Środki ostrożności Bosch Hsd50

Środki ostrożności Bosch HSD50 są przeznaczone do stosowania w aplikacjach, które wymagają wysoce precyzyjnych i niezawodnych środków ostrożności. Te wymagania obejmują wszelkiego rodzaju systemy automatycznego sterowania maszynami, systemy automatycznego sterowania procesami przemysłowymi i systemy kontroli procesów produkcyjnych. Bosch HSD50 oferuje zarówno niezawodność, jak i precyzję, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla zastosowań wymagających wysokiej dokładności. Środki ostrożności Bosch HSD50 są również wyposażone w szereg funkcji, w tym szybkie wykrywanie wypadków i wykrywanie pożaru, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Bosch Hsd50

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Aby strona wyświetlała się prawidłowo, należy ją odświeżyć. Naciśnij przycisk poniżej, aby odświeżyć stronę.

Odśwież teraz

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Beata Wańczyk-Dręczewska

ten tekst przeczytasz w 3 minutyNebu-dose Hipertonic to roztwór hipertoniczny chlorku sodu. Przeznaczony do inhalacji, wspomaga proces samooczyszczania się górnych oraz dolnych dróg oddechowych. To wyrób medyczny do jednorazowego użytku wydawany bez recepty. Preparat jest przeznaczony do stosowania w inhalatorach pneumatycznych.

Naeblys / iStock

 • Nebu-dose Hipertonic – działanie
 • Nebu-dose Hipertonic – przeznaczenieNebu-dose Hipertonic – sposób użyciaNebu-dose Hipertonic – przeciwwskazaniaNebu-dose Hipertonic – działania niepożądane i ostrzeżeniaNebu-dose Hipertonic – informacje dodatkowe i przechowywanieNebu-dose – rodzaje

Nebu-dose (Solinea)

Nebu-dose Hipertonic – działanie

Nebu-dose Hipertonic to dostępny w postaci ampułek roztwór chlorku sodu przeznaczony do nebulizacji. Główną funkcją preparatu jest ułatwienie oddychania przez działanie wspomagające usuwanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Roztwór Nebu-dose Hipertonic do inhalacji zmniejsza elastyczność oraz lepkość wydzieliny, co usprawnia jej przemieszczanie.

Ponadto preparat zmniejsza obrzęk śluzówki, pobudza kaszel i wspomaga odkrztuszanie, ułatwiając pozbycie się wydzieliny i udrożnienie dróg oddechowych.

Nebu-dose Hipertonic – przeznaczenie

Ulotka Nebu-dose Hipertonic informuje o wskazaniach do stosowania preparatu. Ampułki do inhalacji zalecane są do stosowania w przypadku chorób takich jak:

  ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie oskrzelików.

Dodatkowo roztwór hipertoniczny Nebu-dose jest odpowiedni do użycia jako nośnik innych preparatów do inhalacji.

Nebu-dose Hipertonic – sposób użycia

Preparat Nebu-dose Hipertonic ma postać ampułki o pojemności 5 ml. Zgodnie z uwagami producenta wyrób jest odpowiedni do wykorzystania w inhalatorach pneumatycznych, dlatego też roztwór należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji.

W skład Nebu-dose Hipertonic wchodzi jałowy roztwór chlorku sodu 3 proc.

Odpowiednia dawka Nebu-dose Hipertonic do jednej inhalacji wynosi 4–5 ml. Należy stosować preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawartość ampułki należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nebu-dose Hipertonic – przeciwwskazania

Nie należy samodzielnie sięgać po wyrób Nebu-dose w przypadku zażywania innych leków. Chcąc rozpocząć inhalacje z wykorzystaniem hipertonicznego roztworu chlorku sodu przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Pozwoli to uniknąć ewentualnych interakcji z przyjmowanymi farmaceutykami.

Nebu-dose Hipertonic – działania niepożądane i ostrzeżenia

Należy zachować dużą ostrożność u osób ze skłonnością do duszności – przed użyciem najlepiej skonsultować się z lekarzem. W przypadku pacjentów szczególnie wrażliwych przed zastosowaniem preparatu konieczne może być sięgnięcie po lek rozszerzający oskrzela.

Jeżeli pojawi się skurcz oskrzeli lub uporczywy kaszel, konieczne jest przerwanie stosowania wyrobu Nebu-dose i skonsultowanie się z lekarzem.

Wykorzystywanie ampułki zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o ulotkę Nebu-dose Hipertonic i zgodnie z zaleceniami lekarza nie niesie ze sobą działań niepożądanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nebu-dose Hipertonic – informacje dodatkowe i przechowywanie

Ampułka Nebu-dose zawierająca hipertoniczny roztwór chlorku sodu powinna być użyta natychmiast po otwarciu. Pozostawienie ampułki otwartej wiąże się z ryzykiem jej zanieczyszczenia, które może stać się źródłem infekcji.

Preparatu Nebu-dose Hipertonic nie należy stosować po terminie ważności ani w przypadku uszkodzenia ampułki.

Ampułki powinno się przechowywać w suchym miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci – w temperaturze poniżej 25 st. C.

Wyrób należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Nebu-dose – rodzaje

Preparat do inhalacji Nebu-dose dostępny jest również w innych wariantach:

Nebu-dose Baby – roztwór chlorku sodu (1, 5 proc. ) do nebulizacji, dostępny w postaci pojedynczych ampułek. Nebu-dose Hialuronic – roztwór chlorku sodu (0, 9 proc. ) z dodatkiem kwasu hialuronowego do nebulizacji. Nebu-dose Isotonic – sterylny roztwór chlorku sodu (0, 9 proc) do nebulizacji. Nebu-dose Plus – roztwór chlorku sodu (3 proc. ) z dodatkiem kwasu hialuronowego stosowany w terapii inhalacyjnej.
 • Nebu-dosechlorek soduinhalacjaukład oddechowyinhalatoroddychanieostre zapalenie oskrzelimukowiscydozaprzewlekła obturacyjna choroba płuczapalenie oskrzelikównebulizacja

   Hiconcil - zastosowanie, środki ostrożności

   Hiconcil jest antybiotykiem do stosowania ogólnego. Jest w formie proszku do przygotowania do zawiesiny. Głównym zastosowaniem leku jest kuracja zakażeń o podłożu...

   Magdalena Wawszczak| Onet.Eziclen - zastosowanie, środki ostrożności

   Jaki skład ma Eziclen i jakie jest jego dokładne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do zastosowania preparatu? Eziclen jest to osmotycznym lekiem...

   Calcium dobesilate - zastosowanie, dawkowanie, środki ostrożności

   Calcium dobesilate to lek w formie tabletek, dostępny na receptę. Główną substancją czynną leku jest Dobesylan wapnia, który nie tylko poprawia czynność... pl/zdrowie, oksykodon---dzialanie--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1734509. eu/pulscms-transforms/1/-Huk9kqTURBXy8xYmEzMWE4ZDAzNmFkODJkZjg0NTZmN2NkNWMwOTU3ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FVyk9kqTURBXy8xYmEzMWE4ZDAzNmFkODJkZjg0NTZmN2NkNWMwOTU3ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Oksykodon - działanie, przeciwwskazania, środki ostrożności"/>Oksykodon - działanie, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Oksykodon jest lekiem narkotycznym, który budową przypomina kodeinę. Jest on stosowany w leczeniu bólu o różnym nasileniu, ma działanie uspokajające, a także...

   Marta PawlakPrenatal Uno - wskazania, skład, dawki, środki ostrożności

   Prenatal Uno jest preparatem witaminowym dla kobiet w ciąży. W jego składzie można znaleźć kwas foliowy, cholinę, jod oraz witaminy B6 i B12. W składzie Prenatal... pl/zdrowie, co-valsacor---wskazania--dzialanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1733314. eu/pulscms-transforms/1/5npk9kqTURBXy9iNDE0YTQyYTcwMTNmNDU3MjY3ZDgyOTFlNDNmNjQ5MS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/1-3k9kqTURBXy9iNDE0YTQyYTcwMTNmNDU3MjY3ZDgyOTFlNDNmNjQ5MS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Co-Valsacor - wskazania, działanie, środki ostrożności"/>Co-Valsacor - wskazania, działanie, środki ostrożności

   Co-Valsacor to złożony lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia. Substancje czynne preparatu mają dużo silniejsze działanie niż każda z tych substancji stosowana... pl/zdrowie, altacet---dzialanie--wskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1732832. eu/pulscms-transforms/1/IAUk9kqTURBXy8yMjFkOGNhODMyMzIxZjM3NDFjNDg0ZTE1NjkyZDZkOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/bhak9kqTURBXy8yMjFkOGNhODMyMzIxZjM3NDFjNDg0ZTE1NjkyZDZkOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Altacet - działanie, wskazania, środki ostrożności"/>Altacet - działanie, wskazania, środki ostrożności

   Altacet to popularny lek stosowany w celu leczenia obrzęków i stłuczeń. Lek ten dostępny jest w postaci wygodnego żelu, który nakłada się bezpośrednio na skórę w... pl/zdrowie, clonazepam---sklad--wskazania--dawkowanie--przeciwwskazania--ostroznosc, artykul, 1731215. eu/pulscms-transforms/1/W1xk9kqTURBXy83ZWJhOGFiNGE3YjAxZmVmNjFkNGVjMDQxNzdhOTUxMC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/R-tk9kqTURBXy83ZWJhOGFiNGE3YjAxZmVmNjFkNGVjMDQxNzdhOTUxMC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Clonazepam - skład, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, ostrożność"/>Clonazepam - skład, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, ostrożność

   Clonazepam to lek psychotropowy wydawany na receptę. Substancją czynną w Clonazepamie jest klonazepam, związek chemiczny z grupy benzodiazepin, działający na... pl/zdrowie, elin---czym-jest--co-trzeba-wiedziec--dzialanie--wskazania--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci-, artykul, 1731516. eu/pulscms-transforms/1/Ddvk9kqTURBXy9kODhiODc0ZmY1ZGNkMzdjYWI0N2NkMTM2N2E2NzcwNC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/MAyk9kqTURBXy9kODhiODc0ZmY1ZGNkMzdjYWI0N2NkMTM2N2E2NzcwNC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Elin - wszystko, co powinnaś wiedzieć przed zastosowaniem leku"/>Elin - wszystko, co powinnaś wiedzieć przed zastosowaniem leku

   Elin jest nazwą handlową hormonalnego leku antykoncepcyjnego produkowanego przez firmę Polpharma. Jest to lek wydawany wyłącznie z przepisu lekarza na receptę. W... pl/zdrowie, garcinia-cambogia---wlasciwosci--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1730034. eu/pulscms-transforms/1/eGPk9kqTURBXy9iOTE1ZjE5ZmJkZDM0N2Y0NzJiOWFjYTAyZDBmZmUxOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/Wqzk9kqTURBXy9iOTE1ZjE5ZmJkZDM0N2Y0NzJiOWFjYTAyZDBmZmUxOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Garcinia cambogia - właściwości, przeciwwskazania, środki ostrożności"/>Garcinia cambogia - właściwości, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Garcinia cambogia uważana jest przez wiele osób za cudowny składnik wspomagający odchudzanie, przez niektórych jednak jej właściwości są mocno podawane w...

Środki ostrożności Bosch Hsd50

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Bosch Hsd50

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Bosch Hsd50