjnym jest zużycie wymagające wymiany części lub innych regulacji/przeglądów podczas standardowej obsługi konserwacyjnej narzędzi, przeprowadzanej po upływie określonego okresu (wyrażonego upływem czasu, godzinami pracy lub w inny sposób).

 • Gwarancja udzielana na produkt jest uzależniona od prawidłowego użytkowania, konserwacji i napraw narzędzia oraz jego części składowych.

 • Uszkodzenia części powstałe w okresie gwarancyjnym w wyniku konserwacji wykonywanej nieprawidłowo lub konserwacji wykonywanej przez strony trzecie, inne niż firmaAtlas Copco lub jej autoryzowani partnerzy serwisowi, nie są objęte gwarancją.

 • Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia części narzędzia, obsługę serwisową narzędzia należy przeprowadzać zgodnie z zalecanymi harmonogramami konserwacji i przestrzegać właściwych instrukcji.

 • Naprawy gwarancyjne są wykonywane wyłącznie w warsztatach firmy Atlas Copco lub przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

Firma Atlas Copco oferuje wydłużoną gwarancję i najdoskonalszą konserwację prewencyjną za pośrednictwem umów serwisowych ToolCover. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisowym.

Dotyczy silników elektrycznych:

 • Gwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku, gdy obudowa silnika elektrycznego nie została otwarta.

ServAid jest stale aktualizowanym portalem zawierającym informacje techniczne takie jak:

 • Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa

 • Dane techniczne

 • Instrukcje instalacji, obsługi i serwisowania

 • Listy części zamiennych

 • Akcesoria

 • Rysunki wymiarowe

Zapraszamy do odwiedzenia: https://servaid. com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Atlas Copco.

Karty charakterystyki produktu zawierają opis produktów chemicznych sprzedawanych przez Atlas Copco.

Więcej informacji zamieszczono na stronie Atlas Copco www. com/sds.

Informacje o kraju pochodzenia znajdują się na etykiecie produktu.

Rysunki wymiarowe można znaleźć w archiwum rysunków wymiarowych lub w aplikacji ServAid.

Zapraszamy do odwiedzenia: http://webbox. com/webbox/dimdrw lub

Systemy mocowania MicroTorque są przeznaczone do ultraniskich momentów dokręcania.

Dane techniczne produktu można znaleźć w aplikacji ServAid lub na stronie Atlas Copco.

Zapraszamy do odwiedzenia: lub www.

Miarą uziemienia bitu jest stabilność i rezystancja obwodu uziemienia podczas pracy narzędzia bez obciążenia z prędkością 200 obr. /min. Rezystancję mierzy się między bitem specjalnym 4216 2194 00 a zewnętrzną częścią złącza narzędzia; jej limit wynosi 20 Ω.

Bicie bitu jest mierzone przy narzędziu prawidłowo zamocowanym na stanowisku do testowania podczas pracy narzędzia bez obciążenia z prędkością 200 obr. Punkt pomiaru jest umiejscowiony na 44 milimetrze (długość standardowego bitu) specjalnego bitu 4216 2194 00. Limit bicia bitu wynosi 0, 15 mm. com/cont/external/dir/media/74/9007204805376907__Web. png" width="345" height="201"/>

Zaleca się wykonywanie konserwacji zapobiegawczej w regularnych odstępach czasu. Patrz szczegółowe informacje dotyczące konserwacji zapobiegawczej. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy wycofać go z eksploatacji i poddać kontroli.

W przypadku braku szczegółowych informacji dotyczących konserwacji zapobiegawczej, należy postąpić zgodnie z poniższymi ogólnymi wytycznymi:

 • Dokładnie oczyścić odpowiednie części

 • Wymienić wszystkie wadliwe lub zużyte części

Zalecane odstępy czasowe między kolejnymi czynnościami:

Dotyczy normalnego użytkowania narzędzia przy obciążeniu do 70% maksymalnego momentu dokręcania.

Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez wyszkolonego technika, który zapoznał się z instrukcjami serwisowymi, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych Atlas Copco.

 • Podłączyć narzędzie do zasilacza przy użyciu dostarczonego przewodu.

 • W razie potrzeby narzędzie można bezpiecznie zawiesić, na przykład na przeciwwadze.

Narzędzie można również zamocować przy użyciu gwintu w przedniej części, dostępnego pod pierścieniem ochronnym.

UWAGA

Dopuszczalny promień zgięcia kabla wynosi 55 mm (2, 2 cala).

Podczas czytania zamieszczonej poniżej listy ogólnych wytycznych dotyczących ergonomii miejsca pracy należy zastanowić się nad swoim stanowiskiem pracy i określić obszary umożliwiające wprowadzenie ulepszeń dotyczących pozycji operatora, rozmieszczenia podzespołów lub środowiska roboczego.

 • Należy robić częste przerwy i często zmieniać pozycje robocze.

 • Dostosować obszar stanowiska pracy do swoich potrzeb i wykonywanego zadania.

  • Uwzględnić wygodne rozmieszczenie części lub narzędzi w zasięgu ręki, aby uniknąć obciążenia statycznego.

  • Używać wyposażenia stanowiska pracy, takiego jak stoły i krzesła, dostosowanego do wykonywanego zadania.

 • Unikać pozycji roboczych powyżej poziomu ramion lub pozycji wymagających statycznego trzymania podczas czynności montażowych.

  • W przypadku wykonywania pracy powyżej poziomu ramion należy ograniczać obciążenie statyczne mięśnie, zmniejszając ciężar narzędzia przez zastosowanie na przykład dźwigni reakcyjnych, bębnów do nawijania przewodów elastycznych lub przeciwwag. Obciążenie statyczne mięśni można również zmniejszyć, trzymając narzędzie blisko ciała.

  • Należy robić częste przerwy.

  • Unikać przyjmowania ekstremalnych pozycji ręki lub nadgarstka, szczególnie podczas wykonywania operacji wymagających stosowania siły.

 • Zaaranżować wygodne pole widzenia, które wymaga minimalnych ruchów oka i głowy.

 • Stosować oświetlenie odpowiednie do wykonywanego zadania.

 • Wybierać narzędzie odpowiednie do wykonywanego zadania.

 • W hałaśliwym otoczeniu należy używać środków ochrony słuchu.

 • Należy używać wysokiej jakości wkładek narzędziowych oraz materiałów eksploatacyjnych, aby ograniczyć do minimum poziomy wibracji.

 • Ograniczać do minimum stopień narażenia na siły reakcji.

  • Podczas cięcia:

   Tarcza do cięcia może zostać zablokowana, jeżeli tarcza ta zostanie wygięta lub jeśli nie będzie prawidłowo prowadzona. Należy używać kołnierza odpowiedniego dla tarczy do cięcia i unikać zginania tarczy do cięcia podczas pracy.

  • Podczas wiercenia:

   Wiertarka może utknąć, gdy wiertło przejdzie na wylot. W przypadku, gdy moment utyku jest zbyt wysoki należy używać uchwytów pomocniczych. Norma bezpieczeństwa ISO11148, część 3, zaleca używanie urządzeń amortyzujących moment reakcyjny o wartości powyżej 10 Nm w przypadku narzędzi z uchwytem pistoletowym oraz powyżej 4 Nm w przypadku narzędzi z uchwytem prostym.

  • W przypadku używania wkrętaków lub nakrętek z napędem bezpośrednim:

   Siły reakcji zależą od ustawień narzędzia i właściwości połączenia. Siła i postawa określają siłę reakcji, którą może przyjąć operator. Należy dostosowywać nastawę momentu do siły i postawy operatora oraz używać dźwigni reakcyjnej lub drążka reakcyjnego, jeśli moment jest zbyt wysoki.

 • W zapylonym otoczeniu należy używać systemu odpylającego lub zakładać maskę ochronną na usta.

Podzespoły znajdujące się wewnątrz produktu i sterownika są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Aby uniknąć przyszłych usterek, wszelkie czynności serwisowe i konserwacyjne należy wykonywać w środowisku roboczym zabezpieczonym przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Na rysunku poniżej pokazano przykład właściwie zaprojektowanego stanowiska serwisowego. com/cont/external/dir/media/28/179105803__Web. png" width="247" height="113"/>

Zaleca się wykonywanie konserwacji zapobiegawczej w regularnych odstępach czasu.

Sprzęt serwisowy:

 • Normalny sprzęt warsztatowy.

 • Niezbędny sprzęt specjalny, zgodnie z rysunkami złożeniowymi/tabelami.

 • Do przeprowadzania testów zalecane jest stosowanie sprzętu kalibracyjnego.

 • Komputer podłączony do Internetu, umożliwiający pobranie niezbędnych kluczy.

PRZESTROGA

Przed przystąpieniem do demontażu należy się upewnić, że wrzeciono jest odłączone od kabla.

Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt musi zostać poddany właściwemu recyklingowi. Produkt należy zdemontować, zaś jego elementy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akumulatory należy przekazać krajowej organizacji odzysku zużytych baterii i akumulatorów. com/cont/external/dir/media/21/5000031755__Web. png" width="527" height="381"/>

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

• 3 wkręty do drewna ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym (rozm. 10, średnica: 6 mm),długość wkrętu należy dobrać przy uwzględnieniu podłoża oraz masy produktu (grubośćnakładki montażowej: 4 mm)

• 1 podkładka okrągła (średnica: 6 mm)

• Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych wkrętów

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktuWskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażumożna odnieść obrażenia ciała.

• Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednieśrodki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

1. Znaczyć miejsca pod otwory. Oznaczenia powinny znajdować się w poziomie.

2. Wywiercić otwory.

3. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.

4. Wkręcić wkręty na tyle, aby pomiędzy łbem wkrętu a podłożem był zachowany odstępprzynajmniej 6 mm.

5. Usunąć brązową taśmą klejącą z produktu.

6. Zamontować kątownik montażowy za pomocąpodkładki mocującej i śruby walcowej na produkcie(moment dokręcania 6 Nm ± 0, 3 Nm).

7. Zawiesić produkt na śrubach za metalowe łączniki.

8. Przełożyć śrubę z łbem sześciokątnym z podkładkąprzez kątownik montażowy i za pomocą

odpowiedniego narzędzia dokręcić ją (momentdokręcający: 6 Nm ± 0, 3 Nm).

9. Dokręcić ręcznie wkręty kluczem oczkowym lubkluczem z grzechotką. Poprzez odpowiednieustawienie metalowych zawieszek możnawyrównać ewentualne przesunięcie pomiędzywywierconymi otworami.

10. Upewnij się, że produkt jest dobrze zamocowany.

6 Podłączenie elektryczne 6. 1 Widok obszaru przyłączy 6. 1. 1 Widok z dołu

A B C D

Ilustracja 12: Widok produktu z zamontowaną osłoną złączy od dołu

Pozycja Nazwa

A Otwór w obudowie na dławnicę kablową M25 przyłącza źródła sygnałuwejścia cyfrowego

B Gniazdo sieciowe z kapturkiem ochronnym

C Otwór na dławnicę kablową M25 lub M32 przyłącza publicznej siecielek-troenergetycznej

D Otwór na dławnicę kablową M25 ze spiralą zabezpieczającą przedzagię-ciem przyłącza kabla do ładowania

6. 2 Wnętrze urządzenia

L1 L2 L3 N N PE-F1

CP L2 L3 N PEL1

-X2

-X1

C

A

B

Ilustracja 13: Obszar przyłączy wewnątrz produktu

Pozycja Nazwa

6. 2 Montaż osłony złączy

Warunek:

☐ Stosować wyłącznie jedną z dostarczonych dławnic kablowych.

1. Jeżeli średnica kabla AC wynosi pomiędzy 11 mm a 17 mm, umieścić w otworze w osłoniezłączy dławnicę kablową M25 i dokręcić ją.

2. Jeżeli średnica kabla AC wynosi pomiędzy15 mm a 21 mm, do otworu w osłonie złączynależy włożyć i dokręcić rozszerzenie dławnicykablowej. Następnie w rozszerzeniu dławnicykablowej umieścić dławnicę kablową M32 i

dokręcić ją. 1

2M32

3. Umieścić w otworze w osłonie złączy dławnicękablową M25 ze spiralą zabezpieczającą przedzginaniem i zamocować ją od wewnątrz zapomocą przeciwnakrętki.

DigitalInput

12

4. Założyć osłonę złączy na obudowę i w podanejkolejności lekko dokręcić 3 śruby (TX20), tak abyosłona złączy wykazywała jeszcze pewien luz.

3

6. 3 Przyłącze AC

6. 3. 1 Przyłączanie do publicznej sieci elektroenergetycznej

Wymagania dotyczące przewodów AC:

☐ Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury listwy zaciskowej dla przyłącza AC105 °C.

☐ Średnica zewnętrzna: 11 mm do 21 mm

☐ Pole przekroju poprzecznego przewodu: 6 mm² (linka/drut) lub 10 mm² (drut)

☐ Długość odizolowanego odcinka: 12 mm

☐ Długość odcinka odizolowanego: 20 cm

☐ Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarówprzewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Parametramimającymi wpływ na zwymiarowanie kabla są np. prąd znamionowy AC, typ kabla, sposóbułożenia, zwinięcie, temperatura otoczenia i maksymalne dopuszczalne straty przewodu.

Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:

Do eksploatacji stacji ładowania wymagany jest zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy typu Ao znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30 mA. Każda stacja ładowania w instalacjimusi przyłączona być do publicznej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem własnegowyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika nadmiarowo-prądowego. W stacji ładowania jestjuż zmontowany wyłącznik różnicowo-prądowy o progu zadziałania 6 mA.

Tryb pracy Multi-EVC:

W trybie Multi-EVC wszystkie stacje ładowania muszą być naprzemiennie podłączane dopublicznej sieci elektroenergetycznej (patrz rozdział 4. 5. 1, strona 22).

Instalacja z trzema 3-fazowymi stacjami ładowania musi być naprzemiennie podłączona dopublicznej sieci elektroenergetycznej w następujący sposób:

• 3-fazowa stacja ładowania 1: L1, L2, L3

• 3-fazowa stacja ładowania 2: L2, L3, L1

• 3-fazowa stacja ładowania 3: L3, L1, L2

Instalację z dwoma 3-fazowymi stacjami ładowania i jedną 1-fazową można na przykładpodłączyć w następujący sposób:

• 1-fazowa stacja ładowania 3: L3Sposób postępowania:

4. Wprowadzić kabel AC przez dławnicę kablową do produktu. W razie potrzeby odkręcić wtym celu nakrętkę złączkową.

5. Podłączyć przewód PE zgodnie z oznakowaniem.

L1L2L3 NN PE

6. Podłączyć przewód N zgodnie z oznakowaniem.

7. W przypadku stacji ładowania EVC22-3AC-10:

podłączyć przewody L1, L2 i L3 zgodnie zoznakowaniem. Należy przy tym zachowaćwymaganą kolejność faz.EVC22-3AC-10

8. W przypadku stacji ładowania EVC7. 4-1AC-10:

podłączyć przewód L1 zgodnie z oznakowaniem. L1L2L3 NN PEEVC7. 4-1AC-10

9. Upewnić się, że w zaciskach umieszczono odpowiednie przewody.

10. Ręcznie dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy kablowej.

6. 2 Podłączanie dodatkowego uziemienia

Jeżeli w miejscowej instalacji wymagane jest dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjałów,do produktu można przyłączyć dodatkowe uziemienie. Pozwoli to na uniknięcie powstania prądudotykowego na przyłączu przewodu AC przy usterce przewodu ochronnego.

☐ 1 podkładka stykowa M5

☐ 1 śruba z łbem walcowym M5x16

☐ 1 podkładka M5

☐ 1 podkładka sprężysta M5

Wymagania dotyczące przewodów:

Stosowanie przewodów z cienkimi żyłami

Można używać zarówno przewody sztywne, jak i giętkie z cienkimi żyłami.

• Przy stosowaniu przewodu o cienkich drucikach końcówkę oczkową należy zacisnąćpodwójnie. Należy przy tym zapewnić, aby przy zginaniu przewodu lub szarpaniu zańnie odsłoniła się żadna odizolowana żyła. W ten sposób okrągła końcówka kablowazapewnia odpowiednie odciążenie przewodu.

☐ Przekrój przewodu uziemiającego: maksymalnie 10 mm²

1. Usunąć izolację z przewodu uziemiającego na długości 12 mm.

2. Przełożyć śrubę przez podkładkę sprężystą, zapinkę i podkładkę.

3. Śrubę wkręcić lekko w gwint punktu podłączenia dodatkowego uziemienia.

4. Wprowadzić przewód uziemiający pomiędzypodkładkę a zapinkę, a następnie dokręcić(wkrętak TX25, moment dokręcania: 6 Nm).

1 2

6. 4 Podłączenie kabla ładowania

☐ Należy stosować wyłącznie kable ładowania zaakceptowane przez firmę SMA.

☐ Nie stosować adapterów ani przedłużaczy kabla do ładowania.

UWAGA

Uszkodzenie pojazdu wskutek nieprawidłowego podłączenia kablaładowania do stacji ładowania

W przypadku nieprawidłowego podłączenia kabla ładowania do stacji ładowania orazładowania samochodu za jego pośrednictwem może dojść do uszkodzenia pojazdu.

• Kabel ładowania, a zwłaszcza kabel CP, należy podłączyć do listwy zaciskowej zgodnie z

1. Odłączyć produkt od napięcia (patrz rozdział 9, strona 56).

2. Odłączyć spiralę zabezpieczającą przed zagięciem od dławnicy kablowej i nałożyć ją nakabel do ładowania.

3. Wprowadzić kabel do ładowania przez spiralę zabezpieczającą przed zagięciem i dławnicękablową do produktu.

4. Przykręcić spiralę zabezpieczającą przed zagięciem do dławnicy kablowej.

5. Przyłączyć kabel CP do listwy zaciskowej CP. Wtym celu otworzyć zacisk za pomocą wkrętaka iwprowadzić w niego do oporu przewód.

L1L2L3 N

CP-X2

6. W przypadku typu EVC22-3AC-10 przyłączyćprzewody L1, L2, L3, N i PE zgodnie zoznakowaniami. W przypadku typu

EVC7. 4-1AC-10 przyłączyć przewody L1, N i PEzgodnie z oznakowaniami. W tym celu otworzyćzaciski za pomocą wkrętaka i do oporuwprowadzić każdy z przewodów w odpowiednizacisk.

7. Upewnić się, że w zaciskach umieszczono odpowiednie przewody.

8. 5 Podłączanie nadajnika sygnału do wejścia cyfrowego

Do wejścia cyfrowego produktu można przyłączyć źródło sygnału cyfrowego (np. odbiorniki dozdalnego sterowania lub urządzenia do telesterowania). Jego przyłączenie konieczne jest, jeżeliwymaga tego operator sieci.

☐ W razie potrzeby tulejki

Warunki:

☐ Nadajnik sygnału musi spełniać warunki techniczne wymagane w celu podłączenia nawejście cyfrowe (patrz rozdział 14, strona 71).

☐ Przyłączone źródło sygnału cyfrowego jest w bezpieczny sposób odseparowane odpotencjału sieci. Do przyłączania źródła sygnału cyfrowego wykorzystuje się zestykbezpotencjałowy lub zewnętrzny zestyk bezpotencjałowy.

Zestawienie:

1 1

1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

Ilustracja 14: Przyporządkowanie styków

Styk Obłożenie styków Objaśnienie

1 DI1 Wejście cyfrowe

2 DI2 Wejście cyfrowe

3 DI3 Wejście cyfrowe

4 DI4 Wejście cyfrowe

5 24 V Wyjście zasilania

6 DI5 Szybkie zatrzymanie

7 24 V Wyjście zasilania

Schemat ideowy połączeń:

1 K1

Odbiornik sterowania częstotliwością akustycznąEV CHARGER

Szybkie zatrzymanie

Ilustracja 15: Podłączenie odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną

2. Podłącz przewód przyłączeniowy do cyfrowego nadajnika sygnału (patrz instrukcjaproducenta).

3. Zdjąć powłokę z kabla przyłączeniowego 150 mm.

4. Zdjąć izolację z wymaganych żył 6 mm.

5. Niepotrzebne żyły skróć aż do powłoki kabla.

6. W razie potrzeby na przewody założyć tulejki.

7. Przeprowadzić kabel przyłączeniowy przez dławnicę kablową przyłącza źródła sygnałuwejścia cyfrowego.

8. Wprowadzić kabel przyłączeniowy do wnętrza produktu przez otwór w obudowie dlaprzyłącza źródła sygnału wejścia cyfrowego.

9. Nałożyć na kabel 2 dołączone w zestawie rdzenieferrytowe.

DigitalInput

1 2

10. Przyłączyć przewody do dołączonych w zestawielistew zaciskowych. Zwracać przy tym uwagę naprzyporządkowanie biegunów. Jeżeli

wykorzystywana ma być wyłącznie funkcjaszybkiego zatrzymania, przewody przyłączyć tylkodo 2-biegunowej listwy zaciskowej. Jeżeli

wykorzystywane mają być wszystkie funkcje,przewody przyłączyć do 5-biegunowej listwyzaciskowej.

11. Wetknąć listwę zaciskową do gniazda przyłączaźródła sygnału cyfrowego.

12. Upewnić się poprzez lekkie pociągnięcie za przewody, że są one mocno osadzone wzaciskach.

13. Ręcznie dokręcić dławnicę kablową.

6. 6 Podłączanie kabla sieciowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i brakuogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzeniapioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych doinstalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementówprzewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciaławskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącegoogranicznika przepięć.

• W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kablize znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy

zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.

• Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciamido 1, 5 kV.

Ryzyko uszkodzenia produktu w wyniku wnikania do niego wilgoci

Wnikanie wilgoci do wnętrza produktu może spowodować jego uszkodzenie oraz negatywniewpływać na jego działanie.

• Kabel sieciowy przyłączać do produktu z dostarczoną w zestawie osłonką na wtyk RJ45.

☐ 1 kabel sieciowy

Wymogi wobec kabla sieciowego:

Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następującychwymagań wobec przewodów:

☐ Typ przewodu: 100BaseTx

☐ Kategoria kabla: Cat5e lub wyższa

☐ Typ wtyczki: RJ45 kategorii 5, 5e lub wyższej

☐ Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP

☐ Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0, 22 mm²

☐ Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kablakrosowego: 50 m

☐ Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowaniaUV.

2. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda sieciowego.

3. Wyjąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej.

4. Przeprowadzić kabel sieciowy przez nakrętkęzłączkową i tuleję gwintowaną i założyć na niegoprzelotkę kablową.

5. Wcisnąć przelotkę kablową do tulei gwintowanej.

6. Wetknąć wtyk sieciowy kabla do gniazdasieciowego w produkcie i upewnić się, żeprawidłowo się on w nim zatrzasnął. Nakręcićtuleję gwintowaną na gwint gniazda sieciowego wprodukcie.

3 2 1

7. Dokręcić nakrętkę złączkową do tulei gwintowanej.

8. Aby utworzyć bezpośrednie połączenie, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyćbezpośrednio do urządzenia końcowego.

9. W celu przyłączenia produktu do lokalnej sieci drugi koniec kabla należy przyłączyć do tejżesieci (np. za pośrednictwem routera).

7 Uruchomienie

7. 1 Sposób postępowania w celu uruchomienia

Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należywykonać w podanej kolejności.

Sposób postępowania Patrz

1. Uruchomić produkt.

2. Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownikaproduk-tu. Do wyboru są różne sposoby połączenia:

• Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN

• Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej

• Połączenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej3. W razie potrzeby zmienić konfigurację sieci. Domyślnie

aktywna jest zalecana przez firmę SMA Solar TechnologyAG automatyczna konfiguracja sieci za pośrednictwemserwera DHCP.

4. Przeprowadzić konfigurację za pomocą asystentainstala-cji. Należy przy tym wprowadzić następujące ustawienia:

• Rejestracja administratora

• Konfiguracja urządzenia (ustawienia w punkcieprzyłączenia do sieci, ustawienia ładowania)

• Utworzenie produktu

• Dodanie urządzeń (liczniki energii,Sunny Home Manager 2. 0)

• Usługi sieciowe

5. W celu umożliwienia monitorowania systemu orazwy-świetlania wizualizacji danych utworzyć w Sunny Portalkonto użytkownika oraz nową instalację lub też dodaćurządzenia do istniejącej już instalacji.

https://www. sunnypor-tal. com

7. 2 Uruchamianie produktu

1. Lekko przechylić pokrywę obudowy i nałożyć ją na

osłonę złączy, a następnie całkowicie ją zamknąć. ~30°

2. Dokręcić śruby w przedstawionej na ilustracjikolejności (TX25, moment dokręcenia: 6 Nm ±0, 3 Nm). Na końcu ponownie dokręcić pierwsząśrubę.

2

4x

41

3. Dokręcić 3 śruby osłony złączy w podanejkolejności (TX20, moment dokręcenia: 3, 5 Nm).

4. Owinąć kabel do ładowania wokół obudowy.

5. Niewykorzystywane otwory w obudowie zamknąć za pomocą dławnic kablowych.

6. Upewnić się, że wszystkie dławnice kablowe wyposażone są we wkładki uszczelniające orazże wkładki te nie wysunęły się z właściwego położenia.

7. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.

8. Poczekać, aż produkt rozpocznie pracę. Trwa to około 4 minuty. Przez ten czas aktualny stanproduktu sygnalizowany jest za pośrednictwem diod LED (patrz rozdział 4. 4, strona 19).

9. Upewnić się, że stacja ładowania znajduje się w trybie szybkiego ładowania.

10. Sprawdzić stację ładowania zgodnie z normą IEC61851 przy użyciu odpowiedniego urządzeniapomiarowego. Podłączyć kabel ładowania dourządzenia pomiarowego.

11. Wypełnić protokół kontroli zgodnie z normą IEC 61851. Przykład protokołu z badaniamożna znaleźć na stronie www. SMA-Solar. com.

12. Usunąć ewentualne stwierdzone nieprawidłowości.

13. Po prawidłowym zakończeniu badania przyłączyćkabel do ładowania do pojazdu.

☑ Zapalają się wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna się faza uruchomienia.

☑ Po upływie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasną.

☑ W zależności od dostępnej mocy zielona dioda LED pulsuje lub świeci się światłemciągłym. Trwa ładowanie pojazdu.

14. Jeżeli wciąż miga zielona dioda LED, oznacza to, że nie zostały spełnione warunkiuruchomienia procesu ładowania. Po spełnieniu warunków dla procesu ładowania stacjaładowania rozpoczyna ładowanie pojazdu.

15. Jeśli czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym, to wystąpiło jakieś zdarzenie. Napodstawie komunikatu o zdarzeniu zidentyfikować zdarzenie i w razie potrzeby podjąćodpowiednie działania.

16. Po zakończeniu procesu ładowania odłączyć kabeldo ładowania od pojazdu i owinąć go wokółproduktu.

7. 3 Zmiana konfiguracji sieci

Po pierwszym nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika (patrz rozdział 8. 1, strona 47)otwiera się strona powitalna.

Strona powitalna umożliwia zmianę konfiguracji sieci. Domyślnie aktywna jest zalecana przezfirmę SMA Solar Technology AG automatyczna konfiguracja sieci za pośrednictwem serweraDHCP. Zmian konfiguracji sieci należy dokonywać tylko wtedy, gdy domyślna konfiguracja jestnieodpowiednia dla wykorzystywanej sieci.

1. Na stronie powitalnej nacisnąć Zmień konfigurację sieci.

2. Wprowadzić konfigurację sieci i potwierdzić przyciskiem [Zapisz].

7. 4 Konfiguracja produktu

Po pierwszym nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika otwiera się strona powitalna.

Po naciśnięciu [Dalej] na stronie powitalnej otwiera się asystent uruchamiania. Asystenturuchamiania umożliwia utworzenie konta administratora, pozwalającego uzyskać dostęp doproduktu, oraz konfigurację produktu.

Ograniczenie maksymalnej mocy ładowania może przeprowadzićinstalator po wprowadzeniu hasła

Ograniczenie mocy ładowania w stacji ładowania może wprowadzić podczas uruchamianiatylko instalator, podając przy tym hasło dostępu. W szczególności maksymalną moc

ładowania stacji EVC22-3AC-10 można ograniczyć do 11 kVA. W tym wypadku zgodnie z §19 ust. 2 niemieckiej ustawy o podłączaniu do sieci niskiego napięcia (NAV) eine wymaganejest uzyskanie zgody operatora sieci na używanie stacji ładowania. Zwiększenie maksymalnejmocy ładowania przez użytkownika w terminie późniejszym jest wykluczona na podstawiekoncepcji praw i ról. Zmiana maksymalnej mocy ładowania (WMaxIn) jest rejestrowana wwewnętrznym dzienniku stacji ładowania oraz udokumentowana i wyświetlana na portaluSunny Portal.

1. Na stronie powitalnej nacisnąć [Dalej]. Wprowadzić dane dla konta administratora i nacisnąć [Dalej]. Należy mieć przy tym nauwadze, że możliwe jest utworzenie tylko 1 konta użytkownika z uprawnieniamiadministratora.

☑ Konto administratora zostało utworzone.

3. W kolejnych krokach asystenta wprowadzić odpowiednią do wykorzystywanego systemukonfigurację. Po wprowadzeniu ustawień w poszczególnych krokach każdorazowo naciskać[Dalej].

☑ Po zakończeniu wszystkich kroków wyświetlana jest strona z informacjami.

4. W celu przejścia do strony startowej interfejsu użytkownika i wyświetlenia danych produktunacisnąć [Dalej].

8 Obsługa

8. 1 Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika 8. 1 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN

Produkt można połączyć z inteligentnym urządzeniem końcowym na wiele sposobów. Sposóbpostępowania może różnić się w zależności urządzenia. Jeśli opisane sposoby postępowania niedotyczą posiadanego urządzenia, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez siećWLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia.

Dostępne są następujące możliwości połączenia:

• Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

• Połączenie za pomocą WPS

• Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLANWarunki:

☐ Produkt jest włączony.

☐ Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon lub laptop).

☐ W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następującychprzeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

☐ W przeglądarce internetowej zainstalowanej w inteligentnym urządzeniu końcowym jestwłączona obsługa protokołu JavaScript.

SSID, adres IP i hasło dostępu do sieci WLAN

• SSID produktu w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA0123456789)

• Hasło WLAN urządzenia: patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej produktu

• Standardowy adres dostępu w celu bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLANpoza siecią lokalną http://smalogin. net lub 192. 168. 12. 3

Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

☐ Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe z kamerą (np. tablet lub smartfon).

☐ W inteligentnym urządzeniu końcowym jest zainstalowana aplikacja SMA 360°.

☐ Założone zostało konto użytkownika w Sunny Portal.

1. Otworzyć aplikację SMA 360° i zalogować się na koncie użytkownika w Sunny Portal.

2. W menu wybrać Skanuj QR Code.

3. Za pomocą skanera QR Code w aplikacji SMA 360° zeskanować QR Code umieszczony na

☑ Inteligentne urządzenie końcowe połączy się automatycznie z produktem. Otworzy sięprzeglądarka internetowa inteligentnego urządzenia końcowego i wyświetlona zostaniestrona powitalna lub strona logowania interfejsu użytkownika.

4. Jeżeli przeglądarka internetowa inteligentnego urządzenia końcowego nie otwiera sięautomatycznie i nie pojawia się strona powitalna lub strona logowania, należy otworzyćprzeglądarkę i wpisać http://smalogin. net w pasek adresu.

Połączenie za pomocą WPSWarunek:

☐ Inteligentne urządzenie końcowe musi posiadać funkcję WPS.

1. Aktywować funkcję WPS na produkcie. W tym celu należy stuknąć palcem 2 razy w pokrywęobudowy produktu.

☑ Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jestwłączona.

2. Aktywować funkcję WPS w inteligentnym urządzeniu końcowym.

3. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i na pasku adresuwpisać http://smalogin. net.

Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLAN

1. Za pomocą inteligentnego urządzenia końcowego wyszukać dostępne sieci WLAN.

2. Na liście wyszukanych sieci WLAN wybrać numer SSID produktu SMA[numer seryjny]. Wprowadzić hasło WLAN urządzenia (patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej).

4. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i na pasku adresu

☑ Wyświetlona zostanie strona powitalna lub strona logowania interfejsu użytkownika.

5. Jeżeli strona logowania interfejsu użytkownika nie otwiera się, na pasku adresu przeglądarkiinternetowej wprowadzić adres IP 192. 3 albo – jeżeli inteligentne urządzeniekońcowe obsługuje usługi mDNS – SMA[numer seryjny]. local lub http://SMA[numerseryjny].

8. 2 Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej

Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP.

W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatyczniepoprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniukonfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

• Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lubprzyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocąoprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).

• Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnymLinux: SMA[numer seryjny]. local (np. SMA0123456789. local)

• Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android:

https://SMA[Seriennummer] (np. : https://SMA0123456789)

☐ Produkt jest połączony za pomocą kabla sieciowego z siecią lokalną (np. poprzez router).

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Brother Celebrity 15