Informacje i instrukcje montażu Cisco 3925

Cisco 3925 jest wielofunkcyjnym routerami dla przedsiębiorstw, który zapewnia wysokowydajną routerową obsługę przedsiębiorstw. Jest dostarczany z bogatym zestawem funkcji, w tym obsługą sieci bezprzewodowych, obsługą klienta Voice over IP i szerokopasmową łącznością WAN. Aby skonfigurować Cisco 3925, należy wykonać wiele czynności, w tym instalację i montaż. Instrukcje instalacji i montażu zawierają dokładne informacje dotyczące tego, jak podłączyć urządzenie i skonfigurować sieć. Możliwe jest również skonfigurowanie routera za pomocą konsoli lub oprogramowania. Instrukcje montażu Cisco 3925 są dostępne w formacie PDF w witrynie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Informacje i instrukcje montażu Cisco 3925

1 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem Lipiec 2012 Centrala dla krajów obu Ameryk Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel. : NETS (6387) Faks:

2 PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW W TEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. DOŁOŻONO STARAŃ, ABY WSZELKIE DEKLARACJE, INFORMACJE ORAZ REKOMENDACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI BYŁY DOKŁADNE, JEDNAK PODAJE SIĘ JE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ. UŻYTKOWNICY SĄ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNI ZA SPOSÓB, W JAKI UŻYTKUJĄ TE PRODUKTY. LICENCJA OPROGRAMOWANIA ORAZ OGRANICZONA GWARANCJA NA POWIĄZANY PRODUKT SĄ ZAWARTE W PAKIECIE INFORMACYJNYM DOSTARCZONYM RAZEM Z PRODUKTEM I SĄ WŁĄCZONE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ODWOŁANIA. JEŚLI ODNALEZIENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA LUB OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE JEST MOŻLIWE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY CISCO W CELU OTRZYMANIA KOPII. Informacja dotycząca zgodności urządzeń klasy A z wymaganiami komisji FCC: To urządzenie zostało przebadane z wynikiem pozytywnym pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A według części 15 wytycznych FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania sprzętu na obszarach przemysłowych. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja oraz użycie urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Użycie urządzenia na obszarach zamieszkanych może wywołać szkodliwe zakłócenia, które w przypadku ich pojawienia się, powinny zostać skorygowane przez użytkowników na ich koszt. Informacja dotycząca zgodności urządzeń klasy B z wymaganiami komisji FCC: To urządzenie zostało przebadane z wynikiem pozytywnym pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B według części 15 wytycznych FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próby wyeliminowania tych zakłóceń, stosując następujące środki zaradcze: Obrócić lub przenieść antenę odbiorczą. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazda w sieci zasilającej innej niż ta, do której podłączony jest odbiornik. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Modyfikacje produktu niezatwierdzone przez firmę Cisco mogą spowodować unieważnienie aprobaty komisji FCC oraz prawa użytkownika do obsługi urządzenia. Użycie przez firmę Cisco kompresji nagłówka TCP stanowi adaptację programu powstałego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (UCB) w ramach ogólnie dostępnej (ang. public domain) wersji systemu operacyjnego UNIX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1981, Regents of the University of California. NIE NARUSZAJĄC ŻADNEJ Z ZAWARTYCH TU GWARANCJI, WSZELKIE PLIKI DOKUMENTACJI ORAZ OPROGRAMOWANIA POCHODZĄCE OD TYCH DOSTAWCÓW SĄ DOSTARCZONE W STANIE, W JAKIM SĄ, Z ICH WSZELKIMI BŁĘDAMI. FIRMA CISCO ORAZ WYŻEJ WYMIENIENI DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH WYRA NYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ WARTOŚCI RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, A TAKŻE GWARANCJI ZWIĄZANEJ Z NARUSZENIEM PRAW ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZASTOSOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CISCO ANI ŻADEN JEJ DOSTAWCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYJĄTKOWE, WYNIKŁE LUB UBOCZNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, NAWET JEŚLI FIRMA CISCO LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE ICH WYSTĄPIENIA. CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, logo Cisco, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE oraz Welcome to the Human Network są znakami towarowymi; Changing the Way We Work, Live, Play oraz Learn and Cisco Store są znakami usługowymi; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx oraz logo WebEx są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz niektórych innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie lub na stronie internetowej są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (0812R) Wszelkie adresy protokołu komunikacyjnego IP oraz numery telefonów użyte w tym dokumencie nie powinny być traktowane jako adresy lub numery rzeczywiste. Wszelkie przykłady, obrazy ekranów zawierające polecenia, diagramy topologii sieci oraz inne dane zawarte w dokumencie zostały przedstawione wyłącznie w celach demonstracyjnych. Jakiekolwiek użycie rzeczywistych adresów IP lub numerów telefonów w treści demonstracyjnej jest przypadkowe i niezamierzone Cisco Systems, Inc.

3 SPIS TREŚCI Wstęp vii Cele vii Odbiorcy vii Organizacja viii Konwencje viii Dokumenty pokrewne ix Wyszukiwanie numeru seryjnego produktu x Uzyskiwanie dokumentacji, pomocy technicznej oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa xi ROZDZIAŁ 1 Omówienie 1-1 Informacje o punkcie dostępowym Modele urządzeń 1-2 Obszary o określonych wymogach prawnych 1-4 Właściwości urządzeń 1-4 Złącza 1-5 Działanie z wieloma modułami radiowymi 1-8 Konfiguracja anten 1-9 Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet 1-9 Antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz 1-10 Zasady bezpieczeństwa 1-12 Różne źródła zasilania 1-13 Porty sieci Ethernet (PoE) 1-14 Opcja z połączeniem światłowodowym 1-14 Metalowa obudowa 1-15 Dodatkowe opcje sprzętowe 1-15 Przykłady instalacji sieci 1-15 Łączność bezprzewodowa typu backhaul 1-17 Mostowanie punkt-punkt 1-17 Mostowanie typu punkt-wielopunkt 1-18 Sieć kratowa punkt-wielopunkt 1-19 Proces aktywacji routera sieci szkieletowej Honeywell 1-20 Operacje sieciowe w warstwie

4 Spis treści ROZDZIAŁ 2 Instalacja punktu dostępowego 2-1 Rozpakowanie punktu dostępowego 2-2 Zawartość opakowania 2-2 Narzędzia i sprzęt 2-2 Dodatkowe narzędzia i sprzęt 2-2 Dodatkowe narzędzia i sprzęt zapewniane we własnym zakresie 2-3 Sprzęt i narzędzia wymagane do montażu na słupie 2-3 Ostrzeżenia 2-4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2-5 Oświadczenie zgodności z normami bezpieczeństwa FCC 2-5 Zasady bezpieczeństwa 2-5 Zapobieganie uszkodzeniom urządzeń radiowych w środowisku testowym 2-7 Dodatkowe zagadnienia związane ze strefami zagrożonymi wybuchem 2-8 Ostrzeżenia 2-9 Zgodność 2-9 Etykieta zgodności 2-10 Wskazówki dotyczące instalacji 2-12 Ocena lokalizacji 2-12 Przed rozpoczęciem instalacji 2-13 Elementy montażowe punktów dostępowych 2-13 Rozmieszczenie złączy N anteny 2-16 Dodawanie adresu MAC punktu dostępowego do listy filtrów kontrolera 2-16 Konfiguracja punktów dostępowych RAP 2-16 Konfiguracja nazwy grupy mostu 2-17 Instalacja punktu dostępowego 2-18 Opcje instalacji 2-18 Orientacja punktu dostępowego podczas instalacji 2-18 Montaż punktu dostępowego na ścianie 2-19 Montaż punktu dostępowego na słupie 2-22 Montaż uchwytu zaciskowego i uchwytu mocującego 2-22 Montaż na słupie 2-24 Otwieranie pokrywy uchylnej 2-29 Zamykanie pokrywy uchylnej 2-30 Użycie przycisku Reset 2-31 Ponowny rozruch punktu dostępowego 2-32 Uziemianie punktu dostępowego 2-32 Podłączanie światłowodu do punktu dostępowego (1552H) 2-33 Podłączanie przewodu światłowodowego do punktu dostępowego serii 1552H

5 Spis treści Podłączanie światłowodu do punktu dostępowego (1552SA oraz 1552SD) 2-35 Podłączanie przewodu światłowodowego do punktów dostępowych z serii 1552SA oraz 1552SD 2-36 Zasilanie punktu dostępowego 2-40 Podłączanie zasilacza serii 1552H 2-41 Podłączanie kabla Ethernet do punktu dostępowego 2-42 Podłączanie kabla zasilającego 12 VDC do punktu dostępowego 2-45 Podłączanie kabla zasilającego 24 VDC do punktu dostępowego 2-48 Podłączanie do uziemienia i źródła prądu przemiennego 2-50 Konserwacja 2-52 Odłączanie punktu dostępowego z systemu 2-52 Przeprowadzanie okresowych inspekcji 2-53 Dalsze czynności 2-53 ROZDZIAŁ 3 Rozwiązywanie problemów 3-1 Wskazówki dotyczące użytkowania punktów dostępowych 3-2 Ważne uwagi 3-3 Opóźnienia konwergencji 3-3 Zapętlenie mostu 3-3 Serwer DHCP kontrolera 3-3 Przesył danych punktów dostępowych MAP 3-3 Lista filtrów adresów MAC kontrolera 3-3 Używanie opcji 43 protokołu DHCP 3-4 Monitorowanie diod LED punktów dostępowych 3-4 Sprawdzanie powiązania z kontrolerem 3-5 Zmiana nazwy grupy mostu 3-6 Lokalne łączenie z punktem dostępowym 3-6 Zasilacz sieciowy punktu dostępowego 3-8 Monitorowanie diod LED zasilacza sieciowego 3-9 ZAŁĄCZNIK A Przetłumaczone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa A-1 ZAŁĄCZNIK B Deklaracje zgodności oraz informacje prawne B-1 Deklaracja zgodności producenta urządzeń komunikacyjnych z postanowieniami Federalnej Komisji Komunikacji B-2 Kanada B-3 Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi B-3 Deklaracja zgodności w zakresie emisji fal radiowych B-3 5

6 Spis treści Wspólnota Europejska, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein B-4 Deklaracja zgodności w zakresie Dyrektywy R&TTE 1999/5/WE oraz Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych B-4 Deklaracja zgodności w zakresie emisji fal radiowych B-5 Stany Zjednoczone B-5 Kanada B-5 Unia Europejska B-5 Australia B-5 Wytyczne dotyczące użytkowania punktów dostępowych Cisco Aironet w Japonii B-6 Tłumaczenie na język japoński B-6 Tłumaczenie na język angielski B-6 Oświadczenie VCCI na terenie Japonii B-7 Przepisy dotyczące punktów dostępowych Cisco Aironet na Tajwanie B-7 Tłumaczenie na język chiński B-7 Tłumaczenie na język angielski B-8 Tłumaczenie na język chiński B-8 Tłumaczenie na język angielski B-8 Oświadczenie 371 Kabel zasilający i zasilacz sieciowy B-9 Tłumaczenie na język angielski B-9 Deklaracja zgodności UE B-9 ZAŁĄCZNIK C Kanały i poziomy mocy C-1 ZAŁĄCZNIK D Parametry techniczne punktów dostępowych D-1 ZAŁĄCZNIK E Opis styków złączy punktu dostępowego E-1 ZAŁĄCZNIK F Konfiguracja opcji 43 protokołu DHCP F-1 Omówienie F-2 Konfiguracja opcji 43 w punktach dostępowych serii 1100, 1130, 1200, 1240, 1250, 1300, 1520 oraz 1550 F-3 S ŁOWNICZEK 6

7 Wstęp W sekcji opisano cele, odbiorców, organizację i konwencje Podręcznika instalacji punktu dostępowego Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Cele W publikacji opisano kolejne etapy instalacji zewnętrznego punktu dostępowego sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (nazywanego tu punktem dostępowym). Model 1552 został wyposażony w punkt dostępowy. Model 1552 to platforma z podwójnym urządzeniem radiowym obsługująca dwa pasma (o częstotliwości 2, 4 oraz 5 GHz). Odbiorcy Publikacja jest przeznaczona dla osób, które po raz pierwszy instalują i konfigurują punkt dostępowy. Instalator powinien znać struktury sieciowe, zasady i pojęcia. Ostrzeżenie Tylko odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu. Instrukcja 1030 Ostrzeżenie W Norwegii, Finlandii i Szwecji sprzęt powinien zostać zainstalowany w miejscach o ograniczonym dostępie. Tylko odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w tym podręczniku instalacji. vii

8 Wstęp Organizacja Konwencje Podręcznik składa się z następujących sekcji: Rozdział Tytuł Opis Rozdział 1 Omówienie Opis głównych komponentów i właściwości punktu dostępowego. Rozdział 2 Instalacja punktu dostępowego Ostrzeżenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i montażu niezbędne do instalacji punktu dostępowego. W rozdziale znajduje się nowa sekcja zawierająca informacje i procedury związane z montażem punktu dostępowego w niebezpiecznych lokalizacjach Klasy I, Obszaru 2, Strefy 2. Rozdział 3 Rozwiązywanie problemów Procedury rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących punktu dostępowego. Dodatek A Dodatek B Przetłumaczone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Deklaracje zgodności oraz informacje prawne W podręczniku zastosowano następujące konwencje: Opis sposobu korzystania z dokumentu, który zawiera objaśnienia ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa występujących w podręczniku. Konwencje prawne stosujące się do punktów dostępowych oraz wytyczne dotyczące ich użytkowania na terenie Japonii. Dodatek C Kanały i poziomy mocy Opis korzystania z dokumentu, który zawiera listę kanałów radiowych punktu dostępowego oraz dopuszczalne maksymalne poziomy mocy w świetle różnych ograniczeń prawnych na świecie. Dodatek D Parametry techniczne Parametry techniczne punktu dostępowego. punktów dostępowych Dodatek E Opis styków złączy punktu dostępowego Opis styków złączy punktu dostępowego. Dodatek F Konfiguracja opcji 43 protokołu DHCP Opis procedur konfiguracji opcji 43 protokołu DHCP. Konwencja Opis czcionka pogrubiona Polecenia, opcje poleceń i słowa kluczowe są oznaczone czcionką pogrubioną. kursywa Argumenty, do których są przypisywane wartości oznaczono kursywą. [] Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. czcionka ekranowa Sesje terminalowe i informacje wyświetlane przez system są oznaczone czcionką ekranową. czcionka pogrubiona ekranowa Informacje, które wprowadza użytkownik są oznaczone czcionką pogrubioną ekranową. viii

9 Wstęp Konwencja kursywa ekranowa ^ Opis Argumenty, do których są przypisywane wartości oznaczono kursywą ekranową. Symbol ^ oznacza klawisz Ctrl. Na przykład kombinacja klawiszy ^D na ekranie oznacza jednoczesne przytrzymanie klawisza Ctrl i naciśnięcie klawisza D. < > Znaki niedrukowane (np. hasła) są ujęte w nawiasy kątowe. Uwagi są przedstawiane w następujący sposób: Uwaga Oznacza fragment, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Pola uwag zawierają pomocne sugestie lub odsyłacze do materiałów, które nie znajdują się w tym podręczniku. Przestrogi są przedstawiane w następujący sposób: Przestroga Oznacza, że należy zachować ostrożność. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych. Ostrzeżenia są przedstawiane w następujący sposób: Ostrzeżenie WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Wskazuje sytuację mogącą spowodować obrażenia ciała. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z możliwości porażenia prądem płynącym w obwodach elektrycznych oraz znać podstawowe zasady zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia. Instrukcja 1071 INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ Dokumenty pokrewne W poniższych dokumentach zawarto kompletne informacje na temat punktu dostępowego: Informacje dotyczące kontrolerów bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco i lekkich punktów dostępowych Wprowadzenie: Zewnętrzne punkty dostępowe sieci kratowej Cisco Aironet 1552S Podręcznik konfiguracji kontrolera bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco Instrukcje instalacji zasilacza sieciowego do zewnętrznego punktu dostępowego sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series Kliknij to łącze, aby wyświetlić stronę główną dokumentacji rozwiązań bezprzewodowych firmy Cisco: ix

10 Wstęp Aby przejść do dokumentacji dotyczącej punktu dostępowego, kliknij opcję Cisco Aironet 1550 Series znajdującą się na liście Zewnętrzne rozwiązania bezprzewodowe. Dostęp do dokumentacji można uzyskać z okna Pomoc techniczna. Aby przejść do dokumentacji kontrolera bezprzewodowej sieci LAN firmy Cisco, kliknij opcję Kontrolery wolnostojące znajdującą się na liście Kontrolery bezprzewodowych sieci LAN. Wyszukiwanie numeru seryjnego produktu Numer seryjny punktu dostępowego znajduje się na spodzie urządzenia (patrz Rysunek 1). Rysunek 1 Umiejscowienie etykiety z numerem seryjnym SN: NNNNNNNNN SN: NNNNNNNNN Etykieta z numerem seryjnym punktu dostępowego zawiera następujące informacje: Numer modelu np. AIR-CAP1552S-x-K9. Numer seryjny np. WCN B (11 znaków alfanumerycznych). Adres MAC punktu dostępowego np. 68BDABF54600 (12 znaków szesnastkowych). Znajduje się pod numerem seryjnym. Do uzyskania pomocy technicznej wymagany jest numer seryjny produktu. x

11 Wstęp Uzyskiwanie dokumentacji, pomocy technicznej oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa Ten punkt dostępowy jest sprzedawany przez grupę Honeywell Process Solutions ( w ramach rozwiązania OneWireless. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą tego punktu dostępowego, należy skontaktować się z firmą Honeywell za pośrednictwem strony internetowej: lub telefonicznie: (opcja 1). Informacje o uzyskiwaniu dokumentacji i pomocy technicznej, przesyłaniu komentarzy do dokumentacji, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zalecanych aliasach oraz ogólnej dokumentacji firmy Cisco można znaleźć w comiesięcznych aktualizacjach na stronie Co nowego w dokumentacji technicznej firmy Cisco. Znajduje się tam również lista nowej i poprawionej dokumentacji technicznej firmy Cisco: Aby przejść do dokumentacji dotyczącej nowych rozwiązań bezprzewodowych, kliknij opcję Łączność bezprzewodowa. xi

12 Wstęp xii

13 1 ROZDZIAŁ Omówienie Zewnętrzny punkt dostępowy sieci kratowej Cisco Aironet 1550 Series do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (nazywany dalej punktem dostępowym lub punktem AP) to zewnętrzny, modułowy, bezprzewodowy punkt dostępowy przeznaczony do użytku w sieci kratowej. Punkt dostępowy obsługuje również bezprzewodowy dostęp urządzenia klienckiego, mostowanie punkt-punkt, mostowanie punkt-wielopunkt oraz łączność bezprzewodową sieci kratowej punkt-wielopunkt. Informacje o punkcie dostępowym 1552 Punkt dostępowy 1552 obsługuje dwa pasma radiowe (o częstotliwości 2, 4 GHz oraz 5 GHz) i zapewnia dostęp urządzenia klienckiego bez konieczności posiadania licencji. Moduły radiowe 5 GHz są przeznaczone do zadań typu backhaul mających na celu dostęp do sieci przewodowych, podczas gdy moduł 2, 4 GHz jest stosowany w przypadku bezprzewodowych urządzeń klienckich. W zależności od modułu radiowego punkt dostępowy może obsługiwać prędkość przesyłu danych w zakresie Mb/s (Załącznik D, Parametry techniczne punktów dostępowych zawiera informacje na temat konkretnych prędkości przesyłu). Punkt dostępowy 1552 jest zgodny z modułową koncepcją serii 1520 i oferuje elastyczność konfiguracji modułu radiowego. Oprócz pełnej współpracy z urządzeniami klienckimi zgodnymi ze standardem n punkt dostępowy 1552 współpracuje ze starszymi urządzeniami klienckimi i zapewnia większą wydajność działania typu backhaul. Punkt dostępowy 1552 można również skonfigurować ze zintegrowaną bramą zgodną ze standardem ISA 100. Punkt dostępowy jest jednostką wolnostojącą z możliwością montażu na słupie. Może także pełnić funkcję węzła przekaźnikowego dla innych punktów dostępowych niepołączonych bezpośrednio z siecią przewodową. Opatentowany protokół AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) zapewnia inteligentne trasowanie bezprzewodowe. Umożliwia każdemu punktowi dostępowemu identyfikację urządzeń sąsiadujących oraz inteligentny wybór optymalnej ścieżki do sieci przewodowej, dzięki obliczeniu obciążenia każdej ścieżki pod względem siły sygnału oraz liczby pętli na ścieżce dostępu do kontrolera. Punkt dostępowy jest konfigurowany, monitorowany i obsługiwany za pośrednictwem kontrolera sieci bezprzewodowej firmy Cisco (nazywanego dalej kontrolerem), jak przedstawiono w Podręczniku konfiguracji urządzenia Cisco Wireless LAN Controller. Punkty dostępowe bezprzewodowej sieci kratowej firmy Cisco, Podręcznik budowy i instalacji, wersja 7. 0 przedstawia sposób rozplanowania i wstępnej konfiguracji sieci kratowej firmy Cisco obsługującej bezprzewodowe instalacje punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz instalację urządzeń sieci kratowej. W kontrolerach zastosowano system zarządzania obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki, interfejs wiersza poleceń (CLI) lub system zarządzania siecią Cisco Wireless Control System (WCS) przeznaczony do zarządzania kontrolerem i powiązanymi punktami dostępowymi. Punkt dostępowy obsługuje sprzętowy standard szyfrowania zaawansowanego AES między węzłami bezprzewodowymi w celu zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia. 1-1

14 Modele urządzeń Rozdział 1 Omówienie W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące następujących zagadnień: Modele urządzeń, strona 1-2 Właściwości urządzeń, strona 1-4 Przykłady instalacji sieci, strona 1-15 Modele urządzeń Tabela 1-1 zawiera numery modeli (lub numery części) oraz konfigurację zewnętrznych punktów dostępowych sieci kratowej Cisco Aironet 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Tabela 1-2 przedstawia szczegółową listę części obsługiwanych przez każdy model punktu dostępowego Załącznik B, Deklaracje zgodności oraz informacje prawne. zawiera szczegółowy opis deklaracji zgodności i informacji dotyczących przepisów stosujących się do punktów dostępowych Tabela 1-1 Punkt dostępowy 1552 numery modeli i ich opisy Model (lub numer części) AIR-CAP1552S-x-K9 AIR-CAP1552H-x-K9 Konfiguracja Wersja z dwoma modułami radiowymi (2, 4 GHz i 5 GHz). Model obsługuje trzy (3) zewnętrzne dwupasmowe anteny dookólne. Można je zamówić łącznie z urządzeniem. Model ten obsługuje także dwa moduły radiowe zgodne ze standardem ISA100, umożliwiające połączenie z nadajnikami-odbiornikami sieci czujników Opcjonalny moduł światłowodowy przekaźnika niewielkich rozmiarów SFP można zamówić razem z punktem AP. Punkt AP może obsługiwać światłowodowy lub miedziany moduł SFP. Kraje (obszary o określonych wymogach prawnych) zaznaczone zmienną x zostały przedstawione na stronie: oduct_data_sheet0900aecd80537b6a. html Szczegółowe informacje dotyczące obszarów o określonych wymogach prawnych spełnianych przez ten model znajdują się w arkuszu danych produktu na stronie: oduct_data_sheet0900aecd80537b6a. html Wersja z dwoma urządzeniami radiowymi (2, 4 GHz i 5 GHz) do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (Haz Loc). Punkt AP obsługuje bramę zgodną ze standardem ISA 100, 3 zewnętrzne dwupasmowe anteny dookólne oraz 2 zewnętrzne anteny dookólne o częstotliwości 2, 4 GHz. html 1-2

15 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Tabela 1-2 Komponenty każdego modelu punktu dostępowego S 1552H Anteny Zewnętrzne Zewnętrzne Światłowodowe SFP Tak Tak Port PoE-Out 1 Tak Tak 802. 3af (np. wideo) Modem kablowy - - DOCSIS 3. 0 Euro DOCSIS 3. 0 HazLoc Tak Tak Klasa 1, obszar2/strefa2 Opcja podtrzymywania baterii - - Opcje zasilania Prąd zmienny, prąd stały Prąd zmienny, prąd stały, PoE 2 1. Gdy model 1552S/H jest zasilany przez PoE, port PoE-Out nie jest aktywny. 2. Standardem dla portu PoE-In nie jest standard 802. 3af; nie współpracuje on z przełącznikiem sieci Ethernet obsługującym standard PoE 802. 3af. Wymagany jest dedykowany zasilacz sieciowy (AIR-PWRINJ1500-2=). Obszary o określonych wymogach prawnych Znak -x w numerach modelu 1552 oznacza obszar. Na przykład w numerze AIR-CAP1552H-x-K9 -x oznacza obszar o określonych wymogach prawnych w danym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów o określonych wymogach prawnych spełnianych przez każdy z modeli punktu dostępowego 1552 znajdują się w dokumencie: Stan zgodności sieci bezprzewodowej LAN, zamieszonym na stronie: 7b6a. html Aby zlokalizować modele 1552 punktu dostępowego, należy kliknąć pozycję Punkty dostępowe sieci kratowej abgn. Właściwości urządzeń W tej sekcji przedstawiono właściwości modelu 1552 punktów dostępowych. Ta sekcja zawiera opis następujących właściwości urządzeń: Złącza, strona 1-5 Działanie z wieloma modułami radiowymi, strona 1-8 Konfiguracja anten, strona 1-9 Różne źródła zasilania, strona 1-13 Porty sieci Ethernet (PoE), strona 1-14 Opcja z połączeniem światłowodowym, strona 1-14 Metalowa obudowa, strona 1-15 Dodatkowe opcje sprzętowe, strona

16 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Złącza Ilustracje Rysunek 1-1 Rysunek 1-4 przedstawiają złącza punktu dostępowego dla obu modeli. Rysunek 1-5 i Rysunek 1-6 przedstawiają złącza typu N anteny zewnętrznej. Uwaga Na rysunkach w tym dokumencie przedstawiono wszystkie dostępne połączenia punktu dostępowego. Nieużywane połączenia są zasłonięte zatyczką, co zapewnia wodoszczelność punktu dostępowego. Dostępne są wodoszczelne elementy pośredniczące do otworów złączy. Można je zamontować przed instalacją punktu dostępowego lub po niej. Rysunek 1-1 Złącza znajdujące się na spodzie punktu dostępowego, model AIR-CAP1552H-x-K Port antenowy 4 6 Port światłowodowy 2 Port antenowy 5 7 Port PoE-out 3 Port antenowy 6 8 Diody LED (dioda stanu, Up Link, RF1, RF2) 4 Port zasilania prądem zmiennym, tylko w 9 Port PoE-in przypadku modelu AIR-CAP1552H-x-K9 lub Wejście dławika kablowego (1/2-NPT) dla kabla transmisji danych (zewnętrzny kabel STP kat. 5) 5 Nieużywane Uwaga Rysunek 1-1 nie uwzględnia portów antenowych 1, 2 i 3. Są one zarezerwowane do przyszłego użytku i znajdują się na górnej powierzchni punktu dostępowego. 1-4

17 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Rysunek 1-2 Złącza znajdujące się na spodzie punktu dostępowego, model AIR-CAP1552S-x-K Port antenowy 4 (ISA100. 11a) 5 Nieużywane 2 Okienko podczerwieni 6 Port PoE-out 3 Port antenowy 6 (ISA100. 11a) 7 Diody LED (dioda stanu, Up Link, RF1, RF2) 4 Porty zasilania prądem zmiennym (1552SA) lub stałym 24 V (1552SD) oraz port światłowodowy typu backhaul 8 Ethernet Rysunek 1-3 Port konsoli dla punktu dostępowego, model AIR-CAP1552H-x-K9 i AIR-CAP1552S-x-K Port konsoli 2 Nieużywane 1-5

18 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Rysunek 1-4 Złącze zasilania prądem stałym i zacisk uziemienia (wszystkie modele) Port zasilania prądem stałym 3 Otwór uchwytu mocującego 2 Otwór uchwytu mocującego 4 Położenie zacisku do podłączenia uziemienia (co najmniej 16 mm VD, 6 AWG) Rysunek 1-5 przedstawia położenie portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552H-x-K9. Rysunek 1-5 Położenie zewnętrznych portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552H-x-K Nieużywane 4 Port antenowy 6- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 2 Nieużywane 5 Port antenowy 5- złącze typu N (z zatyczką) Rx 3 Nieużywane 6 Port antenowy 4- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 1-6

19 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Rysunek 1-6 przedstawia położenie portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552S-x-K9. Rysunek 1-6 Położenie zewnętrznych portów antenowych dla modeli AIR-CAP1552S-x-K Antena podłączona do portu antenowego 1 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 2 Antena podłączona do portu antenowego 2 (złącze typu N) (WiFi RX) 3 Antena podłączona do portu antenowego 3 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) Port antenowy 6- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx 5 Port antenowy 4- złącze typu N (z zatyczką) Tx/Rx Działanie z wieloma modułami radiowymi Punkt dostępowy model 1552 obsługuje jednoczesne działanie dwóch modułów radiowych 2, 4 GHz b/g/n z technologią wielu wejść i wyjść (MIMO) oraz moduł radiowy 5 GHz a/n MIMO. Moduł radiowy 2, 4 GHz obsługuje kanały od 1 do 11 w Stanach Zjednoczonych, od 1 do 13 w Europie i od 1 do 13 w Japonii. Jest wyposażony w dwa nadajniki o maksymalnej mocy wyjściowej 25 dbm zapewniające działanie zgodne ze standardem b/g/n. Moc wyjściową można konfigurować na 5 poziomach. Jest wyposażony w trzy odbiorniki obsługujące algorytm MRC (maximum-ratio combining). Moduł radiowy 5 GHz działa w paśmie UNII-2 (5, 25 5, 35 GHz), paśmie UNII-2 poszerzonym/etsi (5, 47 5, 725 GHz) oraz paśmie wyższym ISM (5, 725 5, 850 GHz). Jest wyposażony w dwa nadajniki o maksymalnej łącznej mocy wyjściowej 26 dbm dla pasm UNII-2 i poszerzonego/etsi. W przypadku wyższego pasma ISM maksymalna łączna moc wyjściowa wynosi 28 dbm. Moc wyjściową można konfigurować na 5 różnych poziomach skokowo co 3 db. Trzy odbiorniki obsługują algorytm MRC (maximum-ratio combining). 1-7

20 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Konfiguracja anten Punkt dostępowy 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem obsługuje dwupasmową antenę dookólną firmy Cisco (AIR-ANT2547V-N-HZ) oraz antenę dookólną Cisco Aironet 2, 4 GHz (AIR-ANT2450V-N-HZ), nazywane patykami, patrz Rysunek 1-7 oraz Rysunek 1-8. Dwupasmowa antena dookólna firmy Cisco jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z urządzeniami radiowymi emitującymi fale w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z urządzeniami radiowymi emitującymi fale w paśmie częstotliwości 2, 4 GHz. Anteny te są przeznaczone do konfiguracji montażu na słupie (patrz sekcja Instalacja punktu dostępowego na stronie 2-18. ) W modelu AIR-CAP1552H-x-K9 używane są trzy anteny dwupasmowe. W modelu AIR-CAP1552S-x-K9 używane są trzy dwupasmowe anteny zewnętrzne i dwie jednopasmowe anteny 2, 4 GHz. Modele 1552S i 1552H wymagają podłączenia wszystkich anten zewnętrznych. Rysunek 1-5 oraz Rysunek 1-6 przedstawiają położenie portów antenowych w modelach 1552S i 1552H. Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet Dwupasmowa antena dookólna Cisco Aironet jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z zewnętrznymi punktami dostępowymi Cisco Aironet wyposażonymi w moduły radiowe o częstotliwości pasm 2, 4 GHz i 5 GHz (Rysunek 1-7). Podstawowe parametry pracy anteny: Dookólny kolinearny szyk antenowy Działanie w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz Zysk: MHz 4-dBi MHz 7-dBi Antena tworzy dookólny wzorzec emisji. Aby go uzyskać, należy przymocować punkt dostępowy do boku elementu promieniującego, tak aby żadna przeszkoda nie zakłócała emisji. Szczegółowe informacje dotyczące anteny znajdują się w dokumencie Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (AIR-ANT2547V-N-HZ). Podczas montażu anteny należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera sekcja Zasady bezpieczeństwa na stronie

21 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Antena dookólna Cisco Aironet 2, 4 GHz Antena dookólna 2, 4 GHz jest przeznaczona do użytku na zewnątrz z zewnętrznymi punktami dostępowymi Cisco Aironet wyposażonymi w moduły radiowe o częstotliwości pasma 2, 4 GHz (Rysunek 1-8). Podstawowe parametry pracy anteny: Dookólny kolinearny szyk antenowy Działanie w paśmie częstotliwości 2, 4 GHz Zysk: 5, 0 dbi Antena tworzy dookólny wzorzec emisji. Szczegółowe informacje dotyczące anteny znajdują się w dokumencie Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet 5 dbi do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (AIR-ANT2450V-N-HZ). Podczas montażu anten należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera sekcja Zasady bezpieczeństwa na stronie Rysunek 1-7 Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet montaż na modelu AIR-CAP1552H-x-K

22 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Rysunek 1-8 Dookólna antena dwupasmowa Cisco Aironet i dookólna antena Cisco Aironet 2, 4 GHz montaż na modelu AIR-CAP1552S-x-K Antena podłączona do portu antenowego 1 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 2 Antena podłączona do portu antenowego 2 (złącze typu N) (WiFi RX) 3 Antena podłączona do portu antenowego 3 (złącze typu N) (WiFi TX/RX) 4 Antena podłączona do portu antenowego 4 (złącze typu N) (ISA100 RX) 5 Antena podłączona do portu antenowego 6 (złącze typu N) (ISA100 TX/RX) 1-10

23 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie Nie należy umieszczać anteny w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych bądź innych obwodów oświetleniowych lub elektroenergetycznych, lub też w miejscach, gdzie antena mogłaby się zetknąć z takimi obwodami. W trakcie montażu anteny należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zetknąć się z takimi obwodami, ponieważ może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Informacje dotyczące prawidłowego montażu i uziemienia anteny znajdują się w przepisach krajowych i lokalnych (np. dla Stanów Zjednoczonych: NFPA 70, norma NEC, paragraf 810; dla Kanady: Kanadyjski Kodeks Elektryczny, Artykuł 54). Instrukcja 280 Dla własnego bezpieczeństwa należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegać ich. 1. Przed rozpoczęciem montażu warto skontaktować się z przedstawicielem firmy Cisco, aby uzyskać informacje na temat sposobu mocowania właściwego dla rozmiaru i rodzaju montowanej anteny. Miejsce montażu należy wybrać, uwzględniając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność działania. Nie można zapominać, że linie elektroenergetyczne i telefoniczne są do siebie podobne. Dla własnego bezpieczeństwa należy założyć, że zetknięcie z każdą linią napowietrzną może mieć skutek śmiertelny. 3. Należy skontaktować się z operatorem sieci elektrycznej, aby poinformować go o swoich planach i zwrócić się o ocenę zaproponowanego sposobu mocowania. 4. Przed przystąpieniem do prac montażowych wszystkie czynności powinny być dokładnie zaplanowane. Każda osoba biorąca udział w pracach montażowych powinna mieć powierzone konkretne zadanie oraz wiedzieć, jak i kiedy je wykonać. Jedna osoba powinna być odpowiedzialna za wydawanie poleceń i nadzorować prace. 5. W trakcie instalacji anteny należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie wolno używać metalowej drabiny. Nie wolno przeprowadzać prac w deszczowy lub wietrzny dzień. Wymagany jest odpowiedni strój roboczy buty z gumowymi podeszwami, gumowe rękawice i koszula z długim rękawem lub kurtka. 6. Jeśli montowana konstrukcja zaczyna się przewracać, należy się odsunąć i pozwolić jej upaść. Antena, maszt, przewody, metalowe druty odciągowe są znakomitymi przewodnikami prądu. Nawet najmniejszy kontakt którejkolwiek z tych części z linią elektroenergetyczną zamyka obwód elektryczny prowadzący przez antenę i instalatora. 7. Jeśli którakolwiek z części anteny zetknie się z linią elektroenergetyczną, nie wolno jej dotykać ani próbować odciągnąć samodzielnie. Należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci, aby ten w bezpieczny sposób ją usunął. 8. Jeśli wydarzy się wypadek mający związek z linią elektroenergetyczną, należy bezzwłocznie wezwać służby ratownicze. 1-11

24 Właściwości urządzeń Rozdział 1 Omówienie Różne źródła zasilania Punkt dostępowy serii 1550 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem może współpracować z następującymi źródłami zasilania: Zasilanie prądem zmiennym V, punkty dostępowe modele 1552H i 1552SA Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 24 V (tylko 1552SD) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 12 V Power-over-Ethernet (PoE) zasilanie prądem stałym 56 V z zasilacza (AIR-PWRINJ1500-2=), tylko model 1552H Ostrzeżenie Urządzenie należy podłączać tylko do źródeł zasilania prądem stałym spełniających wymogi bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV) określone przez normy bezpieczeństwa IEC Instrukcja 1033 Istnieje możliwość podłączenia punktu dostępowego 1552 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem do więcej niż jednego źródła zasilania. Dostępne źródła zasilania są wykrywane przez punkt, a następnie dokonywany jest wybór preferowanego źródła według następującej kolejności domyślnej: Zasilanie prądem zmiennym (modele 1552H i 1552SA) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 24 V (tylko 1552SD) Zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym 12 V Zasilanie PoE z zasilacza Ostrzeżenie Urządzenie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Instrukcja 1028 Ostrzeżenie W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru należy używać wyłącznie kabla telekomunikacyjnego typu 26 AWG lub kabla o większej średnicy. Instrukcja 1023 Przestroga Aby doprowadzić zasilanie w technologii PoE linią zasilającą, należy użyć zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Inne zasilacze, przełączniki PoE lub źródła zasilania zgodne ze standardem 802. 3af nie zapewniają zasilania w odpowiedni sposób, co może prowadzić do powstania awarii punktu dostępowego lub spowodować przeciążenie źródła zasilania. Przestroga Nie wolno używać zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=) poza pomieszczeniami zamkniętymi. Uwaga Minimalna długość kabla sieci Ethernet z zasilacza sieciowego do punktu dostępowego (port PoE-in) wynosi 3, 1m (10ft). Przestroga W przypadku montażu punktu dostępowego w miejscu mokrym lub wilgotnym obwód odgałęziony zasilający punkt dostępowy prądem zmiennym powinien być wyposażony w zabezpieczenie ziemnozwarciowe GFCI, jak określono w paragrafie 210 normy NEC. 1-12

25 Rozdział 1 Omówienie Właściwości urządzeń Porty sieci Ethernet (PoE) Modele 1552S i 1552H obsługują porty sieci Ethernet w obu kierunkach (POE-Out). Model 1552H obsługuje dodatkowo port POE-In. Do portów sieci Ethernet używane są złącza RJ-45 (z wodoszczelnymi elementami pośredniczącymi) łączące punkt dostępowy z siecią 10/100/1000BASE-T. Kabel sieci Ethernet służy do wysyłania i odbierania danych w sieci Ethernet i może doprowadzać zasilanie współliniowe prądem stałym 56 V z zasilacza. Uwaga Port PoE-Out nie jest aktywny, gdy punkt dostępowy 1552H jest zasilany za pośrednictwem łącza PoE. Do portu PoE-out (10/100/1000BASE-T) używane jest złącze RJ-45 doprowadzające łączność sieci LAN oraz zasilanie zgodnie ze standardem IEEE 802. 3af do pojedynczego peryferyjnego urządzenia klienckiego np. bramy kamery lub czujnika. Portu PoE-out nie należy podłączać do przełącznika lub koncentratora. Adres MAC sieci Ethernet znajduje się na spodzie punktu dostępowego pod diodami LED. Ostrzeżenie W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru należy używać wyłącznie kabla telekomunikacyjnego typu 26 AWG lub kabla o większej średnicy. Instrukcja 1023 Kabel sieci Ethernet powinien być kablem ekranowym kategorii 5e (CAT5e) lub lepszej, przeznaczonym do użytku na zewnątrz. Punkt dostępowy automatycznie wykrywa sygnał sieci Ethernet i sygnał zasilania, a także automatycznie określa odpowiednie ustawienia obwodu elektrycznego odpowiadające połączeniom kablowym. Przestroga Aby doprowadzić zasilanie w technologii PoE linią zasilającą, należy użyć zasilacza 1500 (AIR-PWRINJ1500-2=). Opcja z połączeniem światłowodowym Ostrzeżenie Produkt laserowy klasy 1. Instrukcja 1008 Istnieje możliwość wyboru opcji z połączeniem światłowodowym wejściowym i wyjściowym. Dane są przesyłane i odbierane za pośrednictwem dwuwłóknowego kabla światłowodowego podłączonego do punktu dostępowego za pomocą modułów SFP: Modułu światłowodowego przekaźnika niewielkich rozmiarów SFP 100BASE-BX10-U o wzmocnionej konstrukcji Jednomodowego modułu SFP 1000BASELX o wzmocnionej konstrukcji Wielomodowego modułu SFP 1000BaseSX o wzmocnionej konstrukcji Uwaga Moduły SFP nie są urządzeniami wymiennymi podczas pracy (typu hot-swap). Punkt dostępowy jest wyposażony w jedno połączenie światłowodowe znajdujące się na spodzie jednostki (patrz Rysunek 1-1). Dane z urządzenia klienckiego są przesyłane do kontrolera sieci przez połączenie światłowodowe za pośrednictwem przełącznika z funkcją obsługi połączenia światłowodowego. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w przewodniku konfiguracji kontrolera. 1-13

26 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie Metalowa obudowa Punkt dostępowy jest wyposażony w metalową obudowę przeznaczoną do użytku zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, w zakresie temperatury roboczej w zastosowaniach przemysłowych od -40 do 55 C. Punkt dostępowy spełnia wymagania norm NEMA 4 i IP67. Dodatkowe opcje sprzętowe W zależności od zamówienia w zestawie mogą znaleźć się następujące akcesoria: Dookólna antena dwupasmowa (AIR-ANT2547V-N-HZ lub AIR-ANT2450V-N-HZ) Zestaw do montażu na słupie (AIR-ACCPMK1550=) Bandownica do montażu zestawu na słupie (AIR-BAND-INS-TL=) Zasilacz sieciowy (AIR-PWRINJ1500-2=) Jednomodowy moduł SFP 1000BASELX o wzmocnionej konstrukcji (GLC-LX-SM-RGD=) Wielomodowy moduł SFP 1000BASESX o wzmocnionej konstrukcji (GLC-SX-MM-RGD=) Przykłady instalacji sieci Punkt dostępowy jest urządzeniem bezprzewodowym zapewniającym bezprzewodowy dostęp urządzeń klienckich oraz mostowanie punkt-punkt, punkt-wielopunkt i bezprzewodową łączność sieci kratowej punkt-wielopunkt. Punkt dostępowy obsługuje opcję typu backhaul 5 GHz podczas łączności z innym punktem dostępowym, umożliwiając nawiązanie komunikacji z siecią przewodową lub pełnienie funkcji wtórnika innego punktu dostępowego. Odgrywa dwie podstawowe role w łączności radiowej: punktu dostępu RAP lub punktu dostępu MAP, będącego głównym przeznaczeniem wszystkich punktów dostępowych. W przypadku nawiązania komunikacji między punktem dostępowym a kontrolerem za pośrednictwem połączenia światłowodowego, przewodowego sieci Ethernet lub kablowego (poprzez przełącznik) moduł radiowy pełni funkcję punktu dostępu RAP. Aby punkt mógł pełnić funkcję punktu dostępu RAP, powinien zostać skonfigurowany jako punkt dostępu RAP. Punkt dostępu RAP to nadrzędny węzeł każdego mostowania lub sieci kratowej. Kontroler może obsługiwać jeden lub większą liczbę punktów, z których każdy pełni funkcję nadrzędną wobec tych samych lub różnych sieci. W tej samej sieci kratowej może znajdować się więcej niż jeden punkt dostępu RAP, zapewniając nadmiarowość. Punkty dostępu RAP i MAP obsługują bezprzewodowe urządzenia klienckie w pasmach częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Dostęp urządzenia klienckiego w paśmie 5 GHz nosi nazwę uniwersalnego dostępu urządzenia klienckiego. W przypadku braku komunikacji między punktem dostępowym a kontrolerem za pośrednictwem połączenia światłowodowego, przewodowego sieci Ethernet lub kablowego moduł radiowy pełni funkcję punktu dostępu MAP. Punkty dostępu MAP łączą się bezprzewodowo (za pośrednictwem interfejsu typu backhaul) z innymi punktami MAP i ostatecznie z punktem RAP obsługującym połączenie sieci Ethernet lub połączeniem kablowym poprzez przełącznik kontrolera. Punkty dostępu MAP mogą być wyposażone w połączenie przewodowe sieci Ethernet do lokalnej sieci LAN i pełnić funkcję końcowego punktu mostu sieci LAN (korzystając z połączenia mostowego punkt-punkt lub punkt-wielopunkt). 1-14

27 Rozdział 1 Omówienie Przykłady instalacji sieci Łączność bezprzewodowa typu backhaul Punkt dostępowy zapewnia łączność bezprzewodową typu backhaul dzięki modułowi radiowemu działającemu w paśmie o częstotliwości 5 GHz, co umożliwia pełnienie funkcji mostu do innego punktu dostępowego i tym samym osiągnięcie połączenia sieci przewodowej kontrolera (patrz Rysunek 1-9). W takiej konfiguracji punkt dostępowy podłączony do sieci przewodowej pełni funkcję punktu dostępu RAP. Zdalny punkt dostępowy pełni funkcję punktu dostępu MAP i przekazuje bezprzewodowy ruch sieciowy urządzenia klienckiego do punktu RAP w celu przekazania go do sieci przewodowej. Protokół kontroli ruchu CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) jest również przekazywany przez to mostowane łącze. Rysunek 1-9 Przykład komunikacji typu backhaul przez punkt dostępowy KRATA (5 GHz) KRATA (2, 4 GHz oraz 5 GHz) Mostowanie punkt-punkt Punkt dostępowy może służyć jako przedłużenie sieci zdalnej dzięki zastosowaniu modułu radiowego typu backhaul o częstotliwości 5 GHz, aby połączyć mostem dwa segmenty sieciowe, co przedstawia Rysunek Aby funkcja mostowania sieci Ethernet była obsługiwana, należy aktywować mostowanie kontrolera dla każdego punktu dostępowego. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona w przypadku wszystkich punktów dostępowych. Obsługiwany jest bezprzewodowy dostęp urządzenia klienckiego. Jednak w przypadku mostowania między wysokimi budynkami obszar zasięgu łączności bezprzewodowej o częstotliwości 2, 4 GHz może być ograniczony i tym samym nieodpowiedni dla bezpośredniego bezprzewodowego dostępu urządzenia klienckiego. Rysunek 1-10 Przykład mostowania typu punkt-punkt KRATA (5 GHz) KRATA

28 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie Mostowanie typu punkt-wielopunkt Punkt dostępowy może pełnić funkcję punktu dostępu RAP łączącego wiele zdalnych punktów dostępu MAP z ich powiązanymi sieciami przewodowymi. Aby funkcja mostowania sieci Ethernet była obsługiwana, należy aktywować mostowanie kontrolera dla każdego punktu dostępowego. Można uzyskać dostęp urządzenia klienckiego przez łącze mostowania. Rysunek 1-11 przedstawia przykład mostowania typu punkt-wielopunkt. Rysunek 1-11 Przykład mostowania do wielu punktów KRATA (5 GHz) KRATA (5 GHz) KRATA

29 Rozdział 1 Omówienie Przykłady instalacji sieci Sieć kratowa punkt-wielopunkt Punkt dostępowy jest zwykle rozmieszczony w konfiguracji sieci kratowej. W typowej strukturze sieci kratowej jeden lub większa liczba punktów dostępu RAP łączy się przewodowo z kontrolerem za pośrednictwem przełącznika. Inne punkty dostępu MAP bez połączeń z siecią przewodową w optymalny sposób łączą się z punktem dostępu RAP połączonym z siecią przewodową, korzystając z funkcji backhaul. Połączenia między punktami dostępowymi w sieci kratowej noszą nazwę połączeń typu backhaul. Protokół AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) zapewnia inteligentne trasowanie bezprzewodowe. Umożliwia to każdemu punktowi dostępu MAP identyfikację urządzeń sąsiadujących oraz inteligentny wybór optymalnej ścieżki do punktu dostępu RAP z połączeniem sieci przewodowej dzięki obliczeniu obciążenia każdej ścieżki pod względem siły sygnału oraz liczby pętli na ścieżce dostępu do kontrolera, dając przy tym pierwszeństwo mocy sygnału moc sygnału określa prędkość danych dostępną dla ruchu. Rysunek 1-12 przedstawia typową konfigurację sieci kratowej z punktami dostępu MAP i RAP. Rysunek 1-12 Typowa konfiguracja sieci kratowej z punktami dostępowymi Cisco 1552S z czujnikami WLC RAP Sieć MAP 1 MAP 2 MAP 3 NCS WDM MAP 4 MAP 5 MAP 6 Łącze sieciowe Wi-Fi Łącze sieciowe Wi-Fi MAP 7 MAP 8 MAP Cisco 1552S to uniwersalna i wielofunkcyjna zewnętrzna sieć kratowa bezprzewodowa obsługująca urządzenia i aplikacje WI-FI, jak również bezprzewodowe połączenia przychodzące i wychodzące oraz urządzenia uruchamiające z protokołem ISA100. 11a. Wraz z solidną i niezawodną zewnętrzną siecią kratową WI-FI firmy Cisco tworzona jest równoległa bezprzewodowa sieć automatyzacji w aplikacjach przemysłowych obsługująca czujniki pola i urządzenia uruchamiające z protokołem ISA100. W pierwszej kolejności bezprzewodowy router Honeywell One sieci szkieletowej BBR znajdujący się w modelu 1552S zarządza ruchem bezprzewodowym w aplikacjach przemysłowych (ISA100. 11a). Router sieci szkieletowej zarządza danymi z sieci bezprzewodowej w aplikacjach przemysłowych i gromadzi je, a następnie przesyła do bezprzewodowej sieci kratowej szkieletowej firmy Cisco. Bezprzewodowa sieć kratowa firmy Cisco przenosi ruch w sieci bezprzewodowej 1-17

30 Przykłady instalacji sieci Rozdział 1 Omówienie z najwyższym priorytetem (lub QoS) w aplikacjach przemysłowych z minimalnym opóźnieniem i największą niezawodnością oraz wyznacza trasę do bezprzewodowego urządzenia zarządzającego będącego częścią rozwiązania infrastruktury bezprzewodowej Honeywell One. Instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, najlepszych praktyk i rozwiązywania problemów znajdują się w dokumentacji firmy Cisco na stronie Szczegółowe informacje na temat bezprzewodowego rozwiązania przemysłowego Honeywell One znajdują się w dokumentacji na stroniewww. honeywell. com. Proces aktywacji routera sieci szkieletowej Honeywell W poniższych etapach przedstawiono tylko ideę procesu i przepływu. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w szczegółowej dokumentacji firmy Honeywell. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 W procesie założono, że zainstalowano wcześniej bezprzewodowe rozwiązanie Honeywell One. Obejmuje ono, ale i nie ogranicza się do menadżera Honeywell WDM oraz czujników Honeywell lub innych zgodnych z normą ISA100. Menedżer Honeywell WDM należy skonfigurować zgodnie z dokumentacją firmy Honeywell. Po ukończeniu konfiguracji menedżera WDM i innych elementów infrastruktury zgodnie z dokumentacją firmy Honeywell należy aktywować urządzenie udostępniające Honeywell w menadżerze WDM, podłączając je do portu USB zgodnie z dokumentacją. Za pomocą menedżera WDM należy wprowadzić klucze i pobrać/wysłać je do urządzenia podręcznego. Następnie należy włączyć aplikację udostępniającą na urządzeniu podręcznym. Urządzenie podręczne należy skierować w stronę punktu AP Wrigley/czujnika podczerwieni urządzenia Wrigley i nacisnąć przycisk aktywacji aplikacji udostępniającej Honeywell. Urządzenie podręczne prześle/przeniesie klucze do routera Honeywell BBR i przybierze odpowiedni status, jeśli zostanie aktywowane. Przeprowadzenia tego samego procesu wymagają aktywacja i włączenie czujników do bezprzewodowej sieci czujników w aplikacjach przemysłowych. Wszystkie urządzenia można konfigurować i monitorować w menadżerze Honeywell WDM od momentu, gdy staną się częścią sieci bezprzewodowej. Operacje sieciowe w warstwie 3 Punkty dostępowe obsługują operacje sieciowe w warstwie 3. Punkty dostępowe i kontrolery w konfiguracji warstwy 3 używają adresów IP i pakietów UDP, które można trasować poprzez rozległe sieci. Działanie w warstwie 3 jest skalowalne i zalecane przez firmę Cisco. Rysunek 1-13 przedstawia schemat typowej konfiguracji sieci bezprzewodowej w warstwie 3 obejmującej punkty dostępowe i kontrolery. Rysunek 1-13 Przykład typowej konfiguracji sieci w warstwie 3 z punktem dostępowym KRATA KRATA KRATA KRATA

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for
Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP)
First Published: July 22, 201 1
Last Modified: July 22, 201 1
Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www. cisco. com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883
Text Part Number: OL-24411-01

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its af filiates in the U. S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at http:// www. com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R) © 201 1 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS Overview 1 Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 1 Phone Connections 3 Adjusting the Handset Rest 3 Operating Y our Phone 5 Adjust the V olume 5 Answer a Call 6 Auto Answer 6 Auto Answer with Y our Speakerphone 6 Call Forward All 6 Call Pickup 7 Conference 7 End a Call 7 Hold/Resume a Call 8 Manage Call W aiting 8 Mute a Call 8 Place a Call 8 Redial a Number 9 Shared Lines 9 T ransfer a Call 9 V oice Messages 10 Personalize Y our V oicemail 10 Check for V oice Messages 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Contents Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP) iv OL-24411-01
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
CHAPTER 1 Overview This guide provides phone layout and feature descriptions for the Cisco Unified IP Phone 3905. • Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905, page 1 Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 The Cisco Unified IP Phone 3905 is a single-line phone. Buttons near the handset provide direct access to several features. Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP) OL-24411-01 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Overview Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 Item Description 1 Handset Functions as traditional phone handset. 2 Message waiting Indicates new voice message (steady red) or an incoming call (blinking). indicator 3 Phone screen Displays phone menus and call activity including caller ID (phone number), call duration, and call state. 4 Navigation Pad and Allows you to scroll through menu items and highlight items. When the phone Select (center) is on-hook, displays the call logs (M
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Overview Phone Connections Phone Connections For your phone to work, it must be connected to the corporate IP telephony network. Y our system administrator can help you connect your phone. 1 DC adaptor port (DC48V) 4 Network port (10/100 SW) connection. IEEE 802. 3af power enabled. 2 AC-to-DC power supply (optional) 5 Access port (10/100 PC) connection 3 AC power wall plug (optional) 6 Handset connection Adjusting the Handset Rest Y ou can adjust the handset rest of a wall-mounted phone so that t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Overview Adjusting the Handset Rest Procedure Step 1 Set the handset aside and pull the square plastic tab from the handset rest. Step 2 Rotate the tab halfway (180 degrees). Step 3 Hold the tab between two fingers, with the small notches (in the corners) facing you. Step 4 Make sure the tab lines up evenly with the slot in the cradle. Step 5 Slide the tab back into the handset rest. An extension protrudes from the top of the rotated tab. Return the handset to the handset rest. Cisco Unified
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
CHAPTER 2 Operating Your Phone This section describes how to operate your Cisco IP Phone and includes information on phone features. Note Because there are dif ferences in phone and site configurations, not all features described here might apply to your phone. Consult your system administrator for more information. • Adjust the V olume, page 5 • Answer a Call, page 6 • Call Forward All, page 6 • Call Pickup, page 7 • Conference, page 7 • End a Call, page 7 • Hold/Resume a Call, page 8 • Manage
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Operating Your Phone Answer a Call Answer a Call • Lift the handset. • If you are using the speakerphone, press the Speaker button. Auto Answer Auto Answer prompts your phone to automatically answer incoming calls after one ring. Y our system administrator sets up Auto Answer to work with your speakerphone. Auto Answer with Your Speakerphone Auto Answer prompts your phone to automatically answer incoming calls after one ring. Keep the handset in the cradle to auto answer with your speaker phone.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Operating Your Phone Call Pickup Call Pickup Call Pickup allows you to answer a call that is ringing on a co-worker ’ s phone by redirecting the call to your phone. Y ou might use Call Pickup if you share call-handling tasks with co-workers. There are two ways you can pick up a call: 1 Pickup—Allows you to answer a call that is ringing on another phone within your call pickup group. If multiple calls are available for pick up, your phone picks up the oldest call first (the call that has been rin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Operating Your Phone Hold/Resume a Call Hold/Resume a Call Procedure Step 1 T o put a call on hold, press the Hold button. The line button flashes green. Step 2 T o resume the call, press the flashing green line button. Manage Call Waiting Call W aiting provides cues to notify you that a new call is ringing on your phone when you are talking on another call, including a call waiting tone (single beep) and an amber flashing line button. Note Unanswered calls are routed to your voicemail system (
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Operating Your Phone Redial a Number • Press the Line button for your extension, and then dial the number. • Press the Speaker button, and then dial the number. • If you have established speed-dial numbers, press the Featur e button enabled for speed-dial. Redial a Number T o redial the most recently dialed number: • Press the Redial button. • T o place the call, get a dial tone on the line, then press the Redial button. Shared Lines Shared lines allow you to use one phone number for multiple
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Operating Your Phone Voice Messages Procedure Step 1 Press T ransfer button to put the first call on hold and initiate a new call. Step 2 Press the T ransfer button the second time to finish the transfer. Voice Messages V oice messages are stored on your voicemail system. Y our company determines the voicemail system your phone uses. Personalize Your Voicemail Procedure Step 1 Dial the voicemail access number (provided by your system administrator). Step 2 Follow the voice prompts. Check for Vo

Znaleziono około 28 wyników dla: cisco epc3925 instrukcja

 • Cisco epc3925 - Sygnał wifi na laptopie i telefonie

  Czy jest jakiś sposób aby polepszyć jakość tego sygnału, tak żeby docierał też do pokoju siostry?Tak dokonasz to tym routerem co posiadasz. Podłącz tego LevelOne WBR-6000 do komputera kabel w port Lan. Zaloguj się na niego zakładkę Wan wybierasz połączenie jako Dynamick IP. Następnie konfigurujesz...

  Sieci WiFi 18 Lut 2013 18:16Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 11997

 • cisco epc3925(Vectra internet) + winstars ws-wn513n1 współdzielenie neta wifi

  ps. (stronka konf cisco jest mega okrojona, nic nie da sie przestawic)możesz napisać jakiego adresu używałeś do połączenia się ze stroną konfiguracyjną EPC3925. Dzisiaj byłem u znajomych którzy mają identyczny model i napotkałem sporo problemów. Skończyło się na telefonie do Vectry.Adresy jakich...

  Sieci Początkujący 01 Lip 2012 16:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2914

  cisco EPC3925 - zrywa połaczenie

  witam, przeszukiwałem forum ale odpowiedzi nie było, a przynajmniej konkretnej. Szukam pomocy odnośnie sieci wifi, internet w inea poznań oferta 100Mbmodem cisco EPC3925, Windows 7, często przerywa połączenie, powolny internet Laptop nowy. Próbowałem zmieniać kanały, ale bez jakiego konkretnego powodzenia....

  10 Sie 2013 07:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1875

  CISCO EPC3925 i Realtek - Brak połączenia przez kabel Rj45 - Wifi działa

  Witam,Mam następujący problem do rozwiązania w zakresie podłączenia i konfiguracji połączenia kablowego. W mieszkaniu znajduje się się łącze Vectry - do routera CISCO EPC3925 podciągnięty jest kabel koncentryczny a z niego jestem podpięty skrętką RJ45 do komputera stacjonarnego - karta sieciowa Realtek...

  Sieci LAN 17 Wrz 2013 17:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3801

  Modem/Router Cisco EPC3925 - Nie znane dane dostępowe do DOCCIS

  Witam, mam problem z ww modemem Cisco, który dostałem od Multimedii.Chodzi dokładniej o dane dostępowe do panelu DOCCIS. Wpisywałem przeróżne dane, ale żadne nie działają:cry:.Nie mam już żadnego pomysłu. Prosiłbym, żebyście nie pisali o możliwości resetu do ustawień fabrycznych, gdyż tego wolałbym...

  27 Wrz 2013 17:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2652

  Cisco EPC3925 i Netgear Nighth - Połączenie zdalne z innym routerem.

  Ustawić adres statyczny dla WAN w routerze Netgear:IP: 192. 168. 0. 100maska: 255. 255. 0brama: 192. 1DNS1: 8. 8. 4. 4DNS2: 8. 8W Cisco wpisać w DMZ adres 192. 100.I to wszystko. Dane do logowania do modemu znajdziesz w instrukcji od dostawcy:

  28 Kwi 2015 14:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1380

  modem cisco epc3925 - jak zablokować wifi?

  W moim modemie, po wpisaniu adresu otwiera się okienko logowania, w którym w pola "user name" i "password" nic nie należy wpisywać tylko kliknąć na "Log in". To spowoduje zalogowanie do strony konfiguracyjnej modemu i wtedy należy wybrać z górnego menu "Wireless", otworzy się zakładka "Basic Settings"...

  27 Lis 2011 15:46Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 15549

  Router Cisco EPC3925 vs LG GT540

  A znasz klucz sieciowy? Jak nie to wejdź w konfiguracje routera i sprawdź ustawienia. Sprawdź czy nie ma blokady MAC.Instrukcje znajdziesz tu:

  04 Sty 2012 19:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2691

  Cisco EPC3925- powolny internet

  Proszę bardzo [url=]Instrukcja Cisco EPC3925

  10 Cze 2012 14:43Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7072

  cisco epc3925 - podłączenie większej ilości urządzeń do sieci

  Mam modem-router cisco3925, po skonfigurowaniu sieć bezprzewodowa działa tylko, że mogę podłączyć do sieci tylko 2 urządzenia. Operator (multimedia) powiedział, że może mi to odblokować za comiesięczną opłatę od każdego dodatkowego urządzenia. Da się to ominąć? Jeśli tak to proszę o prostą instrukcję,

  15 Wrz 2012 10:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2694

  Cisco EPC3925 - brak połączenia z internetem

  Klucz wpisujesz poprawnie? Nie masz filtracji mac na routerze? Tu masz instrukcję -[url=]Link.

  07 Lis 2012 22:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2580

  UPC i ROUTER CISCO EPC3925 - Jak postawić na nim serwer.

  Po telefonie do UPC sprawa wygląda następująco.Jednak można się zalogować do routera tylko poprzez specjalne inne IP, którego mi nie podali. Monterzy mówili, że nie ma możliwości ingerencji w router a pan z pomocy technicznej szybko mi pomógł. Teraz muszę się pobawić funkcjami tego routera bo przyznam...

  18 Sie 2013 21:03Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7164

  cisco epc3925 brak połączenia - brak połączenia

  W instrukcji masz sposób logowaniaInteresują cię opcje w Wireless/BasicSettings i Wireless/Security.

  09 Sty 2013 20:52Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 4464

  cisco epc3925 - brak dostępu do internetu

  Zainstaluj program inSSIDer, zrób skanowanie i też daj screen-a ale według instrukcji - [url=]Link.

  18 Sty 2015 16:34Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 5940

  Cisco epc3925 - Brak połączenia Wi-Fi na laptopie

  Spróbuj admin/password lub administrator/password. Jeśli nie zadziała to zresetuj router. Wtedy wpisz login i hasło z jego instrukcji

  22 Kwi 2013 23:35Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 4980

  Cisco EPC3925 - Jak zablokować SKYPE?

  Niestety nie ma Inea pewnie modyfikuje soft. W instrukcji znalezionej w sieci jest taka zakładka w moim niestety nie ma:/

  27 Wrz 2013 17:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1887

  Modem Cisco EPC3925 - Adresy MAC

  CM ma nie tylko MAC, ale też adres IP w sieci wewnętrznej UPC (oddzielnej od internetu). Służy to do zadań administracyjnych. Resztę informacji masz w instrukcji producenta, która jest również w polskiej wersji. Przy okazji, S/N to numer seryjny, a nie MAC.

  14 Paź 2014 20:07Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 14067

  cisco epc3925 + tp link wr740N - Brak przepuszczania portów Forwarding

  Ok w takim razie jakby nie było tego NATa to powinno pójść z instrukcji których podałeś mi wyżej? Niestety ja nie jestem informatykiem:) Dzięki za informację jeśli jednak będzie NAT załączony to i tak musi przyjechać monter z multimedii bo ja nie mam żadnych haseł dostępu do Cisco. Dam znać czy dało...

  30 Gru 2013 16:17Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 2862

  Cisco EPC3925 - samoczynne resetowanie?

  Witam.Posiadam ten sam modem z Vectry, sprawuje się dobrze.U mnie połaczenie to: modem > karta sieciowa, nigdy nie zerwał mi połączenia.Mam prędkość 40Mb/s.Może u Ciebie modem jest przeciążonyJa nie mama usługi telefonu i u mnie diody TEL1 i TEL2 mrugają.Przy ciągłym świeceniu oznacza, iż...

  01 Lut 2014 22:16Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6117

  Cisco EPC3925 - Jak dostać się do panelu

  Niestety nie wiesz co mówisz, trzymałem ponad 10s, aż się wyłączyły wszystkie ikonki i zaczęły powoli startować. Modem nie chciał odebrać nic, ani wysłać, co za tym idzie nie działał internet, bo nie było statusu online. Technik powiedział, że nie można tak resetować, nawet w instrukcji przez operatora...

  Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 26 Lut 2014 21:22Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 5235

  Cisco epc3925 Vectra hasło

  Cisco EPC3925 ma nawet Dual-Band 2. 4/5 GHz, czy możliwość pracy na obydwu pasmach równocześnie. Netia odblokowała to w swoich EPC3925. UPC pozwala samodzielnie wybrać pasmo, a Vectra nawet i taką możliwość zablokowała.Uprzejmie informuję zainteresowanych konfiguracją routera Vectry Cisco EPC3928AD...

  26 Paź 2016 17:23Odpowiedzi: 102 Wyświetleń: 215348

  Cisco EPC3925 - przepustowość łącza

  Zresetuj go w/w metodą. Pobieranie wg. mnie sprawne. To Ci i tak problemu raczej nie rozwiąże. Wykonaj wszystkie moje instrukcje.

  07 Maj 2016 15:19Odpowiedzi: 57 Wyświetleń: 9981

  EPC3925 / TL-WDR3600 - Udostępnianie dysk na zewnątrz

  Do tematu podchodzę pierwszy raz więc postaram się to jasno nakreślić.Rozrysowałem jak wygląda połączenie u mnie w domu.Chciałbym aby dysk zewnętrzny podłączony do routera był widoczny na zewnątrz po wpisaniu ftp://IP_zewnętrze:port - (tak to powinno działać wg instrukcji TP linka)nr...

  30 Cze 2015 09:23Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 2067

  tl-wr1043nd + epc3925 - udostępnianie plików w internecie z własnego serwera FTP

  Przypisz sobie na sztywno adres dla WAN w Tp-Linku, np.IP: 192. 1. 2Maska: 255. 0Brama: 192. 1DNS 1: 62. 179. 63DNS 2: 62. 62Ustaw DMZ w Cisco na adres 192. 2. W takim układzie wszystko konfigurujesz na Tp-Linku, tam też przekierowujesz porty. W Cisco wyłącz wszystko...

  27 Paź 2014 08:05Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 5790

  parametry podłączeni - Podłączenie gniazda multimedialnego w dwóch pokojach

  1. w pokoju 1 i 2 wstawię Gniazdo rj45 połączone ze sobą bezpośrednio przewodemJeżeli połączysz dwa gniazda sieciowe (RJ45) to uzyskasz tak zwany "przedłużacz " czyli jeżeli do gniazda w pokoju 1 podłączysz przewód z CISCO EPC3925 to będziesz mógł w pokoju 2 podłączyć komputer.Z...

  24 Cze 2013 05:48Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2550

  Netgear WNR3500L v. 2 - Brak "kontaktu" z routerem po wgraniu Tomato

  Kilka dni temu postanowiłem w końcu zmienić standardowy soft mojego routera na coś z open source. Na open wrt znalazłem soft Tomato pod mój sprzęt:tomato-Netgear-3500Lv2-K26USB-1... zgodnie z instrukcjami po angielsku, router był wpięty przez kabel.Domyślna...

  10 Mar 2013 22:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2640

  Brak opcji przekierowania portów

  Ciemniejsza fotka jest po tym jak przywróciłem ustawienie fabrycznie modemu jednak przez to straciłem konfigurację INEI. Opisałem to powyżej,Update:Dodzwoniłem się do infolini i konsultant ogólnie nie miał pojęcia zbytnio o co chodzi, ale skontaktował się z technikami i potwierdził, że akurat...

  13 Paź 2019 23:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1878

  Problem z połączeniem router UPC z laptopem

  Scientific Atlanta, czyli Cisco to solidne urządzenia. Jeśli masz router, to musi być model EPC3925. Jesli restart nie pomoże, to zaloguj się na: i sprawdź ustawienia dla wifi.Instrukcja:

  07 Maj 2012 19:58Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 11346

Informacje i instrukcje montażu Cisco 3925

Bezpośredni link do pobrania Informacje i instrukcje montażu Cisco 3925

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje i instrukcje montażu Cisco 3925