Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300

Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300 to darmowe narzędzie, które pozwala na bieżąco śledzić wszystkie nowości i aktualizacje dotyczące modelu Cab A6 300. Biuletyn informacyjny zawiera informacje o nowych aktualizacjach oprogramowania, aktualizacjach sterowników, nowych funkcjach, wersjach sprzętowych, zmianach w specyfikacji, a także promocjach i innych wydarzeniach. Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300 dostarcza szczegółowych informacji na temat nowych i aktualnych produktów, dzięki czemu użytkownicy mogą być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, co dzieje się z produktem Cab A6 300.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007

2 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego, Bi blio te ka Główna Kra ków, Al. Jana Pawła II Oprac DTP: Dział Nauki i Wydawnictw AWF Kraków Druk: Powielarnia AWF Kraków

3 Od Redakcji Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w roku 2007 numer Biuletynu Informacyjnego Biblioteki AWF w Krakowie. Szczególnie polecamy lekturę pierwszej części artykułu Tomasza Rusina pt. Pierwsze polskie przewodniki po Beskidach. Cz. 1: Spiski poszukiwaczy skarbów i relacje podróżnicze. Czytelników zainteresowanych pracą Biblioteki w minionym roku zapraszamy do zapoznania się z tekstem Sprawozdania z działalności Biblioteki Gł. AWF za rok Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na informacje o dostępach do kolekcji czasopism pełnotekstowych: Science Direct, Springer oraz do baz w wersji pełnotekstowej: Sport Discus with Full Text, Hospitality & Tourism Complete (rozdział w Biuletynie: Źrodła elektroniczne). Biuletyn Informacyjny jest dostępny również w formie elektronicznej na stronie internetowej, adres: link: Wydawnictwa własne Osoby zainteresowane zamieszczaniem swoich materiałów w Biuletynie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Redakcją. 3

4 ADRES I ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI Al. Jana Pawła II 78, Kraków Tel. /Fax biblioteka. awf. krakow. pl DYREKTOR mgr Renata Mroczek Pok. 105, tel Renata. Mroczek@awf. pl ZAST. DYREKTORA mgr Sabina Korczala pok. 110, tel Sabina. Korczala@awf. pl ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW pok. 108 tel. /fax KIEROWNIK mgr Renata Kamińska-Włodarczyk Renata. Kaminska@awf. pl ODDZIAŁ OPRACOWANIA I INWENTARYZACJI ZBIORÓW pok. 110, tel KIEROWNIK mgr Sabina Korczala Sabina. pl ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ dawna sala wykładowa A, tel KIEROWNIK mgr Elżbieta Budkiewicz Elzbieta. Budkiewicz@awf. pl ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI ZBIORÓW (wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna, czytelnie i magazyny zbiorów) pok. 106, tel KIEROWNIK mgr Bożena Niepsuj Bozena. Niepsuj@awf. pl wypo@awf. pl (wypożyczalnia) INFORMATYK mgr Barbara Balicka pok. 104, tel wibalick@cyf-kr. edu. pl BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY mgr Małgorzata Nahotko pok. 104, tel Malgorzata. Nahotko@awf. pl UWAGA: W połączeniach wewnętrznych należy opuszczać pierwszych 6 cyfr numerów telefonów. 4

5 DNI I GODZINY OTWARCIA AGEND UDOSTĘPNIANIA Wypożyczalnia: pon., środy wt., czw., piąt soboty (zgodnie z harmonogramem zajęć studiów zaocznych) Czytelnia Ogólna: pon. piąt wszystkie soboty Czytelnia Czasopism Bieżących: pon. piąt wszystkie soboty Informatorium: pon. piąt wszystkie soboty

6 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI RADA BIBLIOTECZNA Skład Rady Bibliotecznej Przewodniczący Rady: dr hab. Jerzy Żołądź, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki Członkowie Rady: dr hab. Ryszard Żarów, prof. nadzw. przedstawiciel nauczycieli akademickich dr Jerzy Raciborski przedstawiciel nauczycieli akademickich dr Piotr Mika przedstawiciel nauczycieli akademickich mgr Renata Mroczek dyrektor Biblioteki mgr Sabina Korczala zastępca dyrektora Biblioteki mgr Renata Kamińska-Włodarczyk kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów mgr Bożena Niepsuj kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów mgr Elżbieta Budkiewicz kierownik Oddziału Informacji Naukowej mgr Małgorzata Nahotko przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych Posiedzenia Rady Bibliotecznej w roku 2007 Data posiedzenia: 15 stycznia 2007 r. Tematyka posiedzenia: zatwierdzenie planu wydatków finansowych Biblioteki na rok 2007, informacja o pracach nad wdrożeniem modułu wypożyczeń w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym VTLS-VIRTUA KOMUNIKATY Prosimy pracowników Uczelni o zgłaszanie na bieżąco wszystkich swoich publikacji naukowych, w celu rejestracji w bazie publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, opracowywanej w Bibliotece, udostępnianej w Internecie, na stronie www Biblioteki. Przypominamy, iż Biblioteka organizuje szkolenia: 1. dla studentów w ramach seminarium magisterskiego, po uprzednim ustaleniu terminu w OIN (tel), mgr Dariusz Tynor 2. dla pracowników uczelni i doktorantów w zakresie poszukiwań w źródłach elektronicznych, po uprzednim ustaleniu terminu w OIN (tel) mgr Elżbieta Budkiewicz 6

7 SPRAWOZDANIA Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gł. AWF w Krakowie za rok kalendarzowy 2006 Uwagi wstępne W sprawozdaniu omówiono działalność Biblioteki Gł. AWF w roku kalendarzowym Biblioteka zrealizowała swoje zadania ustawowe i statutowe w zakresie gromadzenia, opracowywania, inwentaryzacji i udostępniania materiałów bibliotecznych, opracowywania i udzielania informacji, udostępniania zasobów informacyjnych oraz działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i wydawniczej. Poza pracami bieżącymi w ramach w/w działalności wykonano szereg dodatkowych prac: kolejny etap dużej selekcji zbiorów reorganizacja i przenoszenie zbiorów bibliotecznych, w związku z wymianą regałów magazynowych i selekcją zbiorów konwersja rekordów z katalogu komputerowego w systemie MAK do systemu VIRTUA. Należy zwrócić uwagę na rozwój usług informacyjnych, w szczególności oferty dostępu do kolekcji czasopism w wersji elektronicznej, dostępnych on-line, wzrost liczby użytkowników wykorzystujących źródła elektroniczne. Działalność wydawnicza W roku kalendarzowym 2006 Biblioteka wydała: Biuletyn Informacyjny w wersji drukowanej i elektronicznej (cztery numery), zmieniono układ i dodano nowe rubryki Foldery informacyjne Biblioteki Biblioteka opracowuje i aktualizuje własną stronę internetową, na które zamieszcza informacje dot. organizacji i działalności Biblioteki, jej zasobów, źródeł elektronicznych oraz inne informacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej, edukacyjnej. Udział w konferencjach, szkoleniach 1. Konferencja Archiwizacja i digitalizacja. Cyfrowy świat bibliotek problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe, 2. Szkolenie w zakresie modułu wypożyczeń systemu VIRTUA, 3. Szkolenie Dofinansowanie dla bibliotek, 4. Konferencja Bazy CDS/ISIS w bibliotece elektronicznej, 5. Warsztaty: katalogowanie w NUKAT dokumentów elektronicznych, dokumentów niesamoistnych. 7

8 Działalność dydaktyczna Szkolenia biblioteczne przeprowadzono dla: studentów I roku wszystkich kierunków 44 grupy, 1300 osób studentów III roku i doktorantów 8 grup, 100 osób pracowników uczelni 10 osób Praktyki specjalistyczne miesięczne odbyły trzy osoby, pracownicy Biblioteki Politechniki Krakowskiej Gromadzenie zbiorów Nabytki Biblioteki Nabytki Biblioteki rodzaj materiałów Druki zwarte Czasopisma Zbiory specjalne Ilość vol. /jedn. inw vol. (w tym 90 zagr. ) 276 vol. (w tym 44 zagr. ) 24 j. inw. Ubytki Biblioteki W roku kalendarzowym 2006 przygotowano do wykreślenia z inwentarza, na podstawie protokołów ubytków materiałów nie zwróconych przez czytelników oraz materiałów wycofanych ze zbiorów przez komisje selekcyjne następujące materiały: Rodzaj materiału Selekcja zbiorów (il. vol. ) Materiały nie zwrócone przez czytelników (il. ) Braki bezwzględne Druki zwarte 3731 vol. 71 vol. 268 vol. Czasopisma 608 vol. Stan całego księgozbioru Rodzaj dokumentów Druki zwarte (vol. ) Czasopisma (vol. ) Zbiory specjalne (jedn. ) Wielkość zbiorów (vol. ) vol vol j. Należy zwrócić uwagę na znaczne poszerzenie oferty dostępu do kolekcji czasopism w wersji elektronicznej. W minionym roku, obok dotychczasowych baz on-line, Biblioteka zaoferowała użytkownikom dostęp do kolekcji czasopism w wersji elektronicznej Science Direct (Elsevier), podpisano również umowę na dostęp on-line do kolekcji czasopism Springer w roku W roku 2006 zakupiono nowy dostęp on-line do bazy Hospitality & Tourism Index. 8

9 Większość baz kupowanych jest w ramach konsorcjów bibliotek naukowych, w sposób bardzo korzystny finansowo (duże rabaty oraz dofinansowanie z Ministerstwa). Opracowanie i inwentaryzacja zbiorów W roku kalendarzowym 2006 wykonano opracowanie formalne i klasyfikację rzeczową oraz wprowadzono do baz komputerowych wszystkie nabytki Biblioteki, zgromadzone w opisywanym roku oraz wykonano konwersję części rekordów z systemu MAK do systemu VIRTUA. Opracowano, poprawiono i wprowadzono oraz skopiowano w systemie VIRTUA rekordy bibliograficzne, rekordy haseł wzorcowych oraz rekordy egzemplarza do Bazy Siedmiu Bibliotek Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego oraz Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. Łącznie do katalogu w systemie VIRTUA wprowadzono w omawianym roku kalendarzowym: rekordów bibliograficznych 1248 (nowe), 2708 (przejęte) rekordów khw 374 rekordów egzemplarza rekordów zasobu 14 Wielkość baz komputerowych B-teki AWF, udostępnionych ze strony www Biblioteki (Stan na grudzień 2006 r. ): wielkość bazy komputerowej Katalog rekordów wielkość bazy komputerowej Czasopisma rekordów Udostępnianie zbiorów Zbiory Biblioteki udostępniane są w Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących oraz Wypożyczalni, przez sześć dni w tygodniu. Agendy udostępniania są otwarte przez cały dzień (dyżury w systemie dwuzmianowym). Szczegóły dot. zasad korzystania z zasobów Biblioteki znajdują się w regulaminach, dostępnych w Bibliotece oraz on-line, na stronie www Biblioteki. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz Wypożyczenia indywidualne: ilość zapisanych czytelników do Wypożyczalni: 2015 osób (1926 z Uczelni, 89 spoza Uczelni) ilość wypożyczonych woluminów książek: vol. ilość zwróconych woluminów książek: vol. Wypożyczenia międzybiblioteczne: do innych bibliotek ilość wypożyczeń: 93 z innych bibliotek ilość wypożyczeń 2 Udostępnianie zbiorów na miejscu (Czytelnia. Og., Czytelnia Czas. Bież. ) ilość odwiedzin w Czytelni Ogólnej:

10 ilość udostępnionych w Czytelni Og. książek vol. czasopism vol. zb. specjalnych 49 razem vol. (bez statystyki korzystania z prasy codziennej) ilość odwiedzin w Czytelni Czasopism Bieżących ilość udostępnionych czasopism bieżących vol. Przysposobiono technicznie do udostępniania: 2541 książek, 98 vol. czasopism Oprawiono łącznie: 73 vol. Przeprowadzono regulaminową kontrolę (skontrum) części księgozbioru druków zwartych oraz czasopism, która objęła: vol. druków zwartych, vol. czasopism Przeprowadzono selekcję druków zwartych oraz czasopism, która objęła: druki zwarte vol. czasopisma 608 vol. Informacja naukowa Udzielanie informacji ilość odwiedzin w Informatorium: ilość wyszukiwań w bazach, dostępnych on-line z komputerów uczelnianych: ilość wyszukiwań w bazach własnych Biblioteki, ogólnie dostępnych on-line: Wyszukane informacje były przekazywane użytkownikom w formie wydruków, w formie zapisów na dyskietkach, w formie elektronicznej (). Opracowywanie informacji W roku kalendarzowym 2006 opracowano i wprowadzono do własnych baz danych Biblioteki: rekordów łączna ilość rekordów w bazach własnych: rekordy Realizacja zamówień odbitek kserograficznych oraz wysłanych artykułów z czasopism dla pracowników i doktorantów: ilość zamówionych artykułów z innych bibliotek: 705 ilość otrzymanych artykułów z innych bibliotek: 680 ilość artykułów wysłanych do innych bibliotek: 39 Komputeryzacja działalności bibliotecznej W roku 2006 wykonano prace związane z modernizacją wykorzystywanego w Bibliotece oprogramowania Expertus www, umożliwiającego prezentację w Internecie własnych baz danych tworzonych w pakiecie CDS/ISIS. Zakupiono wersję Expertus www dla systemu Linux. 10

11 W styczniu 2006 r. zostały podpisane umowy: Umowa o serwis oprogramowania VIRTUA Umowa na poszerzenie licencji na oprogramowanie VIRTUA dla bazy wspólnej (clas 06). Nowe nabytki Biblioteki są wprowadzane do bazy wspólnej KZB oraz NUKAT. Równocześnie wykonywana jest konwersja rekordów z systemu MAK do systemu VIRTUA. Do czasu zakończenia konwersji katalog komputerowy on-line na stronie www Biblioteki będzie udostępniany przez MAK WWW. Nie jest aktualizowany katalog kartkowy i informacje o nabywanych książkach znajdują się wyłącznie w katalogu komputerowym. Remonty, modernizacje, wyposażenie W roku kalendarzowym 2006 zakupiono zestaw regałów przesuwnych do magazynu Biblioteki, które zastąpiły część regałów stacjonarnych. Wymieniono na nowe dwoje głównych drzwi wejściowych do pomieszczeń Biblioteki. Zainstalowano umywalkę na poziomie magazynów Biblioteki (w przyziemiu). Wykonano i zamontowano ladę komputerową do holu katalogowego. Zmodernizowano ladę w Czytelni Ogólnej. Przeprowadzono naprawy sprzętu komputerowego, windy towarowej oraz inne drobne naprawy, wynikające z bieżących potrzeb. Do pilnych prac remontowych i modernizacyjnych, zgłoszonych w planach Biblioteki należy: kolejny etap wymiany regałów stacjonarnych na regały przesuwne w magazynach Biblioteki montaż klimatyzatorów w Informatorium i Czytelni Czasopism Bieżących malowanie magazynu druków zwartych i pomieszczeń pracowniczych wymiana okien wymiana oświetlenia w pomieszczeniach magazynowych Uwagi końcowe Podsumowując działalność Biblioteki w roku kalendarzowym 2006 należy stwierdzić, iż poza podstawowymi zadaniami wykonano w Bibliotece szereg prac dodatkowych, wcześniej nie planowanych, lub wynikających z realizacji kilkuletnich przedsięwzięć, mi. in. selekcja, konwersja rekordów do systemu VIRTUA, reorganizacja i przenoszenie zbiorów bibliotecznych w magazynach. Biblioteka przygotowała się organizacyjnie i merytorycznie do uruchomienia modułu wypożyczeń. Najważniejsze kierunki działania Biblioteki na rok 2007: kontynuacja prac nad tworzeniem katalogu komputerowego w systemie VIRTUA (w tym retrokonwersja) 11

12 współudział w tworzeniu katalogu centralnego NUKAT rozbudowa, aktualizacja i dążenie do kompletności bazy dorobku naukowego pracowników Uczelni dalsze prace związane z tworzeniem narzędzi umożliwiających szybkie i łatwe przeszukiwanie czasopism elektronicznych (prace rozpoczęto w roku 2006) uruchomienie modułu wypożyczeń oraz wprowadzenie nowego regulaminu Wypożyczalni kontynuacja dużej selekcji zbiorów bibliotecznych kontynuacja reorganizacji i przenoszenia zbiorów bibliotecznych, związana z kolejnym etapem wymiany regałów na regały przesuwne. Oprac. Renata Mroczek 12

13 ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI BAZY bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe Uwaga: Informacje o bazach oraz linki do baz znajdują się na stronie internetowej Biblioteki AWF Bazy własne Biblioteki AWF w Krakowie Nazwa bazy: Publikacje pracowników AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Zasięg chronologiczny: r. (prace pracowników Studium WF UJ), r. (prace pracowników WSWF), od 1972 r. (prace pracowników AWF) Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF Zasięg chronologiczny: r. (Studium WF UJ), r. (WSWF), od 1972 r. (awf) Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: 13

14 Bazy zagraniczne (wybór) Nazwa bazy: Science Direct (Elsevier), dostęp przez Bibliotekę Wirtualną ICM Zawartość: pełne teksty czasopism wydawnictwa Elsevier oraz (od roku 2003) wydawnictw Academic Press, Harcourt Heath Science (ok tytułów) Tematyka: głównie nauki przyrodnicze, medyczne, techniczne oraz wiele innych dziedzin Zasięg chronologiczny: od 1995 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: UWAGA!!! Od stycznia 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do kolekcji pełnych tekstów czasopism: Nazwa bazy: Springer, dostęp przez Bibliotekę Wirtualną ICM Zawartość: pełne teksty czasopism wydawnictw Springer oraz Kluwer Academic Publisher (ponad 1100 tytułów bieżących oraz ok. 150 tytułów nie kontynuowanych) Tematyka: baza wielodziedzinowa Zasięg chronologiczny: od 1995 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: vls1. icm. pl/cgi-bin/sciserv. pl? collection=springer UWAGA!!! Od marca 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do bazy w wersji pełnotekstowej: Nazwa bazy: Sport Discus with Full Text (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty 415 czasopism pełnotekstowych Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek Zasięg chronologiczny: od 1985 roku oraz wybrane materiały z lat wcześniejszych. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Medline ( National Library of Medicine), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne 14

15 Zasięg chronologiczny: od 1966 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Pub Med (National Library of Medicine) Zawarość: opisy bibliograficzne, abstrakty Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne Zasięg chronologiczny: od 1950 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Nazwa bazy: Leisure, Recreation and Tourism Research (CAB International) Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty Tematyka: wypoczynek, rekreacja, turystyka, środowisko, podróże, aspekty ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, rekreacji i wypoczynku, zarządzanie w turystyce i rekreacji Zasięg chronologiczny: r. Aktualizacja: brak Sposób dostępu: baza dostępna w wersji drukowanej w Czytelni Czasopism Bieżących UWAGA!!! Od marca 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do bazy w wersji pełnotekstowej: Nazwa bazy: Hospitality & Tourism Complete. (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne ( rekordów), abstrakty, pełne teksty ponad 300 publikacji Tematyka: turystyka, hotelarstwo, dane demograficzne, statystyczne, rozwój i inwestycje w branży turystycznej, przepisy prawa, zarządzanie w hotelarstwie, podróże, wypoczynek, praktyka zarządzania i administracji, trendy na rynku i w technologii, itd. Zasięg chronologiczny: od połowy lat 60-tych Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Academic Search Premier (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty ok czasopism, w tym ponad recenzowanych 15

16 Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, m. nauki społeczne, pedagogika, edukacja, informatyka, nauki medyczne i biomedyczne Zasięg chronologiczny: od 1975 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Health Source Nursing/Academic Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, cytowania z ponad 800 czasopism, pełne teksty ok. 550 czasopism Tematyka: nauki medyczne, zdrowie, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, medycyna sportu Zasięg chronologiczny: od 1975 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Heath Source: Consumer Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty ok. 260 czasopism Tematyka: medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Business Source Complete (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, pełne teksty publikacji pełnotekstowych, w tym ok czasopism, ponad 600 monografii, raportów Tematyka: biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie Zasięg chronologiczny: od 1922 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie 16

17 Nazwa bazy: Newspaper Source (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość bazy: opisy bibliograficzne oraz pełne teksty 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Tematyka: ogólna, zawartość dzienników wydawanych USA i londyńskiego The Times, Sunday Times Zasięg chronologiczny: Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: ERIC (wyd. Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość bazy: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami. Baza zawiera ponad rekordów oraz linki do ponad dokumentów pełnotekstowych z serwisu dostawy dokumentów ERIC Tematyka: edukacja Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Cechy platformy EBSCOhost Większość w/w baz zagranicznych jest udostępniana przez Firmę EBSCO na platformie EBSCOhost. Umożliwia to: zintegrowanie wszystkich baz bibliograficznych z bazami czasopism pełnotekstowych wydawanych przez EBSCO, m. z bazami Academic Search Premier, Business Source Complete. Poprzez automatyczne linki z baz bibliograficznych EBSCO oferuje dostęp do pełnych tekstów czasopism indeksowanych w tych bazach. Przeszukując rekordy bibliograficzne czy abstrakty w bazach bibliograficznych użytkownik poprzez linki do pełnego tekstu może czytać artykuły dostępne w bazach EBSCO. Dzięki temu bazy bibliograficzne na platformie EBSCOhost są bazami częściowo pełnotekstowymi. automatyczne linki z baz bibliograficznych do pełnych tekstów czasopism prenumerowanych przez bibliotekę w ramach ogólnopolskich konsorcjów np. Science Direct, Springer. wzbogacone techniki i narzędzia wyszukiwań w bazach bibliograficznych i pełnoteksotywch jak tematyczne grupowanie otrzymanych rezultatów (subject clustering), przedstawienie graficzne rezultatów (Visual searching), zakładanie w serwisie indywidualnych kont przez użytkowników w celu 17

18 zapisywania historii wyszukiwań i poszczególnych rezultatów wyszukiwań oraz otrzymywania tzw. Alertów SDI powiadomień pocztą elektroniczną według żądanych profili wyszukiwawczych SDI (Selektywna Dystrybucja Informacji), opcje wydruku i przesyłania pocztą elektroniczną artykułów do własnego użytku w celach edukacyjnych i naukowych. (Wykorzystano informacje dostarczone przez p. Teresę Górecką przedstawiciela Firmy EBSCO) Bazy polskie (wybór) Nazwa bazy: Nauka polska (oprac. Ośrodek Przetwarzania Informacji) Zawartość: serwisy informacyjne dotyczące nauki polskiej Tematyka: badania naukowe (SYNABA), rozprawy doktorskie i habilitacyjne, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje decyzyjne i doradcze, społeczny ruch naukowy, ludzie nauki, uczeni polscy za granicą, konferencje, targi, wystawy Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Książki polskie (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: od 1976 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Czasopisma polskie (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny:, od 2001 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Bibliografia Artykułów z Czasopism Polskich (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny:, od 2005 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: 18

19 Nazwa bazy: Centralny Katalog Książek Zagranicznych (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliotekach Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny:, od 1987 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliotekach Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: od 1980 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska (oprac. Główna Biblioteka Lekarska) Zawartość: opisy bibliograficzne () oraz streszczenia w j. pol. i ang. (od 1991) Tematyka: medycyna i nauki pokrewne, oświata zdrowotna Zasięg chronologiczny: od 1979 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: w Informatorium Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej (oprac. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: geografia, ochrona środowiska, turystyka, krajoznawstwo, zagospodarowanie przestrzenne, kartografia Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Pedagog (oprac. Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne Zasięg chronologiczny: od 1990 r. 19

20 Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Lex Omega (Wydaw. Prawnicze Lex) Zawartośc: baza pełnotekstowa Tematyka: teksty aktów prawnych, piśmiennictwo prawnicze i pisma urzędowe, orzeczenia sądów Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: w Informatorium 20 UWAGA!!! Nowe dostępy on-line do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej w roku 2007!!! Od stycznia 2007 roku został włączony dostęp z komputerów uczelnianych do pełnych tekstów czasopism SPRINGER. Kolekcja liczy ponad 1100 tytułów bieżących oraz ok. 150 tytułów nie kontynuowanych, z archiwami od roku Są to czasopisma wydawane przez Springer oraz Kluwer Academic Publisher. Zachęcamy do korzystania z tej cennej kolekcji czasopism naukowych. Dostęp do kolekcji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Biblioteki (Link: Czasopisma on-line albo Bazy danych). Z w/w kolekcji można korzystać z komputerów uczelnianych i w Informatorium. W Informatorium można również uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dot. korzystania z zasobów elektronicznych. Ponadto przypominamy i zachęcamy do korzystania z bogatej kolekcji pełnych tekstów czasopism naukowych Elsevier (Science Direct), dostępnej on-line już od 2006 roku. Przypominamy o konieczności przestrzegania umów licencyjnych i przepisów prawa autorskiego. Od marca 2007 roku został uruchomiony dostęp do bazy pełnotekstowej SPORT DISCUS with Full Text (dotychczas była udostępniana baza Sport Discus w wersji bibliograficzno-abstraktowej) Baza jest najobszerniejszym źródłem czasopism pełnotekstowych z zakresu sportu i medycyny sportowej, obejmuje 415 czasopism pełnotekstowych. Wiele czasopism zawiera archiwa od 1985 r. oraz z lat wcześniejszych, a około 240 czasopism nie jest dostępne w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Baza jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej, zawiera artykuły z czasopism naukowych i popularno-naukowych, książki, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Z w/w bazy można korzystać z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest WydawnictwoPodatkowe GOFIN sp. z o. o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyki wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisuinternetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

  Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celachrealizacji powyższych celów.

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

 • Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn informacyjny o produktach Cab A6 300