Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069

Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069 jest łatwa do wykonania i pozwala cieszyć się długotrwałym użytkowaniem tej maszyny. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że maszyna jest wyłączona i zimna. Następnie należy dokładnie oczyścić wnętrze maszyny za pomocą szmatki lub ściereczki nasączonej wodą i łagodnym detergentem. Aby usunąć kamień z zasobnika na kawę, należy go wyjąć i umyć szczoteczką lub gąbką w ciepłej wodzie. Należy też regularnie czyścić uszczelki i głowicę ekspresu. Pamiętaj, aby po każdym czyszczeniu dokładnie wytrzeć maszynę do sucha. Dzięki temu można cieszyć się długotrwałym użytkowaniem maszyny Caliber Rmd 069.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber RMD 069. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber RMD 069, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber RMD 069. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber RMD 069 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber RMD 069

Strona: 1

1 17 11 12 13 14 15 16 1018 197 4/63 2/5 8 9Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie1 Wyciszenie Display / Zegar Info2 Zasilanie34 EQ Audio menu5 Mode6 Pokrętło głośności78 AMS91011 M1 Pamięć M1 Pauza/Odtwarzanie Top12 M2 Pamięć M2 Scan (INT)13 M3 Pamięć M314 M4 Pamięć M4 Wybór losowy15 M5 Pamięć M5 10 utworów w dół16 M6 Pamięć M6 10 utworów w górę17 Band18 Dostrajanie w dół Szukanie w dół Poprzedni utwór Szybkie przewijanie w tył19 Dostrajanie w górę Szukanie w górę Następny utwór Szybkie przewijanie w przódNUMERPrzycisk zwalniania paneluZwalnianie panelu Wciśnij ten przycisk, aby zwolnic przedni panel.Zasilanie Przycisk ten służy do włączania i wyłączania urządzenia.Opis funkcijPort USBPowtórz odtwarzanie bieżącego utworu/bieżącej płytyWejście AV typu Jack 3, 5mmSYSTEM TUNER MP3Karta SDBand Przycisk Band służy do zmiany częstotliwości na np. : FM1, FM2, FM3.Wyciszenie Wciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Ponowne naciśnięcie przycisku przywróci poprzednio ustawiony poziom głośności.AF AF oznacza częstotliwości alternatywne. Tuner ustawi się na częstotliwości alternatywne, gdy odbierany sygnał zacznie słabnąć.TATA oznacza komunikat drogowy, który informuje o warunkach panujących na drodze (jeśli jest nadawany). Funkcja TA automatycznie wyłączy tryb wjakim obsługujesz urządzenie i przedstawi informacje drogowe, poczym przełączy urządzenie na poprzedni tryb.PTYFunkcja PTY pozwala na odszukiwanie stacji, które nadają określone programy np. grupa NEWS i grupa POP. Obie te grupy są podzielone na różnedziedziny. PTY "POP": pop/rock, przyjemna/lekka, klasyka/inne, jazz/country, krajowa/dawna. PTY "NEWS": wiadomości/informacje, sport/edukacja,kultura/nauka, pogoda/finanse, społeczeństwo/religia.Dostrajanie w górę/w dół Długie przyciśnięcie spowoduje stopniowe przesunięcie częstotliwości radia w górę lub w dół.Info Przyciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje o utworze.EQ Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć menu.Audio menuPrzycisk Audio menu służy do ustawiania basów, niskich tonów, bilansu oraz regulatora między kanałem niskim a wysokim. Użyj tych opcji, aby ustawićbrzmienie do swoich potrzeb.Mode Przycisk Mode pozwala na przejście z jednego trybu na drugi. W tym celu, wciśnij przycisk Mode tyle razy ile jest to wymagane.AMSJest to funkcja automatycznego zapamiętywania stacji. W trybie tunera zostanie automatycznie zapamiętanych sześć stacji o najsilniejszym sygnale(M1-M6). Uwaga: poprzednio zapisane stacje zostaną utracone.Pokrętło głośnościPokrętło głośności pozwala na ustawienie głośności od minimalnego do maksymalnego poziomu. UWAGA: wysoki poziom dźwięku może uszkodzićsłuch.M1-M6 Są to bieżące stacje, na których możesz zapisać swoje ulubione stacje radiowe, podczas obsługiwania urządzenia w trybie tunera.Pauza/Odtwarzanie Za pomocą tego przycisku moźesz wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie.Scan (INT)Funkcja ta odtworzy 10 sekund każdej piosenki w trybie, USB lub SD. Jeśli odtwarzana jest interesująca Ciebie piosenka, wówczas wciśnij przyciskScan ponownie, aby odtworzyć piosenkę w całości.Powtarzanie Funkcja ta będzie wielokrotnie odtwarzać wybraną piosenkę lub album. Funkcja dostępna jest w trybie CD, USB i SD.Wybór losowy Funkcja ta odtwarza wszystkie piosenki losowo. Jest ona dostępna w trybie USB i SD.Utwór poprzedni/następny Będąc w trybie MP3, wciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego lub poprzedniego.Szybkie przewijanie w przód/w tył Przytrzymaj przycisk, aby przewinąć utwór. Funkcja ta dostępna jest w trybie USB i SD.Szukanie w górę/w dół Wciśnij ten przycisk, aby automatycznie przejść do następnej stacji.Wejście AV typu Jack 3, 5mm Wejście to słuzy do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio.Uwaga! Nie obsługuj urządzenia podczas kierowania samochodem.Port USB Po włożeniu pamięci USB, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu USB.Karta SD Po włożeniu karty SD, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu SD.Reset (z tyłu panelu) Użyj niemetalowego spiczastego przedmiotu, aby wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 5 sekund. Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

RDN

śRODKI OStROżNOśCI

OStRZEżENIE

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

• Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej płyty oraz

komponentów systemu. Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber nie ponosi odpowiedzialności za skutki

wynikające z niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

!

ten symbol oznacza ważne instrukcje. Niezas-

tosowanie się do takich instrukcji może spowo-

dować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

Nie używać żadnych funkcji, które odwracają uwagę od bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Każdą czynność wymagającą dłuższego skupienia uwagi należy wykonywać dopiero po

całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności zawsze

zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Niezastosowanie się może doprowadzić do wypadku.

Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving.

Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning

signals (train crossings, etc. ) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT

LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

Zminimalizować patrzenie na ekran podczas jazdy.

Spoglądanie na wyświetlacz może odwracać uwagę kierowcy od drogi przed pojazdem i być

przyczyną wypadku

Nie należy demontować ani modyfikować.

Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Stosować tylko w samochodach z negatywnym uziemieniem 12 V.

(W razie wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą) Niezastosowanie się do tego zalecenia może

spowodować pożar itp.

trzymać małe przedmioty, takie jak śruby, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Połknięcie może spowodować poważne obrażenia. W przypadku połknięcia, natychmiast

skonsultować się z lekarzem.

Używać odpowiedniego natężenia prądu podczas wymiany bezpieczników.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych lub paneli grzewczych.

Może to spowodować nagrzanie wnętrza urządzenia oraz pożar.

Produkt stosować jedynie do mobilnych zastosowań 12 V.

Stosowanie do celów innych niż zalecane może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektry-

cznym lub innych obrażeń.

Nie umieszczać rąk, palców lub obcych przedmiotów w gniazdach wtykowych lub lukach.

Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu

Natychmiast wyłączyć, gdy wystąpi problem podczas korzystania z produktu.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie

produktu. Produkt zwrócić do autoryzowanego dystrybutora firmy Caliber lub najbliższego centrum

serwisowego Caliber.

czyszczenie produktu.

Używać miękkiej suchej szmatki do okresowego czyszczenia produktu. W przypadku poważniejszych

zabrudzeń, szmatkę należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować rozpuszczenie

lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

temperatura.

Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że temperatura wewnątrz pojazdu znajduje się w przedzi-

ale od 0 °C (+32 °F) do 45 °C (+113 °F).

Kondensacja wilgoci.

Możliwa jest płynna modulacja dźwięku odtwarzanej płyty spowodowana kondensacją wilgoci. W

takiej sytuacji należy wyjąć płytę z odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.

Uszkodzone płyty.

Nie wolno odtwarzać połamanych, zakrzywionych lub uszkodzonych płyt. Odtwarzanie uszkodzo-

nych płyt może spowodować poważne uszkodzenie mechanizmu odtwarzania.

Konserwacja.

W przypadku problemów, nie należy podejmować samodzielnej naprawy urządzenia. Należy

zwrócić się do przedstawiciela firmy Caliber lub najbliższego centrum serwisowego Caliber.

Nigdy nie należy wykonywać następujących czynności.

Nie chwytać oraz nie ciągnąć płyty, została wciągnięta do środka przez mechanizm powtórnego

załadowania. Nie próbować wkładać płyty do urządzenia, jeśli wyłączone jest zasilanie.

Wkładanie płyty.

Odtwarzacz przyjmuje tylko jedną płytę do odtwarzania w danym czasie. Nie wkładać więcej niż

jednego płyty. Upewnić się, że etykieta skierowana jest ku górze przy wkładaniu płyty. Odtwarzacz

wyświetli „Disc error" jeśli płyta zostanie włożona niewłaściwie. Jeśli wyświetlanie „Disc error" będzie

się utrzymywało, nawet gdy płyta została włożona prawidłowo, należy nacisnąć przycisk RESET

szpiczastym przedmiotem, takim jak długopis. Odtwarzanie muzyki podczas jazdy na nierównej

nawierzchni może spowodować przeskakiwanie dźwięku, ale nie doprowadzi do porysowania płyty

ani uszkodzenia odtwarzacza.

Płyty o nieregularnym kształcie.

W tym urządzeniu należy odtwarzać wyłącznie okrągłe płyty, nie należy korzystać z płyt kształtowych.

Używanie płyt o innym kształcie niż okrągły może spowodować uszkodzenie mechanizmu.

Nowe płyty.

Przy próbie włożenia płyty o nieregularnym kształcie lub gdy płyta jest umieszczone nieprawidłowo,

wyświetlony zostanie komunikat „Disc error". Aby zapobiec zakleszczeniu płyty, po tym jak

zostanie ona wysunięta po uprzedniej próbie załadowania, należy przesunąć palec po wnętrzu

środkowego otworu oraz po zewnętrznej krawędzi płyty. Obecne tam nierówności lub zgrubienia

mogą uniemożliwiać prawidłowe załadowanie płyty. Nierówności można usunąć, wycierając krawędź

środkowego otworu oraz zewnętrzną krawędź płyty długopisem lub podobnym przedmiotem, a

następnie włożyć płytę ponownie.

Opening in

het midden

Oneffenheden

Miejsce montażu.

Należy upewnić się, że system nie zostanie zamontowany w miejscu narażonym na:

• Bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ciepła

• Wysoką wilgotność powietrza oraz wody

• Nadmierny kurz

• Nadmierne wibracje

Prawidłowa obsługa.

Nie upuścić płyty w trakcie przenoszenia. Trzymać płytę tak, aby nie zostawić odcisków palców na

powierzchni. Nie przyklejać taśm, papieru lub etykiet na płytę. Nie pisać po powierzchni płyty.

niet correct

Czyszczenie płyty.

Odciski palców, kurz lub zabrudzenia na powierzchni płyty mogą spowodować, że odtwarzacz DVD

będzie pomijał utwory. W celu rutynowego wyczyszczenia, należy przetrzeć powierzchnię płyty

czystą, miękką szmatką od środka płyty ku jej krawędzi. Jeżeli powierzchnia jest mocno zabrud-

zona, należy zwilżyć czystą i miękką szmatkę w roztworze łagodnego i neutralnego detergentu

przed rozpoczęciem czyszczenia płyty.

Akcesoria do płyt.

Na rynku dostępne są różne akcesoria służące ochronie powierzchni płyt i poprawy jakości dźwięku.

Jednak większość z nich ma wpływ na grubość i/lub średnicę otworu płyty. Korzystanie z takich

akcesoriów może spowodować problemy z odtwarzaniem.

nieuwe

Disc

Buitenkant

(oneffenheden)

correct

correct

RMD

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

• Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej płyty oraz

komponentów systemu. Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber nie ponosi odpowiedzialności za skutki

wynikające z niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

!

Ten symbol oznacza ważne instrukcje. Niezas-

tosowanie się do takich instrukcji może spowo-

dować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

Nie używać żadnych funkcji, które odwracają uwagę od bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Każdą czynność wymagającą dłuższego skupienia uwagi należy wykonywać dopiero po

całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności zawsze

zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Niezastosowanie się może doprowadzić do wypadku.

Podczas jazdy utrzymywać głośność na poziomie, przy którym możliwe jest usłyszenie

odgłosów z zewnątrz pojazdu.

Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy usłyszenie sygnałów takich jak:

dźwięki syreny pojazdów ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe kole-

jowym), może stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku. GŁOŚNE SŁUCHANIE MUZYKI W

SAMOCHODZIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.

Nie należy demontować ani modyfikować.

Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Stosować tylko w samochodach z negatywnym uziemieniem 12 V.

(W razie wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą) Niezastosowanie się do tego zalecenia może

spowodować pożar itp.

Trzymać małe przedmioty, takie jak śruby, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Połknięcie może spowodować poważne obrażenia. W przypadku połknięcia, natychmiast

skonsultować się z lekarzem.

Używać odpowiedniego natężenia prądu podczas wymiany bezpieczników.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych lub paneli grzewczych.

Może to spowodować nagrzanie wnętrza urządzenia oraz pożar.

Produkt stosować jedynie do mobilnych zastosowań 12 V.

Stosowanie do celów innych niż zalecane może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycz-

nym lub innych obrażeń.

Natychmiast wyłączyć, gdy wystąpi problem podczas korzystania z produktu.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie

produktu. Produkt zwrócić do autoryzowanego dystrybutora firmy Caliber lub najbliższego centrum

serwisowego Caliber.

Czyszczenie produktu.

Używać miękkiej suchej szmatki do okresowego czyszczenia produktu. W przypadku poważniejszych

zabrudzeń, szmatkę należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować rozpuszczenie

lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że temperatura wewnątrz pojazdu znajduje się w przedzi-

ale od 0 °C (+32 °F) do 45 °C (+113 °F).

Konserwacja.

W przypadku problemów, nie należy podejmować samodzielnej naprawy urządzenia. Należy

zwrócić się do przedstawiciela firmy Caliber lub najbliższego centrum serwisowego Caliber.

OSTRZEŻENIE

Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja czyszczenia Caliber Rmd 069